Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1886

atedt il eeo btd eta liMeiBent voor heeren dames en kinderen waarvan de prgzen eveneens een derde goedkooper zgn dan die van de boofdinrichting te Weaterland Deze prgzen worden voor minder bemiddelde ambtenaara en militairen nog met de helft verminderd De curlaxen vervallen te Wenningstedt Ambtenaars en militairen hebben op beide badplaatsen vrge geneeskundige behandeling De baddirectie zorgt bovendien voor de goedkoopale wgze van logies voor zulke badgasten in particuliere woningen en voor goede en goedkoope verpleging doch beveelt daarbg aan niet in het zoogenaamde hoofdseizoeo Juli en Augustus van deze gunatige bepalingen gebruik te maken omdat zg gedurende dien tgd geen werkelijkheid goed en goedkoop onderkomen bezorgen kan Buiteolaodscli Overziciit De onthulling vau het atandbeeld voor generaal Ohanzy te Nonart beeft aanleiding gegeven tot een incident De feeatredenaar generaal Mathelio gewaagde uitvoerig van Cbanzy i verblgf te Peleraburg en de goede verstandhouding welke toen tusschen Frankrgk en Bualand bestond De Russische generaal Frederioka die de feeitelgkheid bywoonde hield toen een korte redevoering ten einde te wg zen op de groote aympathie welke tnsicben Rnasen en Franichen bealaal Deze verklaring werd mei uitbundige toejuichingen begroet en gaf aanleiding tot een algemeene uitbarating van geestdrift Nu echter brengt de Busaiache regeering terstond ter algemeene kennis dal generaal Fredericki die den Czaar bg de onthulling vertegenwoordigde volstrekt een demonstratie beoogde maar alleen heeft geweien op de aangename herinneringen welke generaal Cbanzy te Sl Petenburg heeft achtergelaten De Fracaohe gezant te Berlgn baron De Couroel zal worden teruggeroepen Gedurende vier jaren was baron De Courcel te Berlyn werkzaam maar vermoedelijk zal hy nu ala gezant naar Londen gaan trrwyl de heer Waddington zgo plaats te Berlyn zal innemen In een Dlhsdag gebonden Engelschen Ministerraad werd besloten onmiddellijk af te treden de offioieele bevestiging van hetgeen iedereen reeds wist en ook iedereen reeda laag verwachtte Ook verkeert niemand in twyfel aangaande t geen er gebeuren zal want de weg is voorgeschreven de conservatieven zyn de sterkste fraoiie en hun komt dna de groene tafel toe Wie nn na zulke verkiezingen zou meenen dat de nederlaag door de Gladstoniauen eerlyk erkend wordt vergist zich men buigt alleen uitwendig niet inwendig voor de uitspraak der kiezers Hel orgaan van den premier de Daily Newa bovenal ii zeer sterk tu hel betoogen dat eigenigk Gladitone gewonnen heeft of indien men dit niet erkennen wil dat hg toch in de toekomat t winnen zal t Laatate beweren natuurlijk alle partyen en alle met gelgk recht Met kracht en klem komt verder de Daily News op tegen bet uittreden van Gladstone uit het politieke kampspel Het blad verklaart te vertrouwen dat Gladstone nogmaala de periode van welverdiende rust zal verdagen ter wille vau zyn vaderland en van Ierland eu geen gehoor geven zal aau den raad van zgn tegenslandera die om licht te bevroeden redenen het weuschetgk voor hem noemen zich thana uit het politieke leren terug te trekken Het blad gelooft dat de invloed van Gladalone die ateeds groot gebleven ia spoedig weer zal toenemen als hg nn zgn pleit bij de natie verloren heeft dan is du alleen geachied omdat de natie niet genoegzaam voorbereid waa op een zoo groote oonstituoneele verandering en ten deele ook omdat de radicale werkliedem niet verkozen ook maar éea penning uit s Rgks schatkist