Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1886

Sociëteit yOns Genoegen Gouda VOCAAL en HTSTEUMEETTAAL uil te voeren door de Rotterdamsche Liedertafel Ela xpe IDsu rricLs Beschermheer De WelEd Achtbare Heer JOOST va VOLLENHOVEN O ad Burgemeester van Rotterdam Directeur de Heer A J SOHNITZLER met medewerking van de Muziek Vereeniging Standplaats Groote Markt Gouda Koninklgk Nederlandsch onder leiding van den Heer Jos K E S S E L S op ZONDAG 8 AUGUSTUS 1886 des avonds ten 7 ure op de plaats der Sociëteit voornoemd BH Ledeo vrgen tiiegang Introdnctiëu voor Dames 50 cents per persoon Vreemdelingen en niet Leden ƒ 0 99 de persoon BINNENLAND GOUDA 2 Juli 1886 In de Dinsdag gehouden zitting der Tweede Kamer is de rooster van aftreding opgemaakt Mr U H Huber zal aftreden in 1887 Jhr Mr K A Godio de Beaufort in 1889 ITormaalliemden Onderl roeken Eorstrokkezi enz uitsluitend vei vaardigd in de gerenommeerde door Dr G JAEGER eenig geconcessioneerde fabriek VAN W BENGER SöHNE te Stuttgart tot beduidend lagere prijzen dan tot heden alhier is aangeboden Depot v in Dr Jaeger s Orig NormaalrWolartikelen K F DEUSCBLE Kaiverstraat 157 Amsterdam By de Dinsdag te Amersfoort plaats gehad hebbende verkiezing van een lid der Tweede Kamer irerden 2607 geldige stemmen uitgebraobl Gekozen de beer mr L W C Kenohenias met 1266 stemmen Jhr Mr J E Uoyileooper van Nigtevegt had C2Z en B J graaf SohimmelpeouiDok van Ngenbuis h ad 589 stemmen Na afgelegd vergelijkend examen voor cadet aan de Koninklgke Militaire Academie komt voor eene plaatsing bg die inriobtiog tegen l Sept a st in aanmerking de beer A Simons en irel voor de Cavalari fcia r t Uait Het te Pargs uitkomende Jounut des Arts ivjjdt de volgende woorden aan de oagedaobtenis van den onlangs alhier overleden heer C van de Pavoordt Ëeu der oudste antiquaren van Nederland de heer C J van de Pavoordt is op 26 Jnoi U te Gouda overleden in den ouderdim van 73 jaar Nooit verlieten liefhebbers of kooplieden iu oudheden die te Gouda kwamen om er de beroemde geKhilderde glazen te bewonderen de stad zonder een bezoek gebracht te hebben aan de uitgebreide magazijnen vol oadheden die hg sedert 40 jaar bestuurde en waarin boofdiakelyk fijn plateel en aardewerk en porselein te zien was Bemiunelgk tegenover ieder genoot Van da Fa voorde de algemeene ecfaliog in weerwil van cjjn grooten rgkdom wa hg de eenvoud in persoon thuis was hg steeds gekleed iB een blauwen kiel waarin hg ign vele klanten ontving zoowel de meest atuzienljke als de geringste en was ten allen Igde bereid om een of ander leldzaam stuk Ie koopen dat hem aanstond hoe boog de prgs ook waa De kleine kooplui die hel platte land afloopen om stukken aardewerk of porselein op te koopen dat zg dan vaat en zeker weder aan hem verkochten verliezen veel door zgu dood Nederland verliest in Van de Pavoordt een van zgu flinkste en meest solieda antiquaren Op de hoogte der Waaiersluis is met den IJsel loomtram weder eeo ongeluk gebeurd Sen wagen met paard ia nl daar van den dgk gevallen De tram heeft echter bedoelde wagen niet aangereden zooals verteld wordt dooh de voerman den tram tegen de helling ziende opkomen heeft door hard rgden getracht den overweg nog over te komen wat ook gelukte Het sohgnl echter dat de voerman toen te kort heeft uitgehaald of wel het paard schrok tengevolge waarvan wagen en paard van den dgk