Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1886

een aangeklaagde den 26tten Juni 1 1 voor het Militair gerechtshof te München verhaald De man bad dertien jaar geleden zich van lyn troep verwgderd meldde zich echter in Mei van dit jaar vrywillig weer aan en moest zich nu wegens het misdryf van desertie verantwoorden Hy heet Jobann Trimberger was gemeen soldaat bij bet 10 Beg Infanterie kwam in November 1S72 in dienst bg zgn regiment dat tot het bezettingsleger in Frankrgk behoorde en werd met zgn bataillon te Mousiere in garnizoen gelegd Op den 18en Februari 1873 verdween bij plotseling Zijn verblyfplaats kon niet worden opgespoord en hij werd iu hetzelfde jaar tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld de straf wat zoo zwaar omdat de troep nog mobiel was Daar naar de tegenwoordige wetsvoorschriften de taak nog eens moest behandeld worden omdat Trimberger zich vrywillig ter beschikking had gesteld ttond deze nu op genoemden datum weder voor de militaire gezworenen wien hg t volgende vertelde Hg moet den ISeu Febr 1873 in eeu koffiehuis te Mouiiere gegaan zgn waar een Frantobe boer bij hem is gekomen hem een roes heeft laten drinken en toen tot een ritje beeft uitgenoodigd Maar de boer bracht hem over de demarcatiaign en Trimberger werd door Fransche gendarmes gegrepen naar Chalons aan de Marne gevoerd waar zijn Beiersche uniform in eene gevangenis voor eene Frantche verwisseld werd en van waar bij naar Marseille werd getransporteerd Daar moest hg een stuk onderteekenen waarvan bg den inhond uiet begreep Toen bracht men hem op een schip en daarmede naar Algiers Hier werd hem bevolen vgf jaren in het vreemdenlegioen te dienen Maar reeds in het eerste jaar haalde eeu hartstochtelijk verzet tegen een superieur hem teven jaren gevangenis op den bals Een jaar vertelt hg verder werd hem van de straf kwijtgescholden en de nog resteerende vier dienstjaren diende hy zonder bijzondere lotgevallen uit waarna hg zich in een Algergnsch klooster van Trappisten als knecht verhuurde Hier beeft hg tooveel geld overgetpaard dat hij naar loropa kon terngkeeren en ook gelukkig over Zwitserland op den 30en Mei in tyne woonplaats Schirding aankwam De jury ontkende naar de Magdeb Allg Ztg het feit van desertie maar erkende het misdrijf van on veroorloofde verwijdering Er volgde toen omdat het feit reeds lang verjaard was natuurlijk vryspraak Te Bakoe aan de Kaspische Zee het centrum der Bussisch Kankasisdhe petroleumproductie zijn eigenaardige pleieiertocbtjes op zee in de mode om zooals de Moskouer Wjedomosti vertel de zee aan ie êteien Niet alleen de beide oevert der Kaspische zee bergen naphta in overvloed maar ook de teebodem is er niet van ontbloot wat men aan een heftig borrelen boven de plaatsen waar door grondsplijtingen verschillende gassen uit den zeebodem ontsnappen tien kan Steekt men deze gassen die uit het water in de lucht zich verspreiden aan dan is er dadelijk een groot vuur dat oe lang brandt tot de wind bet uitdooft Het m et een prachtig gezicht zgn die brandende zee en vooral des avonds worden herhaaldelgk pleiziervaarlen o dernomen om die illuminatie te aanschouwen Een reiziger vertelt in het genoemde blad Wy huurden een middelmatig groote stoombarkas en staken in zee Na lang zoeken vonden we eindelgk een der bedoelde plaatsen het schip begon te manoeuvreeren om een gunstige plek t vinden en den wind uit het vuur te houden Toen dit gebeurd was gooide een matroos een wiek brandend vlas in zee en dadelgk verdreef een wolk of stroom van licht het nachtelijk duister Geen vuurwerk geen illuminatie kon met hetgetioht vergeleken worden dat zich nu aan onze oogen voordeed De zee schijnt te trillen met duizenden flikkerende tongen vuurs van aanzienlijke grootte Nu eens dniken ze neer dan