Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1886

t 18Vj a 19 et magere virkeni en biggen traag biggen 0 90 il ƒ 1 2B per week Schapen en lammeren traag Aangevoerd 136 partgen kaaa eerste qualiteil S4 a 26 tweede qaaliteit ƒ 20 a 23 Zweren tot f 28 NoordhoUandsche 18 i 24 Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 25 Weiboler ƒ 0 90 a ƒ l Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Jali Dirk oeden P C Vermeolia en J Hazenbroek OVERLEDEN 18 Juli J de Jong 29 j B C Sehootee 1 j 8 m U M Nobel wed J Heiiterbern 76 j O N de Vooijl 65 j GEHUWD U Jnli J de Groil en H Sloof P Vergeer ra J de Boer H A Scboatea eo j P vao der Klein ADVERTENTIËN V Heden overleed mijn geliefde Zoon de Heer GERRIT NICOLAAS de VOOIJS in den onderdom vUn 65 jaren Wed S Dï VOOUS Gouda 14 Jnli 1886 tas Klavbbeh t Heden overleed onze geliefde Vader enBebuwdvader de Heer GERRIT NICOLAASDE VOOIJS in den onderdo m van 65 jaren G C DE VOOIJS N DB VOOIJS Gouda 14 Juli 1886 Kbdut TE HUUR zeer nette GEMEUBILEERDE KAMERS des verkiezende met KOST en BEDIENING Adres franco brieven onder No 1350 aan het Bureau deüer Courant Een GEMEÜBELEBBDE beneden m m ummi TE HUVR op een goede stand Adres ondpr No 1349 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD op een der beste standen een WINKELHV18 te Huur of te Koop Adres onder No 1347 aan het Bureau dezer Courant Door ziekte van de tegenwoordige Dienstbode vraagt Mejuffrouw SCHRIEK zoo spoedig mogelijk een lyOODHULP RIJBlS ZEGEJLS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A ltRIl K lAl Alle lichte rhumatische aandoeningen worden na een kortstondig gebruik van de Abshaubbiii s of ANTIRDIIMATISCHE mmh hersteld alsof zg nooit bestaan hadden Frgs 30 et per pakje met gebrDiksaanw gzing Hoofddepot bfl A BBEETVELT Az te Delft en verder bjj T A G van Deth iC B Verheul Oudewater HeJ de Wed Bosmitn A Bos Berkel Gouda J vao Dorp Zoetermeer W F J den Ugl Schoonh A Kauling Alphen A Frins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop i B B C Sohlattmao Bodegraven O Hoogendgk Cappelle jtC Oosterling Haastrecht S V d Kraats Eleiawgk jWed G Wilhelmus Woerden Den kanitvrienden ui het uker aangenaam tijn te verocmeo dat de aohilderingen die met een laag di c papier waren beplakt waaraan men het voorkomen van notenhoct had gegeven viitmantend bewaard lijn gebleven In de groote boekenzaal def Akademie isibansinagel kt eeo gedeelte der loldering voortiobtig ontbloot en doooratief achiderwerk ontdekt Ook datui door cene ervaren hand Iverder ontbloot eohersteld worden ü Het valt uatuarlyk moeil jlD uit Ie maken wat latere bewoners van het Trippelihnis bewogen heeft dergelijke goed autierhouden l iehilderatukken met papier te beplakken Wij wagen de onderatelling dat l et in deuj zoogenaamden ï ransohen tyd is geschied omdat men weet dat Napoleon vaak hoifeiyk genoeg was om wel een en ander als aandenken naar Pargs te willen medenemen Docl wat daarvali sg de 4ieer Gretv verdientden d k oour kanstvriwdefrt iVooriEgne goedelorg aardoor hel i rgk Waareen het ibonw thans geheel nehoort in de gelef enlieid ia dl oori pro keIgksL oinnenversiering tap goed moge gk ite herstelli ii i Mand B r i i Iiil 9 Q ver obrikkelgk vlporvdU plaats jgHVi nden dat men aan ankeluk aan fép ongeluk toeschreef maar gebleken is j door een misdadig opzet te zijn veraorJ aakt I ontrber i ig it te groJ ter omdat er sprake ia n nboord i geleider lage door eeu meisje van 12 aar geplef d Het Éeriiner Tageblatt meldt daaroiAtrent het olgende I WoelpdagaTond viel uit eeg raam de tweede verdie irig van perceel no 77l in d P llisadenijf syraase een klein meisje op hei plav sel rtder bin nenploatajeu bleef met verpletterde lichaU sdeelen liggen poor de bewoners lan het huis erd bet kild ni herkend en onmiddellijk uaar het itedelijk tiekenhw overgebracht waar het sptedig den geest gai ted gevolge van