Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1886

lata OTer hat hoofdhaar De phyaiologiiohe be atemming der haren beslaat Toornamelyk daarin om het hoofd dat aan uitwendige invloeden blootgealeld ii eea beachutting en een natuurlijk kleed te TerachaSeo Ala sieraad van het hoofd iqn tij het Toorwerp an bijzondere mrg hetgeen rooral blqkt uit de knuatrol eu niet tonder eenige architectonische waarde aangelegde hoofden Tan dandies en aommige kellners die de haren rechts en links Tan het achterhoofd naar de ooren kammen en te dan daar te in die richting niet wiUeu blijTen met t een of ander elriekend plakmiddel beameren Beeds in de oudste tgden talfde men het hoofdhaar bq feestelijke gelegenheden Dat het hoofdhaar bq Telen too niet by allen ala een belangrqk deel Tan het lichaam wordt betohonwd blykt uit bet feit dat de naar Califoruié geëmigreerde arme Chineezen de haarstaarten Tan hnnue In den ireemde gestortene Terwanteo naar hun Taderland teruglenden om in den schoot Tan het Hemelsohe rjjk begraten te worden Ook bij de wilde bewoners der Slarqaesas eilanden bestaat die eerbied Toor het hoofdhaar hunner afgestorvenen en hebben ly dan ook de haren hunner TOorTaderen aangebracht aan hun hoofdbedeksel Ook bij ons leeft in het hoofdhaar dikwyis nog het aandenken Toort aan geliefde personen Van daar Terwekt een weinig haar in een medaillon een geheel ander geToel dan een haar dat men toeTallig in de soep Tindt Het grijs worden der haren het sein van den naderenden ouderdom en de iwakheid om jonger te willen sohijnen dan men werkelyk is werden de uitTicdsters der pruiken en haarTerTen Het dragen van pruiken werd reeds door den kerkvader Tertnilianns nadrukkelijk verboden opdat niet de haren van een ter helle aangekomen heiden overgeplant tonden worden op gewyde ohristenhoofden In weerwil van den banvloek die bisschop SanelIna uitsprak over hen die pruiken droegen heeft dete belachelyke mode die in den tqd van Lodewyk XIV haar hoogsten bloei bereikte stand gehouden tot in het begin deter eeuw Julius Caesar die volgens Suetonius tija kalen schedel trachtte te verbergen door het naar toren kammen van z oe spaarzame achterhoofdharen en als hy tich het hoofd krabde dit voortichtig met éa TÏnger deed tooalt nog wel in omen tijd oude heeren dit plegen te doen geroeide tich teer gelukkig door net Senaatsbesluit hetwelk hem het recht toekende voortdurend een lauwerkrans te dragen OB t jn kalen schedel te bedekken Volgens sommigen tou ten geTolge Tan het Toortdureud afscheren van het hoofdhaar de schedel dikker worden Petrus Pauw een beroemd Hollandsoh anatoom uit het begin der 17de eeuw Terhaalt in allen ernst dat de Spaaniche soldaten die afgezonden waren om Angola te TcroTcren de opdracht hadden gekregen vooral niet op de geschoiene schedels der negert ia te hakken om hunne zwaarden niet te breken Zondugtblatl Wedstrijden voor handwerkslieden Het Sott AMveiiW herinnert er aan dat op de 36stealgemeeoi vergadering van de Vereeuigiag totBevordering van Fabrieks en Handwerksnyverheid te Middelborg te houden o a de vraag tal be haddeld worden op welke w jze een organisatie vanwedatrydeu voor handwerkslieden in Nederland ton nnen geaohieden £ ene commissie waartoe ookda Maatschappij tot Nut van t Algemeen en het Algemeen Nederl Werkliedenverbond elk twee leden delegeerden tal over dit onderwerp rapport uitbrengen Uet blad wyst er op dat het doel met dete wedetrijden beoogd niet in hoofdtaak is het verschaffen van een gelegenheid om een toevallig Toorkonend tqdperk van werkeloosheid aan te Tallen eu te benuttigeni