rolden De wagen is nogal beschadigd het paard beeft een klein ongemak aan den poot Beroepen te Dneklen Ds J J Bange te ZeveoboiceD De mazelen zgn te Bleiswp epidemisch heeraobende verklaard In de Dinsdag gehouden vergadering van de Piov Staten van Zuid Rolland is geantwoord op AALEESSEN JENEVEB Nienwe bij J F HERMAN Zoon TIENDBWEG Mevrouw vak RESTEREN WACHTELSTRAAT verlangt 1 AÜG eene Zich te vervoegen in persoon tnsschen 10 en 12 unr s morgens De Trekking der Eerste Klasse m STAATS lOTEfilJ begint MAANDAG 26 JULI a s Het Kantoor wordt gebonden GOUWE C 9 bfl de Vischmarkt Wieuwe sorteering LINNENGOED A TAN OS Az Kleiweg E 73 ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Chem fabriek van H vonGimborn te Smmtrik a d Syn en Hterenherg Gelderland miffrane Stifte NERVEN CRYSTAL Kerk Adelaar Frqs fer étai 60 oeota Verkrygbur bij J C ZELDENBIJK Gnodi Zwem Wedstrijd Het BESTDÜR der cGOÜDSCHE ZWEMCLDB brengt ter kennis van HH Leden dat de ZwemWedstrfld zal plaats hebben op NAAi DAG 26 JULI 1886 des voormiddags ten 10 nnr in de Stedel ke Zweminrichtiog Tevens noodigt het degenen die wenschen deel te nemen aan den Wedstrgd bedoeld onder afdeeliug B van het Programma nit zich niterlflk vóór ZATERDAG 24 JULI aan te melden by den Directeur van de Zweminricbting aan wien de beoordeeling omtrent de bevoegdheid tot deelname is overgelaten Namens het Bestnar C LUNENBURG Jr President B AUGUSTIJN Secretarie De Directeur van de ZWEMINRICHTING alhier maakt bekend dat ter gelegenheid van den ZwemWedstrijd op 26 dezer die inrichting voor het publiek van des voormiddags 10 uur tot de pamiddags 4 unr gesloten zal zijn J M GROENENDAAL Een fatsoeniyk Buitenmeisje biedt zich aan tegen 1 AUGUSTUS als Tweede Ueid of Meid alleen in een klein gezin Brieven franco onder letY aan de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON te Oouda Snelpersdmk van A Bbinkuait te Gouda Zaterdag 84 Juli 1886 t avonds 8 uur Oroote Openings Oala VoorsteUing Rgden en voorstellen der best gedresseerde School en Vrijheidspaarden Optreden van de eerste en beroemdste R deressen Rgders en Clowns Debut van den wereldberoemden Leeuwentemmer Mr Jdles Batti Sieih ZOISDAQ 25 JVLI Oroote BriUante Voorstelling Zie verder Afiches en Aanplakbiljetten Een SUIDSJONQMAATJS gevraagd bij C GORTER Spieringstraat 42 Hermetische gesloten hjmaaeflacoits Inbond Prfls 2 Liter r 377 per stuk 327 IV 25 20 Verder alle soorten OROMNIUNea FRUITEN voor den INMAAK J GERBETSEI AA BËSTÊDÏM Het Bestuur van den Polder WILLENS is voornemens op WOENSDAG dett 4 AUGUSTUS 1886 des avonds ten zeven ure in het Koffiehuis cdb KAP pnbliek AAN TE BESTEDEN De Levering vaa 30 000 Eilogr aiACHINi JKOLEN ten behoeve van het Stoomgemaal van bovengenoemden Polder De Voorwaarden liggen voor belanghebbenden ter inzage ten huize van den SecretarisLange Tiendeweg D 62 Het Bestuur voornoemd F HERMAN de GROOT D ZUIJÜAM Secretaris Voorzitter in flesBohen i 1 90 en f 1 00 TAMARINDË BONBONS aanbevolen tegen verstopping eo daarmeile in rerband staande ou eaieldhedeii DE TAMARINÜE BONBONS n KRAEPBLIEN HOLM ign een zuiver plaiflaardig uchtverkend spijsvertering en eellutt niet torend Furgatief in oonfituurforni aangensam frieoh van smaHic eii zeker n erkend In dooten van 90 en 60 CentS CII AKETTEJS tegen ASTHMA de inademing van den rook dezer Gtgaretten geeft den lijder aan Asthma terstond