Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1886

Groote Prijsvermindering en Uitverkoop Vl egrens vergpevorderd Saisoen zullen van af heden alle voorradige Jongenspakjes en Jasjes in alle grootte JAPOUSTOPFEU KATOEITTJES EÜXKIITS voor Hoeren Costumes ZWARTE en WITTE GOEUEREI en verder alle GOËDËBEiV en ARTIKËLËÜV tot onbekend la e Prijzen a CO ÏAl T Yi orden opg eruimd en uitverkocht O SIOTTTH u MARKT S3 hoek Kerkstee tlF GOEDEREy of STALEN worden niet opzicht g egeven Woensdag 21 Juli 1 86 N 3419 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken P Hooftman Jz Kleiweg E 100 VRÜCHTBOOMBN HEESTERS BOZEN CONIFEEREN BLOEMEN BOÜQÜETTEN KRANSEN VERSIERINGEN Il mm mmm Concureerende Prijzen en solied werk op maat kan allea in den kortst mogelgkeu tgd geleverd worden D Puijk Korte Tiendeweg D 97 ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN Do bekende BORDEADX h f 27 per 48 Flessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Eljgter Het HOOFD OEPOT voor Gouda en Omstreken der Beijersch Bierbrouwerij I E AMSTELt te AmateTdam beveelt zich aan tot het LEVEREN hunner diverse soorten uitstekende BIEREN zoowel gebotteld op heele en halve flesschen als per fust Vaatjes van af 16 Liter voor HH Kasteleins tot Bronwerijprüs steeds voorradig J H KOODË ZEUGSTRAAT No 85 AGENT VOORTZETTING MantelSj Japonstoffen aEKLEUEDE KATOEUEIT WITGOEDEHEH eene gfroote partij diverse LAPPE1 en verder alle Artikelen worden wegerts plaatsgebrek met de Vertimmering tot ZEER LAGE PRIJZEN uitverkoclit GOUDA BAHLMA1 I ¥ en Co ITormaalliemden Onderbroeken Borstrokken enz uitsluitend vervaardigd in fle gerenommeerde door Dr G JAEGER eenig geconcessioneerde fabriek VAN W BENG£R SöHNE te Stuttgart tot beduidend lagere prijzen dan tot heden alhier is aangeboden Depdt van Dr Jaeger s Orig NormaahWolartikelen K F DEUSGHLE Kal verstraat Iö7 Amsterdam Haan d Sleutel s MB i PIIM Bil Depot A IVOBTIEB Gouwe C3 Maandag 1 Nieuwe Aalbessen Jenever bIJ J F HERMAN ZOON Tlendewef Openlare Verkoopïng De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 21 JULI 1886 des morgens ten Elf nre in het Logement € HKT PosTHOis aldaar bewoond door de Wed C DgN BRABER in het openbaar bg Veiling Verhooging en Afslag te verkoopen WSt WDTEELHÏÏIS met ERF waarin een Loodgieters Affaire wordt nitgeoefend staande te Moordrecht aan de Kerkstraat bg de brug Kadaster Sectie C No 1338 grootte 1 Are 6 Centiaren Verhaard voor 3 per week Te bezichtigen iederen werkdag De Echte LAMPE BELGE alleen te Gouda verkrijgbaar by W J van Leeuwen SPIERINÜSTRAAT 41 PS Ontvangen LA LAMPB BEL6B met aarsen bflzonder geschikt voor lichtkracht 64 groote lokalen Groote Opruiming Nog gedurende de GBHBELE WEEK zoolang de voorraad strekt tot SPOTPRIJZEN zie de Conrant van 16 dezer bij LOUIS P WELTER WESTHAVEN B 193 fHf Ben der oudste en belangrgksie My van Levensverzekering VRAAGT een vsmsOTOomsEfi voor O OUD A en omstreken Zooveel mogelijk onaf bankelgke positie en veel relaties zjjn vereischten Adres met franca brieven onder letters E P H aan het Algemeen Advertentiebnreaa van NIJGH VAN DITMAR Botterdatn Suelpersdruk van A Bbimkkan te Qoada BINNENLAND GOUDA 20 Juli 1886 Z M heeft sn den burgemeeeter der gemeenten Hekepdorp Lange Enige Weide en Papekop Q k Haentjes Dekker verlof