Goudsche Courant, zondag 11 juli 1886

IS80 wmm ormaaUiemden Onderlsroeken Borstrokken enz uitJ luitend vervaardigd in de gerenommeerde door Dr G JAEGER eenig geconcessioneerde fabriek VAN W BENGER SöHNE te Stuttgart tot beduidend lagere prijzen dan tot heden alhier is aangeboden Depot van Dr Jaeger s Orig Normaal Wolartiltelen K F DEUSGHLE Kalverslraat 157 Amsterdam GOUDA 10 Juli 1886 Z M heeft aao mr P P P Kist op zijn ve zoek met ingang fan U Julia eerfol ontslag verleend als polar is te Gouds Z M heeft bij de dd sohoUerg alhier benoemd tot In luit D J P Onaienk en M G Van Prankenbuyseo beiden than Ze luit tot 2n luit D Iloogrndijk thans schutter Gisteren eindigde het Un overstaan van curatoren gehouden overgangiexameu n hel Stedelijk Progymnasium Uit de Ie naar de 2e klasse werden bevorderd Ie leerlingen Sparnaaij Koniog Mauting v Scher ienteel ten Gate Schenk en Hemsing niet bevorderd 4 Uil de ie naar de 3e klasse alle 1 leerlingen Van Aelsl Haantjens Dekker Mynlieffeu Van Praag Uil de Se naar de 4e klasse de leerlingen Herman de Vletter IJsael de Schepper Van den Berg da 3 laatste voorwaardelyk Niet bevorderd 3 Aan de 3 leerlingen der 4e klasse A Kist C vau Eijk en D Kroon zal het bewys van welvolbrochle stadie worden uitgereikt Voor den volgendeq cursus hebben zich 4 nieuwe leerlingen voor de Ie klasse naugemeld De off V gez 2e kl J S C PicUl van het3e rug 4 if Ie Berg u op Zoom is legen 1 Aug overgeplaatst naat Qoada nis chef van den geneeskmuligen dienst Door de afdeeling Rotterdam van de Nederlandsche Vereeniging lot bescherming van dieren is aanCort Slooljei onbez ryksvetdwaahler Ie Oouda een brkwniug uitgereikt voor ingeleverde processenverbaal waarop door het kantongereolil veroordeelingen gevolgd zijn Naar nit den Haag gemeld wordt zou de Regeeriog besloiin hebben de wetaontwerpec lot helin overweging nemen van de voorstellen tot herziening der grondwet opnieuw aaa de StatenGeoe raal in te dienen Hel verzoek van G Hoogendoorn I s Hagoom gniie van zgne veroordeeling tol 3 maandenoei wegens laater in een gedrukt en verspreid gejchrifl is afgéwelen Het meisje zooder nrnien dat voor ruim 2 jaren te Ammerstol geboren werd groeit voorspoedig op en kan reeds verscheidene zaken met de voetjes verrichten Ook verstandelijk ontwikkelt het kind zeer De ouders stellen zicb voor mei hun meisje eenige kermissen te bezoeken hetgeen o a reeds te Lekkerkerk heelt plaats gehad Hét Wageningsoh Weekblad gaat onvermoeid voort met baar bestrgding van het Knyperianismi Van samengntfn met Rome mag h i voor de anti revolutionairen in r vervolg geen sprak meer zijn omdat Rome te aanmatigend is geworden en te veel zetels voor zich eisoht Naar de meenin g van hel Wageniugsch Weekblad heeft de antirevolilionaire partij looals zyy thans is geprgauiseerd geen toekomst meer Hel liberalisme wil zy blyven brslryden maar op een anderen Jan den lot heden gevolgden weg met andere raiddrien door t cheppen van nieukra toeslauden door de vorming i iaii een nieuwe van een echt natvmüt party De op te licbtea militaire school voor vrijwilligers dingende naar den rang van officier der infanterie waarvan reeds dezer dagen kortclyk melding is gemaakt zal vernemen wy nader in denzelfden geest worden ingericht als deVegeuwoordigc artilleriecflrsus te Delft De ehool zal toegaskelyk zijn voor jongelieden in Ktel bezit van bel diploma eindexamen van de Hoogere burgerschool of andere inriohtingeil voor middelbaar ond rwys en voor de velen die met geed gevolg adnissre examen voo ilitaire inrichtingen Ier opleiding tot officier hebUib afgelegd doch niet geplaatst