Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1886

duraiar hebt rerfiudigdt hoe ik met een gebroken been op een ladder kau klimmen koe ik met een datrioe ervaardlgt loitmment kan houird kloven drie koawdjea in een toot of alag du apoedig gemakkelgk en Toordeelig maar het ia onmogelijk met dit Initrament ier lionirdjea te kloren hiertoe moet men weder een nieaw Inatrnmeut hebben en hiertoe ia door m j nooh nieta in het werk geatelt vriendelyk nrzoek ik ü Edele mg tan de Eed Trg te laten of mg deawegena een goede en rechte veg te wgien Begeerd gg my te tien en te preeken hiertoe ben üc bg geaondheid alle dagen bereid doch den 9 Jnni ia bg one tentoqpilelling dna liefit roor of na die dag Na groete noem ik mqU onderdaan Ujjn adrea ii E te E H Een hoofdambtenaar aan den Duitaohen Lndoigapoorweg heeft een alaat opgemaakt bevattende een opgaaf fan de anelheid waarmee de rerschillende treinen op de Toomaamate spoorwegen in Enropa loopen Daaraan zgn de volgende opgaven ontleend Wie met de twee snelste treinen wil rgden begere ich naar Londen neme een biljet voor den Midlandapoorweg naar Glasgow en keere van daar per Noordwestspoorweg naar Londen lerng Bg de nitreia vliegt hg met een vaart van 70 kilometer per anr over den weg en bg ign terugkeer rgdt hg met een snelheid van 65 kilometer per unr Om bij ondervinding te leeren beoordeelen hoeveel minder genot de reis oplevert indien de voorwer pen langs den weg wat beter aiohtbaar ign en zg lioh behoorlgk laten waarnemen vóór men te uit het oog heeft verloren stappen wg het kanaal over en nemen plaats op den trein Calaia Fargs daar gaat het slechts met 68 kilometer per unr voorwaarts Aldaar aangekomen kan hg doorrgden naar Bordeaux waar hem een gelgk genot aal worden beaohoreo Vlugger dan 66 kilometer per uur gaat het in gansch Unilsohland nergens en t geen onsen reitiger erg tal verbazen ia de teleurstelling die hg ondervindt als hij in een coupé cit van den train éolair tusschen Maints en Basel Dat woorft eclair heeft hem een gansch andere voorstelling van de zaak doen opvatten als de werkelykbeid meebrengt bg komt dan slechts 64 kilometer gedurende een gansch nnr vooruit in spgt van die vreemde benaming Ala ik bedenk dat het paard dat den prgs beeft gewonnen bij de jongste Derby wedrennen zoo redeneert onze reitiger even snel liep als deze trein ea dat hg hem zou bqhoudeo indien zgn adem zoo goed was als die van den locomotief dan is het preqiea of je niet vooruitkomt Na lulk een teleurstelling geef ik t verdere onderzoek op Onze reiziger maakt zich schuldig aan een kleine vergissing Het brave dier dat den Derbg prgs won had flink geloopen en de baan afgelegd in weinige minuten met een snelheid niet van 61 maar van 52 kilometer per uur Voor bet Hof van Asaisen van Ancona wordt een procedure behandeld welke tot de beroemdste rechtzaken deter eeuw zal gerekend bigven Voor wij de eigenigke zaak bespreken dienen eenige inlichtingen vooraf te gaan In 1878 besloot Baoarini de grootmeester der Carbonari te Ancona op aauwgziging van een der besmblen van de aldaar gevestigde Bank Quirino Governatori deze te bestelen Laten wij hier nog bijvoegen dat de Bank van Ancona reeda rijf malen door de Carbonari bestolen was eens lelfs voor liOOOO lire Men wist dat ae directie der Bank te Eome den 16n October aan die van Ancona per telegraaf verzocht had nog denzelfden dag een som Mo 6000000 lire over te zenden De verzending zon als naar gewoonte in drie valiezen getchieden De samenzweerders lieten nu een valies maken gelijk aan die der Bank Aan het station aangekomen plaatste de beambte der Bank de valiezen op een bank in afwachting vau den kassier die hem moest vergezellen Op dat oogenblik naderden twee onbekenden de een met een grootcn mantel om waaronder het door den zadelmaker vervaardigde valies verborgen was