weer op nu vloeien ze uit elkaar en vliegen voor den wind onder de muziek van het borrelend water dan weer vloeien ze ineen en vormen eeu vnurzuil Om aan de gril van een der deelnemers gevolg Ie geven stoomden we recht door da vurige wolk wat ernstig genoeg had kunnen afioopen want de bark werd voor naptbatransport gebrnikt en was tamelijk doortrokken met dit goedje Alles liep echter goed af Een uur lang hadden we het origineel schouwspel eener brandende zee genoten en onder het terngkeeren konden we de vlammen oog lang zien De dagelyks waaiende noordenwind tal te wel uitgedoofd hebben het verbieden van de beraamde manifestatie ten gunste van het tlg mten tiemiecht op 13 Jnni 11 een nienw bergs ia bot de overheden met twee maten plegen te meten Na dat verbod is zoo luidt het stuk verder jioat een congres der werkliedenparlg beslaten de manifoaUtie te doen plaats hebben op den dag der volksfeesten 15 Angustus Den 16n Auguttui vervolgt het manifest zullen de regeerders de welvoldanen de machthebbers te Brosselzgn om de revolutie van 1830 te vieren welke zij te bunnen bate hebben vermeeslerd De tonen der strgders van 1830 tullen er ook zijn om recht te eischen Maar wordt onze manifestatie nogmaals verboden worden wg wederom builen de wet gesteld dan zullen wij ons terdege moeten organiseeren om met onze aanspraken Ie slagen door een ander middel de algemeene werkstaking Ja overal tullen wg coöperatieve vereenigingen oprichten welker inkomsten bgeengevoegd het den Belgischen werklieden mogelijk tal maken op éeo en dentelfden dag in het geheele land den arbeid lestaken Dit uiterste middel krachtens onte wellen geoorloold zal men wete het wel worden te bast genomen en dan zullen wij eens zien of zij die ons regeeren ons het algemeen stemrecht en daarmede de hervormingen welke wg zoo zeer behoeven nog zullen durven weigeren Te lang reeds vragen en smeeken wij dit kan op den duur niet zoo voortgaan gerechtigheid moet g sobieden maar daarvoor moeten wg sterk zgn en de Belgische proletariërs zullen bet tyn om den regeerders hel algemeen sleitirecht te ontweldigen dat tij ons weigeren Wij willen het algemeen stemrecht wij zullen het hebben INGEZON D EN Aau de Eedactie der Goudtche Courant Uit het 2e ingezonden stuk van den heer Grootendorst blykt dat er geen erger dooven zyn dan die niet hooreo Killtn Wat toch is het geval P De beer G beklaagde zich dat een telegram een uur noodig had gehad om van Amsterdam Gouda te bereiken en 29 minuten vau hel kantoor hier naar zijn huis Ik toon hem onaederleghaar aan dat die klachten niet htn deu Hijkstelegraafdienst maar aan andera oorzaken zyu te wylen en wat is zgn antwooid Volzinnen ik mag wel zeggen ledige zinnen doorspekt met Fransch Duilseh I Ëogeltch I Latijn I I is een ware staalkaart I ho komt hij er aan en hoe zgn die uitheemache woorden Ie pas gebracht een tmani eel gaat uit van een Font lot zgn volk wat kan een illusie inwortelen t eene gneeroloyü IS eenelevensbeschrgring van een onlangs overledene Ik vat het verband dier termen iu het harlelyk afMheidivoord van den heer G niet eo daar ouze taal geen zinleekeu bezit om schouderophalen aan te duiden kan ik nu slechts f P P stellen tegenover znlk een bombast als bet tufgepijHigd veriland van den beer Ö dat hem niete andere heeft overgelaten dan een chaoi ean waarheid en dmaling dus geen greintje verstand meer daarom dacht hij ooi verder niet waardoor in dezen ehaoi het laatste ingredient de dualing wel bet meest voorkomt en door welke tofpvniging de helderheid van zgn a tcheidiKoord i in weerwil van den bystaod van Goethe de antipoden en Cagliostro totaal verloren is gegaan Alleen heeft hg bewezen geen leveraucier van lapwerk te zgn hetgeen ook ik niet van den beer G zou willeu beweren want lapwerh houdt eeu stuk