Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1886

Woensdag 28 Juli i 3422 1886 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Binnen en Buitenlandsche Boekhandel Lange Ttendeweg I 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHBIETElf vioiden binnen den kortst mogeljjken tijd geleverd BOEK EN STEENIEÏÏZWEEE tegen zeer billijken prjjs Nette Bewerking Spoedige Aflevering Heeft mede voorhanden alle soorten van t t 3fi3a mm t m Üököma ö êoMoo e Muziek IA X V E K T E IsT T I El 3Sr in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is wm i De ondergeteekende bericht zgnen geëerden beganstigers dat bij weder is gearriveerd met zijne POFFERTJES WAFEL en Verversching skraam op de groote Markt tegen over den Heer J J VAN BEMMEL Hollandsche Wafeleo i 80 Cents per Dozijn 7 Cent per stuk BRUSSELSCHE WAFELEN 23 Cent het stuk hopende weder even als vorige jaren met eendruk bezoek vereerd te worden heeft hij deeer te zjjn UEd Dw Dn P TEGELAAR P Bestellingen worden aan huis bezorgd Bene fatsoenlijke R C Burgerdochter van goede getuigen voorzien 30 jaren oud wenscht zoo spoedig mogelijk geplaatst te worden te Gouda of s Hage als Kindermeid of Winkeldocliter in eene BROODBAKKERIJ Adres onder No 1352 aan het Bnreau dezer Courant J WELTER Specialiteit in Corsetten Tricot Tailles voor DAMES en KINDEREN Piano Onderwijs Eene DAME met attest van Professor FR GERNSHEIM Directeur der Muziekschool te Rotterdam biedt zich aan tot het geven van PianO Onderwijs ook aan meergevorderden Adres met franco Brieven onder letters ETA aan bet Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Een BEKWAME SCHILDEBSIlirECHT GEVRAAGD by B BROUWER Lange Tiendeweg BLAÜWSTRAAT H2 1 floofd Depót der Zuid Hollandsche Bierbrouwerij te den Haag ülunchener Beijersch Pilsenerbier Beijersch Lagfer Gerste Lagfer Gerste of Tafelbier Deze BIEREN zgn zeer aan te bevalen wegens hunne zuivere bereiding en bljjvén cristalhelder op de Flesch Te verkrggen per j en a Flesschen bjj F VAN UTRECHT N B Ook te verkregen per Vaatjes van af 127 Liter Slflters genieten groot rabat HEDEN AVOND Versche g erookte PALIIVG staande gedurende de Kermis voor het Café Belvédère van den heer Bakkers op de Hoogstraat Aan huis te verkrjjgen GEROOKTE INGELEGEN en GEBAKKEN PALING en allerhande VERVERSCHINGEN A H SPARNAAIJ STOOFSTEEG de KEIJZER TURFMARKT H 1 56 blijft zich aanbevelen voor het aan huis be zorgen van TD X I S S Bij vooruitbestclling dagelps VEB8ÜUE SOEP WAAROM gebruikt gij Hüitenlandsoh faDrikaatV Neemt Underwater s Stijfsel en gij steunt ecre Nedcri indache In dustrie en Npderlandsehcn arbeid Doze Stijfsel overtreft alle andere soorten in helderheid glans zuiverheid en goedkoopte UNIVERSEEL HETAAL POETSPOHADE v t JUWftj met ueveustaand merk is de beste en goidkoopste der wereld Dozen van dubbele grootte a V a Cent en dozen van riervoudige grootte a I2Y3 Cent verkrijgbaar te Gouda bij A WOLFF Drogist J H C HDINCK Galanterien Z v d KASTEELEN Galauterien J J van BEMMEL Markt te Schoonhoven bg J H HEHEWERTH Cbeml lie Fabriek te Zevenaar J G SIBBËS en IVed P C PlIVKSE van Oetuia maken aan hnnne geachte Stadgenoten en Begunstigers der Omstreken bekend dat zg met hnnne zindelijke en weUugerichte Poffertjes en Wafelkramen zyn geplaatst de eerste en tweede van af de Tiendeweg Zjj hopen evenals vorige jaren die gunst te mogen genieten die zij reeds 30 jaren zoo ruimschoots hebben genoten Zooals bekend lekkere Poffertjes gebakken met beste Boter en bediening met Zilver Bestellingen worden ten spoedigste aan huis bezorgd Wordt GEVRAAGD een niet beneden de 14 jaren Adres onder No 1353 aan het Bureau dezer Courant De Trekking der Eersle Klasse m STÜATS LOTEIIIJ begint MAANDAG 26 JULI a s Het Kantoor wordt gehouden GOD WE C 9 by de Vischraarkt Qemeulseleerde Zamer met ALKOOF te Huur in de nabgheid der Markt Men adresseeren zich franco brieven onder No 1356 aan het Bureau dezer Courant