eea achedelbreuk en andere zware verwondingen Kor daarop werd hel herkend als een dochtertje ruim drie jaar oad van een werkman in een naburige straat woonachtig Een man meldde zich bg de politie aan en deelde daar mede dat hij oiertnigd was dat hei kind zeker niet uit het venatsr gevallen maar geworpen was Hg had gezien dat het kleine kind met een ouder meisje aan het veusler stond en geboord dal het laatstbedoelde zeide Als je uu niet gaaw zoe zgt smijt ik je het venster uit I Hg had hieraan niet veel gewicht gehecht maar nauwelijks kwam hg op de plaats of bet kind stortte achter hem neer Het bedoelde meisje bleek het twaalfjarige dochtertje te zga der weduwe Schneider Na langen tgd ontkend te hebben legde de kleine moordenares voor den rechter van inatruotie Donderdagmiddag ren volledige bekentenis af Door haar moeder was zg legen den avond uitgezonden om een boodschap te doen Zg zag hel kleine dochtertje van den werkman Dietrich dat een paar gouden oorbelletjes droeg Die sieraden wekten haren afgunst en hebzucht op Om ze te kunnen krggen lokie zg het kind mede naar de Palliaadeaslrasse nam haar daar de oorbelleijes af en besloot om den diefstal niet te doen uitkomen bet kind uit het raam te werpen Zij hief het kind op het kozijn en opende het raam maar de bedoelde man kwam toen juist den trap op waarna zg bet veusler weer sloot om met de verschrikkelgke daad te wachten tot de man uit het gezicht zou zijn Bij het verhoor erkende tg de daad met volkomen overleg te hebben gepleegd Hel jeugdige monster werd naar de gevangenis gebracht Omstreeks drieduizend jaren geleden bloeide onder den schepter der Farao s aan den oever van de Ngl hel Egyptisch Bgk Thans nog heeft men in bouwvallen van groote steden in reusachtige pyramiden en beelden in het voorheen raadselachtig maar eindelgk ontcijferd hieroglyphenaohrift even zoo vele overblgfselen der volkbesohatiug van die dagen Tot die overblgfaeltn behooren ook de muramiea of de gebalaemde omzwachtelde in min of meer goeden alaat bewaard geblevene Igken van oauzienlgke Egyptenaren Men vindt er in onderacheidene muaea o a ook in het Muaenm van Oudheden te Leiden Somtgda heeft men bij het loamaken d r omwindaelen van mummies zeer belangrgke ontdekkingen ge la i bijv van beaohreven papyruaroUen die een belangrijk licht versprgdden over de geaohiedenis de zeden en gewoonten der oude Egyptenaren Onlangs zijn wederom twee raumroiea onderzocht Daarover aohrijft Emil Brngsch Bey uit Cairo onder douteekening van 4 Juni 1886 het volgende Een der merkwaardigste dagen uit de geachiedenia van het Museum ie Bonlag en voor hen die ar aanwezig waren waa die van den laten Juni 1886 Op den 5den Juli e k ui het vgf jaar geleden zgn dat ik het voorrecht genoot een groot aantal koninklgke en andere mammies na eene ruat Tan dnitende jaren aan de vergetelheid te ontrukken en na weinige weken onbeschadigd in het MaseuAi te Bonlag te plaalseu Door duitende vreemdelingen en inwoners werden de mammies met nieuwsgierigheid en verbazing in oogenachouw genomen Daarna stelde lÉin zich de vraag of bet niet in het belang der eleneobap zou wezen die mummi a of altbaoa de merkwaardigste van deze van thare omhnlaela te ontdoen Het feit dat kort na het ontdekken der mammie van Koning Thutmua lU deze in bet Museum losgemaakt DMar in zulk een ellendige toeatand beronden werd dat zich daarop na weinige dagen echimmelplanten ontwikkelen weerhield den heer Maapero directeurgeneraal van het Museum om tot een verder onthullen der mummies van Dell 61 b harl over te gaan Eerst op verlangen van den Onderkoning die den Isten Juni daartoe bestemd eu onderacbeideue aaozienlgke personen zooaU Moekthar Faeja air iHeury Drummond Wolf al e miniaters eu den ssisoben consul generaal Hitrowo tol bet bijwonen lijarvan uilgenoodigd bad w rd l sloten tot het foflhullen van twee mttmmies namelijk die