byeen lerwyf tijn stuk zamenbsngt als droog zand Waarschgnlgk voortvloeiende uit deu chao die 4 mdgenê t mam eigen leggen en wie kan dat beter weien dan hgtelf in de plaats is getreden van zgn afgepynigd verstand Mgnerzyde leg ik de pen neer tegenover lulk een betoogtrant I Th van SCHOÜWENBüBG Gouda 7 Juli 1886 Het Ryks telegraafkantoor te GOUDA Mijnheer de Redacteur Na Goetbe en Horatius worden opgeroepen iu en strgd tegen den Directeur van ons teicgraafkanloor en men zich niet meer tot zyn moedertaal bepaalt om zgne grieven te luohtèu maar uit niet minder dan vier vreemde talen oitaten ontleent vertoek ik ook een woordje te mogen zeggen Niet omdat de heer van Schouwenburg myne hulp noodig beeft hg is mans genoeg om zichzelf te verdedigen eu speciaal op het gebied van vreemde laleu zóó goed I hols dat hg in dat opzicht allerminst bijstand behoeft Maar ik neem de pen op omdat ik er prys op stel dat uu den directeur van ons telegranfkantoor herhaaldelgk beschuldigingen VEK SLA Ca DEB Vereeniging Holpbetoon over 1885 86 Mochten Bestuurderessen van Hulpbetoon aan eerlijke en vlgtige armoede by de intrede van het 11 jaar van het bestaan dier Vereeuiging zich ver OB han hartelqken dank te betnigen TOot hat ttun Itoo aasgeoama geaohenk I Doer dagen kwam de vereeniging tan gepensionoecrde Onderofficieren en minderen tan ket Nederhndsohe leger in het befit tan bet legaat groot ƒ 6000 haar nagelaten door wijlen den gep Lnit Kolonel D Petter te Dieren benefen ƒ 109 72 Toor renten of er dat bedrag gedurende b jna 6 maanden Nog werd aan deie rereenigiog gelegateerd door wqleu den heer J P Hoogstraten gepènsionneerd ambtenasr bg het Departement lan Oorlog Bidder in de Militaire Willemsorde te a Qrarenbage eene obligatie ten laste tan Ooatenrqk groot fl 1000 rentende 5 pCt Betreffende bet ongelnk dat anten landgenoot den heer Crommelin secretaris ran het Nederlandicbe geiantschap te VVeeneu rermoedelijk is orerkomen meldt de Nene Freie Presse het rolgende Woensdag 23 Jnni rerliet markgraaf Alfred Pallaricini Weenen en begaf tich naar Linz teneinde met den heer Crommelin erenals hy een geoefend en hartstochtelijk bergklimmer ran u t Kalt den Orosi Glockner te bestggen Beeds voor ign rertrek uit Weenen had de markgraaf bezwaren wegens het ongunstige weer en ceide o tot iqn rader dat de tegenwoordige regentgd teer ongunstig was voor het beklimmen Tan bergea Toen de oude marktgraaf hem daarom in overweging gaf om den tocht uit te stellen antwoordde de jonge man dat dit niet meer mogelijk was omdat zqn reismakker uiet langer verlof bad dan tot 1 Jul De lonristen bestegen niet den Grosz Glookner langs een gewonen weg hetgeen b j slecht weer wel uiterst lastig maar voor geoefende wandelaars niet gevaarlek ia dqiob Pallaricini wilde van uit Kals langs een pas gevonden en nog niet beganen weg den top van den berg bereiken Op i jn tamer hing een groote photograüe van den berg en toen igu vader hem vroeg waar deze weg zich bevond wees hij de plaats aan waar by langs laifgs een vr j steile belling de bestgging wilde beproeven De heer Crommelin had reeds den 20p Jnni I verlof gekregen en was onmiddellgk uit Weenen vertrokken Sertt ging by naar de badplaats Hal doch den 23n vertrok ook by van daar teneinde te gelgk met markgraaf Alfred Ie Linz te komen en den In Juli te Weenen terng te zgn f Sinda dien lyd heeft men niets meer van ben gehoord De vrienden der vermisten hopen dat zij opzettelyk niet langs denzelfden weg over Kal naar Linz terugkeerden maar langs den anderen kant naar Ferleiden afdaalden of missehien door een of andere toevallige omstandigheid in een herdershnt zyu op geboudenu Later werd echter uit Lint gemeld dat de beide tönristen met hun gidsen den 26u Jnni van den linkeroever der Taschnitz beek de beklimming