verlichting In Etni van 80 en 00 OentS SALMIAK PASTILLES oplossend en veriaohlend middel bg Hoest en Verkoudheid in flesehjes k 20 cents ERAEPELIEN HOLM Apotheker te Zeitt Depêt voor Oouda by den heer A H TBEPE Apotheker voorheen C THIM Vrlfdag 23 Juli 1886 i 3420 GOUDSCHE COURANT Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel ineer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlpe Nonuners VIJF CENTEN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In d Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 o e m 0 dige mededeeling dat wij dus weder voor een ait ttceottpli sUan en dat voor een menschenleeftgd misschien nog voor langer een toestand wordt bestendigd die de grootale belemmeringen en schade veroorzaakt aan de scheepvaart op een der drnkste punten van deze provincie van ons geheele land Gelukkig echter behoeft zoodanige overeenkomst als door de Begeering is tol stand gebracht de sanctie van de Statcn Generaal vóór zij lol wet kan worden verheven De overeenkomst moei dank zg de politieke verwikkelingen oog in de section onderzocht en in openbare behandeling gebracht worden De mogelgkheid beslaat dus nogmaals de aandacht te vestigen op de groote belangen welke aan deze zaak verbonden ago Spr wil dus voorstellen dat de Staten een adres zenden aan de Tweede Kamer waarbij verzocht wordt haar goedkeuring te onthouden aan elke overeenkomst tusschen Begeering en Bbijnspoor maatsehappij betrekkelg k verlenging van concessie waaraan ontbreekt de voorwaarde bedoeld in hel schrgven van Gedep Staten van 7 Dec opdat de kolossale belemmering welke de sohipperg ondervindt door den lagen stand der bruggen in dien spoorweg worde weggenomen eo niet zooals nn ook voor het nageslacht bigve bestendigd De vergadering eereenigl ziet met dil voorstel en laat aan den Voorzitter over een Commissie van redactie voor du adres te benoemen Als leden daarvan worden aangewezen de beeren Murk Leis Wolfsoo De Jonge Van Hoboken en Blussé In de zitting vac gisteren hebben de Staten aangenomen het adres aan de Tweede Kamer derStatenGeue raal waarin verklaard wordt dat bg verlenging van de concessie der Bgospoorwegmaatschappij de belangen der Scheepvaart in dit gewest uit het oog zijn verloren en waarin aangespoord wordt om sanctie te onthouden aan elk voorstel tot verlenging dier concessie zoolang eene verbindtenis ontbreekt waarop Ged Staten in hun missive aan den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid hebben aaogedroogen Na uitvoerige disaussie zijn met 39 legen 19 slemmeo aangenomen de wgzigingen in bet reglement van het hoogheemraadschap van Delfland zooals die in hoofdzaak door de Commissie uit de Staten zgn voorgedragen Na langdurig debat ia he voorstel tot opheffing van de polders Bubroek en Spiegelnisse aangehouden tot de eerstvolgende najaarsvergadering De overige voorstellen en begrootingen werden aangenomen waarna de vergadering is gesloten Tot wethouder in de plaats van den heer I Smits is te Gouderak benoemd de heer L de Jong de vroeger vermelde interpellatie van den heer Mork Leis betregende de Oouwe brng Staten Generaal Tweedi KAïm Zitting van V oeiiidag 21 Juli 1886 De beraadslaging ia aangevangen over de alge meene strekking van het adres van antwoord op de Troonrede De sprekers van de rechterzijde de heeren Van Baar Vermeulen de Savornio Lohman Sohimmelpenninck v d Oje Oorver