van mses II en die van Koningin Aahmes uofert de gemalin van Koning Amasis den eersten tt der 18de dynastie Pp gemelden dag had de opening dier mum M es plaats des vopnniddags in de Koningszw van hel museum t e B ul g A De liiummia van Eamaea II met groote org vulctlgheid genalaem en id afwiaBelende lagip van n en zwachtels gewik f fd was nitslekSid be gebleven en vooral hel biofd wekt dfjalge lerbazing der aauw zigeu I De gela tslwkken en igrooten veroveraar zijn met nagenoeg en duidelijkheid te onderiohfiden en ifgzen d ii leeftijd van een ruim tachtigjarig taian us ia sterk gekromd etenali die der Bourbons bnd dicht gesloten zoodalji men de tanden niet fjcan zien de kruin geschoren en het baar aan de plapeu en aan het achterhoofd zeer zacht en fijn De kleur van het hair is echter door de sloffen bg het balsemen g l zigd geel geworden De armen zgn kruisgewgs over de borst gelegd en de nagels en vingers anmfde de voeten met bennah of met eene dergljgjce planlenstof rood gekleurd De uitdrukking van het elaat 1s die van een man van een vaat en onverzettelgk karakter De lengte der mummie ia 178 Ned duim Brengt men hierbij de inkrimping in rekening dan blgkt bet dat deze Vorst eene meer dan middelmaiige gestalte bezat De tweede toen onthulde mummie gevonden in eene doodkiat waarop de naam van Koningin Aahmea nnfert an stond geicbreveu waadeagelgka zorgiuldig behandeld met fijne linnen zwachtels omwonden met tnsschenliggende lagen van doeken en rood geverfd Op éen der linnen doeken bevindt zich een hiéralisch opschrift afkomstig uit de ISde jaar der regeering van Koning Ramses III Op de borst dicht bg bet lichaam en aan eene om den hals geslingerde kelen van goudparels vastgehecht berinden zich twee kleine naos borslschildcD éen van verguld bont met figuren van Iris en Nephthys en het andere van goud met bet beeld van den god Ammon en met naam en den voornaam van Bamses III Het feit dat in plaats van de mummie van Koningin Noferi ari die van Koning Ramses III gevonden erd vindt zgne verklaring in de omstandigheid dat die mummies in lang vervlogen igd losgemaakt en bg het wederom wegleggen in de doodkisten verwisseld zgn zooals trouwens duidelgk blgkt uit de opschriften op de doodkiaten en op de linnen omhulsels De gelaatstrekken van Koning Ramaea III zgn minder goed bewaard gebleven dan die van zgn roemrgken voorvader Toch ontwaart men duidelgk vooral in den vorm van den neua beider gelijkenis De lengte van laatstgemelde mummie bedraagt 168 Ned duim Naar aanleiding van hetgeen er te Delft voorgevallen is met een morphinedrank voor de moeder opgeschreven maar het kind met noodlottig gerelg toegediend merkt het Fharm Weekblad op i De geneeskundige ontving de boodacbap doormiddel van een I3 jarig kind door de moedernaar hem toegezonden Hoe dikwgls heb ik mgin de apotheek geërgerd over de onnadenkendheidvan het ontwikkeld publiek dat kinderen omboodschappen in de apotheek zendt helzg voor heteen of ander artikel van den handverkoop helzgvoor hernieuwde bestelling van een geneesmiddel betzg voor bel afhalen van een geneesmiddel Wgdoen meen ik wèl ons legen deze handeling dietot vergissingen aanleiding moet geven te verzetten en te weigeren aan het zoo dikwgls onvolkomenuitgebracht verlangen te voldoen Duizenden toeschouwera wa ren Zondag bgeen aa den waterval der Niagara ter bgwoning van eewaagstuk door een kuiper van Buffalo Graham geheeten ondernomen die om een belangrgkesom gewed had in een elf gemaakte 7 voetbooge ton dezelfde anelatroomingen te paaaeeren waarin Webb de bekende zwemmer oqkwam Depolitie trachtte het waagatuk te verhinderen maarzg moest Orahim weder loslaten waarop de waaghals in hn vat kroop hetwelk samengeueld was nil Vji duips eikenhouten dnigeA waaront heen vier ent inttg stalen hoepels He zoodeflmge vaartuig had van binnen toestellen tot ilnchtveri4raching en wateruitpompiog