en milde behendig dit valles met een der op de bank staande waarin 2Vs luiHioen lire waren Bg de ontdekking van den diefstal vond men het ondergesohovrn valies met spaanders gevuld en wel 00 dat t hettelfde gewicht had van de officieeele alieten De samenzweerders verdeelden de gestolen som en de reeds genoemde Quirino Governatori op wiena naam t nu verder aankomt ontving een millioeo roor ign deel De medeplichtigen van Bacoarini werden veroordeeld en hg zelf waarsohgnlgk door da broeders vergiftigd twee dienstboden die veel van de laak wisten deelden dit lot evenala een inepeotenr van politie die tot bet ontdekken van de daders had medegewerkt Thana zgn wg tot de eigenigke zaak gekomen welke nu voor het Hof van Ancona behandeld wordt en naar men berekent een maand zal duren Quirino Governatori meer genoemd had tot zgn verdediger een der bekendate advooateo van Bome Tomasaa Lopei die zoowel wegens de beruchtste f irocessen waarin hg gepleit heeft als door zgn oabandig leven bekend staat Al de deurwaardera van Bome kenden zgn bel Lopet verdedigde Governatori in de taak van den millioenendiefstal waarna bq een weelderig leven ging leiden geheel in atryd met de armoedige wqte waarop hg tot nu toe geleefd bad Dit weelderig leven waarin een beruchte coootte een hoofdrol apeelde waarmede Lopet duizenden verkwistte trok de aandacht der dagbladen en eindelgk die der justitie welke na een nieuwe instructie deed openen Het gevolg daarvan was dat Liopet in den zomer van 1886 in hechtenis genomen werd Wat was de misdaad van Lopez geweest Toen Governatori hem verzocht had als verdediger in tgn zaak op te treden alond Lopez er op de geheele waarheid te welen Quirino bekende allea en bood den advocaat 100000 lire in geval van vrqspraak aan en 50000 in geval bg veroordeeld werd Governatori die gehuwd was had een vrouw die een slecht leven leidde en haar man moede was Toen Iiopei op verzoek van den man self kennis met de vrouw had gemaakt bood zij op haar beert den advocaat 100000 lire aan als hg Governatori liet veroordeelen De vrgspraak leverde aan Lopez lÜOOOO lire op maar de veroordeeling 160000 een man als hg kou niet aartelen Governatori en hier is de cardo quaestionis van het proces vertrouwde later de gestolen en verborgen som van een millioen aan Lopez toe op voorwaarde dat deze aan tgn Argenide maandelgks 1000 lire zou uilkeeren van de renten te betalen De vrouw en de verdediger van Quirino begaven zich coar Ancona waar het millioen verborgen was en toen het hun geleverd was vroeg zq van Lopet een re n Deze stelde dit geruimen tgd uit doch teekeude eindelijk wat later tgn ondergang is geweest Door de bovenvermelde coootte aangetrokken waarmede hg tooala reeds gezegd is duizenden verspilde verwaarloosde hg Argenide Governatori die eindelgk geen maandelijksche toelage meer ontving Governatori die met medeplechtiebeid van den directeur der gevangenis alle mogelgke vryheid genoot schreef aaa Lopez een brief vol bedreigingen maar niets hielp Toen de justitie ten slotte langs een omweg al dat geknoei ter oore kwam werd Lopez in hechtenis genomen en nog dertig andere personen bovendien waarvan velen echter weder vrggelaten werden Zestien beschuldigden w o Lopez Governatori en zqn vrouw werden na een nauwkeurige instructie naar het hof van Ancona verweten beschuldigd van het zich toeeigenen van gelden afkomstig vau de millloendiefstal van de Bank en waarvan zij den oorsprong kenden Vier en twintig advocaten pleiten in dezen dievenboel De pluk en verzending van bOschbessen welke hoofzakelgk ia de bosschen van Groesbeek Wyler Gennep en omstreken worden gevonden zijn in vollen gang Dagelgks worden met de stoombooten vanNijmegen naar Botterdam met verdere bestemmingnaar Engeland niet minder dan 6 a 6000 vaatjes of mandjes vervoerd Bij den aanvang van het plukseizoen