beproefden In een hut lieten zij levensmiddelen en eenige bagage achter Langs dezen weg kon bun spoor gevolgd worden tot den zoogenaamden Clook nergrot doch verder is niets meer te zien Men vermoedt dat ty op den buitengewoon gladden leibodem die met versche sneeuw is bedekt zyn uitgegleden en in een afgrond van den GroszGlockner zyn gestort Markgraaf Pallavicini is te Weenen een bekend sportman Uy is achtendertig jaar oud en was bekend wegens zgn buitengewone spierkracht waarover een menigte anecdoten in omloop zijn Ook was lig een hartstochtelijk bergbeklimmer evenals de heer Crommelin die verleden jaar veel van zich deed spreken door in iinderhalf unr tyd van de JockeyClub naar het pavilloen in den Prater heen en terug af te leggen De onde mtAtgraaf Pallavicini ii terstond naar Lint vertrokken teneinde zelf de naaporing zooveel mogelyk te bevorderen doch ondanks alle pogingen is nog geen spoor van de vermiste touristen gevonden Sleihts zelden verdiende eene openbare veiling zooveel belangstelling als thans noodwendig ten de 1 moest vallen aan die van een vaartuig waaraan niet alleen een historische naam maar ook ve e berinneringen op bet gebied van zeevaartkunde en w eteBscbappelyk onderzoek verbonden waren Het was de üUm BarenU bet sterk gebouwde vaartuig herhaalde malen met zooveel belangstelling in het barre Noorden nageataard en telkens by iqne terugkomst et jnbelkreten begroet Zyn eerste tocht dagtenent van de lente van 1878 toen het met zijn kloeke bemanning onder algemeene deelneming het Westerdok verliet ZevenBilen herhaalde het nog dien tocht dyiirmede getsigende van de opnieuw ontwaakt geestkra van Neêrlaods wakkere tonen om in de Noofflgka 1 IJateeên door ontdekkiogstochte de wetenschap met nienwe gegevens te verrgken Allengakens echter verflaawde onder den draag van verachi lende omstandigheden de belangstelung der parti culieren steun ging ontbreken en thans moest het scheepje waaraan loovael dierbare herinneringen waren verbonden te gelde worden gemaakt Bij den verkoop kwam men bij opbod tot het cgfer van ƒ 2550 terwijl bet vaartuig bg den daarop volgenden afslag op IbO werd gemijnd In bet geheel bra cht hel dus 2660 op Paus Leo XlII lal op 31 December 1887 tijn gooden prieatei jubilé vieren Dit feit zal algemeen worden herdacht Ook in Nederland is een hoofd comité met dat doel gevormd Het bestaat uit de heeren H J Smidt voorzitter mr C M Blankeabenm J J Begnes mr J B J Van der Doea del Wiilebois J A J W Van Hall F Berger Quaedvlieg en dr J A U G Jansen secretaris Dit hoofdcomité nu roept zyne katholieke landgenooten op om eendrachtig saam te werken tot de uitvoering van de volgende plannen Aan den Paus op zyn priesler jubilé een feestgift te bieden in geld Het katholieke volk van Nederland zoo luisterrijk mogelyk te vertegenwoordigen op de beraamde tentoonstelling in bet Valicaan Een album samen te stellen van de katholieke vereenigingen en inrichtingen gewijd aan godsdienst liefdadigheid wetenschap kunst enz Eene bedevaart naar Rome te organiseeren welke aan den Paus de gevoelens van de Nederlacdsohe katholieken vertolken tal Weinige dagen geleden is te Auteuil bg Pargs gestorven Daniel Home ex koning der spiritualisten de grootste gooohelaar van tgu tyd die de geesten der overledenen kon te voorschgn roepen en ze in aanraking brengen met het lerend geslacht naar bg beweerde die den bloeitijd van het geloof aan het verkeer tutschen mensoben en geesten beeft beleefd en wiens bedriegergeu zoo krachtig hebben bijgedragen om al de dwaasheid dier zoogenaamde leer in bet helderste licht te stellen Bg arrest door het gerechtshof Ohanbery Court te Londen in 1868 gewezen werd Heme ontmaskerd en veroordeeld wegens verregaande bedreigerij door middel van zyn gewaande kunst De aanleiding