aan de lersche laodheeren te geven En toch gaat het ministerieel orgaan voort Gladalone slaat de Farnellisten ter zg de gelaten aan het hoofd van bgna 200 leden in het Lagerhuis de hoop dat de conaervalieven alleen sterker zanden zyn dan de Gladslonianen unionistische liberalen en Parnelliaten te zamen is geheel vergdeld Er zijn uu 313 conservatieven 77 unionistische liberalen 191 Gladslonianen en 86 Farnellisten in het nieuwe Huis de conservatieven en unionistische liberalen te zamen hebben dus ee meerderheid van 116 stemmen maar zoodra de unionisten zich tegen de conservatieven keeren zyn deze ongeveer vyfiig stemmen in de minderheid een zuiver conservatief Kabinet zal dus geheel van de unionistische liberalen afhangen en dui ook wel niet optreden zonder plechtige belofte van deze leiden dat zy bet conservatieve Kabinet zullen steunen Opmerking verdient hierby dat de Gladstoniaaniche organen in de laatste dagen geen kwaad meer spreken van Hartington of de unionisten een bewys dat zy er goed den slag van hebben hel zeil naar den wind te hangen De berkiezingen voor de gemeenteraden te Elzaa en Lotharingen zyn ook ten gunste der Duilscbers Bgoa alien behandelden de beschuldiging dat de leohtenqde haier medewetkisg tot grondaretshertiening had geweigerd ontkenden dal lig erkataking had uitgelokt en meenden voorts dat aan de kieiers een verkeerde vooratelling van den toestand gegeven waa Alleen dooi niet inwilliging der verlangens op t punt van onderwga waa de grondwetshertiening gestaakt De heer Lohman betoogde in t biionder dat de ontbinding niet gerechtvaardigd as Na verdediging van de strekking van bet adres door den beer De Beaufort heeft de minister Heemskerk de ontbinding verdedigd Over de gevraagde kiesrechthervormiug renaohte by lioh thans nog niet uit te laten Hy handhaafde bet standpunt der regeering ala dat van eene boven de party en in weerwil dat de verkieaingen der liberalen de meerderheid beiorgden Achtte de heer Van Houten voor de liberalen de t jd tot regeeren gekomen de heer Butgera achtte aanblijven vfin den Minieter Heemskerk deanooda met eeoige andere ambtgenooten naast zinfa voor de voortietting der grondwetahertiening geweusoht Morgen voortzetting Over de middelen van bestaan in Frankrijk deelt de hdiuha Mercuur het volgende mede Ongeveer de helft van de bevolking leeft van den landbouw een vierde deel vindt i JD bestaan in de industrie een tiende deel in den handel Er zyn onder de landboawera 176 000 Utndeigenaara die lelven hun grond bewerken de overigen z jn paohteis daggelders of wel kleine eigenaars die ook voor anderen arbeiden De groote induatrie namelyk die van de mynen en steengroeven de fabrieken enz houdt 1 130 000 personen bezig de kleine in4ustrie daarentegen 6 093 000 personen De handel wordt uitgeoefend door 786 000 bankiers en groothandelaars terwijl er 1 896 000 winkeliers iqn Men telt 1 164 000 hoteliers koifiehuishoudera en kroegboudera De spoorwegen de middelen van vervoer te land en te water en de koopvaart geven werk aan ruim 800 000 menseben De ambtenaren zoowel die van den Staat ala van de departementen en de gemeenten vormen te lamen rnim 806 000 personen Uit een officieel overiioht blpt verder dat er In dien Staat zyn 112 000 geestetgken 166 000 rechterlijke personen 111 000 onderwijzers 121 000 artisten 23 000 letterkundigen 272 000 gepeosionneerden 1 849 000 renteniers Aan een correspondentie nit Den Haag opgenomen in de MiddelburgKhe Courant ontleenen wij bet volgende Dat de Koning peraoonlgk de buitengewone zitting der