Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1886

Naamlooze Vennootschap van Verzekering op het Leven Goedgekeurd bg Eoninkl k Beslait van 17 Juli 1858 Gevestig d te AMSTERDAM Keizersgracht 245 Direkfeuren Mr LEONARD WOLTERBEEK en Mr L J DUBOURCQ Verzekering bij Overlijden Verzekering bij Overleving Verzekering bij leven op een bepaalden dag Samengestelde g emeng de Verzekering Dadelijk ingaande en uitgestelde Lijfrenten Studie en Uitzet verzekering Overlevingskassen Inlichtingen eu Tarieven zgn te bekomen aan het VaxAoox Amtterdam en bg de Heeren B H van de WËRVE en Mr D N BROUWER te Gouda J M KONING te Bodegraven Mr J J NIELSEN teOudewater ITormaalliemden Onderzoeken Borstrokken enz uitsluitend vervaardigd in de gerenommeerde door Dr G JAEGER eenig geconcessioneerde fabriek VAN W BENGER SöHNE te Stuttgart tot beduidend lagere prijzen dan tot heden alhier is aangeboden Depot van Dr Jaeger s Orig Normaal WolarUkelen K F DEUSGHLE fialverstraat 157 Amsterdam BINNENLAND GfOUDA 17 Juli 1886 De heer A liangerhnizen ran Uren is door den Commissaris des Konings benoemd tot lid der commissie ran eindexamen roor h burgerscholen in de prorincie Friesland en zulks ter rerranging ran den heer Dr Zaayer die door de gelijktydige zitiiag der Tweede Kamer rerbinderd is als lid der commitaie ta fnngeeren Aan het admisaia examen roor den nienwen eanrn ran de ryks hoogere burgerschool alhier namen 18 aspiranten deeL Daarran zyn er 18 toegelaten nameig k J J ran Aelst B Coslerns C L ran Deutekom Yi J Fortpyo Droogleerer N W ran Gelder D C de Goederen ö B Noothoren ran Ooor J H Histiok loorwaardelyk A P Kmyt O K Nugteren G N Verdoold C N de Voojjs en O C ran der Want Of met Sept toelating ran meisjes mogeiyk zalzyn is BOg onzeker Voor toorer bekend is zouden 7 meisjes van het onderwys wensoheu gebroikte maken Den 1 9n Augustus zal de heer T J Koobs te Oonda tbana hoofdopzishler over de gedeelten Utrecht Rotterdam Oouda s Orareohage lieldeo Woerden en Marraelen Brenkelen van den Ned Rhynspoorweg den dag herdenken waarop hy y66t 26 jaren als optiohler in dienst trad Den la Sept 18 17 werd hy benoemd tot boofdoptichter orer de gedeelten Utrecht Amsterdam Botterdam an den In Kei 1870 terens belast net het toesicht orer de gedeelten Brenkelen Harmelen en Gooda t Qraren Bekwaam voor da belrekking die hy heeft t verruilen goed roor zijn mindersn en door allen die met hem in aanraking kwamen bemind zal ongetwyfeld de IDe Angnatna roor den geachteu jubilaris niet zonder aangename herinneringen roorbygaao Naar wü rernemeu tal de Gymnastiek Vereeniging rEicelsior margen by gunstig weder een wandeltocht maken door het Gooi Boor de beoefenaren ran oude knaitgeacbiedeoü en letteren ordt hun arbeid dan ook op den varen prga geicbat Doch ook bqiten dien kring verdient het werk belaugatelliog Zoo is deie jongste aflerering bgr voor lierhebbera van oodbeden bijaooder leerrijk De Amsterdamichegemeeiite arcfairana vydt daarin een door afbeeldingen toegelichte studie aan oadHollandich tilrerverkt Daarin wordt aaogetooud met hoereel orerleg tegenwoordig nieuwe voortbrengsels van drijfwerk voor oi d aan den man worden gebracht De schrqrer waardeert nafaarlyk de kanstvaar digbeid der by namen genoemde ontwerpers doch haalt de ralsohe vlag omrer waaropder de op sichtelf rerdienstelgke werkstakken aan onervaren ondheidsvrieadeo vertoond en in handen gespeeld worden De fabriksoten wgt de schrijver bepalen zich niet alleen tot het namakeit ran kleinere roorwerpen als cilreren speelgoed lepels doezen borden theeen koffieservieten maar smokkelen ook grootere stakken binnen waaraan tg zelfs eeue geschiedkan dige beteekenis pogen te g ren Zoo bad b r een fabrikant lich geroepen geroeid om Prins Manrits een bawys ran erkentely kheid aan den dapperen Hérangière te laten geven door bet geschenk van een beker lo den rorm ran een tnrfmaod Zeer eigenaardig inderdaad I Ongelukkigerwijs was het echter