Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1886

VrUdag 30 Juli 1880 N 3423 GOUDSCHE COURMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken vuur gaven zoadat althans al het mogelijke is gedaan om onscbaldigeu te sparen Het is voor ieder die gevoelt wat het zeggen wil om burgerbloed te doen vloeien dan ook eene genoegdoening van talrijke bewoners der buurt zelve het optreden der militaire macht te hoorea billgkeo Van den Anderen kant ontbreekt het natuurlijk ook niet aan te goeder of Ie kwader trouw van mond tot mond gaande verhalen die gemoed en ver bedding prikkelen Zoo koorden we vanochtend tUBSchen de op straat gevormde groepjes vertdleo dat een der militairen met opzet nog wel zgu eigen vader had doodgeschoten En met onmiskenbaar boosaardige bedoeling werd Dinsdagavond op verschillende punten der oproerige buurt in ware tooneeltaal verteld dat moeders met wreedaardig verwond i kinderen in de armen wanhopig rondliepen Meer der waarheid getrouw zou de medededing zijn geweest dat zelfs kinderen met messen de paarden slaken en menig paard aan de bek gekwetst is omdat men de teugels trachtte af te snijden De Utreohtscbe correspondent van de iV Rolt Cl schrijft het volgende omtrent het Maandag te Amsterdam gebeurde £ ea toeval voerde mij gisteren avond naar Amsterdam Stel u voor ik wist van niets ik had geen krant gelezen en hoorde plotseling op de tram die te ongeveer half acht van het Rgnspoor naar den Dam afreed de mare van de dooden en gekwetsten Door eene wellicht laakbare nienwigierigheid gedreven begaf ik mij naar bet terrein dea optoers Op de grachl tegenover de Noordermarkt posteerde ik mij te midden van duizenden kijkera die daar op dat oogenblik eene veilige standplaats vanden De hiizareo hielden de Noordermarkt vrj en dreven de onwillige passanten met sabelslsgen vooruit Links van de markt drong het volk te hoop en aarde de militairen tengevolge waarvan eene charge gemaakt werd die het tot aan de brug terugdreef Bij bet daardoor ontstane gedrang raakte een man Ie water die echter spoedig door de daar liggende schippers gered werd Flink was de houding van fleu commandant der ruiters en luide werd hij onzen van kant toegejuicht toeu hy een zijner manschappen die tusscheo het gepeupel deerlijk in de klem geraakt was door een hagelbui van salielslagen die op de ruggen en hoofden der oproengen nederdaalden in een oogenblik wist te ontzetten Toch moesten zij terug trekken naar de markt Een steenenregen drong er hen top Plotseling hoorde men doffe slagen uit de straten van de Jordaan kwamen in blauwe kielen gehulde gebukte gestalten eene rij vroaweo plaatste zioh vóór hen de straat werd opgebroken Weldra was de gracht voor de cavalerie onberijdbaar en zag men de mannen met armen vol sleeoen en de vrouwen met boezelaars vol wegsnellen en tnsscbeu het volk dringen dst op de brug ter linkerzgde opgehoopt stond Verscheidene minuten bleef het daarna stil Op de Noordermarkt stond eene sierke politiemacht geschaard de ruilerg patrouilleerde daar nog steeds terwgl infanterie en vestingartillerie eveneens gereed stonden op het eerste sein van hunne wapens gebruik te maken Eensklaps kwam er beweging ook aan onze zijde der grachl De militairen rukten voort over deo brug aan onzen rechterkant en wilden het gepeupel van de andere zgde bestoken Het was een oogenblik van vreeaselgk gedrang Aan de brug ter linkerzijde stond het oproerige volk dat halsstarrig weigerde ook slechts ééue schrede terug te gaan eu van den anderen kant kwamen de troepen alles voor zioh uitdrgvende Het was een gegil dat slechts overtroffen werd door het sarrend gejoel vsn het volk dat in zgne verbittering de soldaten tot vureo tartte En vrouwen en mannen sloegen zich op de borst en hieven dreigend de vi ilsten omhoog en wierpen de zware steeneu door de l cht Alles redde zich voor de opdringende militiiireï zooveel mogelijk iu de huizen waarvan de ilearen door vele bewoners welwillend geopend wetóen andere baast met geweld werden opengedrong n Ik had y van de P G om zomers met de Kraam meê te gaan en des winters in huis bjj menschen zonder kinderen Te bevragen by P GIJBELS Westhaven met de Kraam oud circa 16 jaar P 6 wordt in een lichte dienst plaatsing GEVRAAGD Adres onder No 1355 aan het bureau dezer Courant Gouda 24 Juli 1886 Mejuffrouw GONDA Jerusalemstraat vraagt wegens ziekte barer