Staten Generaal beeft geopend heeft hier een uitnemenden indruk gemaakt na de verschillende geruchten die tot de laatste dagen liepen over redenen welke Z Majesteit naar men geloofde daarvan zouden terughouden Sommigen meeneu tegenwoordig overal gevaar te ontdekken waar bet toch waariyk niet beataat Zoo werd ook nu weer van zeikere tijde er op aangedrongen dat de Koning niet de zitting zou openen de vreesaohtigeu zagen daarin een gevaar voor ongeregeldheden en allerlei aohrikbeelden warden hun door het angstige brein Onze grijze vorst beeft echter gelukkig daaraan geen gehoor gegeven en niet geschroomd zich aan z jn volk te toonen wel vertrouwende op de liefde van zijn onderdanen wat ook een Domela Nieuweuhnis daarop smaalde Uitzonderingswetten tot beteugeling der socialisten meent hel blad zijn dan ook n ons Land geheel overbodig Een beter middel gaat bet blad voort dan dergelijke uitzonderingsmaatregelen tegen het wassen van den sociaal democratiscben stroom ware zeker dat de Koning meer aan het openbaar aan den gang van a Landa zaken deelnam Geen welgezinde zal Zgner Majesteit de rust misgunnen die hij des zomers op een zgner landgoederen neemt maar wel mocht men verwachten dat ook andere aangelegenheden dan de opening van een Kamerzitting in ataat zonden zijn die rust te doen afbreken Meermalen zou s Konings tegenwoordigheid in Den Haag wenachelgk zgu Alleen reeds bet feit dat HH MM zich dagelijks onder de realdentiebewonera bewegen en publieke plaatsen betoeken oefent een weldadigec invloed uit op de gezindheid des volks Het moge kinderachtig geatemd zgn in zgn liefde tot gehechtheid aan ona vorstenhuis en gelnkaig dat het zoo ia Gelukkig dat reeds zulke kleinigheden vermogen in veler harten een bgzonder gevoel van genegenheid op te wekken en levendig te houden Maar vooral zon meer openlgke deelneming van s Koninga zijde aan hetgeen hier in regeerings en bestuurszaken voorvalt niet weinig bgdragen om de achting vqor zgn persoon te verhoogen zoowel in het binoenals in het buitenland Een bezoek aan ons Land van hooge vreemde personages internationale beraadslagingen hier gevoerd trekken meestal voor zoover althans blgkt niet de aandacht van den Koning Nog onlange werd hier de conferentie gebonden tot wering van bet miabrnik van sterken drank op de Noordzee zonder dat haar leden in ééa enkel opzicht hebben bespeurd dat wg een Koning bezitten Al ware het alleen maar uit beleefdheid tegenover de Regeeringen der vreemde Staten die haar afgevaardigden herwaarta zenden had men mogen verwachten dat de Koning die heeren ten minate eens ten gehoore zou hebben ontvangen Dat niets van dit allea gebeurde sobgut dan ook geen aangenailien indruk op ben te hebben gemaakt In de badplaats Spa moet in dit aeizoen dat eeiat aedert eenige weken begonnen is zeer druk gespeeld worden De staat heeft wel indertijd aan de atad een aanzienlgke som gegeven als schadeloosstelling voor de opheffing van de openbare speelbank bet spel is door de wet ten strengste verboden maar dat alles heeft niet veel geholpen In de sooiëteiien en clubs zegt een berichtgever der Fottuohe Zeitung wordt onbescbroomd opeulgk gespeeld Men zoekt het apelen te beman telen door de bepalingen dal alleen gleden der clubs er aan mogen deelnemen iedereen die geld heeft word toegelaten dat de winst gedeeltelijk wordt gebruikt voor Teesltn om vreemdelingen aan te lokken enz Maar het is een feit dat er veel en hoog geapeeld wordt r Onlaogs b V beeft er een heer een lid van den Cercle de l union in ééa nacht 100 000 franfi