Oude en Nieuwe Boekhandel J S ME I OTTEmU OPPERT 150 voorlieea Hang 31 Magazijn van goedkoöpe Boeken Catalogus op aanvraag gratis Inkoop van Bleken Bibliotheken Prenten enz Voor Boekverkoopingen kan steeds ter bgvoeging worden ingezonden Catalogiseeren Taxeeren enz van Bibliotheken Snelpersdrok van A BRINKMAN te Goada BINNENLAND GOUDA 27 Juli 1886 Giilereu ziJD de nieawbeDoemde officieren bij de dd Sohutterij albier geïnstalleerd nl de hb D i F Onsleuk en M 6 tan FraDkenhayaen all Ie Luit de beer D Hoogeudijlc alt 2e Lult Toorn verden de rolgende medaillei nitgerelkl Wegena 30 jarigeu dienst aan den SergeantTamboer J vau Dam die ecbter leeda 45jarigeDeerrollen dienit acbter dec rug beeft elk feit opboogit eervolle yse werd in berinneriug gebracbt Wegena 30 jarigeu dienit aan den Adj OnderOffio aD Sta eren Serg Majoor Woerlee Scrgeaot van Veen Muzikant van Dam Muzikant v d Barg Tamboer de Graaf eo Tamboer van Willigen Wegena 20 jarigen dienit aan deu Korporaal Brandt van Straaten Muzikant Prinieoberg en Tamboer van Herinm Wegeui U jarigen dienit aan deo Serg Tamboer Boekamp Xa afloop ran de gewone oefening rereenigden zich giiterenafoud de Officieren Leden van den Scbdlteriraad en Ledeu der Kader rereeniging in Artitegi en daar iverden aan borengenoemden i van Dam by gelegenheid van zijn 45 jarigen dienit bij de Scbultery de volgende hartelijke beaycen van belangitelling gegeven De Kader rereeuiging bood bem een prachtige hanglamp aan terwijl bh OfliciereD en de Leden van den Schntteriraad bem een keorigen Gemakstoel vereerden De MajoorEommandant de heer H O W Koning hield daarby een toeipraak waarin by in de meelt eervolle bewoordingen de verdieuiten van Van Dam herdacht All Bode by de Scbultery heeft hy cyn dikwijla moailijkeji pliobt itecdi met aere verrold en hy verdient daarvoor aller ericentelijkhcid 1 De eerate vooriteliingea in het circni van den heer Oiear Carré werden reedi gegeven es zy bleken nog niets van de oude santrekkelykheid verloren te hebben Glanspunlen van den avond zyn die nrs van bel programma waarop Carré zelf de door hem gedreucerde paarden komt vooritellen De Trakehoer bengiien dwingen opnieuw aller bewondering af Oeorge Anène en Bmeline Loyal geven Z 5 5 iterke bewyzeu van rlugbeid en kracht dat men hen zelfi voor één avond ongaarne op het programma zou milieu terwyl de bh Nelion en Strauburger uiimnnteu iu het genre door hen beoefend Het liolur beitaat in de voorstelling van de Leeuwen door den heer Seeth die ougetwyfeld veel moed toont door in hun kooi te durven gaan maar menigeen vraagt zich onwillekeurig af waartoe dit waagituk eigenlgk dient Velen hadden liever gezien dat Carré den Koning van hel woud niet had medegebracht en geven de voorkeur aan een of andere aardige pantomime waarmede de vooritelliogen vroeger eindigden lederen avond verlaten by de komit der leeuwen dan ook vericbeidene damei n beeren het cirons Gisteren werd te Amsterdam een allertreurigst tooneel tnisohen 6 en uren afgespeeld in den omtrek van het bureau van politie der vyfde sectie Noordermarkt Toen de militaire macht beslaande uit 400 man infanterie ouder bevel van luitenant Wynandti 160 man veaiing artillerie onder commando van kapitein Verwey en een escadron huiaren van 80 man onder bevel van den eerite luitenanl Bothnia Andrea op bet terrein van woeling en gisting waren aangekomen waar een paar honderd agenten onder de directe bevelen van do hoofdoommissariisen Steenkamp en mr Doesburgh en van den waarnemendeil commissaris den heer Boas den gauohen dag met voorbseldeloos geduld getracht hadden zoowel door vermanend als handelend optreden de onruitige gemoederen tot bedaren te brengen en een luitenant der infanterie aan het hoofd juer mansoiap de menigte in de Lindenilraat bij de eerate Liudeudwaritram tol driemalen toe te vergeefi geiommeerd had uiteen te gaan en daarop eerst met loi kruit en vervolgens met scherpe