Hooft Van Waasenaar verklaarden zich tegen de algemeene strekking omdat zg niet wilden medewerken tot een manifest der liberale partg en de Troonrede van de punten daarin op den voorgrond gesteld niet gewaagt Alleen de heer Schaepman waa er voor De heer Binssé lid van Oedep zegt dat in de eerste vergadering der Staten door den heer Murk Leis de categorische vraag is gesteld of Qed Staten door de Begeering geraadpleegd zijn over de verlenging der concessie aan de Ned Bgnapoor wegmaatachappij Op die vraag kan spr namena Ged Staten Uo antwoord geven Neen Oed Staten zijo over die cancessie verleiging niet geraadpleegd Maar Ged Staten hebben daarom niet stilgezeten Zii hebben zich aan de Bageeriug opgedrongen Bg missive van 7 Dec a p tnen bel eerste gerucht van de verlenging aan Gcdep Staten ter oore kwam heeft dat College zich tol de Begeering gewend met een schrijven waarin Gedep Staten te kennen geven dat aangnien de Bhijnspoorweg over een zeer aanzienlijk deel van het gewest loopt en dat dit gedeelte met tal van provinciale belangen in aanraking komt Gedep Staten meenen dat de BegMTiag alvorau omltent de verlenging te bealaiten zal wenschen het Bestnar van dat gewest te booren Desniettemin achtten Oedep Staten tich verplicht reeds nn de aandacht der Bageering te vestigen op de bruggen die in deze provincie in dien spoorweg liggen en waarvan roornamelgk die over de Qonwe groote hinderpalen voor de vaartgemeenschap oplevert een gemeenschap tusschen lltnX en Bgn die op een buitengewoon drnk verkeer van schepen kan bogen De sohade daamit voor de sohipperg voortvloeiende is niet te berekenen De provincie is er steeds op bedacht geweest de vaartgcmeensohap te verbeteren doch elke verbetering zal nnltelooa minstens teer gebrekkig zgn 100 niet de bedoelde bruggen en inzonderheid die over de Gouwe worden verhoogd Daarom ia hel Gedep Staten raadzaam voorgekomen zich bg voorbaai tol de Regeering te wenden om te verzoeken aan de verlenging der concessie de voorwaarde te verbinden de bedoelde bruggen die veranderingen en verhoogingen te doen ondergaan die voor een goede vaartgemeenschap geéischt worden waardoor de sohipperg worde gevrg waard voor elke belemmering en schade die thans door den lagen stand van de brug wordt geleden Van hun kant waarborgen Oedep Sleten de verhooging te gedogen en zooveel als mogelgk is te bevorderen Ten slotte sprak het College de hoop uil dal de Begeerint nu de gelegenheid tot opheffing van een zoo belangrg ke grief aanwezig was die ook niet ongebruikt zou laten voorbggaau Op dat schrijven van 7 Dec 1866 ontving het college van Ged Staten den 2n Maart van de Begeering een antwoord waarin verwezen wordt naar de memorie van beantwoording op het voorloopig verslag op Hoofdstuk IX der Staatsbegrooting art 18 en waurin wordt medegedeeld dat tusscben de Begeering en de Ned Rguspoorwegmaatsohappg overeenstemming is verkregen ten aanzien van de verlenging der concessie aan genoemde maatsehappg verleend De beer Murk Leis brengt Gedep Stalen daarop hulde voor het door hem genomen initiatief Zg hebben gevraagd wat ook de Kamers van Koophandel verzocht hebben met dit onderscheid dal deze laatsien nog op spoedige verbetering hebbeu aangedrongen zoodat de Staten vrg wat gematigder in hun eisohen zg n geweest Die eischen waren niet alleen billijk maar ook rationeel Du wat is het antwoord Een eenvou