verloren Zenuwlgden Dr S Sr Goronel schrgft in de Huisvrouio De grondvereischten tot behoud der zenuwkracht zgn lo voldoende voeding van bet zenuwstelsel Zo juiste verhouding tusschen de opname en bet verbruik van zenuwkracht m a w een goede afffiaaeling van werkzaamheid en rust Met de toenemende duurte van levensmiddelen wordt voor vele menschen het genot van vleeachvoedsel schier onbereikbaar De onvoldoende voeding tracht men kunatmatig te vergoeden door lekere genotmiddelen zooala koffie thee en sterke dranken Deze zelfstandigheden zijn in ataat de stofwisseling te verdragen en kunatmatig tgdelgk de zenuwen op te wekken tot arbeid te prikkelen en den arbeid te doen volbrengen Maar daardoor wordt altcbts voedsel gegeven aan bloedarmoede en zenuwzwakte en als gevolgen daarvan klierziekte en longtering Het tweede vereischte tot behoud van de zenuwkracht is een juiste verhouding tusschen rust en werkzaamheid Het belangrijkste berstellingsmiddel voor bet zenuwstelsel is de slaap Dan worden voldoende krachten verzameld om de uitgaven aan de geestelgke en lichamelijke behoeften van den dag te dekken Daarom voelt zich een gezand geatel a morgens het best tot den arbeid in slaat en geldt voor dit de spreuk De morgenstond heeft goud in den mond Maar met den zenuwzwakken mensch is het anders gesteld Hij gevoelt zich niet verkwikt door den alaap maar dof in zgn hoofd loom in zgn leden en ongeschikt tot den arbeid Zgn beste tgd ia in den regel des avonds Van hem kan oen zeggen n sMorgens hectisch uitgeput s avonds electrisch Aan de Haagsche Sprokkelingen in het Utr Ml ontleenen wg het volgende t Is uit finaal uit met den goeden ouden tgd allea gaat tegenwoordig ten onderste boven niet alleen de maatachappij zoodra dit aan het souvereine volk zal behagen maar het beele heelal In onzen jongen tijd wisten we op den dag af dat op moeders verjaardag de aprniljea voor een burgermanskeuken bereikbaar zouden zgn en de bloemkool zooveel dagen na of voor Haagsohe kermis baar intrede deed we achtten het eten van jonge erwten in December even onmogelgk als een zomerdag en bet verschgnen van de nieuwe spinaza was een gebeurtenis die zelfs een student inspireerde tot het dichten van een epos of een cantate in de Almanak Hoe de tijden veranderen I De blikjes hebben de poëzie van het groentenvak weggenomen en de spoorweg door den St Gothard onttrok de gematigde Inchtstreek aan den invloed der drie koude jaargetijden althans wat de keuken aangaat Alleen de onedele rad ff kondigt nog de eertle voorjaardagen aan en At rammenaaaas is de voorlooper gebleven van den winter gelgk de gerookte elft trouw bleef aan de kermis de kermis echter niet aan baar I en de Zeelandsche mosseten aan de Novembervlagen Verder overal en in alles revolutie Zelfs de Vlaardingacbe baring heeft de vlag moeten stryken de reders mochten zich vereenigen en sloomjagers chatleien om hel zeebanket glings van de Britsche kust naar Hollandsch strand over te brengen voordat de rappe viaohbandelaar zich gespoed hadden om met hun tilburies de driekleur in top dwars door het Weatland de eerate echte Vlaardingtch buit naar a Koninga paleis te brengen had de proiaische apoortrein reeda een tonnetje onvervalschte maatjes naar de hoofdatad overgestroomd en lag het banket te koop voor een paar kwartjea t stuk voor Jan en alleman Met een aomber gezicht geeft nu de knecht des vischboera zgn feestgesohenk af aan de deur wachtende op de gave welke het big gemoed hem vroeger juichend in ruil schonk Wie geeft er tegenwoordig nog een fooi voor nieuwe