al was dit de aanleiding tot ket uittehrtJTen der wedstrijden op den achtergrond ligt een teer ernttige poging om bet handwerk te verheffen tot een staat Tan Toortreffelykheid niet te veel afttekeitde by hetgeen Troegtre geslachten op bét gebied Tan knnat induttrie hebben gepreateerd Hiertoe ia noodig leiding en aamenwerking Leiding Toor wat betreft de aanwijting Tan de aatsohappelqke behoeften en den heeraohendeu spiaak die nah gaiaepen geToelen ea de arbeidende U aae aan tioh te verplichten door aich met de leiding der artielieko handwerktnyverheid te belaaten moetau van een aantal dingen op de hoogte tqn die dt werkman msoelyk kan weten en die ook niet too lieht in kleinen kring bekend worden Hierait Tolgt reedt dadelyk de wentohelijkbeid TtD aansluiting der vMiohilleude vareenigiDgen die date sehoooe taak hebben tauTaard Nog aodere legenrijke gcTolgen van de toepaalisg van dit grootaohe denkbeeld tiet het blad ID t vanehiet De overtuiging tal levendiger worden dat er nog tooTeel ontbreekt aan de opleiding outer imbaohtilieden en da aaodrang tal toenamen om hierin toowel door aanwending rau partitinliere krachten als door regeeringsmaatregeleu te Toonien Dat ia de allernaaste schrede die we op onderwyt wijsgebied behooren te doen het oiiderrioht in handwerken tot heden toe too stiefmoederlyk bedeeld moet de aacdaoht trekken Tan allen wien de raderlandsche welTaart ter harte gaat Er is hier eene sociale herTorniiug te bewerkstelligen Het handwerk in eere worden hersteld eu minstens de gelyke worden Tan de fabrieksnyrerheid welker goedicoope producten de markt tf teer beheertchen En waaneer we letten op de leekenen dea tijds op de groole waarschynlijkheid dat goedkoope beweegkraoht Tan kleinen omraag de samenhooping Tan arbeiders ia groote industrieele inriohrichtingen spoedig minder noodiakelijk tal maken verwBohtingeB te koesteren omtieot de toekomst van bekwame eu vigtige werklieden die een verstandig gebruik maken van de tich steeds uitbreidende hulpmiddelen der huis nyverheid Ter aanvulling der berichten in de laatste dagen medegedeeld omtrent de verwoestingen door de Berri Berri onder onte soldaten op Atjeh aangericht deelt men aan het HU het volgende uittreksel mede van een aBhriJTen uit Paflang Ik geloof dat ik niet overdrijf wanneer ik teg dat de helft der soldaten die iu het begin van 1885 in Kederl Indië waren te Atjeh door de Berri Berri werd aangetast en van dete helft zjjn velen hettij op Atjeh telf of op weg naar Padaug of ook wel in het hospitaal alhier overleden In 1S86 stierven ia het hospitaal te Panta Perak Atjeh 1800 soldateo en ilwaogarbeiders terwijl 18000 in genoemd jaar werden verpleegd In het hospitaal alhier overleden gedurende 1886 1076 man fiuiteodieu werden velen afgekeurd hettg voor den dienst in t algemeen of voor den dienst te velde ea een massa eiekeu ligt nog in het hospitaal waar dan ook sedert meer dan een jaar voortdurend meer zieken verpleegd worden dan ooit te voren Terw ijl vroeger om de veertien dagen twee traos portschepeu elkander geregeld tusschen Atjeh ea Batavia kruisten geschiedde zulks au om de tiea dagea ea de Nederlaodsch Iodisohe Stoomvaartmaatschappij geaiet daarroor maaadelijks 16000 Ieder schip dat Tan Aljeh komt tet hier Tan 200 tot 300 zieken aan wal Dete menschen lyn hulpbehoeTend alt kleine kinderen en kunnen lelfs na Tele maaudea nog uiet loopen laat staan hun dienst rerrichtea nWaarheea deié toestand leiden ui is een raadsel maar het wordt tijd dal men ia Nederland krachtige maatregelea neme om er een einde aan te makea f Aan eau gesprek