Goudsche Courant, zondag 11 juli 1886

Schezik Zoon Markt A 149 Schenk Zoon Markt A 149 1886 Woensdag 14 Juli N 3416 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wegens Vertimmering O roote van alle Artikelen tot zeer lage Prijzen Jongonspakjes Demi Saisonsi Winter Jasjes Japonstoffen gekleurde Katoenen eil dl er se Lappt n j worden deze en volgende week EXTRA GpEJDKOOF opgeruimd BAHLMAIMll en Co GOUDA DEFfilJSBEnWEEELBEEpDE van J C BOLDOOI Veritable is per s V es y B AU DE COLOGNE ZE£P per doos inhoudende 12 stttks Wederverkoopers minder dan 144 F Iess Jhen of 6 doozen iPjlaande betkien denzelfl prgs al9 aan de Fabriek bij J P HER ANl zdoN Tiendeweg f a 0 75 k hill geiisbi rg Café et jaiin de f laisance Wegens de groote uitgestrektheid en menigvuldige amaaementen bijzonder aanbevolen verschillende Hijtuigen van 4 tot 14 personen beschikbaar om familiën of gezelschappen te halen en terug te brengen DEJEUNERS DINERS en SOUPERS steeds verkrijgbaar Telefoon I Vlo 33 FBEERICKS Het beste en goedkoopste Merk der Wereld Doozen van dubbele grootte a 7 Cents van drievoudige grootte i 12 a Cents Men vrage uitdrukkelijk merk TUMBO Verkrijgbaar te Gouda bjj A WOLFF Drogist J H C HÜINCK Galanterien Z van de KASTEELEN Galanterien J J van BEMMEL in Huishoudelijke Artikelen te Schoonhoven bij F H HEHEWERTH Chemische Fabriek te Zevenaar ENGELSCHE Wegens het ver gevorderd saiaoen zeer nette COSTÜÜMS voor f 16 hlden van STEPHENSON BRrs verleend aan gepoIgste Houten en Marmeren Voorwerpen een duureame brülanten ylana Verkrygbaar in flacons a 30 cents te Gouda bg O VAN BERKEL in Huishoudelijke Artikelen I H O HUINCK in Galanterien en te Schoonhoven bfl F H HEHEWERTH Chemische fabriek te Zevenaar Mooie en goede PANTALONS ƒ 5 Gulden Gf PITUK Turfmarkt H 85 ADVERTE iTIEI in alle Binnen en Buitenlmi Uche Couranten worden dadel k opcrezoflden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda THK SI GEH MANUFACTUm G COMPANY ew York Benige FABRIKANTEN der echte SINGEIl NAAIMACHINES dat ieder Ij koopt Belanghebbenden worden beleefdelflk op onze NlEUffSTETJITVINDINO de Bingschuitjea Machinea timproved8ingerMachines met hoogen arm attent gemaakt uitmuntendgeschikt voor de meest verschillende doeleinden Deze machinesworden op proef geleverd en voldoende onderricht gratis er op verstrekt op aich xelf van de onovertrofien degelgkheid daarvan kan overtuigen vóór dat h Naaimachines vaa alle Systemen worden spoedig goedkoop en degelijk gerepareerd Eenig Depot te GOUDA Hoogstraat 111 Snelpersdruk van A Bsinkhan te Gouda Dubbel Gersle en j sesse BIEREN uitdeBrtt rerjj € DE PosTH00BK te Rotterdam tepót J H R ODE Zeugstraat G 85 Bl fiaskemer Meer en de wijde Aa op lOJunl 1886 in teek ening Men zie het Humoristisch Album I van Zaterdag 10 dezer Abonnementen worden aangenomen door alle Boekhandelaren Prijs fr p p 24 Nrs ƒ 4 30 LENSÏNG 8 rekbare Tervaardiffd dmt Mowjttinr vao Prof H BOCK te l rlii lff z n gMcbikt l voor liifKtoren t Toor twii maa kwiilen il ilcnd IIhoiv 3 voor diniM in bucondeie omttandiglio dfln 4 voor morgiiD n tr haiitoitet en o MB AJlMn d l etIle F vonwuiMlgedeponeerd Uindctimerk voor ziene Doozoii on CorwUfn rijn de e c b t men hoede irb elKoo voor nameakiel llöön te bekomen te O O U D A HOOOENBOOM bij D SE NIEUWE CONFECTION Concnreerende Prijzen en soiled werk op maat kan alles in den kortst mogelgken tjid geleverd worden D PLUK WAAROM gebruikt gij Biütenl indrfcli fabrilcaat Neemt Onderwaters Stijfsel leii ij s1t uni edcri ui iH ho Iti duslno cii NpderiandRChon iirbeid Deze Stijfsel overtreft alle andere soorten in helderheid glans zuiverheid en goedkoopte IIIJKS ZEGEL8 alsmede X= lsLllsze ©ls zijn te bekomen in den Boekhandel van URlL KMA GOUDA 18 Juli 1886 Nur ij reiDemen heeft de Ktmer van Koophandel en Fabrieken alhier lich per adrea tot den Misiiter van Walerttaal gewend met rertoek om terug te komen op h Bealait waarbij het tarief voor bianenUndiohe téegrammen ii verhoogd t Bij het Zaterdag kebouden ajmiaaie ezamea van het Progymuaiim inn au de 4 candidaleii 2 tol de lenen toegeliiten pi C F Kerabergeo eg J van Aelit De leerling der 4e Waaee van het Frogjrmnaiianr C van Ëijk ii na voldoend examen tot de 5e kliaae van het Gymnaaiam t Rotterdam toegelaten De overplaataing van den officier v gei 2e kl i C Piehal van Bergen op Zoom naarOonda ia per telegraaf door den inapeoienr van den geEeejikondigea dienst ingetrokken De beer E J Kubne biytt altoo hier ter atede den dienit waarnemen De heer W F van de Wetering bijgenaamd da Boog oplichter van fortifioalièo Ie klaata tal op 7 November a a oit Woerden worden orergeplaatat naar Gouda Toen wij voor eenige weken de oprichting vernamen van een Gondsche Crickei Clsb deed on dat recht veel genoegen In andere ateden van ona land hadden wji meermalen de werkiaamheden ran dergelijke Club bijgewooDd en overtuigden ona bq die gelegenheid welk een uitstekende liohaamsoefeniug daarmede gepaard gaat De taak verdient dus algemeene ondersteuning en daar de Club niet alleen werkende leden aanneemt maar ook Dooateura die haar geldelijk bijstaan too is ieder die wil in de gelegenheid Ie toonen dat hij bet op prgs stelt dat ook de Gondsche jongelui bij al de geeslesinspanning die tegenwoordig van ben gevorderd wordl ticb toeleggen op de beoefening van een spel dat elders niet het minst bij on Ëngeliche naburen loofeel bijbrengt om het lichaam ting en lenig te honden Het is een opwekkend prettig maar tevens ook een hooirst nuttig spel en wij wenaoben de Gondsche Oriokel CInb Olympia daarom van barie een langdurig bloeiend bestaan toe I Bü bet gisteren te Arnhem gehouden concours ter gelegenheid van de eerste algemeene vergadering van leden rn afgevaardigden van den Nederlandschen SchntterijKaderbond werd de 5e prijs tijode een Wekker behaald door den Korporaal der Schutterij alhier B Berlijn met 49 punten Het bouwen van een watertoren ketelhuia ent op de grens der gemeente Loosduinen en Monster ten behoeve van de Delfische waterleiding is aangenomen door den heer H J Nederhorat te Gonda voor ƒ 115 000 laagste inschrijver De hoogste insobrijrittg voor dit werk liep tot 198 000 De Gondsche Harddraverij en SchoonrijderijVerecniging Eeodraoht maakt Macht beeft een Harddraverij uitgeschreven tegen Vrijdag 30 Juli e k De socialisten te Gent wilden gisteren ter eere van den heer Domela Nieuwenhuis die daar ter stede werd verwaobt een groole manifeataiie houden De heer D N begaf zich daarvoor Zondag naar Antwerpen maar werd aan de Belgische grenzen ternggeweten en kwam des avonds te s Hage terug De lijken van den heer Crommelin en van den gids Rangrtioer tijn gevonden bet eerste met ge spleten hersenpan Naar het Igk van markgraaf Palsvlcini wotdl nog aanhoudend getocht Zestig menschen ondenoeken de plaats waar het ongeluk roortiel too torgvuldig mogelijk onder voortdurend jtevaar voor eigen leven De broeder van den gids Rabisojer wiens lyk teerst gevonden werd is by het verder toeken telf naar beneden gestort en zóó verschrikkelijk gekwetst dat het onmogelijk wordt geacht dal hij er van opkomt Bijna gelijktijdig met het OBgeInk markgraaf Falavioini den heer Crommelin en kun gidsen overkomen is een dergelijk onheil voorgevallen Een toerist die Zaleidag de aehtdaiteud voet hooge Brandjoch bg Talisbrnck beateeg en sedert vermist werd ia nu als verschrikkelyk lÉrminkt lijk gevonden in een kfoof aan deu voet van den beig aar hij tooala uu blijkt vaa neergevallen Aan de Atjeh oorreapondenten in het Bal KiniitM ia het volgende ontleend Er zijn weer twee Ëuropeesche en een Inlandsch miliuir met pak en zak naar deo vjjand overgeloopen Te Lampagger staan twee tila a in batterij die naar men bgna zeker meent door Enropeeaohe aoldaten bediend warden terwijl men aan de spoedige verpiaaising er van tien kan dat te op raderen worden vervoerd De kogels vallen aan boord van de te Lampagger gestationeerde oorlogachepen en drin n in hunne huid De Chineettn aan de kwalla Atjeh werden in den nacht van den 14en Mei door de komst van eene bende Atjehers verraat doeh waren gelnkkig op hunne hoede Men liet de sloebers tot op 30 pas naderen en gaf toen een salvo belgeen de Atjehera overhaast de vlucht deed nemen De omstandigheid dal de Aljehera een geweer op de plaala aohterlieteo doet varoBderstellen dat tg een doode hebben medegevoerd De Atjehara houdni er tegenwoordig een aeintleiael met vurrn op na Ia er onraad of komt er e n Oorlogschip dan ziet men in bet gebergte direct eeo aantal turen versohgnen die van een anderen berg worden beantwoord Met de berri berri gaal het enorm rohlernit Wanneer voor die tiekte niet spoedig een geneesmiddel gevonden wordt dan is bet tijdstip van den totalen ondergang van ona leger spoediger aanstaande dan menigeen verwacht Met het incompleet der troepen is bet niet langer uit te houden Er tijn nu reeds op Atjeh kapiteins tonder compagnie Men kan merken dal bet too tachtjes aan tegen de poeaaa gaal want de Atjehers houden zich nu wat gedekt Alleen hebben ze zich welwillend belast met by Pskan Kroeng Tjoel het afspannen van een sapikar De karvoerder werd afgemaakt en de aapi s plus de kar ingerekend De Atjehers schgnen tegen de poeaaa vleeaob noodig te hebben en vinden bet zeker oaluuriyk dal wg hun dat beiorgen Zaterdag middag werd te Meppel door eenige ingezetenen een waagstuk van eeo 1 Sjarigen knaap waargenomen dat aan eena epiaode uit hel jongeusleren van d n groolen Hollandschen zeeheld Miohiel Adriaanaz de fiuiler deed denken De Mepp Ct maakt er in deter vorge melding van Bedoelde knaap waa op hel Kerkhofsplein beiig met het oplaten van tyn vlieger Deze raakte asn een der palen van het hek boven op den omvang van den torrn verward en spoedig daarna ondernam de jongen het waagatuk om f en den tuldmuur van de kerlc op Ie klauteren en zoodoende op de goot e klimmen deze door te kruipen tol aan bet hekwerk dat over de pannen lig om deze voor het afwaaien te beveiligen Boven op de kerk tgnde klimt hg door een luikje dat los aloud in den toren en gaat toodoeude te trappen op om tyn speeltuig den vlieger welke teker een beste zal zgn weder machtig te worden Na den vlieger loagemaakt Ie hebben giag hg langs de trappen naar beneden doch daar gekomen zyude vond hg de deur aan den ingang gesloten Evenwel is hg niet vervaard hg gaat wederom naar boren waar hg een touw ziet hangen neemt bet kloek besluit zioh daarbg naar beneden te laten gigden alwaar bg over bet hek dat des daags tol afsluiting van den ingang van den toren diant naar builen klom Uit den Berg en Dal bg Ngmegen wordt aan het ü D dd 10 Juli het volgende geschreven over een prachtig natunrveraohgnsel dat daar werd waargenomen Beeds voor vier en vyf dagen vertoonden tieh twee avonden achtereeen eenigen tyd na