golden ze l 1 25 thans is de opbrengst 0 26 f 0 35 per vaatje of mandje van ongeveer 5 liter Vele gezinnen honden zich in genoemdedorpen vooral in Groesbeek met het plukken vandeze bessen bezig welke voor niet in de bosschen kunnen geplukt worden en behalen daarmede vrij belangrgke winsten Aan dien handel dankt dan ook Groesbeek dat voor een 30 lal jaren nog uil meestal ellendige hutten bestond zgn opkomst en betrel kelyke welvaart Arnh Ct Volgens een rapport van kolonel Majendie is het gebruik van ontploffende stoffen in Engeland waar de vervaardiging daarvan onder toezicht der Begeering staal buitengewoon toegenomen en de aanleiding tot steeds grooter levensgevaar Twintig jaar ijeleden werden die zelfslandigheden weinig genoemd en waren met uitzondering van buskruit ala curiositeiten buiten de laboratoria nauwelgks bekend Doch in de laalatc tien jaren is het aantal fabrieken van ontploffende stoffen verdubbeld het aantal opslagplaatsen daarvan ia 7 6 percent grooler dan in 1886 en van gelegenheden waar deze stoffen in het klein zgn te belcomen tgn er 9000 in Engeland meer dan in genoemd jaar Bovendien worden telkens nieuwe ontploffende mengsels uitgevonden en zgn alle leekenen voorbanden dat de handel daarin uog slechts in zijne kindsheid verkeert Gelukkig dat de vervaardigers dezer stoffen het gevaar aan hun beroep verbonden steeds meer inzien en de inrichting hunner fabrieken alsook de voorschriften aan hanne werklieden daarnaar regelen Ook weet men thana veel beter hoe deze stoffen voor de tegenwoordige industrie ouontbeerIqk te verpakken en te vervoeren Soms echter worden de lessen der ondervinding op krankzinnige wijze voorbggezien Kolonel Majendie vermeldt van iemand die 50 pond dynamiet in eene herberg liet staan een voerman die eene kar met 15 centenaars dynamiet en 1600 apringpatronen onbeheerd in de straat liet Ook iqn er soms nog werklieden in buskruitfabrieken die bg hun werk het gebruik van metalen gereedschappen niet allijd vermgdeo lieden die dynamiet in hun kaoheloven drogen mgnwerkers die zelf tehuis dynamiet hebben en bg wie in een derde klasse spoorrijtuig werd aangetroffen Minder bekend is het dat nitro glycerine bg ommige borsten keelziekten als geneesmiddel wordt aangewend maar meer bekend hoe dikwgls dynamiet het middel tot bet plegen van moorden op groote schaal was voor lieden die tcbter ook dit betoogt bet aangehaalde rapport op weinig uitzonderingen na van de hand der gerechtigheid hno loon ontvingeD Alles in aanmerking genomen ia het aantal ongelukken door ontploffende aloffen veroorzaakt betrekkelqk klein In Engeland bedroeg dit in 1886 31 dooden en 74 gekwctaten tegen 61 doodea en 86 gekwetsten in het vorige jaar Men wil deie beperking van bet gevaar wel eena aan bet Begeeriugstoezicht toesohrgven doch men kan ook aannemen dat de wetenschap die aan de industrie deze rersohrikkelqke boudgenooten schenkt ook gaandeweg hunne gebreken verhelpt en heu vaa ontembare krachten in nuttige en gehoorzame dienaren verandert toodat de dog nog eens kan aanbreken waarop tg met evenveel veiligheid behandeld kunnen worden als stoom en electriciteit Het soboolvertnim aan de o 1 aohoot te Krimpen a d IJset bedroeg In April 8 pot in Mei 6Vi pot en in Juni 8 pel over het tde kwar aai altoo gemideld 7Vi pot Tot bevordering van het scboolbetoek zullen de leerlingen die rouw de school bezochten bg het verlaten daarvan voortaan outvaogen if getuigschriften van voldoend genoten lager oUderwgs welke getuigschriften tevens kunnen dienen als bewg van toelating tot het herhalings onderwgs De leerlingen die zich bgzonder onderscheiden ontvangen een keurig uitgevoerd eereblijk Een en ander tal ongetwgfeld aan het voorgestelde doel beantwoorden Op het gebied der telegraphie en telephonie maakt men wonderbare vooruitgangen Zoo heeft bijvoorbeeld de