Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1886

VrUdag 10 Ju li r wmM 1880 iV 341T GOUDSCHE COURANT lTorm ÜLemden Onderbroeken Borstrokken enz uitsluitend vervaardig d in de g erenommeerde door Dr G JAEGER eenig geconcessioneerde fabriek VAN W BENGER SöHNE te Stuttgart tot beduidend lagere prijzen dan tot heden alhier is aangeboden Depot van Dr Jaeger s Orig Normaal Wolartikelen K F OEUSCBLE Kalverslraat 1S7 Amsterdam Mejufvrouw KAMPHUIZEN hoek PEPERSTRAAT vraagt een D EI STBOPE P G tegen AUGUSTUS ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Qoudsche Cricket Club Het BESTUUR maakt aan belanghebbenden fcekend dat de gewone wekeljjksche oefeningen worden gehouden op het weiland van M OU DIJK aan de Laxaruskade Wachtelstraat des Zaterdags namiddags Tan 2 tot 4 nur Het Bestuur Bj J IJSSEL DE SCHEPPER President K SCHOUTEN HOOGENDIJK Vice President A JONKER Secretarie J WERNIN Vice Secretarie G J PRINCE Penningmeester KENNISGEVING De ondcrgeteekeiide overeenkomstig Art 68 der Wet op bet ota isaD bt door den eervol ontslagen Notaris Mr P P P RIST te Gouda aanbevolen en door de ArrondissementsRecbtbanl te Rotterdam aangewezen tot bewaarder van diens minuten BERICHT dat hU op heden de minuten registers repertoria en verdere In bewaring gegeven stuiik n van gezegden IVotarls Mr RIST heed overgenomen en dat die ten z nen Itantore onder zijne berusting zUn Q C Fortiujn Droogflee er Gouda 12 Juli 1886 Notaris OPRUIMING van Gegarneerde Dames en Hünderlioedezi tegen veel verminderde prijzen Firma J JMOÜCHON Dubbele Buurt No 7 Mej QÜAJNT Kleiweg vraagt tegen AUGUSTUS een fatsoenlijke die een burgerpot kan koken Geen ijs Haar meer De nieuwe LONDON is t V de beste van alle bestaande parfumerien om het grjjze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen I Maakt het haar glansryk en zacht en verft niet Prps 85 cettt per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bjj J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C ÏOETUXIN DEOOGLEEVEE te Gouda van enen goed onderhouden op DINSDAG 27 JULI 1886 des morgens te 9 uren ten sterfhnize van den WelBerwaarden Heer D K van MEBBTEN aan de Crabethstraat Wjjk Q No 224 te Gouda Te zien MAANDAG 26 JULI dea morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren wC V F GEVRAAGD op een der beste standen een WINKELHUIS te Muur of te Koop Adres onder No 1347 aan het Bureau dezer Courant MCME TOZAIJES beproefd middel voor herstellenden en zwakken biJSLOTEiMAREaenCo Mevrouw MOLENAAR te Waddinxveen vraagt tl bn 1 AUGUSTUS a s een DIEi STBODE die goed kan koken en werken Het goedkoopste Magazgn van soliede is gevestigd te Amsterdam Warmoesstraat No 189 over de Vischsteeg A Lewenstein Snelpersdmk van A Beinkhan te Gouda Nieuw ontvangen de 2 Cents 8IQAAB Merk WILLEÜI III J van SOi SBËËK Gottda GEVRAAGD tegen Augustus eene flinke DAGMEID in een burgergezin niet beneden de achttien jaar Adres onder No 1348 aan het Bureaa dezer Courant Een nieuw KWARTAAL van de DAMES MODEPLATEJV gaat in bestellingen worden sangeuomen in den Boekhandel van A BRIl KiIAl te Gouda mr HET LASTIGE KALKEN O DER TANDEN wordt door bei gebruilc van het PLANTAARDIG TANDPO£DBR van Dr J G POPP Hof Tandartê te Weenen Ooitenrtjii efci enonien Het mniet de lauden op tulk rene g2e dat door het dagelyksoh gebruik het ulazuor der tanden voortdurend in tchoonheid toeneemt Prijs per dooide 80 Cents KK HofTandarts Dr POPP s A ATHERI MOiXDWATER Keueest tandpyn ziekelgk tandrieesoh onderboodt en reiniKt de tanden voorkoroi den onaangenamen