konden worden boven het vereiaobte aantal t Zyn vooral deze kraobten welke het legerbeatuur niet wil laten verloren gaan Dl cursus zal drie jaren dnrcp waarvan hel ranlate jaar door de adspiranten by een der infanleriekorpsen zal worden doorgebracht i 6 naar Torm en getondbeid Erwten en boonen seer ilap rn tut ongereneldeu koen De teemarkt met weinif aauroer handel fcewoon ntte varken Tan 20 a 2S ot varkens Toor Londen 18 i ÏO ot niaKere tarkpiis en bi jgen lu t biiigen ƒ 1 10 a ƒ 1 60 per week Schapen tag ƒ 26 a ƒ 30 lammeren ƒ 10 a ƒ 16 per stuk Aanitefoerd 97 partijen kans eerste qunliteit ƒ 23 a 26 tweede qualiteil ƒ 19 a ƒ 22 oordholl nd che iO i f 25 Goeboter ƒ 1 20 a 1 S5 Wtiboler ƒ 0 90 a ƒ 1 JBargerlijke Staad GEBOREN 6 lull Matthcus Johannes Lcooardu oadcn J I Him KD en T D kslr l redenk ouders A Thim CU N Heriuiü de Groot 6 Misrtje Msria oailera C Voa en S J de Bas Cornelia ouden A Boot en J C Hogendooro 8 Bartholomeus Adnanoa ouders ti Matse en C Rlit eld OVKKLEDEN e Juli H Itletteld huis r an J Zorg 6S j 11 m B P A an Straaten 2 m H J Kraan SO J H M Peeters 8 it GKHIWD 7 Juli P Spruit en C J den Os Zevenbuizen GEBOREN Adrianns ouders J Pols en H an Vliet Lena en Geertruida ouders C van KrllD iea en C Legerslte ONDERTROUWD L Verboet en H J Vis TL Loger atee G van der Helm GEHLttü N Mostert en S Sol Reeui k GEBOREN Maria Wilhilmtns ouders A Verraeuleo en M Oroenendyk lan ouders D deu Houdijker en W Verkaaik OVERLEDFN H Hotstede 77 j GBHÜAD A de Gans 25 j eu T de Knikker 26 j Stolwijk GKBOKEN Keeltle Willemina ouders W on der Berg en T KoolV k Trgntjr ouders K Verdoold en N Oudenes O EBLEDEN G Alblas 17 j ADVERTENTIÊN Heden overleed tot myne diepe droefheid na een langdurif en smartel k Igden mijne geliefde Dochter HELENA JOHANNA in den leeflgd van 30 jaren Mevr de ed C KRAAN Gouda 6 Jali 1886 van Tol Heden overleed tot onze diepe droefheidtna een langdurig en BmaTtelgk lgden onze geliefde Zuster en Aanbehnwikuster HELENA JOHANNA KRAAN in den ouderdom van ruim 30 jaar M f HERMAN m GROCT Keaah J HERMAN DE GROOT M M VOLKER Khaan A VOLKER H W KRAAN a M A KRAAN Gouda 6 Juli 1886 De ondergeteekende betuigt door deze zgne volle tevredenheid aan het bestuur der Eerste Nederlandsche VerxekeringMeifit schappif op het Leven tegen Invaliditeit en Ongelukken te a Oravenhage Generaal Agent de Heer A K van der GARDEN voor de spoedige en prompte afdoening van zaken waarvan hy onlangs het bewgs mocht ondervind na het smsrtelgk verlies dat hem trof L DE BOER Gouda Juli 18313 Ifieuie ontvangen de 2 Cents SIGAAR Merk l VILLEil III J van SüNSBËEK Gouda Mevrouw MOLENAAft te Waddinxvun vraagt tegen 1 iï UGOSTÜS a s een DIEi STBODE die goed kan koken en werken Op nieuw Ontvangen BADTHBRMOMETERS TÜIN KAMERen VENSTERTHERMOMETERS BAROMETERS diverse VOCHTWEGERS Loiipes Leesglazeo Brillen en Pince nez op voorschrift van HH Oogartsen KLISTEER OOG OOR ËUS en WONDSPÜITEN Gutta percha Artikelen BOUGIES CATHETERS SÜSPEN80IRS FOÜDRALEN enz enz by S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda Haan dl Sleutcl s i i P M Bil Depot A MORTIERGouweC3 Mieuwe sorleering LINNENGOED A VAN OS Az Kleiweg E 73 Mijne beoordeeling van de Mondspoeling van den K K Hof Tandarts Dr J G POPP te Weenen Bdda Pest September 1879 Ter liefde van de waarheid moet worden erkend dat al de taiidmiddeleu en mondipoeliuf en door peculatSre personen ïoo uil Weenen aU uit de rerBChillende provinciën orer de ganecbe monarchie verspreid hier te lande door Dr POPP S Anatherin Mondspoeling Tandpasta en Tandpoeder bijna geheel iqa verdrongen en schier niet meer worden