patronen liet vuren toen ontstond er een ontzettend tooneel Bij het eerate aalvo vielen er al dadelyk vier dooden en drie zwaar gewonden Zy werden onmiddelqk naar het beureao vau politie vervoerd waar de gewonden door dr Gnaltberi van Wezel werden verbonden om daarna of per vigdante öf per brancard ja zelfs op eene handkar nair het gasthuis vervoerd te worden Al de kruispunten in de omgeving der Noordermarkt werden door infanterie artillerie en politie afgezet doch telkens werd nu ook de militaire macht men iteenen begroet tot welk einde weder de straten werden opengebroken Dit bad weder salvo s van scherpvuur tengevolge Zoo o a te 9 uren op de Priosenstraal te 9 30 in de Anjeliers en Prinseoitraten welk laatate ulvo gevolgd werd door loelvDur Daarby vielen telkeaa enkele dooden en vele gewonden Ër hadden tairyke rreiiatien plaati De kolonel Boellaard en de ovente Simon waren mede op het terrein aanwezig Beeda te 8 oren 30 m waa officieel geconatateerd dat het getal dooden 13 en dat der gewonden 23 bedroeg waarby later nog meer kwamen Over San Fraociico zyn berichten ontvangen betreffende de geweldige vulcaaiiche nitbaraliog welke in de vorige maand op het eiland Auckland bet noordelijkate der twee uit wdke Nieuw Zeeland beataat heeft gewoed In den nacht van den 9m Juni werden de bewoners van Tatiragua een dorp in het zuidelyk gedeelte van Auckland gewtkl door felle blikiem tralen te vier uur gevolgd door aardachuddingen zó 5 hevig dat de verschrikt bewoners half gekleed hunne huizen ontvluchtten Pe inlanders beproefden onder luid gehuil de vertoornde godheden te bezweren doch bg lederen nieuwen schok vielen zy aprakeloo van ontzettio meMiet aangezicht ter aard Tot zeven uur duurden deze irilliogen van de aardkorst Toen zoo luidt de beiehryving verder die van Ma ooggetuige afkomstig schijnt te zyn begon eene Toodkleorige wolk opkomende uit het Zuiden deu hemel te bedekken vergezeld van een gerommel als van deu donder UitZdie wolk ontlastte zich een dichte aichregen Tegelijt begon de valkaan Taramera vuur te braken en all lare dit een sein geweest baanden uit een aantal omliggende bergen vlammen en atroomen gloeiend lava en kokeode modder zicb eenen weg Vuurbollen doorboorden tcikena de dikke duiiternis Bergen die nog nooit teeken van leven gegeven hadden namen aan dit ontzettend vuurwerk deel Over eeue uitgestrektheid van 120 Eng mijlen in de lengte en 20 in de breedte was het land eene zee van vuur en gloeiend zand dat op enkele plaateen werd opgeatapeld tot eeue hoogte van 400D voet De atchregen vergezeld vau eenen iterken iwavelreuk hield aan tot den volgenden dag Vencheidene dorpen werden geheel bedolven Het aantal omgekomen Europeanen voor zoover het bekend ia geworden ii 21 doch onder delnlandsche bevolking moet het veel grooter zyn Van eene Ëngelsohe familie Hazard genaamd werd de trouw levend uit de ascb opgegraven doch hare vier kinderen zijn dood gevonden en haar mao is zoek Een bejaard inlandsch hoofd ia na 194 uren onder de asch bedolven te zijn geweest nog levend opgedolven Eene massa vee is door den lavasirooro verzwolgen of door de droogte na de uitbarsting omgekomen Bij het vertrek van de stoombout Alamtia die deze berichten heeft aangebracht hadden de vuloanische versohynielen nog niet opgehouden en was de temperatour der heeie mereu Hijgende Ook ver in zee werd de aichregen anrgenomeo De gezagvoerder van het itoomschip Southern Crott berichtte dat men den geheelen voormiddag geen hand voor oogen zien kon niettegeniluode vurige bollen de lucht doorkrniaten Een zoo heftige wind woei uit alle streken van het kompas tegelijk dat het niet mogelijk was te sturen en het schip als een speelbal der golven rondgeslingerd werd De bemanning door den aschregen geheel verblind was buiten slaat te verhinderen dal al de zeilen dii bijsionden uit de lijken waaiden Aardbevingen en vulcanische uitbarilingen komen in Nieuw Zeeland