reuk bevordert het tanden krggen bg kleine kinderen dient als roolrbeboedmiddel tegen diphlhrritia keelïiekte en ii ouontbeerlgk bg hrt gebruik ran minerale wateren In flesicheu fan 1 76 1 20 en 0 60 Anathorin Tandpasta ƒ 1 20 Geurige Tandpasta ƒ 0 40 Tandplombeersel ƒ 1 om zelf holle landen te Tullen Eruidenzeep tegen huidziekten ƒ 0 S6 Het geëerde publiek wordt verzocht uilkrukkelgk K K Hoftandmeeiter POPP a Geiieetmiddcl te verlangen en slechts als zoodanig aan te nemen welke van zgn iabrieksmerk zgn oortieu Depots bevinden zioh Ie Gouda bij J H C Huinok winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kottcrdam bg P K van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoht te Delft bi A J van Kgn j te Sohiedam bg O Malta 6z te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bg F van Windheim Co en H H Uloth apotheek te Utrecht bg G H N vap Spanje idem Lobry Porton Droogisteii BINNENLAND GOUDA 16 Juli 1886 VEB6ADEKING va mn GEMBEXTERAAD Trgdai den 16 Juli 18S6 des namiddags ten 1 are jf Aan de orde De rekeaiagea der gesubsidieerde loitellingen vao Weldadigheid dienst 1886 De rekening der Sohotterg dienst 1886 De Bekening en Verantwoording van den Kassier der Stedelgke Beleenbank over het boekjaar IS u Het adres van J W Haverkamp Begemann en andere ingezetenen betreffende een overhaalveer op de Kattensingelgracht Het voorstel betreffende de berstelling van het gebouw genaamd Arli Legi De benoeming van een lid in de Commissie van Administratie der Stedelgke Beleenbank De benoeming van eenen Aanspreker bij de begrafenissen De heer J Zielaira halpapodieker aan het Oar nizoeasHospitaal Ie Delft is tegen 1 Ang a s overgeplaatst naar Gouda Z M heeft tn den bargemeester van Bodegraven W Loug vergund tol 1 Aug 1887 tt Goodi t blijven wonen Maandag en Dinsdag had het jaarligksoh openbaar examen van de Bgks Hoogere Bnrgerachaol plaata Uit klaase a werden naar de tweede klatae bevorderd M vao dea Bosch P Kruisheer F C Bats E Kok J J Muilwgk A H Foaroier L C G Douwea Dekker en J N Koobs allen voor volledig onderwgs Voorwaardelgk ook de leerling voor enkele leasen W Booieboom Uit klasse V nur de tweede klasse Heta Schim van der Loeff J Lapair K W de Bock H E Krom A van Danlzig Betsy Begeer H J Kederhorst allen voor volledig onderwgs benevens Cornelia Hoogenboom voor enkele lessen Voorwaardelgk J van Essen en L M Metz voor volledig onderwijs eo A de Goederen voor enkele lessen Uit klasse II naar de derde C H Jalias G Bolk A W de Boer C H Wgokhngse en L A MIjnlieff allen voor volledig onderwgs benevens J Paal voor enkele leasen Voorwaardelgk H Hnswm voor enkele lessen Uit klasse III naar de vierde J Prince H J L Kamsteeg J Jungeling J Arends J C Bokhoven A Kruisheer allen voor volledig onderwgs Ws Hoogendgk en As Lulins van Goor voor enkele lessen Voorwaardelgk Aa Kroon voor volledig oudrrwijs en G O Kiait voor enkele leasen Uit klasse IV naar de vgfde Betsy Julius en T Tom voor volledig onderwgs en E Grendel voor enkele lessen In het geheel uit de eerste klasse bevorderd 16 leerlingen voll and 1 ouvoll and herexamen 2 voll en 2 ouvoll ond niet bevorderd 8 voll ond en 3 onroll ond totaal 31 Tweede klasse voll ond bevorderd 6 niet bevorderd 6 onvoll ood 1 bevorderd 1 herexamen en 2 niet bevorderd totaal 14 Derde klv e voll ond 6 bevorderd I herex en 3 niet bevorderd enkele lessen 2 bevorderd 1 herexamen 1 niet bevorderd totaal 14 Vierde klasse voll ond 2 bevorderd 2 niet bevorderd enkele lessen 1 bevorderd totaal 6 Van de 6e klasse nemen de 6 leerlingen