gevraafhl De genoemde arlikeien van Dr J O FOPP orden door menscheo fau alle klassen der maatschappg gebruikt t tqn artikelen ran blijvende waarde die over tien ja twintig jaar niet minder znllen worden aangewend dan thans het Keval is Onze tandartsen zijn bescheiden gepoeg om geen pogingen te doen tot het uilvinded van dergelijke middeUni want zg zouden door hen te vergeefs wordeiv beproefd Dit valt hier des ie dnidelyker in Mi oog omdat de genoemde riikelen vervaardigd doBr der heer POPP ijn saamgesteld naar voorschriften afgegeven door onze voornaamste Hougaarsche geueeskandigen en tandartsen steunende op de wetenschap en de lessen der ervaring t Zyn uitmnniende middelen welke den vervaardiger uithoofde hunner heilzame werking tot groote eer verstrekken St ILKO Bentenier Veririjgbaar te v Gouda bij J H C Huinck rink elier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F £ van Santen KolCf te s Mage by J L F Snabilié apoht te Delft by A J van Byn te Schiedam by C Malta 6z te Leiden by £ Noordok te Amsterdam by F v d Windheim k Co en H H Uloth Zo apotheek te Utrecht bjj G H N van Spanje idem Lobry 8e Porton Droogisten Tegen AUGUSTUS biedt zich aan eene fatsopnlflke Adres onder No 1343 aan het Bureait dezer Courant GEVRAAGD te s Grawnhage tegen Augnstui als MEIDALLEEN in een klein gezin eene nette jonge goed kunnende werken en een burgerpot kokea of zoo z j dit laatste niet kan genegen het te leeren Brieven franco onder No 1342 bg den Boekhandelaar 4 BRINKMAN Tiendeiveg te Gouda Een nieuw KWARTAAL van de DAMES MODEPLATEN gaat in bestellingen worden aangenomen in den Boekhandel ytA A URINKIHAN te Gouda ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 GBËM FABRIEK VAO VON GlMBOtm te Emmerik ajd Rhyn en t HeereiiUrg Gelderland Üniverseel Zuiverings Zout In pakjes a 18 33 eu 60 cents Jffledioinale Levertraan In tl van 26 40 en 76 ceute Uzer LeVertraan Een eellcpel bevat O lii gram ijzer in eeu liohi verleerbaren vorm fisc 40 cents Druiven Borstslroop met Fenkel Honlg In flesoh a 30 60 cents en ƒ 1 J C ZELUENRIJK Oouda J H C HUINCK Oouda Wed WOLF e Zoon Sckomkosen B BEGEER Firma Wed L Wïltee Gouda Aan allen wier oogen door ingespannen zien oi lezen beginnen te steken of waaruit bg harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Ghantomelanus OOG EN WATER Na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kannen waarnemen Prga per flacon met gebrnijfsaanwüzing 60 Gt Verkr gbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden k Prins Zevenhuizen W ligthelm Voorburg Wed Q Wilhelmua Woerd k Bos Berkel Snelpersdruk van A Bbibkk te Gond i u m 3415 Zondag 11 Juli GOUDSGHE COURANT Kieuws en Advertentiehlad noar Gouda en Omstreken Als standplaau van de nieuwe instelling is voorloopig Haarlem aangewezen Hoe komt men toch aan den naam Canard Ente eend het laatste zonderling genoeg niel in gebruiki voor verzonnen dagbladberiohten meestal niel onaardige dikwijls geestige verzinaels Deze quaeslie onlangs te Parijs in een internatioaalen journalistenkring ter sprake gebracht en aldaar door een Belgisch versUggever uit een vergeeld oad courant exemplaar opgélosi kan zeker wei op de belangstelling van hM lezend publiek rekenen Het blykl dal Brussel de aar heeft de geboorteplaats van de Eend Ie zyn eirde vader van genoemde schutsengel der periodieken in onze slechte tijden een geleerde van de Belgische akademie met den Hollandsehen oaam Cornelisseo was Hy wilde eens zien hoever de lieblgeloovigheid van courantenredacleurs ging vertoornd als hij was over vele tegenstrijdige geruchten op politiek gebied eu over de