en om het i lichaam irecht op tehouden en Ie beletten dat bpl met j iweld tegende wanden van het vat gealhgen werd fa een halfuur vao de ve aohrikkelgkale slingeringen tuaschen de gevaarlgke ri tseD welke den bekenden maalstroom begrenzen kwam Graham 6 I mgleuAjeneden den waiterval in duizeligen toestand maarliónder eenigletsel uit het vat iHg beweert door middel van zgoe u inding den wwerval zelven te kunnen passeeren De dierentemmer Bidel is genezen van le wonden ie zgn leeuw Sultan hem bg de kunstverlooning opde kermis te Neuilly heeft toegebracht Die wondenwaren niet minder dan 17 in getal Bidel heeftajan Aemllenipa kennis van zijne genezing gegeven apor een brief dien hij wel niet zelf getchreven beefi maar waaronder hg toch zgne handteekéqing beeft gezel I 1 I Dinsdag werden uit het kamp te Tetoringen vier idets der Militaire Academie te Breda naar de l cellulaire gevangenis te s Boscl overgebracht beklaagd eenen achildwacht te hebbeu aahgevallen en miahandeld Twee hunner ati uden op het punt tot officier te worden aangeateld Een zekere J L vroeger hofmeester op een der atoomschepen der Mg Nederland werd ongevear jaar geleden plotaeling vermist en men vermoedde dat hg verdronken waa Werkelgk werd kort daarop een Igk opgeviacht dal door den achoonvsdrr en eenige vrienden voor dat van J L werd herkend zoadat zijne vrouw eu hare twee kinderen oietaoders meenden dan dat man en vader door een noodlottig toeval het leven bad verloren Laatatleden Zondag bracht echter J L in levenden Igve gezond maar arm en haveloos gekleed een bezoek aan de Jaiaansohe Mienden der Suezbooten en werd hg ook dien margen door veracblllende peraonen aan de Handelakade gezien en door ollen herkend en door eeo hunner toegeaproken Intnaachen ia zijne vrouw in het bezit van de akte van zgn overlgdea en volgeuB de wet niet verplicht den verrezen echtgenoot weder met liefde te ontvangen Buiteoiandsch Overzicht Gisteren waren in Groot Britannië gekozen 297 conservatieven 70 unionisten 162 liberale aanhangers van Gladstone en 78 leden der lersche parlij in bet geheel dus 607 leden van hel Parlement Er ontbreken dus nog 63 leden waarvan ongeveer de jhelfl door Schotland Ierland en Wales moeien worden aangewezen Gewichtige wijzigingen in de parlgverhouding worden niet verwacht In allen gevalle ia het zeker dat de Tories niet de volairekSe meerderheid iu het Parlement zullen verkrggen Daarvoor zouden zg in Engeland van de 40 nog niet bezette zetels 20 moeten veroreren want in Walea Schotland en Ierland hebben zg alechta geringe kana op nieuwe zegepralen Iden berekent daarom dat de conaervatieve partij in het nieuwe Parlement 860 leden ui tellen legen 187 liberale aanhangers van Gladstone 77 unionistea en 86 leden der lersche partg Bg deze verhouding der partgen acht de Tinué een miniaterie Saliabury Hartington de eenige oploaaing daar alleen een couservatief Whig ministerie na op een volurekle meerderheid kan rekenen Volgens sommigen is de eerste stap hiervoor reeds door Iar4 Salisbury gedaan Uit Londen wordt allhans gemeli dat lord Saliabury lord Hartingtoo heeft aangebojden om samen eene ministerie te vormen op deé grondslag Zelfregeering voor Engeland Schotland en Ierland hervorming der wetgeving betreifeude den verkoop van land en versterking van den invloed van hen die in Indië wonen op de regeering dezer kolonie Wanneer lord Hartinglon zgn toeslemming geeft tot dit programma meldt de berichtgever nog zullen de hertog van Argyll de heer Goachen en de heer Heniy Jamea deel uitmaken van dit miniaterie De brief aan preaident Grévy waarin de hertog van Aumale de oom van den graaf van Parija tegen zgne verwgdering uit het Franaohe leger protesteert trekt te Pargs leer de aandacht vooral wegens de krasse uitdrukkingen welke de generaal jegens den president der republiek gebruikt De hertog zal dienteogtvolge uit bet laud