terleend om te Oudewaler te wonen De hh O D Hei en M A A de Boek van Oonda hebben met goed gevolg het hoofdonder wgzenexemen afgelegd Naar wij reeda mededeelden cal op Maandag 26 Jnli e k de eente iwemweditröd alhier plaata hebben georganiseerd Aoot At 6oudtciu Zmem cM Elders hebben dergelijke edatryden met het meeste snoces plaats en zg verdienen onlegentagiqk onderstenning daar de loo heilzame llcbaamtoefeniug van het swemmen daardoor wordt aangemoedigd Het beatanr der Zwemclob bestaande nit de hb C Lunenbarg Jr pres C C Krom vict prea B Angoatfjo eeor C G Ussalstyn viee seer en A D an Vrenmingen penningmenler heeft het volgende programma vastgesteld Vooraf ga de mededeeliog dat de wedsirqd bestaat oit twee Afdeelingea De eeoe is nitsinitend voor hh werkende Leden der clob in de andere bestaat vrge deelneming voor tadgeAooten PBOOEAUMA De deelneming aan dan wedstrijd ia opengesteld nitsinitend voor HH Leden der CInb en Siadgenooteu De wedstrgd begint 10 onr De deelnemers moeien te 91 1 nnr op het zwembad aanwezig lyn en kampen in volgorde door het lot te bepalen te beginoea met d laagst mmnws Ter algemeens mededinging worden opengesteld Sneltwemmea op den buik in twee afdeeliugen Snelswemmen op den mg in twee afdeellngeu Dniken in twee afdeelingen Algemtent tepatim en Behoudens de bepalingen voor elke afdeeling afzonderlek Ie vermelden gelden als algemeens De mededingers moeten deii leefigd van 16 jaar hebben bereikt De mededingers begeren zich op een gegeven plaats te water en bonden tioh in ban aangewezen baan op verbenilevan hnn recht op prgs of premie Een mededinger verliest lyn recht op prg s of premie wanneer hy niet gereed is loodra hy ter mededinging wordt opgeroepen door een ander mededinger Ie hinderen of door van hulpmiddelen gebrnik te mitken Bij gelyke aanspraak van twee of meer mededingers op pry s of premie meet worden overgeiwommen die dit niet wil doen wotdt beneden den anderen gesteld 100 geen van hen wil oreriwemmen beslist het lot De Jury houdt aanteekeniog van don tyd waarin de baan is afgelegd tegen haar aitspraak ia geen verzet roogelyk Bepalingen waarin dit reglement niet voorziet worden overgelaten aan het oordeel van hel Bestuur en de Jary Bgtmdere iepalingen Afdeeling A SiultiDemmeii op den óuii Ultstnitend voor HH Werkende Leden der CInb a De mededingers begeven zich op de bepaalde S lants te water en moeten de baan lang oiroa 80 eter op deu buik of tyde zwemmende afleggen è Ut gaan twee mededingers te gelyk te water in orde als faiervoren bepaald zy moeten van hun aankomst aan de eindlyn kennis geven door het luiden eener schel aan die lyn bevestigd en verlaten daarop onmiddelyk bet water Fry s Diploma en Luxe artikel Premie Diploma en Luxe artikel Snehwemmen op de rug Ulttlniteud voor HH Werkende Leden der CInb a De mededingers begeven zich op de bepaalde plaats Ie water en moeten de baan lang oiroa 40 meter op den rug zwemmende afleggen h Er gaan twee mededingers te gelyk te water n orde als hiervoran bepaald zy zwemmen aan bet einde der baan onder een daar geapannen Ig n door en verlaten onmiddelyk het water Prijs Diploma en Loie artikel Premie Diploma en Luxe artikel Duiie Uitalnitend voor HH werkeode Leden der CInb a De mededingers begeven sloh op de aangegeven plaats Ie