misvattingen waaraan de journalisten zich bleken schuldig Ie maken Daartoe zond hy een geacht blad het volgende verhaal Hen heeft dezer dagen een meik aardige proef genomen met de vraatzueht der nden Twintig eenden werden tezamen opgesloten Een er van wordt na eenigen l jd er uit gehaald gedood fijngehakt en in dien toeeland de andere voorgezet Deze liaten niet een veertje over doch vraten hel gAakl schoon op Den volgeoden dag hakte men neder een fyn ee zette ze den achttien overgeblevenen voor die weder alle rerorbcrdea Zoo ging het voort en den ne ulienden dag at de laatste êënd de voorlaatste met huid en haar op Hen kan de laaUle eend nog leveod zien Brussel enz Dit beriobije deed de rowle ook in Amerika ttrwql sommige redacties er zelfs bijvoegden dal ze hel aalBla dier hadden aaofekooht ViDiiwr d naam OsranTvoor de bekende kleine pikanterieën van verrslaggerera Zy dateert dus volstrekt niet uil het laatst der 18e eeuw Hen zegt dat sedert tien jaren een Engelscbman den leeuwenlemmer Bidel op den voet volgt in de hoop hem eena door ern zijner penwonnaires te zien oppeuzelen Deze Engelsohman molt Woensdag op de kermis te Neuilly voldaan zyn geweest want Bidel is biJoa het slachlolfer van zijn overmoed geworden Het was ongeveer kwart over tienen toen de beroemde dierenlemmcr in de groote koui werkzaam was Achtereenvolgens had lij vier leeuwen en twee ijsbeeren binnengelaten om eindelijk met zyn leeuw Sultan alleen te blyven Snilan moest toen over een in de kooi geschoven stang springen om eindelyk op de achterste poolen te blijven staan met eru der voorpooien op de Stang geleund aldl een heraldieken leeuw voorstellende Dit gedeelte der voorstellinj was juist begonnen toeu Bidel die aan umathiek lydende is en metmoeite loopt een Itfistap deed en op zijde viel Terslend viel Sultan óp hem aan eu terwijl hel dierzijn nagels in a mans hals drukte beet hel iu zynschonders Een onbeschryfelyke ontroering moaktezich van de toeschouwers meesier Vroiwen vieleu in zwym en het van alle kanteu aangeheven augstgesohreeaw deed de opgewondenheid klimmen ledfreen hield Bidel voor verloreti Bidel had zich tcbler met buitengewone geestkracht eu koelbloedigheid op de been weten Iewerken waarbg hy den leeuw mede aphief terwylbij met de vrijgebleren hand den kinnebak nin hetdier greep en hel dwong hem los te laten lotusschrflhad een der kneohis der menagerie eeu z jhok geopend Hel geluid van hel openen der deur hooreude i 1 I BINNENLAND leden die van deze vertegenwoordiging geen deel meer zullen uitmaken De belangstellrnde Nederlandsche staatsburger zal san de Rechterzijde eenige bekenden missen Allereerst de heer Keuchenius wiens plaats geen ledige mag genoemd worden Zal vraagt fy Tyd de heer Keuchenius zelf want de eindbeslissing ligt toch wel by hem zijn plaats tot een ledige maken Niemand zou hem de welverdiende en met veel arbeid geoogste rust misgannrn niemand zou durven zeggen dal hg ze niet wsardiglijk genieten kon Het heengaan vaa de bh Brantsen Van der Hoop en Graaf Schimmelpennick zal zelfs door de legeoslanders worden betreurd Maar aan dcBechterzyde is nog eene plaats open die haar niet behoort die van den beer Roêll Men nu den heer oëll Onder de leden der liberale parlij bekleedde de heer Roëll een eigen en eigenaardige party Hy behoorde tol de gematigden en oubelwistbaar tolde kundigsten Zyn weten omvatte alle deelen onzer slaatsinrichtittg Zyn weten ging gepaard met de eerIgkheid Me van het niel welen der anderen geen wapen maakt voor de eigen party EigeuUjk behoorde de heer Boell tol geen pang en dit was zyn zwakheiii Want boven