tot dit beruchte geding was als volgt Home stond destijds en wel sedert geruimen tyd aan het hoofd van een zoogenaamd spiritualistisch athenaeum en daardoor was hij in aanraking gekomen met een bejaarde en zeer rijke weduwe mevr Lyons behept met den waau dat baar overleden echtgenoot teven jaar na zijn dood tot haar zou terugkeeren om zich aan haar oog te verloouen Eeu dergeli e weduwe met looveel schatten gezegend en onder znlk een waan gebukt gaande was hem uiterst welkom Onverwijld rees dan ook hMy laa bij hem op de weduwe van dien waan te genezend ze te ontlasten van baar geld Door zijn medium deed hij baar berichten toekomen van wglen baar echtgenoot Deze verlangde dat zijn weduwe Daniel als haar zoon zou bejegenen en hem erfgenaam maken van al t geen ey bezat De licbtgeloovige vrouw handelde overeenkomstig den baar geopeubaarden wenscb van wijlen haar echtgenoot en stelde aan Daniel Home voorloopig een som van 24 000 pond sterl ter band Van de gunstige gelegenheid maakte Home verder misbruik en ontlokte haar oog een zeer aanmerkeigk bedrag in geld Bindelyk werden de oogen der onnoozele ziel geopend Zy begreep dat zy in handen was gevallen van een littigen bedrieger stelde een rechtsvervolging tegen hem in en het gevolg hiervan was dat de geeateumenner werd veroordeeld tot ttitkeering van bet genoten geldelyk bedrag t welk hg door schaudelyk arglistig bedrog en kwade pracigken bad in bet oog van ieder die den loop van dit geding destgds of later heeft gevolgd verder brandmerkte was de klare overtuigende en afdoende wgze waarop door zyn verhoor voor bet gerechtshof het nietige onzinnige en dwaze van tijn loogenaamd tprituoUstisch stelsel uit zyn eigen ant oardeu door den voorzitter van bet hof werd aangetoond In het arrest door het gerechUhof in deze zaak gewezen leest men o a dat dit op louter onzin steunende stelsel tot niets anders kan strekken dan om dwaze lichigeloovige en bygeloovige personen om den tuin te leiden en de pogingen van geraarlykebedriegers in de hand te erken Dit proces ruïneerde Home lichamelijk en financieel want het kostte hem op zijn Engelsoh zeer veel geld zyn gezondheid en krachten werden zoodanig door dien onverwaohten slag ondermgnd dat g tot aan zgn dood een sukkelend leven leidde En met het spiritualisme was het ook uit in Engeland loodat de yeroordeeling van zekeren dr Slade die eeo iental jaren later als medium te Londen was opgetreden wel heeft b edrageu om af het dwaze der taaJc nog meer te doen uitkomen maar de noordelgke iH d was het tpiritnalisme reedt toegebracht dooreet rechtsgeding tegen Daniel Home Eene terfr avantoarlgke getobiedenii werd door heDgeo over de bij die gelegenheid betoonde belangitelliog weUte ook bleek uit de 78 aan giften die tg naar aanleiding daarvan ontvingen ook het rerrolg van dal jaar gaf haar reden tot tevredenheid Niettegenstaande den geringeu verkoop in de depots zoodat van de beide hier ter stede bestaande er ééa moest worden opgeheven en tegenwoordig dal van Jue op de Westhaven alleen nog in stand is gebleven kon er toch 336 04 aan naailoon worden uitbetaald omtrent ƒ 40 meer dan het vorige jaar Het meerdere bestelde naaiwerk waarvoor Bettunrderesseu zich steeds bij hare stadgenooten blyven aanbevelen was daar gedeeltelyk de oorzaak vitn alsmede bet grootere aantal geplaatste loten in de lotery vau kleediogstukken dit getal bedroeg dit jaar 792 Aan breilooo werd weder tleobtt eene kleine som van ƒ 3 uitbetaald Aan kleediogstukken werd uitgegeven ƒ 202 37 aan eetwaren en brandstof 75 33 aan zieken ƒ 15 45 en aan onderricht in het naaien en taallesten 18 40 De som der conlribntieén bleef omtrent op dezelfde hoogte ƒ 269 60 Bestuurderessen blyven de Vereeniging steeds in de belangstelling barer stadgenooten aanbevelen en uoodigen