verbannen worden In tegenstelling met de verontrastende heriohten welke voortdorend van het Balkan schiereiland warden gemeld komt nu de mededeeling dat de Porie ten minste bet geschil met Bulgarge en Griekenland als geëindigd beschouwt Te Kooatantinopel verscheen een Irade dea Ssllana waarin de regeering tt kennia brengt dat de Balgaarscb en Grieksche i iiaestie zgn opgelost en het ourksobe leger daarom freer tot de gewone sterkte ui worden teruggebracht Het officieel orgaan der Russiaobe Begeering bevat in zgn nummer van 11 dezer de Keizerlgke ukase waarbg de sluiting van Balum alsvrg haren wordt aangekondigd Dit bealuit zal op 29 Juli a s in werking treden en na dat tgdstip zullen van buitenlandsohe koopwaren rtchten worden geheven den Minisier van Financien wordt echter de bevoegdheid verstrekt om indien hg bet noodig oordeelt gedurende een tgdvak van drie maanden gerekend van 29 Juli af vrgatrlling van rechten df andere voordeelen bij den invoer van buitenlandache koopwaren te verleeuen Deze termijn wordt door den oorreapoodent der Time te Weeuen te kort geachi De bdigkheid eiacht volgeua hem dat de aluiling van een vrijhaven veracheideue maanden vooraf aangekondigd wordt de Oosten rgkschHongaarsche Regeering verleende zelfa in het getal van Triaat en Fiume drie jaren In België heeft de commiaaie tot onderzoek naar den economiachen toeeland der arbeiders haar werk in La Loavière begonnen Ondanks de waarschuwingen en raadgeringen der socialistiaohe bladen om geen inliohiingen aan de commiaaie te veratrekken hebben ongeveer lOOU arbeiders 17 gedelegeerden benoemd welke der oommissie te woord zullen slaan Deze afgevaardigden hebben de volgende eiachen gesteld lo een maximum van 8 aren arbeid gedeeltelijk om de overproductie te keer te gaan gedeeltelgk om de krachten van den werkman te aparen 2o eeo minimum dagloon van 4 5 franc Zg beschouwen deze som onontbeerlijk voor bet onderhoud eenei familie 3a algemeen stemrecht waardoor den werkman aandeel aan bel bestuur over a lands zaken gewaarborgd wordt Inlusacben atelt het comilé generaal der arbeiderapariij een enquête op eigen band in eu zal later de resultateu van zgn onderzoek bekend maken Wanneer bovenbedoelde commiaaie niet apoed zet achier baar arbeid kunnen de omalandigheden allicht de voortzetting barer werkuamheden overbodig doen worden want de oriaia door den arbeideraaland in België tegenwoordig dporgemaakt moei op een of andere wijze binnen belrekkelgk korten tgd tot eeo einde komen INGBZONDEN DE DUIVEL KOMT 3 de Redacteur De Standaard bevat de volgende oorretpondentie nil Gouda Naar men verneemt zullen D V van 25 tot 31 Juli eenige predikanten optreden iu de zaal op de Turfmarkt alhier ook Da D J Karaaeo geachorat predikant van Amaterdam t Ia te hopen dat velen deze aamenkomaien bgwonen Nu toch in deze dagen weder het kermiagewoel stof tot ergernia en droefheid zal geven eu de duivel dan in 4inze stad als t ware op den tronn zit moge voorzeker de gelegenheid welkom wezen om zich eeuige oogenblikken uit die drukte af te zonderen Het zg mg vergund een enkele opmerking te maken naar aanleiding van dit beriobt Vooreerst dit dat de overkomst van bedoelde heeren predikanten niet noodig ia om gelegenheid te geven dat men zich uit de kermisdrukie afzondere Die gelegenheid beslaat ook zonder dat Men kan in zgn binnen of achterkamer gaan en zich bezig honden met godsdienstige lectuur tonder iets van de kermis te merken Maar botendien de lieden die kermis houden bezoeken dergelgke godsdienstige bgeenkomaten niet en omgekeerd personen die gewoon zlju dergelgke bgeenkomaien bg te wonen zgn niet zg die van het kermia genot gebruik maken De maatregel ia dua verre van practisch I Dit echter daargelaten moet men er tegen opkomen dat het kermisgenot zoo iwarl wordt afgeaohilderd als hier geschiedt Men kan zeer goed op onschuldige wgze kermis