de partyen te st ian is voor meuschen die niet tol dr Napoleon of Bismaroks behooren een gdele droom Hem had de liberale party ren harer vaste zetels te Amsterdam of t floorn moeten aanbieden Aan de Linkerzyde zgn ook enkele bekendegezichten verdwenen Duyvis en Sluiter zullen meer als voorbggaande en verdwenen gestalten worden beschouwd Haar de forsche in deu iaalsteu tijdwat gebogan figaar van den ingenieur Dirks meihet door de zoa verbrande gelaat en dea eiganaardigen io de verte starenden blik vau grootezieners en zoekers zal men nog wel eens i asen Maar wien men vooral missen Zfil is geen minderedan de beer K De Jong Een oorspronklyker verscbgniug dan deze heeft geen enkele VolksverIrgenwoordiging aanschouwd In dezen neu maukteeg men een goed stnk ran het Nederlandsehevolk te zien Met de biankste goede troaw gingbg hem een buileugemeene mate van slimheid gepaard en hel kostelgkste gezond verstand dansteeeu Hei t ia in de Hei met de allervermakeIgkste illussién over verdraagzaamheid en wat uialmeer Hg was eeiT man lalenl dre alles uijl helleveu scheen geleerd te hebben en die tooh vooralop het stuk vau beginselen Ie veel boekenwijsheidmet zich omdroeg Éen welbespraakt man die metzgn eenvoudig woord in dien eenvoud slak wei een beetje ooquetterie de geduchtsie sprekers stond en $ die politiek genoeg was om geen staatsman te willen weten daar hg zonder dat toch komen kon ifaar hg ilde zyu Ander de zwareoogleden school fel licht en de heer Van Lynden wien niets verbaasde stond verbaasd by bel licht dal Klaaa De Jong over zyu belastingplannen deed vallen Er komt toch üiels van Omtrent de inrichting der electrische tram elke de nieuwe Haatschappg lol exploitatie van hel tramwegennet in de Gebeente s Graveohage in werking hoopt te brengen verneemt ket bagblad nog bet volgende liet de leeunv gewoon om na exeroitién naar ryn kooi tprug té keeren zijn prooi los en richtte zich naar dien kant Op hetzelfde oogenblik droog Bidels schoonvader de kooi binnen om hem Ie redden Oeiukkigerwys was het gevaar bezworen Bidel had ondanks hel bloed dal uit zijn wonden gudsde geen seconde zyn koelbloedigheid verloten en 0 dreigeuden toon beval hy Sultan in zijn hok terug te koeren Bidel wilde de exercitie hervatten maar het publiek riep genoeg I genoeg I ca zijn sohoonvader kwam bovendien tusschenbeide By onderzoek leek Bidel zeventien wonden Ie h bbea gelukkig geen c nsgevaarlgke Onder het werpen van een blik op d t nienwc Kamer wydt Ot T d enkele woorden aan de oud De inrichting in werkelgkheid een bewonderenswaardig mechanisch samenstel zal uitwendig de eenvoud zelve zyn De elfcirische wagons zullen ttilerlgk volkomen op een gewoon ryibig van ern paardentram gelgken Zelfs de gewpne handrem ontbreekt niet cL de brweegkraoht ia zoodanig onder de banken rscholen dat men er volstrekt niets vau ziet zoodal men hier iu en waren zin des woords van een automatisch rgluig kan spreken dat zich schgqtnar uit eigen beweging op en neer beweegt naar deze of i eiie richting imar ileu wil van den comlucleur die daartoe slecbta deu commutator heeft om i zetten door een eenvoudigen druk opi en knop Zooals gezegd schuilt de lieweegkracbt onder de banken Zg heeft haar oorsprong niet in eeu geleiding langs de rails of langs draden tussohen paleu gespannen zooals hier Ie lande rreds beproefd werd maar in accumulaloren volgens het verbeterd stelsel van Faure Die toestellen in het ceuiraalslation met elrctriciteit geladen warden eenvoudig iu het rgluig geschoven waarloo de benédenpaueelen zoo zyu gemaakt dat zg naar baiten kunnen openslaan De in en nitsohuiving