voor het voll ond aan het eindexamen in de prov Z Holland deel Dï school telde dit jaar 78 leerlingen waarvan 8 tnsschrotgds om verschillende redenen vertrokken Xaar wg vernemen is door het bestuur der Goudsohe Zwemolnb voorloopig bepaald dat de 2 eerste edstrgden dier vereeniging bjj gunstig weder tallen plaats hebben op Maandag 26 Juli a s in de Zwemsohool alhier onder toezicht van den atedelgken zwem meester Tot ons genoegen kannen wg ook mededeelen dat eenige ingezetenen te dezer stede prgten voor die gelegenheid zullen nitloven We hopen de volgende week nadere bepalingen omtrent de wedstrijden te kannen mededeelen en wenschen voor de Goadsche jongelui dat 26 Juli a a een recht zomersche dag zij daar van bet weer het succes van een dergelgk feest voor een deel af hangt Met 1 November wordt de opzichter van fortificatien L C van Booyeo overgeplaatst van Gouda naar Utrecht De heer Balhman lid van de Tweede Kamer der Slaten Oeueraal is te Ngmegen aan een groot gevaar ontanapt Toen hQ dea avonot van het spoorwegstation aldaar naar zijn bnilenverbigf Het Otldtnehe k f reed geraakte bet paard van zijn rgtnig op hol waardoor het rgtuig omver werd gealingerd en tegen eene lantaarn terecht kwam terwgi de koetsier van den bok werd geworpen en zich ernstig bezeerde Deneer Babiman kwam met den schrik vrij Z M de Koning beeft giiteren de baitengewooe zitting der Slaten GenerMl geopend met de volgende troonrede M e Betren l Met genoegen bevind ik mj weder te midden der verlegenwoordigera van mijn volk Het is a bekend welk verschil van meening taaschen mgne Begeeriog ei een deel van de Tweede Kamer der Staten Oeneraal aanleiding gaf tot de ontbinding van deze Ik mag verwachten dat de afgebroken arbeid Ikans zal worden hervat Mgne torekkingen met asdere Hogendbedni zgn zeer rriendschappelg k Hat ia mg aangenaam te kunnen vermelden dat de kustvaart tasachen ae havens van Daitschland weder voor de Nederlandsche vlag ia opengesteld De gunstige afloop van de Coovertie van een deel der Nationale Sobnid strekte tot bevestiging van t lands crediet Behalve de wetsontwerpen betreffende de Grondwet en andere die in de vorige zitting aanhangig waren tullen nog enkele tpaedeiscbende aan o worden voorgelegd Mogen awe werkzaamheden onder Cod a zegen tot heil van bet Vaderland strekken Ik verklaar de buitengewone titling der StatenGeneraal te ziJn geopend Staten Generaal Tweidk Kameb Zitting van Maandag 14 Juli 1886 De heer Wybenga oudste in jaren heette de nieawbenoemden kartelgk welkom en spoorde aan tot voortzetting van den wetgevende arbeid Hg herdacht den overleden beer Noordziekin hartelgke taal De geloofsbrieven tgn in handen van twee comraiasiën geateld die heden rollen rapporteeren Heden is tevens het opmaken van de nominatie voor het voorzitterachap aan de orde EessIB Kaheb De heer Wertheim ia toegelaten De heer Van Eysinga aanvaardde het voorzitterachap met eene rede waarin bij hel ontalag van het ministerie en de onthinding gewettigd noemde diens aanbigven wenachelgk achtte en aanspoorde tot eendracht met verwgdering van den kerkdijken strijd van het staatkandig gebied De kamer besloot de Troonrede te beantwoorden Het 6 D verneemt dat de Maatsohappg tot exploitatie van ataatsepoorwegen van plan is om zoo spoedig mogeiyk uitvoering te geven aan haar voornemen om op enkele hoofdlijnen nevena de treinen der gewone dienstregeling nog treinen uit licht materieel samengesteld voor het locaal verkeer ter beschikking van het publiek te stellen In de eerste plaata zou dat