Dienstbode l OODHULP uran Snelpersdnik van A Bbinkuan te Oonda Sociëteit OITS GENOEGEIT te Gouda Donderdag Vrijdagp Zaterdagf en Zondag 29 30 31 JULI en 1 AUGUSTUS 1886 GROOTE VOCALE en INSTRUMENTALE onder Directie van den Heer H van OS Groot Orchest onder de leiding van den Heer J BLASËR Dagelijks Variëerend Programma Aanvangder Matinees ten 1 uur en der Soirees ten 8 uren Op bovengenoemden avonden BAL na afloop der Soiree Zondagf i Augfustus 1886 Middernacht BUITElTGEWOOir PRACHTIG VUUUWEEK vervaardigd en af te steken door de firma G J RÜISCH te Utrecht HH Leden hebben altfld vrijen toegang Entree s namiddags voor Dames of Kinderen 25 ets Niet Leden 40 ets Kinderen beneden den leefk d van 12 jaren 15 ets Entree s avonds voor Dames of Kinderen 50 ets Niet Leden 75 ets Kinderen beneden den leeftijd van 12 jaren 25 ets gtr Op Vrydagavond en op den avond van het Vuurwerk Entree voor Dames en Kinderen 50 ets Niet Leden 88 ets Kinderen beneden den leeftüd van 12 jaren 50 ets Depot der StoomMerbrouwerij de Posthoorn te Rotterdam DUBBEL GEKSTE DUBBEL PEINCESSE BIERHALLE Bierbottelarij de POSTHOORN ZEUGSTEAAT No J H ROODE Er wordt GEVRAAGD LAGERBIE E W SCHAIEEAMP Jr Groole Sorteering A VAN OS Az Kleiweg E 73o Firma RAAIJMAAKEES Oosthaven 17 Heeft gedurende de Kermis steeds voorhanden Aangesneden Taarten Roomhorens Napolitaine Othello s Weener Taartjes Bordeaux Orange Macerine Roomtaartjes Delicienses enz enz Voor Heisje een Er biedt zich aan een SIIOODE SEESSENECHT tegen half AUGUSTUS Adres franco brieven onder No 1357 aan het Bureau dezer Co Chocolat a la Vanille Mexicaine Bourgeoise Santé Crème Liqueur Nougat Pralines Napolitaine diverse soorten Flikjes euz Bonbons Frnits Glacé en Candi GOVDA OMOOTX MABKT Koninkiyk g gp g Nederlaodsob Circus OSCAE CAEEÉ Dinsdag 27 Juli s avonds te 8 nren Groote Gala Voorstelling met nitgezooht Programma Woensdag 28 Juli Twee groote Voorstellingen s namiddags ten 2 ure EXTEA VOOESTELLING voor Kinderea en Begeleiders tegen verminderde prjjzen s avonds te 8 uren Groote Buitengewone Voorstelling Afwisselend optreden van de beroemdste Kunstenaressen en Kunstenaars Eijden en Voorstellingen der best gedresseerde School en Vrgheidspaarden In iedere voorstelling optreden van den wereldberoemdeu Leeuwentemmer Mr Jules Batty Seeth Zie verder Billetten en Affiche $ Prins en Prinses Colibi 1 3De lE ozüC st De Ondergeteekende maakt aan zgne Stadgenoten en Begunstigers bij deze bekend dat hjj IF01i 3 8I 4Ö met zjjneryk gesorteerde BIJOUTERIEKRAAM HAUTE NOUVEAUTÉS arriveert Groote keuze en billijke prezen alle artikelen zijn met bekende cyfers geprgst Hoogachtend ÜEd üw Dienaar PIEBRË GIJBELS Westhaven tegenover den Heer Hoogbkboom P S Met half NOVEMBEE opent de Winkel op de Groote Markt voorheen de Wed WIEEDELS AMBESTEDIHa Het Bestuur van den Polder WILLENS is voornemens op WOENSDAG den 4 AUGUSTUS 1886 des avonds ten zeven ure in het KofiSebuis 08 KAP publiek AAN TE BESTEDEN De Levering van 30 000 Kilogr MACHINh KOLEN ten behoeve van het Stoomgemaal van bovengenoemden Folder De Voorwaarden hggen voor belanghebbenden ter inzage ten huize van den Secretaris Lauge Tiendeweg D 62 Het Bestuur voornoemd F HEEMAN oe GEOOT D ZÜIJDAM Secretaris Voorzitter COGNAC FINE CHAMPAGNE p flacon 2 VIEÜX COGNAC p L 1 80 p FL 1 50 COGNAC per Liter 1 50 per Flesch ƒ 1 25 bij SLOTKMAREft en Co G een grijs Haar meerlll De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet Prijs 83 cent f et flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda hg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 BINNENLAND GOUDA 29 Jttli 1886 H t notarieel examen eerste fiedeelte u o a met Koed gevolg afgelegd door den heer C C J van Mierop albler Terwijl de avond rooralelliugen in hel circu vanden heer Oioar Carré geregeld tot aller voldoening plaat hebben werd gitteren middag ten 2 uren de eerste kinder vooraielling gegeven waarvan druk gebruik gemaakt werd Het ia op zichzelf reedt een genot al die kleinen in zoo iroolgke itemming bijeen te zien en bun vreugde werkt aaiiatekelgk op de volwaasenen Genoegen doet het zeker velen dat Zaterdag a tt opnieuw eene kindervoortieliiug plaats heeft In Amsterdam was het gisierenarond rustig In de omgeving der Noordermarkt was bel zelfs eeer stil Geen enkele patrouille of ronde werd gedaan Agenten twee aan twee doorwandelden de Jordaan Op den Dam