onien fabrikant I door t hoofd gegaan dat Jan Lnyken de grareur waa ran het roorbeeld voor het drijfwerk op de wanden dea bekers en dat dese kunstenaar een eenw na Hérangière s heldendaad bloeide Efger maakte hel oog de fabrikant ran een anderen ronden beker die geiegd werd aan den Leidsohen I Bnrgemeestar van der Werff geschonken te iqn I na lija heldhaftig gedrag gedurende het beleg Tot model voor de gedrereu voorstelling op deun beker had gediend het bekende in 1830 gepenseelde sciuldery van den Antwerpschea schilder Onslaar I Wappers I Zoo had eerstbedoelde fabrikant nog een versuim van de Ho Mo Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden willen goedmaken die nalatig gebleven waren om Micbiel Adriaenc de Bujrter na den vierdaagscheu leeslag met een kenrig in tilrer geralten en met des admiraals borstbeeld en blazoen prykeoden nautilusbeker te rereeren I En tot dezelfde familie behoorde ongetwgfeld ook de groole rergnld zilreren beker door de Laodroogdes Uargarelha aan den kardinaal de Granrelle geschonken die in Friesland reneild geraakte en tal ran bekers de een nog grooter dan de ander die een al te gemakkelgk kooper randen in nu wyleo de Baron van Brakel te Arnhem I die al dete antiquiteiten van zonderling gehalte met de beste bedoelingen maar tot niet geringe ontsteltenis van den Directeur van het Nederlandsch Mnsenm van Oeschiedenis en kunst aan hel Byk vermaakte Nog andere vermakelijke staaltjes worden aangehaald die bewyien dat de rereerders ran oq hedenniet te voortiohtig kunnen zyn en zeker wel tullendoen hunne kennis aan te rnllen door de lezingvan ernstige bydragen gelyk Oad ffoUmdatMvole bevat OPRUIMING T811 Gegarneerde Dames en Kinderhoeden tegen veel verminderde prezen Firma J MOUCHON Dubbele Buurt No 7 Het ia na de tyd dat men badplaatsen bezoekt en daar geneting tracht te rinden voor allerlei kwalen i die verandering ran luoht speciale behandeling en nauwkeurig rastgestelden leefregel eischen Onder die badplaatsen is Schwslbacb of beter gezegd LaDgenSchwalbach want verscheidene plaatsen in Dniltchlaud dragen den eersten naam een der meest bezochte Honderde Nederlanders trekken daar jaarlps heen en lelfs reien wien het niet oonrenieert daarheen te reizen laten het water i van Schwalbach komen dal in rerschillende omstandighed heilsaam werkt Hel was dunkt ons een goed denkbeeld omtrent die badplaats en I hare staalhoudende bronnen een boekje uil te geren waarin alles roorkomt wat belanghebbenden noodig hebben te weien Omtrent de eigenschappen tan het water de geneeskundige werking daarran de rergelyking met andere ijierhondende bronnen ent ent rindt men ntnwkeurige opgaren terwijl ook de kwalen worden omtchreren waarroor het water heilzaam werkt Het ia dut in alle opciohten een goede gids rooral daar de sohryrsr Dr Obersladt distriot arts Ie Schwalbach allestins een beroegd beoordeelaar msg worden geacht Ken goede Hollaodsohe rertaling tag deter dagen het licht by de hh G B ran Ooor tonen alhier die belanghebbenden werkeljk ran reel dienst tal kunnen tyn Er tyn roorzeker weinig ingezetenen ran Oonda en de omliggende dorpen die niet zoo nu en dan in Botlerdam komen doch hoe reien tyn er die nog nooit het Utueum nm lani m Polkeniciiide aldaar een betoek brachten f Hel rerdient lulk een bezoek toch ten volle Wat daar te zien is P Daar wordt een aanschouwel ke vooratelling gegeven ran hel huiselyk en maalscbappelyk leren ran den mensch op rerschillende punten ran den aardbodem en rindt men omtrent tyn roediog kleeding woning bedryf enz ent alles b eengebraohl wat oos een juiste roorstelling kan geren ran tyn leren De teer belangryke rertameling daar geëtaleerd de oordeelkundige rangschikking eu de werkelyk teer duidelyke nitlegging van hem die de beioeken KENNISGEVING De ondcrgeteekende overecDkomstig Art 68 der Wet op bet Notarisambt door den eervol ontslagen Notaris Mr P P P KIST te Gouda aanbevolen en door de ArrondlssementsRechtbank te Rotterdam aangewezen tot bewaarder van diens minuten BERICHT dat bil op beden de minuten registers repertoria en verdere lo bewaring gegeven stukken van gezegden Notaris Mr RIST beeft overgenomen en dat die ten zijnen kantore onder zilne berusting zUn G C Fortuijn Droogleever Notaris Goitda 12 Jnli 1886 Haar GROEI NIDDEL Haar RLEÜR NIDDËL Directeuren der Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij te Amsterdam brengen ter kennisse van belangbebbenden dat in plaats van den Heer Mr P P P RIST te Gouda aan wlen wegens vertrek naar elders eervol ontslag is verleend als Correspondent is aangesteld de Heer aldaar U wten voohaan aiic veriangd wordende iniicbtingen te beitomen zyn Amsterdam Juli 1886 DE JO NG Co Onder referte aan liet bovenstaande beveelt de ondergeteekende zich in genoemde betreliking aan G A OUDIJK AFSCHRIFT M Wfl hebben de Eer ü deze getuigenis te schenken aangezien miJn Zoon gedurende 2 jaren zgn hoofdhaar kwgt was welnu zgn hoofdhuid is door uw middel geheel zuiver geworden en hg bezit thans een prachtigen haartooi UEd kunt met dit getnigschriit naar willekeur handelen Is geteekend Amstbbdam G DRIES8EN Den Heer THEOPHILB zg medegedeeld dat Ondergeteekende sedert eenige maanden het Kleurmiddel heeft aangewend Ie einde de onaangename kleur van zgn Baard te veranderen Het Kleurmiddel bevalt mg uitstekend D moogt het publiek maken AusTBBDAU Is geteekend 12 Maart 188 § Z M BOOS Uitval van Haar Boos of Schilfers dun Haar kale plekken Haar of Baardworm vroegtgdig grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haar Ontwibkeiy ks BaIgeiu Met NOVEMBER te MVUB een Rood grgs of wit Hoofdhaar tevens Baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart kleurhoudend en zoo natuurlgk mogelgk bevattende 7 KAMERS ALCOOF DIENSTBODE BODEen PKOVISIEKAMER KELDER en KEUKEN Adres onder No 1345 aan het Burean dezer Courant Verkrggbaar bg THEOPHILB Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a ƒ 2 15 per postwissel of ƒ 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen ƒ 2 rembours NB Uw brief ontvangt u terug en getuigschriften worden niet geplaatst dan met schriftelgke toestemming Oeen JDépóts mm ÜIT7M00F van alle voorradige ARTIKELEN Om plaats te maken voor een nieuwe zending worden alle voorradige Artikelen tot spotprgzen verkocht B V fijne ODEURS ƒ 0 25 Halve wgnflesch beste EAU PE COLOGNE ƒ 0 60 en nog minder Beste groote stukken ZEEP tot fabelachtige prgzen bg Loms P WELTER WESTHAVEN P 193 Wieuwe sotleeringp LINNENGOED A VAN OS Az Kleiweg E 73 COGNAC FINE CHAMPAGNE p flacon 2 VIEÜX COGNAC p L 1 80 p Fl 1 50 COGNAC per Liter ƒ 1 50 per Flesch 1 25 by SLOTEMAKEa en Co Nieuw ontvangen de 2 Cents SIGAAR Merk VyiLLEM III J van SO SBEEK Gouda Lag er Dubbelgperste en FBnTCESSE BIEBEU uit de Brouwerg de Posthoob te Rotterdam Depot J H ROODE Zeugstraat G 85 Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda GOUDSCHE COUHANT meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tot gids dient in het ito na geeft ons rrijheid lot eenbezoek aan die Inrichting op te wekhn Omtrentden toegansprys eut zie oen de in dit nr van onsblad voorkomend e adrertentle De heer Oscar Carré tal de roorslellingen in lijn circus dat op de groote Markt alhier slaat Zaterdag ii Juli openen en verder di felijka Verder komen op de kermis de rolgende rermakelykheden Koppen Beignetakraam Dobbelaan Panorama Jacobyo Pbotografie Dete Iiuohtgrijpera Mullens Bober Koorddansers Kooy Dame tonder armen E Bamberg Komedie en Mnat Pbotografie Omtrent de rerdere rertnakelykheden kau noch niets met tekerbeid warden opgegeren De heer A F M Dopper Ie Haastrecht is na gunstig afgelegd examen herorden ran A I tot A 2 aan de Bykslaodbonwachool te Wageningeo I terwyl aan den heer K Prenyl te Zerenhnlten een getuigschrift ran goed rolbrachle tlndién afdeeliog A ran diezelfde s chool ia nitgereik t De beer D Vente ondervijter aan de openbareschool No 1 te ZerenhaiKO heeft gisteren metgoeden uitslag het examea afgelegd ran hoofdonderwyter Z M heeft tot roonittsr ran de Tweede Kamer der Staten Oeneraal roor het t dperk der tegenwoor i dige tilting benoemd mr E J J B Cremers I Het lelegraafkantoor Ie Ammeratol dal tot heden rerboodeo waa met dat te Sofcooohoren tal in directe rerbinding gebracht worden met de hoofdkantoren utrecht en Botterdam Z M beeft benoemd tot ambt ran het openb min b j d kaotongereohten In het arr Rotterdam roor de kantons Botterdam no 1 en Schoonhoren ter standplaats Rotterdam mr W H Boijer adv ea arr aohoolopiiener woneode te t Grarenhage I De wrtsontwerpSG tot hertiening der Grondwet tyn onreranderd weder by de Tweede Kamer ingekomen Hel welsroorstel tot iproerittg ran een statistiekrecht schijnt door de riig ring te tyn teruggenomen het is althana niet ouder de weder ingediende ontwerpen n I In de Donderdag onder leiding ran mr J E Banok gebonden algemeene rergaderiog ran aandeelhouders der Ussel stoomtramweguiaatschappij bleek uit hel uitgebracht verslag dat thans 6796 aandeelen dier maalsobappy tyn geplaatst dat al moge de lyn s Hage Voorburg het bewys leveren dat die rerbinding vruchten heeft gedragen de opbrengst der overige door de maatschappij geëxploiteerd woKlende latten nóg niet aan de rerwachting voldoe Op hat traject Utrecht Vreeswyk was de opbrengst minder dan bet vorige jaar t geen voornaraelyk was toe te schryren aan herstellingen ran den weg waardoor de dienst uu en dan moest worden geslaakt en ook aan de scherpe concurrentie der I g stoombaiges waarmede thans erenwel een orereenkomit is getrolTen De Ot no 164 bevat een uittreksel van de verslagen omtrent de werkzaamheden der Commissie van toetichl op den doortocht en het verroer ran Laudrerhniters orer 1886 Er riel weder een aantienlyke rermindering in het rerroer ran laodrerhuiiers uit de haren ran Amsterdam te oonstateeren Terwyl toch in 1884 4612 emigranten in 21 reizen naar Amerika rertrokkeo werden er in 1885 slechts 2842 in 23 reizen uit die baren daarheen getransporteerd nl 1642 mannen 646 rrouwen en 655 kinderen Vooral naar Dnitschland nam de toeroor belangryk af Tegen 2443 Duitsobers in het vorig jaar werden thans slechts 1164 vervoerd zeer zeker een gevolg niet enkel van den verminderden lust die tiob overal rertoont om in de Nieuwe Wereld zjjn geluk Ie gaan beproeren maar ook ran de scherpe concurrentie die de Noordduitsche stoomvaartlynen onte havens aandoen Van de vertrokken Nederlanders werd het grootste contingent door de prorincie Groningeo geleverd nl 233 tegen 291 in 1884 Uil Friesland dat in 1884 353 inwoners naar Amerika zag rertrekken gingen thans slechts 140 met dat doel scheep Alleen Drenthe leverde dezen keer een hoqgerogfer nl 2 tegen 23 in 1884 Ook de iijtt Oouda Oudewater bracht minder op Als oortaak daarvan werd genoemd de gedrukte toestand ran den handel in deze streken waardoor rooral het goederenrerroer ia rermindsrd De Exploitatierekening sluit nog steeds met eennadeel ig saldo Het materieel blyft aan de rerwachting beantwoorden Op 31 Deo 1885 had de Maatschappy to dienst 18 looomotieren 26 personenwagens en 19 goederenwagens De geoefend heid eny rer ran het personeel laat niets Ie wenscheu orer Éen beperking ran bet bureel personeel heeft eengroole beiuiniging gegercn De oommissie belast met het nazien der belans bad enkele opmerkingen die door den directeur werden beantwoord Vooraf werd door erengenoemde commissie aangedrongen op het orerleggeo ran een winst en rerliesrekening waaruit beter de stand der taken ton zyn te beoordeelen De laatste aflevering ran 0 A BoUani dat thans tyn vierden jaargang is ingetreden bewy st opnieuw met hoereel nauwgetetheid zoowel de beide bewerkers als de uitgerers hunne taak opratten Immers terwyl de heeren N de Boerer en A Bredins hunne nasporingen steeds mei onrerdrcteo yrer roortietten zorgen Oebr Binger voor kenrigen druk en goede afbeeldingen