water en moeten bel voorwerp een pop dat meu op een bepaald punt diepte 2 60 M heeft laten zinken opduiken en naar bel nitgangspnnt tsrogbrengen b De mededingera begeven zich elk afaooderlyk te water in orde als hiervorea bepaa ld zy verlaten na het voorwerp aan wal gebAeht te hebben onmiddelijk het water c Élk mededinger mag driemaal duiken d De prys wint hy die in den kertsten tyd te rekenen van af het uitgangspunt het op te duiken voorwerp aan wal bnngt De pramie hy die den winner in snelheid bet meeat naby komt Pr ja Diploma en Luxe artikel Premie Diploma en Lsxe arlikel De liepslingen van Afd B vrije deelneming voor atadgenooten ijn geheel gelyklnidend aan die van Afd A Doch de prijzen eo premies in Afd B zyn de volgrode Voor AwtnwamM op êt iuU Prijs 7 SO Premie 2 50 Toor SiuliKemmen op dm ng Prija 6 Premie ƒ ï £0 Voor Dmkai Prys ƒ 5 Premie ƒ 2 S0 De gelagenheid tot igsehrgving voor deze afdeeling wordt gesloten op Zaterdag 24 Jnli e k waarop wy de aandacht reatigen van oelangbebbenden De jury aal beataaa ait iie haeran M v d Brandeier Q U O de langs en D Samsom Wanneer bet wéér medewerkt en in deze dagen ia daar alle kans voor zal het Maandag e k op de twemichool en reoht aardige dag zijn Wy hopen dat de Goudsche ingezetenen dezen wedstrijd in grooten getale zullen bijwonen Zij verschaflen zich zelf daardoor een gezelligen dag en moedigen eene jeugdige vereeoiging aan wier streven dit alleszins verdient Zy ondervond reeds menig blyk van belangstelling en hoopt die Maandag door eene lalryke opkomst opnienw te ondervinden Gaarne wenschen wy die haar toe Door de herren dr P J H Cnypers W C Metselaar C Dyserinck C M Droogleever Fortuijn F H Van Malsen J E Noordendorp en 6 A Soholten alle leden van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst is gerapporteerd in zake de hun opgedragen vraag Welke eitcben dient men te stellen aan een goede regeling ran vakonderwija voor handwerkslieden in bonwambaohten Zij geven volgens de Weriwuaihode in overweging ten spoedigste bij de wette regelen Ambaohtsavoudscholen en ambaohta dagacholen Het onderwijs wordt gegeven aan avondscholen in gemeenten boren 8000 zielen eo mede aan dagscholen in gemeenten boven de 30 000 zielen De scholen siniten aan de lagere school aan Het onderwijs omvat teekenen ambacbtsrekenen kennis van grondstoffen gereedschappen werktuigen en boetseeren Het onderwijs in timmeren metselen smeden en verren is verplichtend voor alle scholen voor andere ambachten regelt zicb het onderwijs naar plaatielyke behoeften Aan de dagscholen komt by het onderwys het praktisch leeren werken Soholen waarin de bovengenoemde vakken onderwijs wordt gegeren ontheffen de gemeenten van de verplichting van het hebben eener ambacbtsschool zy genieten ryksiubsidie Het toezicht wordt uitgeoefend door een inspecteur voor ambaohtsonderwys en een plaatselijke commissie van minstens 8 leden door den Gemeenteraad te benoemen Het onderwijs wordt gegeven door een directeurleeraar leeraren en bazen De leeraren ontleenen hun bevoegdheid aan de wet op het m o en een be ijs dat zg minstens gedurende S jaren zijn werkzaam geweest in de praktijk de bazen ontleenen hnn bevoegdheid aan een praclitch examen De benoemingen behoeven alleen de goedkeuring van den inepecteur Het Eyk