diegenen uit die nog geen lid mochten ïy o zich daartoe aan te melden bij eei e der leden van het bestuur Het staat elk lid vrg zelf het bedrag der jaar lykscbe contributie te bepalen M V0E8TMAN Prei G W Dï JONG 8ecr Buitcnlaodscb Overzicht Gladstone heeft een gevoelig verlies geleden te Chelsea waar de heer Charles Dilke door zgn conservatieven tegenstander met een meerderheid van 176 stemmen werd geslagen De geslagen oandidaat is 69 jaren oud beeft eeu langdurige politieke loopbaan achter zich en vertegenwoordigde sinds vele jaren Chelsea in het Parlement zoadat zyn nederlaag onder de HomtBule iUfl byionder de aandacht trekt De JÏMM en de Standard tyn teer tevreden over den voorloopigen uitslag die teer ongunstig is voor Gladstone doch de Daily Ifetet vindt uog geen reden tot ernsiige ontmoediging De Poll Mali Qai evenals de Daily Nem voor Home Rule ziet den toestand echter anders in Het blad maakt uit den staat van zaken op dat de kiezers Gladstone het onvoorwaardelijk ja voor de invoering van Home Ruik iu Ierland hebben geweigerd maar spoort d liberalen dringend tol een uiterste krachtsinspannNig aau ten einde althans te verhoeden dat de Toriea in het Parlement te sterk worden Ql Parysche gemeenteraad hield eergisteren zgn eerste openbare zitting Wel is waar wat de wet welke dit toelaat ofschoon door Kamer en Senaat goedgekeurd nog niet in het Journal officiel afgekondigd maar dit achtte de raad geen bezwaar om terstond de deuren van het Hotel de Fille voor het publiek te openen Een vyfligtal nieuwsgierigen woonden da zitting by welke door den voorzitter Hovelsque met een opgeschroefde rede werd geopend Op de tribunes is plaats voor 160 personen lerwyl 36 plaatsen ter beschikking zgn gesteld van de vertegeijwoordigers der pers De regeel ing van bet Duitsche Bgk is voornemens den Bondsraad voor Ie stellen om het Noord Oosltaeksnsal waarvoor de Byktdag de middelen hteft toegestaan ouder leiding eener kelterlgke kanaal oommissie tb doen uitvoeren De leden der commissies worden gekoieu door den kanselier die tevens de plaats aanwyst waar ty gevestigd tal weten De commissie tal èf te Berlyn of te Kiel haar tiltingen houden en ondergeschikt zgn aan het miuisterie van binnenlandscbe zaken t De Beiersche Prins regent heeft bet verzoek om ontslag van het Ministerie Lult niet aangenomen en de heeren verteke d dat zy egn volkomen vertron wen hebben Dal antwoord zal de ultramonianen eig tegengevallen want zy hoopten nu ejodelgk van dit liberale Kabinet ontslagen te raken Het wordt bevestigd dat Rusland aan de Mogedheden bg eenvoudige kennisgeving heeft meegedeeld dat Batnm geen vr baven meer is en daar voortaan Bniaitche invoerrechten tullen worden geheven m a w dal er een schrap gehaald is door art 69 van het Iractaai van Berlgn Men gelooft niet dat de Mogendheden bezwaar zullen maken Duitschland en Ooslenryk zeker niet Frankrijk ook niet en Engelaad f Gladstone beeff tot beden weinig anders gedaan dan de Bnnitobe politiek bevorderen De Belgische socialisten scbynen voornemens bun plannen op den 16n Aug door Ie zetten of anders een algemeene werkstaking te maken Er is althans een manifest verscheofn van dtn Algemeenen Baad oer werkliedenpartg waarin gezegd wordt dat naar t hoofd wotden giswcrpeo er uit het publiek dat daar geregeld gebruik van maakt een stem opga die kortweg verklaart De behandeling aan one telegraaf kantoor laat niet te weneehen oeer en nieh uit een oogpunt van aecurateae noch uit een van beleefdheid ndch uit een en tpotd valt daarop ook maar het minite aan Ie merken l De stukjes tan den heer P V en G waarin over ons telegraaf kantoor geklaagd werd badden wel is waar niet teel om t lijf en nóch de beer P V noch de heer G voerden feiten aan die een directeur zich erg behoeft aan te trekken