haring Een of twee dagen later en ze zgn in overvloed te koop zoodat het nauwelijks meer de moeite loont nieuwe met oude koppen aan den man te brengen In allea komt de klad Als een proefje van Nederlandsohe taal en stgl geven wg hel volgende geschreven door de Staxdaard ten gunste van Keucfaenins candidatnnr te Amersfoort l De goede herder stelt zgn leven voor de schapen Maar de huurling en die geen herder is wien de schapen niet eigen zgn ziet den wolf komen en verlaat de schapen en vliedt en de wolf grgpt ze en verstrooit de schapen En de huurling vliedt overmiia hg een huurling is en geene zorg heeft voor de schapen De goede herder stelt zgu leven voor de achapen Wie bet niet doet hg ia een huurling Goda Woord laat zoo weinig speling Alles of nieta Neen Laat ons eerlgk zgn Iets is ons reeda te veel We willen eigenigk nieta Maar de schgn moet toch gered Het mag van ona niet heeten dat we nieta zouden willen Laat daarom het iels alles heeten Zoo keert de schgn te onzen gunste Zgn leven zelfs te geren voor de schapen Wal ia het veel niet waar hoe is het niet allea f Neen antwoordt ons Gods Woord Dat ia het minimum aleobla ieta Dat doet elk die waarlgk herder ia Maar ach wij zonken en daardoor Igkt ons veel Igkt ons alles wat naar de eigenlgke orde toch slechts iets ja gaoecb gewoon is Doch bet is nu eenmaal zoo En daarom kennende ook one eigen hart verataan we het hoe wellicht bg ééa da vreugde over Utrecht iets minder dan by anderen was Verataan we bet dat de heer Maokay was in ééa opzicht al de keus niet mseielgk toch moeite bad bg deze keus Vergeet ook dit niet Amersfoort bracht hem nu 10 jaai geleden in de kamer Amersfoort waaraan bg toen reeda banden j ad Want het waa dat district waarvoor ook eens zitting bad de jongstgeboorne maar eerstgestorvene uil het oude driemanschap wiens naam en geeat in Boëll s plaatsvervanger voortleeft Bazel ia in feestdos ter eere van bet 47ste feest dat de Zwitsersohe Turnbond daar geeft Van alle kanten zijn de turners samengekomen ten einde deel te nemen aan den Wedstrgd Meer dan honderd vereenigingen uit verschillende landen zgo er vertegenwoordigd Ook nit ons land zgn een tiental gymnasten naar Bazel vertrokken maar het ia nog onzeker of zij aan alle oefeningen zullen deelnemen daar vele in Zwitserland gebruikelijke oefeningen o a het worstelen hier te lande niet in zwang zgn Het Nederlandsohe Gvranaatiek Verbond wordt vertegenwoordigd door de heeren dr 8 Sr Coronel en den heer Adrian Buiten de stad is een feestgebouw opgericht waar 8000 toeschouwers kunnen plaats vinden De stad is met vlaggen versierd Trouwens de inwoners hebben krachtig medegewerkt om het feest te doen slagen want het turnen is ook in Zwitserland zoo algemeen dat een turnfeest als t ware ala een nationaal feest wordt besohouwji In Oostenrijk zgn thans blgkens de Wiener Zeitung langs wettelijken weg de bevoegdheden geregeld van den apotheker den koopman in waren en winkelier omtrent den verkoop van geneesmiddelen Den handelaar irf waren wordt daarbij toegestaan het verkoopen van verband en van cosmetica met uitzonderingen van die middelen welke volgens de voorschriften der pharmacopoea zgn bereid Nog ia eene Igst van 50 geneesmiddelen vastgesteld die ook buiten de apotheken mogen verkocht worden door handelaren in waren ter plaatse waar ook apothekeia gevestigd zgn en door iedereen ter plaatse waar geen apothekera zijn mits de verkooper ten overstaan van den ataatsaris de noodige bewgzen levert dat h j die middelen behoorlgk nit el kander weet te honden en ook zonder opaohrift ze weet te beltemmen Het zgn de meest voorkomende wortels en kruiden zooala allhaeae wortel chamomillae leraohe moa zoetbout lindebloeaem enz Nog z jn eenige voorschriften gegeven betreffende het bewaren en het verkoopen dezer middelen waar van de verkoop onder toezicht ataat van de alaataartsen Ook zgn de winkeliera gemachtigd in sommige koortelanden o a in ié provinciën Tri6t en Zara ohinine te verkoopen in verzegelde dooqes die ieder 1 gram zwavelzure ohinine bevatten v De Sport is tegenwoordig aan de orde van den dag Er is in ons land een ware hartstocht voor lichaamsbeweging ontstaan Dit openbaart zich niet alleen in de wedatrgden maar ook in de handleidingen tot beoefening van den een of anderen tak van sport die in den laataten tijd het licht zagen Bg de wedatrgden toch is geblekeq dat spierkracht wel een eerste maar niet de eegige vereischte is om met kans van overwinnen te strgden De bekende raceploeg van Njord en de wieirgder Kiderlen danken wel veel aan de kracht hunner apieren maar zeker evenveel aan de methode ran roeien en rgden door hen gevolgd Het ia dna zaak van den aanvang der oefening dadelgk de goede methode te volgen De handleidingen nu vergemakkelijken dit zeer Tot dusver ontbrak zulk een werkje voor bet zwemmen De beer D Trgdag voorziller van de Amsterdamsohe Zwemelub heeft daarin thans voorzien en bg den uitgever H G Bom een Nederlanduh Handboek voor ZKenuport het licht doen zien De schrgver behandelt daarin niet alleen de geschiedenis de inatruclie en de methode maar ook het redden de behandeling van arenkelingen de wedstrijden enz enz Wg hopen dat dit werk velen moge overtuigen hoe nuttig gezond en aangenaam het zwemmen is Iedereen kan zwemmen dat wil zeggen zoo hg wilde zoo de angut hem niet verlamde zou hg zich boven water kunnen houden gelijk ook alle dieren dit vermogen doch om zich met gemak en snelheid door het water te kunnen bewegen moet h j zich oefenen In het hoofdstuk dat aan de geachiedenia ven het zwemmen gewijd is wgat de heer Vrgdag er op dat het zwemmen bg de ouden in hooge eer atond Bg de Grieken en Bomeinen behoorde bet zwemmen tot de opvoeding Ook in latere tgden was bet zwemmen een der noodzakelijkste oefeningen en bestond in frankrgk nog Igdeoa Lodewgk XI bet gebruik dat men proeven van bekwaamheid in het zwemmen moest afleggen ió6t men op grond van dapperheid tot ridder werd gealagen Later toen de adel naar de steden trok geraakte het zwemmen bg ben en bg den gegoeden burgerstand in onbruik Inde 16e en 17e eeuw werd zelfs hevig tegen het zwemmen uitgevaren en mocht prins Mauiils het niet leeren omdat het was in strgd met de goede ende manierlgcke zeden In Duitaohland werd het destgda eveneens verboden In 1798 schreef Qutsmuth Tot duiver is het verdrinken mode omdat het zwemmen geen mode I il Wanneer zal toch bet zwemmen mode worden opdat het verdrinken ophondeP Wg zgn ihana goed op weg om den wensch van Gulamutb te verwezenlijken Voor de suikerindustrie die in de laatste jaren vrg wat gedrukt is geweest sobgnt nieta minder dan een diamant tijdperk aan te breken De Scholsche geleerde Maroden te Edinberg beeft nl ontdekt zooals hg beweert dat men nit suiker diamanten kan maken I In de Royal Societf heelt hg zgn procédé medegedeeld auikerkool wordt met niira argenti gemengd en 10 uur lang op eene seer hooge temperatuur verhit Daarna wordt z j langzaam bekoeld en wordt het gereduceerde zilver met salpeterzBur verwgderd In het reaidu worden gevonden kool graphic en enige glinsterende krisialien die zeer hard