en de gemeente dragen ieder de helft der kosten Het ambachtsonderwy s cal zy n een deel van het middelbaar onderwys Mede is opnieuw in hoofdzaak onveranderd ingediend het weloniwerp houdende nadere bepalingen omtrent den suikeraceijns Alleen is daaraan nog toegevoegd de bepaling nopens het invoerrecht op suikerhoudende goederen voorgesteld bij art 2 van het ontwerp tot wijziging van het tarief van invoerrcebten BIgven de uitkomsten der wet vaa 20 Jnli 1884 gunstig toeh vindt de Minister van Financien vooreerst geen vrijheid de verlaging van deze belasting voor te stellen met t oog op den toestand der schatkist Aad het vereoek van de raffinadeurs om da polarisatiepercenten met de bevonden hoeveelheid glucose Ie vermeerderen kan zegt de Minister niet worden voldaan daar die verboogiog in stryd zou syn met de wy ze waarop in andere gevallen met betrekking tol de belasting ten aanzien van dat bestanddeel gehandeld wordt Wat den uitvoer van baaierd betreft meent ifi Minister oog niet aan dec wensch der raffinadenta te mogen voldoen Men schrijft ons Haring in 1 land dokters aan kant doch als alle haring die te koop wordt opgedrongen langa den thans meer en meer gebrulJmIPub Weg werd verorberd dan mocht de hulp der dokten wel worden ingeroepen om br een salebdrank voor te schrijren De mannen met een boratkwaal die in oatemfjes postpapier stalen pennen en beate reukceep doen en daarbij acfC den roet dwara zetten cjjn ceer talrijk maar cij worden nu ver overtroffen door de kooplieden in haring Op iedere gracht en atraat Nieve hiring op de Aardappelenmarkl te Leiden hebben zich de vrouwen met het fZeebanket bij docynen geschaard Haring overal zoo vet ala spek en voor een bang geciobt l ct Als een nieuwe bijdrage tot de eedsquaestie achriift iemand aan de Asser Ct Dezer dagen kwam ons een copie in handen ri een adres van een Drentachen boer aan des Minister van Financien met verzoek om onlslagea ie worden van den eed die vereigcht werd bij een memorie van aangifte zijner overleden zuster Tol goed verstand diene dal adressant het licht en de vraagbaak van cijn dorp was en tevens ean e g daizendkunstenaar zoadat hiJ in alle gewichtige zaken waar de pen by te pas kwam geroepen werd Jammer dat dat lioht nu voor eenige dagen is ondergegaan I Dit besobeidenheid tullen we de plaats van herkomst en den naam van den schryrer verzwy gea B den 29 Mei 188S Aan den Edel Achtbaren Heer Minister van Financiën Met gepaste eerbied kom ik tot u met een beleefd verzoek daar ik door het overly den van my nen eenigen en geliefden zuster op den S November 1884 en deawegens tot op deeen dag nocb geen akte van baar overlijden ia opgemaakt daar ik legen het afleggen van den eed hebtopgelien en deawegens veele gemoedsbezwaren by mg opgekomen daar ik geleezen hebt Markus 6 vers 34 en Jakobus 5 vers 12 ik heb dus de heer ontvanger verzocht om mg van de eed vry te laten en hem belooft niets achter te honden en hem dan daarenboven noch honden gulden te geven kan UEd my dan ook in dezen vryheid geven of kan ik ook mee de aanrangers van Menno Simon op decelfde lijn gepliatat worden of Ijjd om tot hun kerk over te gaan Begeert UEdele mij te zien of spreeken dat kan wel daar ik door de mgne beenbreuk mg n Begterbeeu is verkort hoe ik mijne eigen schoensa