maar toch daar bet een feit is dal vele menschen oppervlakkig haastig in ééa woord slecht leteo too kan er hier eu daar uit dergelgke stukjes vooral in zekere kringen waarin maar al te gaarne een klacht over ambtenaren geloof vindt allengskens een zeker denkbeeld ontslaan alsof niet alles op ons telegraaf kantoor gaat zooals het behoort Tegen zulk denkbeeld moet opgekomeu wortfen Het Goudsche kantoor kan een vergelijking met andere kantoren veilig doorstaan Men erkt bier vlug accuraat netjes en doet al het mogelijke om het publiek te gerieven Dat dit laatste vaak onbillijk in zijn eischen is mag niet uil het oog verloren worden en voornamelijii dat gedeelte van het publiek dsl niet gewoon is van de telegraaf gebruik te maken Eenvoudige lieden die te hooi en te gras eens eeu telegram verzenden of ontvangen bebbep wonderlijke gedachten van de telegraaf tij eischen door haar bediend te warden a la minute ta bg natuurlijke teleurstelling hunnerzijds verwijten zij de ambtenaren allerlei leelijks waar zij liever bon eigen domheid ik gebruik bij voorkeur echt Hollandsohe woorden m de Bedacteur moesten beschuldigen Ik zal bet wel uit mijn hoofd laten den heer Grootendorst onder de eeuvoudiga lieden te rangschikken lieden die 4 talen spreken waaronder bet zaligmakende Latijn zijn zeldzaam in een stad als jouda maar wil hem toch dit vragen of zijn bekend verstand hem ditmaal g o parten heeft gespeeld Na de duidelyke uiteenzetting van den heer van Schouwenburg in het Zondagnr der Ooudiche Courant bad het publiek van ü heer Grootendorst een ezcons verwacht of althans eeu beschaamd stilzwijgen in plaats daarvan herbaaldet gy uw klacht en maakte nw zaak daardoor niet beter Onwillekeurig bracht deie nwe handelwyze ook op mijne lippen bij uitzondering een bekende Latijnsche uitdrukking die onder Latinisten als wg geoorloafif is nl dezq Errare humanum al maar in errorem perteverare diabolicum ett Men vergeet te vaak dal het eeu teere zaak is ambtenaren in het openbaar Ie beacbuldigeu zelfs bij allesdns gegronde klachten aarzelt bg die ee goed hart bezit alvorens naar de pen te grijpen ëti hun die soms weinig meer op de wereld bebbeu dan een goeden naam dezen te ontrooven Waar nu een Tele graafdirecieur als de heer van Schouwenburg die taf van jaren onder ons werkzaam was en met degelgke bekwaamheid onovertrefbare accuratesse en echt boffelyke vormen ons zyne diensten bewees daar heeft by alle aanspraak op onze erkentelijkheid eo waardeering en wa r dan ondoordacht iu t publiek eeu smet geworpen wordt op zyn ambtenaarskleed daar mogen wg niet lijdelijk toezien moar haasteu ons er die af te tegen De beer van Schouwenbnrg moge er van overtuigd zijn dat het beschaafde verstandige publiek de geuite klachten niet deell zoodal hg zich daarvan niets zegge niet behoeft aan te trekken Een iugezelene van Gouda KEMMSGE IIMG De BüBGëMEESTEB van Gouda brengt bij deze ter keunis van de belaughebbendeo dat door den Heer Provincialen In ecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 6n Juli 1886 is executoir verklaard hel Kohier van het patentrecht no 2 dienst 18 87 Dat voormeld kohier ter invorderin is gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet Ie voldoen en dat beden ingaat de termijn van DBIB MAANDEN binnen wolken de reclame behooreu te worden ingediend GOUDA den 7 Juli 1886 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOOBN M A B ET BEBICHTËM Oouda 8 Juli 1886 Granen zonder belangrgken omzet voortdurend chter vaster De puike Zeeuwsche tirwe komt minder voor en mocht betaald wolfden met jf7 60 tot ƒ 8 voor de pnikste Mindere en polder van f li tol 7 60 Bogge 6 30 f 6 voor en allerbest partytje Gerst nominaal fh f è ƒ et Haver in de zware en blanke soort t gk ƒ 4ö j mindere naar eveuredigheid Maïs 5 63