beer Barbier te Pargs het middel ontdekt om de eleotrische schellen te gebruiken als telephooo Wie in t bezit is van toodauigen toestel schelt niet meer om de dienstmaagd Ie roepen die lich bg voorbeeld in de keuken bevindt maar men deelt baar terstond de boodschap mee Een andere electricus de heer Casaagoes te Pargs heeft de stenographie toegepast op het telegraphisoh verkeer Aanvankelijk had bg daartoe niet minder dan twaalf draden noodig Dit alelsel is dermate door hem vereenvondiid dat een draad thans voldoende is Daarmee heeft hq enlangt 24 000 waarden in een uur overgeseind Voor dagbladen is het een kostbare uitvinding welke eohter nog een euvel aankleeft Heeft men geen letierzetters die het snelschrift vlug genoeg kunnen lezen om op dergelgk seinen van berichten tgd uit te winnen dan moet de toevlucht worden genomen tot het afschrgren en dit is een tqdroovende arbeid Willy Smith en Edison hebben het middel beda ht om een telegraphisoh verkeer tot sland te brengen tnssoheo loopende treinen en de stations van den bereden spoorweg Phelpa had reeda vroeger dergelgk middel uitgevonden maar tgn stelsel vorderde den aanleg eener bgzondere leiding en dit maakte de taak teer kostbaar De eerstgenoemde technici hebben dit betwaar overwonnen want tg maken gebruik van de beataande geleiddradeo zander dat het gewone telegraph ische verkeer dat er mede onderhouden wordt daardoor eenige stoornis of eenig beletsel ondervindt Voorloopig echter brengt bet verbeterde stelsel insgelgks een bezwaar mede Om te seinen beeft men een telephoon noodig welke de per telegraaf aangebrachte signalen herleidt zoudnt zq verstaanbaar worden Dit geschiedt door middel van een gonzend gelald van langoren of korleren duur naar gelang punten Ignen of strepen worden overgeseind met een Morseloestel Het gonzend geluid voortgebracht door den telephoon heeft veel overeenkomst met het geluid eener stemvork en het vordert een teer geoefend oor om den duur van het geluid too joiat te ODdeneheiden dat bet geseinde goed verstaanbaar woidt gehoord Het geratel veroonaakt door bet loopen van den trein over den apoorweg is daartoe niet veel bevorderlgk BolteDlaodsch Overzicbt Generaal Bonlanger is op het oogenblik te Pargs de held van den dag Op den avond na bet nationale feest brachten de ofScieren van het Pargache garnizoen hulde aan de uit Tonkin teruggekeerde troepen Een groote fakkeltocht werd georganiseerd en den officieren die in den nieuwen Cerde Militaire vereenigd waren werd een serenade gebracht a Avonds versoheen ook de minister van oorlog in de club en wgdde een dronk aan het leger die met geeatdrift werd toegejuicht Toen generaal Boulacger om tien aar het gebouw verliet kon hq met zonder moeite het rgtuig bereiken Van alle kamen verdrong de menigte tich om hem en het five Bmlanger weerklonk van alle kanten De opgewondenheid vermeerderde nog deo volgenden dag toen de uitslag van het duel met baron De Lareinty bekend werd Na afloop van bet duel reed Bonlanger naar het ministerie van oorlog waar vele offioiereo een groot aanlal nieuwsgierigen en ook de beer Clémencean die te paard zat hem wachtten Van het ministerie reed de miniater naar huis en werd op iqn weg overal levendig toegejuicht Alle miniaters vele officieren eu zelfs een aantal kamerleden en ambteoarec begaven eieh terstond ten huize van deo miniater ten einde hem gelak te wensoheo Volgens het protoool der geluigen vond het dael aldus plaats Baron Lareinty wenscbte den degen tot wapen maar generaal Bonlanger koos als beleedigde parig de pialool Nadat beide tegenaianders op een gegeven teekeo hadden geschoten bleek dat het schot niet was afgegaan De getuigen verklaarden eohter dat nan de eer waa voldaan Toen ging Lareinty naar zgn tegenatander gaf hem de hand en teide Ik heb nooit aan uwe loyaliteit en ow ridderlgken