tonsondergang aan den onbewolklen hemel in het noorden sterk verlichte plekken van nog lichter gliusierende aderen doorsneden Telkena wisselden deze zilveren lichlgestallen om iela meer wealelgk door dergeiyke te worden vervangen totdat bet doffe avondrood aan den horizon in een gouden gloed begon te gloeien zoadat er eene langwerpige vrg breede lichtende oppervlakte ontstond die ran boven een zilveren en lager een gouden glans vertoonde Omstreeks elf ure begon de gloed te verflauwen en werd ten deele door langwerpige donkere wolken met zacht veilichte randen onderschept Gisteren Vrijdagavond herhaalde ticb niet alleen het verschgosel maar nam legen elf ure zooteer in uitgebreidheid en helderheid toe dat de sterk gloeiende noorder horiton een prsohtig schanvspel oplererde en de gansobe hemel daardoor begon verlicht te worden toodat die omtrent middernacht eene lichtgroene tint kreeg Onder allerlei wisselingen trok nu de lichtende oppervlakte aan den horizon aoms weer door wolkstrepen doorsneden langtaam oostwaarts en verspreide ticb eenigerroate toodat het licbt aan den horizon iets zwakker werd maar integendeel bet lichtrnim omstreeks twee ure zoo verlicht was alsof de ton weldra stond op te komen De katteelen welke koning Lodcwijk van Beieren liet bouwen tijn na s konings dood ter beticbliging gesteld van de leden van den Landdag Het schoonste is bet half voltooide tooverslot op het eiland Herreochirmsee dat lot dusverre reeds 25 millioen mark heeft gekoat Bytonder kostbaar is de slaapkamer des konings ingericht Als eeo hoog altaar verheft zioh een kostbaar bed met een baldakgn er over Eeo rergulde leuning sluit het bed ran het overige gedeelte der zaal af Het renaachlige bed bedekt met ryk in goud geslikte dekens en met dergelyke gordgnen omhangen ia fwaar verguld De toilettafel is prachtig en de kauoen en kommen zgn van lapis lazuli en goud Het plafond der taal stelt den Olympus voor en is een meesterstuk van schilderkunst Volgens bevoegde beoordeelaars kostte alleen bel ledikant met gordgnen dekrns en wat er verder by behoort 600000 fr lerwgl de inrichting van geheele vertrek ruim Z OO0 00tr fr kostte Merkwaardig is ook de spiegelgalerg veel grooter en schooner dan deoWtfnde galerg te Versailles In dete 260 voel lange pierij flikkerden als de koning er vertoefde 2530 waakaarsen op 52 renaachtige candelabres en 34 vergulde Inchlers bailengewoon in pracht en deze iiohlen werden weerkaatst door 20 spiegels welke alle 30 roet hoog waren De deuren tyn ran geslepen spiegelglas ter dikte van een duim De beste schilders besteedden hunne krachten aan het plafond waarop allerlei toooeelen uil bet leren van koning Lodewyk XIV van Frankrgk slaan afgebeeld Aan de vensters staan vazen voor bloemen en bladplanlen en daartnssohen op titreren en gouden voetstukken de marmeren busten der romeinscbe keizers Op hel water van den NordkafeH te Berljju twommeo onlangs een paar twanen mei hunne jongen Een paar wandejaars aan den oerer badden de fisuwe aardigheid een New foundlandschen hond op de jonge zwaantjes aan te hitsen Het dier ging te water en twom er heen maar róór hij de jongen bereiken kon kwamen de beide oude twanen op den vierroeligen ruBlrerstoorder toe De zwaueorader bracht hem een paar krachtige rlengelslagen toe pakte hem by een oor en trok hem onder water De hond ton rerdronken tyn als niel zyu meester met behulp van een paar schippers hem berrgd bad Jankend van pgn werd hij uit bet water gebaald waarna hij terstond druipstaartend been liep lerwyi bet zegevierende zwanenpaar met bun kroosi statig wegzwom