met den beroemden Tenamelaar ea handelaar in wilde dieren den heer Jamraoh is het Tolgeade outleend omtrent den haudel in leeuwen i Op h t oogenblik heb ik geen enkelen leeuw eu gewoonlijk houd ik te ook nooit in Toorraad Ze zijn te kostbaar daarToor Oewooalyk werden de leeuwen ia grooteo getale van de Kaap aangevoerd maar de kolonisatie heeft te dieper landwaarts ingedrevea en de hitte van het binnenland tohynt de prachtige twarte manen die het onderscheidend kenmerk van den Zuid Afrikaanschen leeuw tyn te doen verbleekea De zwarte manen tijn au eene groole leldtaamheid Bovendien ia de leeuw slechta een dier voor de menageries Gedurende eenigea tijd heeft de oorlog iu Soedan de hoofdbron van den aanroer van leeuwen gesloten V66r den oorlog waa hei de gewoonte dat ieder handelaar in dit artikel die noodiakelijk eeu groot kapitaal moet beiitten e n eigen karava uitrustte waarmede hy telf dan reisde Hy trok dan de woestyo in en kocht leeuwen vao de inlaudsche jagers totdat hy een genoegzaam getal vertameld had VervoUens begaf bg tioh naar Soeakim eu scheepte zyu lading in met bettemmiug naar Tri8st of elders Abystinié verschaft ons oatuurlgk eea aantal deter dieren en dete worden verzameld hetzy door de inboorlingtn hetty door dehaadelaars van beroejp Maar de liandel ia vol ritico Wel is waar telen de leeuwen alt katten voort en ik ken eeu Frauschman die igenaar ia van een wildebeestenspel die er achtentwintig in zyu menagerie heeft maar de hier geUeelde dieren yn onderhevig aan allerlei tiekten en lyden aan misvormiag kromme poolen en twakka ruggen eu tyn niet l vcrgeiykeo by den wondleeuw De landlieden too lezen wq in dir Imdwirli Tan 4 Juli detet jaara worden met het oog op het algemeene heil an de getoadheid er op iodwhtig gemaakt toeh in het huidige warme jaargetyde gelyk altyd gaea doode mollen laugt wegeu an velden te laten liggen maar ta begraven opdat geen vlieg het lykeogif opnenen en enaoh eu dier nadeel berokkeneo kan Oolanga vond te Keulen een sterke 3S iarige man door lulk rengiftigen vliegensteek den Idood Ldb Ct Een ereu Treeselyk als onTerklaarbaar ongeluk heeft te Lentewitz by Riesa Rakten plaats gevonden Op eene hofstede moest een gierput geledigd worden waarby de pomp Terstopt raakte Een 16jarige knaap daalde in den put tt dooh kwam niet meer boven Hem volgde eea zwager van deu boer doch bleef eveueens omlaag Daarna klom de eigenaar der hofstede naar beneden met hetzelfde gevolg Toen meu op al het geroep geen antwoord bekwam liet eeu vierde man zich zakken aan een touw doch deze kreeg het zoo benauwd dat hy toen men hem ophaalde het bewuttzyn verloren had Nn daalde nog weder een vyfde in de kolk van wien piets meer vernomen werd Vier mannen hebben dus het leven verloren op het behoud vau dea eenen dien men opgehaald heeft bestaat weinig hoop Wat het geval nog onbegrypelyker maakt is dat vódr twaalf jaren op dezelfde hofstede door dezelfde oorzaak een mau is omgekomen Aan de Zmiagtkoul in het HmdtUhlad ootleenea wy het volgende Even regelmatig als de examens keeren in eiken voortomer de oagelukken aau bergheaiygera overkomeo terug Dit jaar trof de tyding dieper daa ooit omdat een welbekend landgenoot tot de slaclitoffsrs behoort Er is iets onltettend droevigs in dat plotseling gebeimtinnig verdwgoen van dien ridderiyken jongen man dien eeu schitterende loopbaan wachtte Naar aanleiding vau dit voorval kan men weer veel verslaudige Woorden hooren over de bespottelijke manie van bergen beklimmen Ik ben too vry te twytelen of ty die too spreken wel ooit een sueeuwspils onder dea voet hebbeu gehad Wy plallanders tyn wel het miait geschikt om over die liefhebbery een juist oordeel te vellen Zoolang men over weilanden en vaarten kykt tot den horiton tchynt het inderdaad vry bcjaohelyk dat men naar de Alpen gaat om er zyu leven te wagen voor eeu ruim uitzicht maar de twtarwichtigsie platlaader gaat aaders spreken als hij eeu tydlang ouder de belooveriog vau het hooggebergte heeft adem gehaald Dan is ket niet alleen het uitzicht uiet atleeo de Uik in die ontzettend grootscbe ytwereld die aantrekt maar bovenal de moeilyke tocht naar bat doel met tync gevaren tyne vermoeienissen zyne aangrypende verrataiagen eu die heerlyke overwinning aan t eind Ik heb te Chamouuix de meest kalme en beredeneerde menschen gezien die na eenige kleinere glettchertoereu gemaakt te hebben slechts Ha wenseh hadden nl na ook deu Moot Blano telf te bestygen t Is inderdaad Termakelyk te tien hoe spoedig de meest bepaalde anti bergkloutery neigingen in talk een midden veranderen Alles werkt daartoe mee Ieder spreekt orer toeren die hy gaat maken of gemaakt heeft en oTerdryft sohromeiyk hel genot Men is saronds geinige ran het hartelgk afscheid als de kararaan ran heeren eu gidsen Traolyk wegtrekt naar de Qrands Mulcts waar oTernaekt wordt om tich in t rroege morgennnr op te maken Toor den Mont Blaac Men volgt de bestygers op den twaren moeitaTolleu tocht stap roor itap door de reuzea kykers die op versohillende plaatses iu het dorp tyn Opgesteld Men hoort de eereschoten ala ta s avonds behouden tyn teruggekeerd en deell in de Treugde die aau tafel heersoht wanneei de koene bergbeklimmers met dea feestwyn worden toegedronken of in genreo eo kleureo de gerareu en de geuoegeas hunner onderneming Terlellen Dan wordt ook gy aangetaat door de algemeeue opwinding en den Tolgenden morgen kan men u tien uittrekken met den gidt om u te overtuigen Tan de too hooggeroemde bekoring eau eeu glettohertooh t En tien tegen éeu dat ge op den terugweg met uw gidt een plan beraamt Tan wydere strekking Het is ook hier maar de luaeatie ran den eersteu slap Toohtea in de hooge ysttreken lyu TOor getonde oaturen iu greote mate aantrekkelijk De fristche hooge ijle lucht wekt op men Toelt ec tyn volle kracht loomheid en moedeloosheid tyn in het warme dal aohtergebleTen Daar in de hooge bergen waatt detelfde bceriyke Tryheidswind die over den oceaan gaal Aau dienielfden verheffendea invloed der natuur danken die twee kleine Tolken Zwitser land en Holland hun Try bestaan De elementen hebben de oproeding Toltooid en den jongeling gemaakt tot den man die op eigen krachten Terirouwt en ui itry den tot den laatsteu ademtocht Toor tjja bergen eu tyn lee De Telt en de De Buyters tyn toneo Tan dentelfdes rader Maar dat lereoageraar dier toohieo boor ik n teggen Een htrtatochtelyke bergbeatyger tal u antwoorden dat juist dat lerensgeraar een groot deel der bekoring Tormt Door het lange koord met tyn toehtgenooteu tot één samengebonden met den beapykerden schoen ouder den voet eo den alpeuitok ia de hand onderneemt hy den stryd met de natuur Al tyn tegenwoordigheid vau geest al lya kraoht heeft hy noodig Waoaeer hy over gladde loaliggende steenen langs een gapendeu afgrdnd trekt kan elke misstap den dood ten gevolge hebben Elk oogenblik kan de sneeuw die saamgepakt over de kloven ligt en een natnuriyke brug vormt toolang te hard is wegnkken en hem meèsleepen in de blauwe kristallen diepie Lawineo of sleeovallea kuunen hem overrompeleu en meevoeren ten wissen dood Dat gevoel te middea vaa gevaren te verkeerea wel verre vaa angstig of tenuwachtig te maken itaalt deu wil en betielt het gansche weten De polsslag versnelt de longen schyuen tich uit te tetten het oog wordt juister de voet vatter men leeft en voelt tich leven en ia op zulke oogenUikkeo tot de uiterste kracblsoutwikkeling in staal Daarenboven duren die oogecblikken van groote spanning slechts kort en heeft men naast minntea van gevaar uren van ongekend genot O het ia er too wonder too aangrypend schoon in die yswereld I Hier is de gleiscber kalm en effeu als eeu theerbaao roor reoten ginds staan naast blauwe diepten hooge pyramideu slanke tuilen welker regelmaligheid de vraag op de lippen brengt of dit door menscheohanden is gemaakt weer iets rerder is het eeu cbaoiisohe wanorde huireriogwekkead in baar grootache woestheid Het eeaige geluid dat meo er hoort is het fluistereud gemurmel der beken of de donderende knal met lyn langzaam wegrollende echo a eeuer lawine en au en dan het gekraak n herinnerende dat zelfs hier geen rolkomen rust heersoht en deze ysmassa eichlvoortdnrend beweegt En hoe dieper ge doordringt hoe grooter bet rerlangen wordt atceds rerder steeds hooger te gaan ja ook in da bergen wonen sireuen die mat haar loete loksiem den wandelaar onweeralaanbaar tol tich trekken Bulteolaodscb Overzicbt De Engelsohe rerkietingen biyren denielfden stroom rolgeo de conserratiereu genieten de roorkeur ook op het platteland ty hebben rolgens de gisteren ontvangen berichten reeds 39 meer dau in het ontbonden Lagerhuis en tya nog slechta 4S stemmen verwyderd van de volairekte Beerderbeid tegenover 108 plaatsen die nog verrnld moeten worden De mogelykhaid dat de oonaerratieren de meerderheid tullen krygen begint dut waarschynlykheid te worden In elk geral heeft de oooaer atiere party nu reeda tulk een eyfer bereikt dat naar parlementair gebruik aan haar de teugels dienen Ie worden orergegereo en toch brengt ty t uiet zoorer dat zy kan optredec als een sterke Begeering daarroor ia in Engeland een groote meerderheid noodig De rraag ia echter of er in hel Eogeltche parlemeot ooit weer die oude ttaditionaale meerderheden tallen worden rerkregea immers rroeger had meu in hoofdtaak lleohts twee partyen nu heeft men er rier Meer dau aanvankelyk scheen heeft de saheudin Tan een artikel vau het Beriynaohe iraotaat de hoofden der Europeeaoha diplomaten warm gemaakt en de pennen der Europeesche pera in beweging gebracht In Beriyn neemt men ds taak vry koelijes op wat aommigeu doet veronderstellen dal Kusland niet gehandeld heeft tonder vorst Bismarck te raadplegen want tooals eea diplomaat deter dagen teer juist opmerkte de Duittob rykikanselier tiet ongaarue dat traotaten ouder tyn leiding tot stand gebracht tonder tyn toealemming worden geschonden Ofschoon het teer onwaarschynlyk blyft dat behalve Engeland een der andere groote mogendheden legen Buslands beslissing omtrent Batoem ui proteateeren baren toch de niet uit te biyVen g evolgea van deten itap ook in Weeueu ernttige etorgdheid D Weener oorreipondent der Daily Nnu had een onderhoud met een uutieniyk Hongaarsoh staatsman die in soherpe woorden de dsad van Boslaud afkeurde gedaan op eeu oogenblik dat Groot Brittanje ataal in het heeUt van en eru tlgen binnenlaodschen stryd Maar ook dete Hongaar twyfelde of er iets kon gedaan worden Batoem toch is reeds jaren geleden in aan sterke Buiaisohe haven omgevormd zoodat da verklaring ran heden niets dan de formeele aankondiging van een reeda lang bestaand feit is Hy achtte hel mogeiyk dat Kaaland Batoem alleen gebruikt als een ballo d uêai om eens te tien boa ver het in deze riohting kan gaan tonder gewapendcn teganatand bg de mogendheden Ie ouimoaten Da Fransohe Kamer heeft den protaotionislan een geduchte teleuritelling betorgd Het ontwerp tot verhooging der graanrechten ia op roortte an den miiitler ran laadboaw dea heer Derelle met £ 73 tegeu iU stemmen naar de Commissie terug rerweten Te rergeefs renette De Meline roortitter der commiisie tich tegen dit besluit dat met eea rerwerping gelyk werd gesteld De rapporteur der commissie rerlangde dat de regeeriug du het geheele ontwerp ton terugtrekken maar rolgeoa hel oordeel ran den roortitter der Kamer Floquet ontving de commissie door de terngtending de opdracht om haar rapport roor de Kamer aaa te rullen In allen geralle ia dus het outwerp tot de Tolgeade titling uitgesteld Ook besloot de Kamer by de rastatelling der directe belastingen dat het bedrag dezer belasling in die departementen waar gemiddeld meer dan 4 6 pet ran bet inkomen wordt betaald met 11 000 000 fros tou rermioderd worden De commissie uit delFransche Kamer heeft zich rerklaard tegen hel wetsontwerp waarby de Begeering bet aanplakken van opruiende gesohrifteo strafbaar stelt Met algemeene stemmeu werd besloten om de Kamer voor te stellen de behaudeling van ran dit ontwerp tot October a s te verdagen daar de regeeriug door de beataaade wetleo roldoende tegea dergelyke oproerige haadelingen is beschermd Een deputatie der monarchistische journalisten is te Tunbridge aangekomen ten einde den graaf ran Parys het adrea te orerhandïgea dat tg io hun byeenkonst te Parys raststelden Op last van den nieuwen Paryschen aartsbisschop Bichard zal kardinaal Gnibert in de Noire Dame en uiet op den Montmartre worden bygetet De aartsbisschop weet dat de regeering daar voor demoostratiea vreeal en zal daarom voor de overbrenging raa bet lyk naar de kerk op den Moutmartre rustiger tyden afwachten In de Spaansche Cortet hield de republikein Pi y Margall by de behandeling der ciriele lyst eeu heftige rederoe ing tegen de muuarchie Een tyner rieren tegen den orerleden kooiag Alfouaus XIII waa o a dat hy lydena het geachil orer de Carolinaeilaaden niet onmiddeliyk aan Doitacbland den oorlog had rerklaard Een andere grief der democraten waa dal koning Alfonso tich schuldig had gemaakt Mu benrssproulatiea Drae beschuldiging bracht groote opschudding te weeg en werd door den minister ran financiën roor rolkomen ongegrond rerklaard INasZONDEN NA DE VERKIEZINGEN De rerkietiagen tyn afgeloopen de liberale party is in de meerderheid Alle letels op deu ééuen ran Utrecht na werden behouden ryf werden gewonnen iu die diatricten waar tegenorer de rerbonden tegenstanders de orarwinning niet te behalen waa werd toch de eer der rlag schitterend gehandhaafd De tedeiyke waarde der lege orertreft nog de beteekenii der numerieke majoriteit Dete rerbeSeude litslag is rerkregen door de macht der liberale beginaelen door het bewusttya ran den ernst der bealisaing door de orertuiging ran de noodzakelykheid der grondwettberzieniog boreaal ia uke ran kieareoht door het rerlangea nur een krachtig herrormeud ataatabeleid door den afkeer ran politiek obatructiouitme door deu tegeniiu tegeu godsdienstige onverdiaagzaambeid en tegen het bederven ran het staatkundig leven onder den invloed van kerkelijke partytucht Hy ia verkregen door da wakkerheid der kieiers door de toewyding der leiders door de onvermoeide inspanning by roorlichting en opwekking door de aaneensluiting der liberalen Het is ons bestuurders ran de Liberale Unie eene behoefte onzeu warmeu dank te betuigen aan allen die dete lege hebben helpen behalen uu de kiezen en