beginsel worden toegepast op de lijn Arnhem Zutfrn vaar eene dergelijke dienstregeling met locale treinen bij wg te van pro f voor een paar jaar werd ingevoerd Die proef op te kleine schaal genomen moest ten gevolge van verschillende omstandigheden meeren deels onafhankelijk van den wil der Maatschappij na eenige maanden worden gestaakt Ook op de lijn Dordrecht Gorinohem Qeldermalaen tal vervolgent een locaaidienst warden ingevoerd waardoor de lalrgke bloeiende gemeenten aan die lijn gelegen niet weinig gebaat zullen tgn Zooals men weel stoppen de locale treinen Mik alléén aan alle stations doch ook aan de voornaamste en meest bezochte overwegen De invoering der locsaldiensten is voor het oogenblik slechts afhankelijk van de voltooiing van het benoodigde materiaal De Maatschappij heeft thans in de bekende fabriek van Beynes te Haarlem 4 rgtoigen doen vervaardigen waarvan 2 met middenen 2 met zijdoorgangeo Aan het oordeel van het publiek en van de Begeering tal worden overgelaten welk type de voorkeur verdient en daarna zal ten apoedigste een voldoend aantal rgtnigen worden gebouwd en in dienst gesteld De Mriade met de vermakelijke printverbeel dingen van Wilh Bosch waarvan dezer daffen een 2e goedkoope druk bg den uitgever TK Van Holkema veracheen eindigt met de voigendl even weemoedige als dichterlijke uitboezemiog Ach zoo stgt alles hier op aarde Je pen je laars je bloemengaarde Je pjjp raakt leeg je inkt verdunt En t einde is een groots Na ton men meenen dat de aanschonwelgke voorstelling van die groote punt nog al duidelgk is Maar neen I Dezer dagen ontving de uitgever de volgende mededeeling van een boekhandelaar ifHterbg terng één Be Jotnade mjjn prineipaal weusokt dezelve verruild te zien vooreen ongeschonden exemplaar in het bggaande ia een groote inktvlek op de laatste biadzgde Bil Voor de vrienden der geschiedenis van Amsterdam was het geen geheim dat de vorstelijke woning der gebroeders Louis en Hendrik Trip aan den Kloveniersburgwal indertjd vele belangrgke werken omsloot op het gebied van decoratieve sohilderkunat Zg werden o a vrü nitvoerig beschreven door den bekenden zeventiende eenwscben dichterglatenmaker Jan Vos Men meende echter tevens Ie weten dat zij op enkele uitzonderingen na in verloop van tjjd verdwenen waren toen het zal nn juiat acht jaar geleden tgn de nanwgetette custos der Kon Akademie van Wetenschappen de heer J J Greeve een fraaie zolderschilderg ontdekte van Nicolus Heldt Stokade Zg stelde de Dageraad voor en prijkte in de alaapkamer van den heer Louis Trip zaidervleagel van bet gebouw Dezer dagen heeft de heer Greeve opnieuw eene gelukkige vondst gedaan thans in den noordervleugel De voormalige Bembrandt zaal waar too menigeen de Nachtwacht bewonderde ia inagelijks gebleken nog versierd te zijn met groote paneelen eveneens door Nicolaaa Heldt Blokade geschilderd De negen vakken bevatten aanschouwelijke voorstellingen van Lucht Water Vuur en Aarde de Vrede Mars gekluisterd door Bachus Neptnons de zeerooverg bedwingende de Faam en de gekoppelde wapens van den bewoner en zijne ecbigenoote Al deie paueeleu worden door Jan Vos ermeld en betongeu Op het geslachttwapen dichtte hg bijvoorbeeld de volgende regels f Uier liet men door de Min twee oude wapent fparen De buiten houden door de wapens 1 langste standi Dit wordt gesiert met helm dat met een krant van bla ren Nooit legt men vaster knoop dan door de huwelgka handt Zoo maakt men lot één huis twee louijke geilachlen Wie door de Liefde paart heeft alle heil te wachten v