moed getwgfeld Hierop antwoordde Bonlanger Ik heb nooit geloofd dat gg mg persoonlgk van lafhartigheid bebt willen beschuldigen maar ik meende toch te moeten duelleeren Op een paar verkiezingen na waarvan de nitslag vrg zeker is zgn de Engelsohe verkiezingen nu bekend het nieuwe Huis zal tellen 317 conservatieven 76 unionisten 191 Gladatonianen en 86 Parnellieten Uit deze cy fera blqki dat il oootervalieven gewonoeo hebben 66 tetela welke de libeialen hebben verloren In weerwil daarvan hebbeo de conservatieven niet de volalrekte meerderheid hun ontbreken daartoe nog 19 atemmen Tegen de Home rnle beBtaat een meerderheid van 116 stemmen want de oonservatievec en unionisten te tarnen brengen 393 stemmen uit de Gladstoniaoen en Parnellieten 277 De ministerieelen toeken hun nederlaag te verbergen onder de becgfering dat ook de oooservalieven de meerderheid niet hebben toch is de nederlaag van Gladstone zoo groot ala zelden een staatsman van naam in Engeland trof op een Huis van 670 leden heeft hg nog geen 200 aanhangers Er wordt dan ook niet langer getwgfeld of Gladstone tal bedeu of morgen een Ministerraad honden waarin bealoteu wordt omslag te vragen De Eogeliche regeering heeft de mededeeliug der Bussisohe regeering dat tg Batum niet langer ala vrqhaven beschouwt beantwoord met een nota welke volgens de Morning Put door een koerier naarPetersburg gebracht nu reeds in handen is van denheer Vou Giers minister van buitenlandscbe zsken van den Otaar De Londensche oorreapondent van het JounuU det Débatt beween dat de Engelsohe regeering ten krachtigsie tegen het besluit der Kusslsche regeering protesteert en dit beschouwt alt eea verkrachting van het Bsrlgnsch traclsat waardoor dit verdrag in tgn geheel van hoogst twgfelaohlige waarde is geworden Te Borign denkt meu er echter anders over Een protest aldus wordt van officiense zqde uit Berlgn geschreven is van Engeland niet te wachten want aan de opheffing van Batum als vrghaven is toch niets meer te veranderen en het besluit dea Czaren was eenvoudig een mededeeling welke geen antwoord vereischt De Engelsohe nota bepaalt tich daarom lot bet geven van eenige heilzame lessen over het verbreken van Verdragen en de gevolgen daarvan en keurt teer hoffelgk maar duidelgk de wgte af waarop dit is geschied Immers wanneer Rusland op de gebruikelgice wgze den wensoh had te kennen gegeven zou nog Engeland nog een der andere mogendheden tich tegen de opheffing van Batum ala vrghaven hebben verzet De Kölniieht Zeit vermoedt eohter dat Engeland ie zgoer tgd Rusland en de mogendheden die geen protfSl tegen het besluit det Czaren aauteekenden in usslsohe munt zal betalen Engeland heeft ook het voornemen te kennen gegeven om Egypte te ont ruimen en geen oorlogaacbepeo door de Dardenellen te lenden Beide laken geven ook Engeland een goede gelegenheid om voornemena te laten varen waarvan de vervulling laatig begint Ie worden Volgens berichten uit New York is in het noorden van Mexico lange den Bio 6rande en vooral in Tamaulepas weer een opsund uitgebroken De opstandelingen hebben de atad Agualegnas veroverd en organiseeren vandaar uit ban vertet tegen de regeering der republiek LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden C Versehoor s Boach J Nouwena Botterdam J V d Mark Schiedam van het holpkantoor OOUDERAK Arie Hnisman i Hage van het hulpkantoor te HAASTRECHT S K Tedunnen Utrecht van bet halpkantoor te WADDING8VEEN Varenberg of Leeuwenberg Apeldoorn BRIEFKAARTEN Toeltredneel Harderwqk L den Hond Rotterdam Brieven verzonden geweest naar AMERIKA van bet hulpkantoor te MOERKAFELLE C Biemont Uennan Brieven verzonden geweest naar FBANKBIJK 1 Steena Zgnen Farga De Direoienr van bet Postkantoor SIMONS De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ler kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Frovinciaieo Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 15 Juli 1886 ia executoir verklaard het Kohier oo 2 voor de belasting op het personeel dienst 1886 87 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld io handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht ia tgoen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen eu dat heden ingaat de tcrmgo ran drie Maanden binnen welken de reclamea behooren te worden ingediend GOÜDA den 17 Juli 1886 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN KENNISaEVINO De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door deo Heer Provincialen Inspeetenr der Directe Belaatingen enz te Rotterdam op den 17 Juli 1886 ia executoir verklaard hst Kohier no 3 voor de belaating op het personeel dienst 1886 87 Dat voormeld Kohier ler invordering ia gesteld in banden van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van drie Maanden binnen welken de reclamea behooren te warden ingediend GOUDA den 20 Juli 1886 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN uurKerliJke Stand GfBOREN 17 Jali Aedriet oedm A Viiee en C van deo Broek Coraelis Güibertos OVERLEDEN 17 Joli H A Oeerling wed vao J F Borreodtm 69 C C G Vellet 78 j 18 R HornenuD 1 j 2 m 19 G Westermao 8 m Moordrecht GEBOREN Pieternella Catharloi ouden A J Weodrikt eo M vao Vusreo Pleter ouden F KalkmtD eo A Ouwerkerk Adrisoa Coroelia oudere H vso deu Heuvel en J Viseer OVERLEDEN F den Bnber Sm Oouderak GEBOREN Hargiretha Geertruida ouders O J H de Vries ea O Oomi Hendrik oodert H Kalkman eo A Rietveld Coraelii oodera G de Jong eo G Anker StolwiJk GEBOREN Leos ooders VT Konkoop eo J de Broio OVERLEDEN 1 vso Egk 88 j Reeuwjjk GEBOREN r Petronella ooders G Bgobeek eo W Kls erveld Simon oodera C Jongeneel en T C Vredeobarg Haastrecht GEBOREN Aothooioa ouders H Wilteoborgeo A Sloijs Frcdrik onderi C de Bcoga eo H Kramer Zevenboüen GEBOREN Anoa Cornelia ouden Ootlerhoek en W vao Vliet ADVERTENTIËW Voorspoedig bevallen van een Dochter M TBIJBIT8 VA i Dahkio Gouda 20 Juli 1886 Heden overleed onze geliefde Zaaier en Behawdznster Mejnffronw C C G VALLET in den onderdom van ruim 78 jaar öi E VALLET C VALLETGottda 17 Juli 1886 Pgnr Heden overleed te Delft in den ouderdom van 68 jaar na eene Korte ongesteldheid onze waarde Behuwdbroeder GERBIT COR NELIS SBTTEÜB j P C TAS vm MEÜLEN Gouda 20 Joli 1886 Vvrzoeke van rouwbeklrg vertehoond te blijven De Heer en Mevrouw tak dbe MEEB T K KUFFELEB tan Houwejunoe betuigen hunnen weigemeenden dank voor de Tele beWflzen Tan hartelgke deelneming die zg mochten ontvangen bg het overlgden Tan hun kind Moordrecht 19 Jnli 1886 Hoe gaarne ieder in tet bgzonder hebbende willen groeten bleek dat ondoenlgk en moeten wg ons Tergenoegen met allen een faartelgk toe te roepen bg ons Tertrek uit Gouda hopende dat t allen bg Toortdnring welga De Familie KIST Door Tertrek naar elders worden allen die iet te vorderen hebben Tan den WelEdelGestr Heer G A van ITEBSOy Gepens Officier Tan het Ned Indische Leger wonende te Gouda Terzooht daarTan opgare te doen Tóór primo AUGUSTUS Adres Lange Tiendeweg D No 33 Nieuw ontvangen de H Cents SIOAAB Merk WILLEM IIL J van SO SBEER Gouda Er biedt zich tegen AUGUSTUS aan een Brood en Banketbakkersleerling of Halfwas Adres met franco brieven onder No 1351 aan het Burean dezer Courant GEVRAAGD eene R C WERKMEID ook genegen om met Kinderen om te gaan niet beneden de 16 jaar Adres C SMITS Kleiweg TE flüüB iu de WINTERDIJK te Gouda mi SLEEEEMN welke ook zeer geschikt voor kleine Bleekers of Toor HH Timmerlieden of Metselaars daar er eene zeer goede gelegenheid Toor is tot berging van Materialen Men verToege zich bg den Heer J van BERKEL Gouwe te Gouda ADVERTEI TIEI in alle Binnen en Buiteniandache Couranten worden dadel k opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda