Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1886

NIEUWE SOBTEEBINS EMSSFEELQOESEfiEN ONTVANGEN in het MAGAZIJN vau Messen en Scharen Qlas Forcelein en Aardewerk Galanteriên Parfnmerlên Byonterlên Lederwerk enz enz HOOGSTRAAT 122 123 J H C HTJI3iTC I Uzn 1886 GOUDA Café BELLEVLE De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 onder Directie van den Kapelmeester JACOB WENZ gedurende de Kermis van af Maandag 26 Juli tot Maandag 2 Augustus 1886 Aanvang des avonds ten Vj uur ENTEÉE VRIJ H I DE GROOT DU deze Courant belioort een BiJvoejrseL BINNENLAND K I I GOUDA 21 Juli 1886 De vooritellingeo in het oireaB van deu heer Oscar Carré vangen bedenavond aan Als gèwooiilgk zullen vele uit deze en omliggende gemtieuien daarheen gaan om de prachtige paarden de bekwame artiaten en de nitslekeijde dressuur te bewonderen die aan dat circus eed wo gunstige reputatie schonken Daar er meestal op de Goudsohe kermia alleen die vermakelijkbedeu verscbgnen die voor een beschaafd publiek mindff geuieibaar ig n zal het dit jaar zeker op prgs worden gesteld een circus te kunnen be zoeken waar men zeker iSjOuderboudende genocgelgke avonden door te brengen Htt vorige jaar tgdeus de kermis konden io de Societfit pO Genoegen de gewone Matinees en Soirees niet plaal hebben om de bekende reden doch dit jaar zal daar weder veel te genieten vallen Blgkeus sobterstaaude advertentie zul Zondag a st dnar een prachtig concert worden gegeven onder directie van d o heer Vollmar en verder lederen middag en avond der kermis uitvoeringen die als vroeger steeds een groote schare znlleu ot zich trekken De Trekking der Eerste Klasse 32J STAATS LOTESIJ begint MAANDAG 26 JULI a s Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C 9 bg de Vischmarkt Het OVERIJSSELSCH UITKEERINGSFONDS bjj OVERLIJDEN voor Roomsch Katholieken te Zwolle vraagt tegen hooge provisie soliede A ChflNTEN Brieven franco MooieMÖRELLEN zgn te bekomen bjj A J BLANKEN op de Westzflde Raam 424 Bestellingen worden aangenomen Op 1 Augustus van du jnar zal in deze gemeenU een zeldzaam jubii wordtn gevierd dat voorzeker vermelding verdient Dan is de heer P Hndeluar Coiilroleur der Scbeepvaar reehten zestig Lr in dienst dezer gemeente Wauneer men den oudeu heer d gelyks nog zoo fl nk lang de raten ziet loopen zou meii weinig vermoeden dat bn reeds zooveel dienstjaren achter den rug bad Voorzeker zgn taak was dikwgl verre van gemakkelgk maar teeds baoonde hg groot n gver en onmiskenbare tact bg vervulling zgner betrekking Wg twgfelen er nie aan o op dien dag zuller den waardigen ma ondubbelzinnige bigken worden gegeven van waardeermgeu hoogachting Wordt i tegenwoordigen tgd het notitie nemen van gedenkdagui vaak z er overdreven niemand zal kunnen zeggen dat een Van r r t Van daar deze regelen GËRSTË BIER op fleschjes met beugelsluiting Depot A NORTIER Gouwe C De ondergeteekende heeft de eer zjjne geachte clientèlle en stadgenooten te berichten dat by zgne VLEESCHHOUWEEIJ aan de MARKT Wp A 143 heden heeft GEOPEND mg vleiende het steeds genoten vertrouwen door een nette bediening meer en meer waardig te zullen maken Hoogachtend G C BRÜIJNEL Voor den Zwerowedsirijd op Maandag e k hebben zich verscheidene uitstekende zwemmers doen insohrgven zoodat vrienden der znerakuust alleszins kan worden naugernden de zwemsohool met een bezoek te Vefeereu l c toegang slaat voor ifder open die zich nis lid opgeeft en daar het lidmnalsobap slechts 1 bedraagt zal dit voor weuiigcn bezwaar opleveren Het vooruf meii bestaat het terrein feesteigk te versierfn terwgl er ook muziek zal zgn en tevens ecu bufi ct vaar men zich van gordt vorverschiugen zal kuniK U voorzfeu Ken en ander Ziil de gezelligheid vöu den dag ongctwgfeiil verhoogen Voor de acte als boofdondcrwgzer worden Donderdag gptxaraiueird 10 oitididaieii Afgewezen 8 1 trok zicfi rug Toegelalea werd 0 n de heer M p litiuij va llnasirecht IJer Hof t s Ornvi nhiigc bi hniulelile Douderdiig hel Bppol van Croll duor de Huagsolie EfOhlbauk Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfnmerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prjjs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 Snelpersdmk ran A Bkinkhan te Gouda Voor eene jouf e DAME wordt bjj eene beschaafde familie liefdergke opname gevraagd in het haiael ké verkeer Men is bereid eene flinke vergoeding daarvoor aan te bieden Aan een klein gezin P ö uit Dames bestaande wordt de voorkeur gegeven Brieven worden verzocht onder het motto Inwoning aan het Bureau van dit blad SPECIALITEIT VAN EOZUNWUNAZUU op FLESSCHEN 36t A NOttTIEK Gouwe C J ïïieuwe Bessen Jenever bil SLOTEMARER Co STEDELIJK MUSEUM VAN OUDHEDEN Op ZONDAG 25 JULI en ZONDAG I AUGUSTUS zal bet STEDELIJK MUSEUM des namiddags van 4 6 uur weder voor den verminderden entreeprijs van 10 cents de persoon toegankelijk zijn DE COMMISSIE is VERHUISD van de FLÜWEELEN SINGEL naar de TURFmARKT wijk H No 80 DERDE HUIS van de GOUWE Kantoor wordt gehouden Wgk H No 80 Mieuwe sorteering LINNENGOED A VAN OS Az Kleiweg E 73a Te en JICHT EN KHUMATIËK rerkr gbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg G IJSBLSTIJK Blauwstraat Alphen L Vakossiau Zn Bodegraven B G F Bkinkkl P Versloot Boskoop J GOUDKADB P Logman Harmelen W G Kdbvees Bazertwoude J Gaarkeuken Kamerik van Ebijwen Oudewater J Liefland mjndijk A C Post Stolmjk A Natzijl Waarder Wed Botithooen Woubrugge A de Wilde Op voordeelige voorwaarden j worden Depots geplaatst aan AANDOENINaCN ttN vraag aan het Hoofd Depot bfl M J C HAM te Otrechi Rathenower Brillen en Pince nez Spuiten enz voor particulier en Doctoraal gebrnik Suspensoirs Bougies Catheters en diverse Gutta percha Fondralen S H POLAK Geauthoriseert Opticien Korte Groenendaal Oouda Eane fatsoenlpe B C Burgerdochter wenschte met AUGUSTUS geplaatst te worden te s Hage als KINDERJUFFROUW of alt WINKEUUFFBOÜW in eene Bakkerfl Adres onder No 1352 aan het Bureau dezer Courant Nieuw ontvangen de 2 Cents SIOAAB Merk WILLËil III J van SOiVSBEËK Gouda NIEUWE EESSEM Van af heden voorhanden zuivere NIEUWE BE8SEN8AP bfl W SCHALERAMP Jr Westhaven B 17 Talryke getui obriften rao eers e Geiierakuodigen Op vencheidene Tentoontiellinfiea met Medaille b kruODd Sedert 40 Jarea met suooes beproefd mmm tand u hondwater n Dr J O POPP k k Hof Tandaris Z M deu Keizer vao Ooalenrgk te ffeenen zuirert de tanden en deu mond en rertchnft aangeuame friichheid Dnartaam en niet de fijnile gear ia het beito roorlwboedrniddel tegen taudtirereD tandêteen laodpyu los worden der tanden voorkomt onaanKeuame luohl maakt het isaelen bq kinder n llohier Het ia gebleken dat bet uaierom te gorgelen een praeserratief ia legen dlphthOritis bet is onontbeerlgk by het gebraik van minerale wateren In fleHchen ran 60 ot I ÏO en ƒ 1 76 Dr POPP a Anatherin Tandpasta pr 1 20 Dr POPP s aromatlsob Tandpasta prü lo ot Dr POPP a plantaardig Tandpoeder pnj so oi Dr POPP a Flombeersel om seir bolle landeu te rulleo DrlpOPP s KBÜIDENZBEP met bel grootste ucoea ingetoerd tegen ieder aoori van huiduitslag tegen huidjeuk punten tweren hoofd en baardscbiiirers zweetvoeten eo ichurfl prgs 36 m Htf Ottdericheideiu xurmlieher en hare deiitauten in fTeenen Ameterdam en Haarlem werden onlange doof den reciter tot belangrijke boelen veroordeeld Verkrggbaar te Gondn bg J H O Huinok inkelier op de Hoogstraat A 133 te Botterdam by F E van Santen Kolff te t Hage bg L F Snabilié apobt te Delft bij A J van Bgo te Schiedam big O Malta Gz i te Leiden b j E Noordgk j te Amaterdam bg P van Windbeim fc Co en H H Uloth k Co apotheek i te Utrecht bg O H N van Spanje idem jLobry k Porton Droogiiteu N 3421 Zondag 25 Juli GOUDSCHE CQURUNT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlpe Nommers VIJF CENTEN De inzeadtng yan adyertentiën kan geschieden tot één nor dea namiddags van den dag der uitgave veroordeeld wegens beleediging van d n burgeraeeeler van Enschedé deu heer Van der Zee in ifccjS roor Allen Er waa eenig roeerder publiek dan andera doch alles bleef zrei kalm Croll bleef bg igoe bekentenis roor de rechtbank afgelegd De adv gen mr Bgleveld concludeerde tot bevestiging van het vonnis Croll ontkende de bedoeling om te beleedigen maar verklaarde alleeu kritiek te hebben willen uitoefenen op handelingen vsn den burgemeester Hg achtte bet beneden zich zich verder te verdedigen voor het Hof dat was aangesteld door dienzelfdeu koning die ter beloouiog van burgertrouw burgemeester Van der Zes bad benoemd tot ridder van den Ned Leeuw Gisteren Iteeft het Hof hel vonnis tegen Croll bevestigd StateE GeneraaL Tweeoe Kamïb Zittingen van Donderdag 22 en Vrgdsg 23 Juli 1886 Bij Ad hervatting van het adresdebat hebben de heeren Viruly Mees en Van Houten nader doen uitkomen dat de meerderheid owrwual miiiing toaBchen de regeering cu de liberale party wenschte p de in bet adrea op den voorgrond gestelde uaestie der uitbreiding van kiesbevoegdhrid De heer Viruly wilde dat de regeering zich zoO regelen naar den uitgedrukte wil der kiezers De heer Bugs beschouwde dit als eeu sommatie aan bet Kabinet om mee of heen Ie gaau De Minister Heemskerk herbaalde dat het Kabinet z i door de kiezers in het gelgk gesteld boven de parigen wil bigven staan en met ziju eigen overtuiging te rade gaat Hg is niet tegen voorloopige bepalingen tot uitbreiding van het kiesrecht rails niet voerende tot algemeen stemrecht De algemeene strekking is met 73 tegen stemmen goedgekeurd Bg de koloniale paragraaf drongen de heerefl Kielslra W v Dedem en J SchimmelpenninckV d Oye eenparig aan op voorziening in den treurigco toestand vau het Indisch leger en velde de heer Van Gennep een ongunstig oordeel over de houding der regeering iu zake de onluslen op Tjioraas De Minister vau Kolonièii verzekerde dat aan al de belangen bijzondere zorg wordt besteed legeruilbreidiug werving voedingen gezondheidstoestand De gouverneur van Aljeh noemde den toestand gunstig eu onlr dde verandering van gedragslgu De heer Kutgers bestreed de Atjchpoliiieb De koloniale paragraaf waaraan de ommissie alle gedachie vau wantrouwen lu s Ministers beleid onlnnni is aangenomen De beertn Sobaepinai en Vos de Wael hebbeo een amendement bg de grondwetsparagraaf ingediend In de zitting van gisteren is tot toelating van 1len beer Keuchen ius besloten Ingekomen is een ontwerp ol goedkeuring eencr ov eenkomst met Belgic tot bouw eener brug over de Maas en voorstellen tot herziening van bet militaire strafwetboek De discussie over hc odrpa werd voorlgerel Paragraaf 3 irunrivvct is met 4i tegen 27 slemmen aniig nomen Uft verwerping met 4ö tcgi n 86 s einmeti vau een amt iidemcut Scliaepmaii strekkende om de Kamer iiefu te biiidfn aan de bebaiidcling nift aan hfrzieniiig der Grondw tt Bij pnrnjsroaf 4 kiesrecht stelde de heer Schaopnwu oor ccii anieiidüiirnt oin grootere male van v glieid tol regeling te geven San thans bestaat De heer Borgeaius betoogde dat de bedoeling der paragraaf is om volkomen vrijheid in de Grondwet te geven aan den gewonen wetgever eu het voorloopig kiesreglement la doen aansluiten aan bel nieuwe stelsel De Minister Heemskerk verklaarde namens de Begeering bereid te zijn tot gemeen overleg om te geraken tot uitbreiding van t kiesrecht maar dat de Kegeeriug nooit medewerken zou tot eene hertiening vau de Grondwet die de deur zou open zetten voor het algemeep stemrecht Zg zou dan aftreden De heer Borgesius verklaarde zich tevreden over de toezeggingeu der Begeering tot medewerking De beer Heldt verklaarde zich tegen de regeling van t kiesrecht niet gebaseerd op algemeenheid Hg stemde tegen paragraaf 4 eu heit adres die beiden werdeu aangenomen met 46 legen 30 nadat de beer Scbaepman zgn ameudement had ijigelrokkeu Dinsdag 3 uur zitting Ëen ontwerp van een peosioeDfoods voor het uonriat io Nederland is ter behandeling op ds aaustaande algemeeue vergadering van de Broederschap van Candidaal ootarissen opgemaakt door de heeren H W J Snnnes M W F Treub 6n J J Smith Men vindt bet medegedeeld in het pas verschenen no van het tgdschrift Kecht en IFet Als voorbeeld beeft gediend het pensioenfonds der Oosteurgkscbe notarissen dat zeer bevredigende uilkomsten geeft niettegenstaande het slechts 108 ledeu teil Volgens de onlwerp slatulen zouden als gewone leden van hel pensioenfonds voor bet notariaat in Nederland alleen worden toegelaten caodidaatuotaris8 n eu notarissen leden of buiteugewone leden der Broederschap van candidaat Dotarissen De te waarborgen invaliditeits ouderdoms weduwe duween weezenpensioeuen zouden worden berekeud naar den maatstaf vau drie klassen f 300 f 6U0 en ƒ 900 Personen die geen le len zijn van genoemde Broederschap kuunen aan anderen die leden van het fonds zouden kunnen warden pensioen voor ben of hunne weduwen en kinderen verzekeren Dojr deze bepaling is ook de Broederschap zelve iu de gelegenheid len gunste barer hulpbehoevende leden in dieenkrle gevallen waoriu znlks noodig noodig is verzekeringen te sluiten De inkomsten van het fonds zouden gevonden worden Io uit een waarborgfonds van ƒ 20 000 ie vormen uit bet jaarlijkrche saldo der rekening van de Broederschap der cand Notarissen dat niet zou Worden terugbetaald 2o uit de bijdragen der leden en begunstigers 3o uit de rente van uilgezette kapitalen 4o uil buitengewone bijdragen Het gelieele vermogen van bet fonds strekt tot waarborg voor de uitbetaling der pensioenen Het bestuur bestaat uit 6 leden terwgl jaarlgks 3 controleurs Uit de leden vau het fond belast worden met bet nazien der rekening en het ieder halljaar opnemen fier kas De vcreisohte tabclleS voor bet berekeuen A premicn in de drie klassen zijn bij het ontwerp gevoegd De preniioii zgn naor verhouding tot de risico liiger dan bg gcwooe maatacliappijen vitn Itiennverzekiridg ten ei r te omdat er geen adraiiiistrulii kusten te betalen zijn ten tx eede teiige volge der bgdriige van de Bfoederschiip