houden en er wordt bg die gelegenheid veel pleizier gesmaakt en genoegen genoten waarvoor men zgne oogen niet behoeft neer te slaan De jeugd heeft recht op genot en de vroolgkheid en pret die men eerstdaags allerwege in deze siad ui zien is Goddank I niet van duivelscheo aard maar eoht meuschelgk aarvoor niemand zich behoeft te schamen De heeren predikanten die in de kermisweek dagelijks in Gouda zullen optreden zullen tegen den kermis daivel preeken t zg zoo maar laten tg dan ook eeos een rede wgden aan den duivel in hel gemoed vaa beo die overal zonde zien eu op wie nog ateeda toepaaselgk is het bekende Gg die in alle dingen Slechts zonde vindt en schuld Van leelgke gedachten Is vast üw ziel vervuld Blgkena de bovenstaande foiti an correspondentie is de Duivel in Gouda op de komst Dit is niet zoo hg beboelt niel meer te komen hg u er al en zelfs bg znlke peraonen en op zulke plaatsen ala men hem niet zoo verwachten lader heeft natnurlgk het reoht die bgeenkomaten bij te wonen die men wil zg die de rjial op de Tni markt boven bet Circus Carré preféreeren moeten dit voor zich weten maar het gaat niet aan hen die dat gevoelen niet deelen hard te vallen De kermiabouders vallen hen niel lastig waarom stellen de laalsten de eersten dan in een verdacht licht P Ome houding bevalt hen niel welnu de hunne ons evenmin en waarom niet De dichter geve bet antwoord Ik kan het met uw vroomheid Niet vinden op den duur Zij kgkt me veel te deftig Zij kgkt me veel te zuur M M Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Ooederen VEILING 14 JULI 1886 Boawmanswoning B 495 ent 2 Huizen B 496 eo 437 en 3 fa S3 a S c Weiland Karuemeltsloot ƒ 13165 k C B Patani Rotterdam Huis Schaar Hooiberg eo Tuin Q No 97 Kat tensingel ƒ 307B k J T Jaspers 3 h 40 8 71 c Wei en Hooiland Winlerdijk ƒ 7700 k A van der Star h 24 a 30 c Hooiland aan de Gonwekade en 91 a 22 c Hooiland aan de Gouwekade teWaddinxveen ƒ 4S35 k J Kortenoever Bonwmanswooingrn F 13 en 14 en 9 h 53 a 79 0 Wei en Hooiland Brockweg 220B0 k H C Kortenoever eo 2 Bonwmanswooingen F 12 en D 303 en 11 h 62 a 40 c Wei en Hooiland Broekweg Gonda en Waddinxveen ƒ 18360 k J van Eijk Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een Ponemonnaie met 1 14 een hsodschroef je iwee Sleuteltjes een Zakmesje een feekehdooa met griffela en een Koker met griffels SCHUTTERIJ BEEENDMAEING BURGEMEESTER en WETHOUDEBS der gemeente Gouda voldoende aan An 21 van Zgner Majeateita bealuit van 28 Juni 1828 StaattUad Na 42 brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Commissie van onderzoek omschreven in art 15 der Wet op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1827 ZITTING zal houden iu hel RAADHUIS dezer Gemeente op Maandag den 26 Juli 1886 des voormiddags te H ure en roepen bg deze op alle de voor de SCHUTTERIJ dit jaar ingeschreven personen om voor genoemde Commissie te verschgnen ten einde redenen van irgstelling hebbende die aan het oordeel der Commissie te onderwerpen £ orls warden ds belanghebbenden aangemaand niet te verzuimen ten bepaalden tgd voor de missie van onderzoek Ie versohgoen daar tg die niet mochten opkomen gehouden worden geeoe redenen tot vrgstelling te hebben en voor zooverre hnn dienstplichtige nummers zgn ten deel gevallen bg de ScbUttery zullen worden iugelgfd GOUDA den 12 Juli 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROü WEE JKLABETBEBICHTEN Gouda 15 Juli 1886 Granen kalg maar vast De beate Zeeuwsche tarwe werd bedongen van ƒ 7 50 8 Mindere soort en polder naar evenredigheid Rogge ƒ 5 60 tot f 6 in puike Zeeuwsche Polder eo buitenlandsohe van ƒ 4 76 tot 5 25 Gerst in beide soorten van ƒ 5 26 tot 6 Chevalier 76 è ƒ 1 hooger Haver 3 90 i 4 40 naar kleur en gewicht Maïs ƒ 5 30 è ƒ S 50 de platte ronde tol 6 Verder geen handel De veemarkt met weinig aanvoer handel traag vette varkens van 19 è 20 et varkens voor Londen