zgn en in staat om er safieren mede in te sngden Wegens deze eigenschap ichgnt Maroden nierbg aan bet bestaan van wezeulgke diamant te denken Zgne verwachting dat er nu groote auiker diamantfabrieken zullen verrgzen behoeft men nog niet dadelgk Ie deelen Intnisohen ia het reeds sedert lang bekend dat door bet verhitten van suikerkool op hooge temperatuur praeparaten ontataan van zoo groote hardheid dat men er kwarts en zelfs topazen mede aansnijden kan Maar daarom is het nog geen diamanti De directie der Noordzeebaden op Sylt heeft evenals verleden jaar de badplaatsen Weaterlaod en Wenningstedt thans weder voor den minder bemiddelde toegankelijk gemaakt Van de hieromtrent gemaakte regeling vermelden wg het volgeode Te Westerland bestaat eene tweede badinrichting voor heeren waaraan het gebruik een derde goedkooper gesteld il dan van de boofdinriohting Te Wenning oitgevallen Te Straaiabarg werden nog twee Doitschers gekozen en te Melz zes zoodat de Dnitachen in den raad te Melz zelfa de meerderheid hebben Gevonden en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Een gouden Medaillon met Portretten een fantaaie Ketting met Medaillon en een zilveren Kruisje MABKTBEBICHTEM Oouda 22 Juli 1836 Granen kalm maar vast De beste Zeeuwsche tarwe werd bedongen van ƒ 7 60 a 8 Mindere soort en polder naar evenredigheid Rogge 6 60 tot ƒ 6 in puike Zeeuwsche Folder en buitenlannsehe van ƒ 4 76 tot 5 25 Gerst in beide soorten van ƒ 6 26 lot 6 Chevalier 76 a 1 hooger Haver 4 90 l f 4 40 naar kleur en gewicht Maïa ƒ 5 30 a ƒ 5 60 de platte ronde lot 6 Verder geen handel De veemarkt met weinig aanvoer de handel flaauw vette varkens 19 a 20 cl varkens voor Londen 19 a 21 cl magere varkens en biggen traag biggen 0 80 1 20 per week Schapen en lammeren traag verkocht Aangevoerd 76 partyen kaas eerste qualiteit ƒ 24 4 26 tweede qualiteit ƒ 20 a ƒ 23 Noordhollandache ƒ 18 4 24 Goeboter 1 26 4 1 40 Weiboter l 4 ƒ 1 20 tiurgerlJJke Stand GEBOREN 20 Jili Anoi o aden A Trijbil ea Mvan Dintzig 21 Willem onders T i lagtliart eu i Deliker OVERLEDEN 19 Jali C B L Ooiaai Sm 20 J van VetD 62 j 21 H Scharloo 3 j GEHCWD 21 Jnh J Birdijier en D A F Endenburg Qoaderak GEJBOREN Geertraida oaden K Bagtelaar en R vaa ï t Arie Jobaoaes oaden C Verkerk en N Boer ONDERTBOUWO J de Wiater 70 ea A vaa Offerea 70 j GEHUWD O Verboom 20 j en 8 Loenderiloot 19 jr Stolwijk GEBOREN Dirkje Cbriitiaa oaden D Borger en J van Eek JobaiiD oaden i Both ea i Blouk Dirk oodera h Byaeveld ea A Ooms Mariaoaa oaders M Boiteliar ea M Kool Beeuw k GEBOREN Hermaaef oaders K vio OiODiDgeo eo T Mes OVERLEDE N J den Hoad ker 14 d W Borger 7 w J Ancnberg 8 m ONDERTROUWD J Nieoweaboiien ea P vaa Vliet Zevenliuizen GEBOREN Anibooios oodera C de Lange ea C Hoodijk GEHUWD L Ugcratee ea G lao der Helm L Vorhoeff en H J Vis ADVERTENTIÊN j Voorspoedig bevallen van een Zoon A J SIKKEL S KooT Gouda 21 Juli 1886 Het Personeel van het St Catharina Gasthuis betuigt bg deze hannen hartelgken dank aan den WelEd Heer VF J POKTÜIJN DROOG LEE VER en ZEd Echtgenoote voor het gnlle onthaal dat zjj genoten hebben ter gelegenheid van HEd GOUDEN BRUILOFTSFEEST op 20 dezer HET GEZAMENLIJK PERSONEEL Doctor van ITERSOIT is weder te consulteeren Prof Pergrer d Alion HAAR EXTRACT Geheel eenig in zgn samenstelling en afwgkend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 40 et Verkrögbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Gonda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligtbelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel 1