dikwijls voor In het jaar 1882 heeft men derlig aardschokken waargenomen doch aedert 1855 had geen verichynsel van dezen aard plaat gehad dat in hevigheid eenigszina te vergeleken is met de uilbarsling van 9 Juni Als het punt van uitgang dezer laaUte wordt de vulkaan Tougarito op ongeveer 41 ZB een weinig ten Zuiden van bet middelpunt des eilands beschouwd Men hield tot dusver de kr ler die zich van dezen berg naar bet Zuiden uitstrekken meest voor uitgebrand De zwarte rok apoiteoderwijze dikwijls zwaluwstaart genoemd werd uitgevonden door zekeren Brommel overste van het 10de regiment huzaren van het Eugelscho legar een modegek in den volitea zin van het woord De Londeniche aristocratie had in het jaar 1816 eene nieuwe club opgericht waar oen de edele danikunit uitoefende en waar men zioh bijzonder toelegde op de juiit uit Duitiohland ingevoerde wals Op deze daniparlijen behaalde Sir Biyan Brum zijn hoogiten triomf Behalve dat hy den rok uiivoud verhief hy onder meer ook het knoopen van de heerendas tot eene wetenschap Hj gebruikte eene balsdaa nooit meer dan één keer en iflerp hem zoodra de knoop niet teritond wilde gelukken all onbruikbaar ter zijde De leekening van den rok heeft bij eigenhandig ontworpen terwyl ouder zijne 5ersoonlijke leiding de eeriie rok werd vervaardigd De opgewoudenheij tan de Londeniche groole wereld was oubeichrijfelyk toen de overste foor het eerst op eene soiree by den prins regent in een zwarten rok tersoheeo Ook op sierlijke vellen legde Brummel zich bgzonder toe en zeer aanzienlijk zyn de aommen die hy voor dit kleedingsittk besteedde Geruimen tijd was het alleen Brummel die de mode aaqgaf Eensklaps echter keerde da fortuin bem den rug toe Het vermogen van den ongenaakbaren Brummel deu opperheericher op het gebied der mode die alleen loor vesten duizenden had uitgegeven raakte ten einde Zonder dat hy zelf recht wist hoe het gekomen was be merkte hy op zekeren dag dat hij zoo arm waa als een bedelaar Al zyne heerlijkheid was voorby want wat bleef er van den schoonen Brummel over anneer men zich hem vooraielde ontdaan van equipages paarden dassen veilt n verlakte ichoeuen rokken ringen horloges doekspelden en snuifdoozeo Niets dan een onbeduidende pop zonder geest of karakter De mannen die vroeger onderdanig voor bem bogen lieten bem thans aan zyn lol oter en bewerkten zelfs dat hij zyn geliefd Londen verlaten en zich naar Frankrijk brgeien moest waar men hem een ondergeschikt postje bezorgde Hij trok zich zyn achleruilgang zóó sterk aau dat hij eindelijk krankzinnig werd Iu een gesticht blies bü den 27 Maart 1840 onverwachls den laatilen adem uu juiit op bet oogeoblik dat hy met berende tingen nog een knoop in zyn das trachtte te maken Aldus was bet uiteinde van deu uitvinder tau den rok den grooisten pronker van zyueo tijd Omstreeks het jaar 40 ontving een groot Amerikaausch handelshuis verscheidene scheepsladingen blauw gl s als ballast met voor t overige leeg terugkomende schepen en wist werkelijk niet op welke wijze het dit artikel van zoo wfioig waarde aan den man zou brengen Maar de Amerikaan is vindiogryk welke eigensehap ook in dit getal sobilterend bleek Weldra werd er een geleerde gevonden Kilpatrick genaamd die zich tegen goede betaling bereid verklaarde een boek oter het out en de voorkeur van blauw glas te schrijven Het werk was iu konen tijd gereed Het behelsde een lofrede op hel blauwe glas wel gesdhikt om iedereen te overtuigen dat men maar dadelyk alle andtn gekleurd glas V egwerpen de witte tenslerruilen sink slaan moest eiii wilde men zijne gezondheid en zijn gezicht behouden Hel bsek werd b j massa s iu al de Vereenigde Staten ver preid En werkelijk kwam er eeoe buitengewone traag naar blauw glai Het bewuste handelshuii moesl in alle voorname plaatsen filialen oprichten en bovendien werd het getal handelaars uitsluitend in dit artikel legio om overal in de behoeften te kunnen voor