de leiders uo de redacteuren der liberale pera ook aan toor ale uitnemende mannen buiten dete kringen die allen door woord engelohrifl door penoonlyke bemoeiing en opwekking rau anderen de natie hebben roorgelicht en den kietelt de bcteekenis Ttn hunne taak hebbeu roorgehonden onun dank ook aan toorelen die ons iu staat hebben geateld om in de bedreigde eu twyfelaohtige districten de wakkere geestrerwanten Ie steunen De Liberale Unie beeft thans roor de torste maal aan de roorbareiding der rerkietingen deel genomen De opgedane erraring heeft da macht der aaneensluiting beweten ty beeft ook omtrent hetgeen der Unie te doen ilut ons reierlai geleerd Wy tyn doordrongen ran de orertuiging dat geregeld en niet alleen in den rerkietingttyd de natie meer moet worden roorgelioht borenal ook door het lerende woord door pertooniyke beapreking eu door het politiek debat op dit punt is onxe undaoht in byiondere mate gareatigd Onmiskenbaar bracht ons de nitslag hoop eo moed roor de toekomst eren onmiskenbaar legt hy met het oog op die toekomst nieuwe plichten op Voor de rerrulliug ran die pliohten Tragen wy nieuwe medewerking en ateun Is de tege belaald thani komt het er op aan dat Van haar worde partggeirokken ten bate ran het land opdat eene herrormende staatkunde worde gerolgd opdat eene frissche en rreedume ontwikkeling ran ona politiek leren intrede opdat de kieters eo die het eeriang tulleu worden uit de daden die ty tien kunnen weleu wat het rolksbelang ran de liberalen te wachtea heeft Dit te doen is de taak rau de aaogewezen leiden de taak ran heu die tot rertegeuwoordigers ran het Tolk gekoteu zyu Met rerlrouwen wachten wy hunne daden af Het Bestuur ran de Liberale Unie G A VAN Hamil Foor titter E H Kabstek fice Fooriitter Uttgegnen Am H J Ducküïestïe Paningm 8TEEDAM Juli 86 G H TAN BoLHÜlS P J DE Wirr H L Dkückeb Seeretaru E Pokkeb J B Kan L MiECHIELS TAN KEaSlNICH D WlCHERLINK Bareerlljke Stand GEBOREN g Joli Gy berdiDi Miru Looi ndcnJ F v D ie FtfDordt en G J iin Slnstra 10 Pnncucm oaderi C dg Vroom an P van den Hart 11 Msrgsrethi onders 4 Kompier en J de lanf Wilhtlmins Geertruida oaden fl Orsveateijn en M J van der Pool 12 Eva Maria onderi H de Rooij en L Zitlemao Pieler ouden F Nobel en J van Vliet OVERLEDEN g Mi A Stoffel wed J van der Speld 84 j 10 C Lapoatre 7 m L Bloot 4 j 4 m 11 S C van der Waeter 12 w 12 A H Dekkinga 3 m ADVERTENTIÈN Getrouwd C G LANGKRAAB EK Chr J MIJNUKPP die ook namens wedeizgdsche Familie honnen dank betuigen tooi de vele bigken van belangstelling bg lian Hawelgk ondervonden NUuu rkerk a d IJul Bevallen van een levenloos Meisje D SAM80MGouda 12 Juli 1886 Kbüut De Heer en Mevrouw SIMONS va Aken betuigen bg deze bannen dank voor de bewgzen van deelneming ondervonden bg liet overlgden van hunnen Broeder en Behnwdbroeder den WelEdelG Heer J J SIMONS te Oorschot Gouda 13 Jnli 1886 Met NOVEMBER te HVUB een bevattende 7 KAMERS ALCOOF DIENSTBODE BODEen PROVISIEKAMER KELDER en KEUKEN Adres onder No 1345 aan het Barean dezer Courant Wordt gevraagd zoo spoedig mogelgk eene bejaarde Meid of eene Weduwe zonder kinderen Brieven franco onder No 1346 aan het Barean dezer Courant Mieuwe sorteeringf LINNENGOED A VAN OS Az Kleiweg E 73 ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Ghem fabriek van H von Gimbom te EmtiurU a d £ ya en t Hetrenhtrg Gelderland BORST FAST1LZ KN Iu takjea a 15 ets eu in doutjea i 30 ea SO cents SUJia MAAOPILLEN In doo e met 60 pillen 25 cents TKER CAPSOLBS In flacons met 60 capenles 60 oent J G ZELDENRUK Oouda J H C HUINCK CoKdb Wed WOLFF 8t Zoon Sao m tim