werd omstreeks 7 nnr een jongmensch gearresteerd die blaadjes verspreidde waarin socialistische theorieën in opruiende woorden werden verkondigd Op die blaadjes stond de naam van den drukker niet vermeld Thans zyn alle gedooden bekend Naar men verneemt is de stempeling van de effecten aan het egeirecbt onderworpen loo goed als geeiu digd en bedraagt de ontvangst ongeveer 150 000 Uit den Haag wordt bericht hrt ofeilijdeo in den ouderdom van ruim 81 jaren van jhr mr W G Hovy kamerheer des Koninga in buitengewoneu dienst ridder van de Uilitaire Willemsorde en ran de Orde van den Nederlandschen Leeuw De overledene genoot als raadsman van w len Z K H Prins Frederik in hooge male het ertrouwen van dien vorst en heeft menigmaal door zedelijken steun en stoffelgke bewijzen zijn belangstelling geloocd in de verbetering van het lot van den werkman Maandag hebben 116 leerlingen der Openbare Tussohenschool alhier een uitstapje gemaakt naar Rotterdam Door elke week drie oenten te sparen konden zg zloh dit genoegen verschaffen Begunstigd door fraai weder vertrokken zg om acht uur met den irein naar Rotterdam en gingen langs bet Oude Hoofd over de Maasbrug naar Fritichy waar zg een broodje met kaaa en een glas melk gebruikten Daarna ging men terug en werd het Foslkantoor en de Visohmarkt bezien en vandaar naar het Panorama Met belaugstelliog werd de slag van Waterloo bezichtigd terwgl de ademlooze stilte bewees welk een indruk dit op de kleinen maakte Door de welwillendheid van de Directie der Diergaarde was het den kinderen vergund deze kosteloos te zien Alvorens hiertoe over te gsan werd er eerst iu het restauratiegebouw der Diergaarde een broodje met vleesoh en melk gebruikt n kregen zg bovendien nog een stuk koek Het bezien der Diergaarde verschafte natuurlijk een rijk genot en wekte de belangstelling der kindereu De prachtige collectie roofvogels trok vooral de aandacht Zoo was het veel te spoedig half drie geworden en jverden de kinderen in hei hotel Coomaus verwacht waar zg door toedoen van den heer Coeoen een uitstekend middagmaal gebruikten en door genoemden heer nog kosteloos op bier werden onthaald Tegen vier uur ging men met een der booten van Fop Smil van het Oude Hoofd over de Maas naar hft Park waar in den tuin van het reslauratiegebouw de kinderen zioh vermaakten naar hartelust Na bet gebruik van krentebroodjes met bier deden zg een wandoling door het Park gingen wederom per boot naar het station en kwamen zoo welgemoed en vroolgk te huis Het schbone weder heeft veel bggedragen om dit uitstapje te doen slagen en nog langen tijd zullen de kinderen voorzeker aan dezen prettigen dag denken Het Handelsblad schrijft het volgende omtrent de oorzaken van het oproer te Amsterdam Wat is nu in trouwe de aanleiding van zoo veel verbittering op de politie F Zoo vraagt men zich af en de beantwoording wordt moeielijker naar mate men het tooneel des oproers aandaohtiger beschouwt De grachten straten en dwarsstraten waar de overheid handelend is moeten optreden zieu er inzonderheid voor een volksbuart welvarend nit De huizen zgn in doorslag goed onderhouden er hangen knappe gordgnen op Uilrgke plaatsen prgkt een bloemetje of andere versiering de kleeding is zindelijk Om t andere huis bij wijze van spreken vindt men een winkel of meer bescheiden neringje welker uitoefeoaren er belang bij hebben dat alles rustig zijn gang guat anders staan de zaken stil Het is waar in gangen en op trappen gelgk het volk kamerwoningen aanduidt is eene tairgke vlottende bevolking gevestigd benevens een aantal lieden wier nering of bedrijf door opstandjes in de buurt geschaad wordt Maar ook zi stonden tot dusver als rustige burgers te boek Wat meer zegt het is eene oude overlevering in de Jordaan dat zij zichzelf regeert en geen politie noodig heeft Bij openbare feesten of andere onschuldige vermaken werden de bewoners in die meening versterkt doordien een vorige dommissaris van politie hnn persoonlijk de handhaving der goede orde opdroeg een last waarvan Jan en Piet hoogelijk vereerd zoo nauwgezet zioh kweet dat menige jongen nit de buurt met wien zij overigens de beste vrienden waren een liefelgke vermaning kre g in deo vorm van een duw of een slomp waar hg nog dageu pleizier van had en als hjj t waagde er tegen op te komen zou ieder hem op den koop toe nog in het ongelgk hebben gesteld Dergelijke aanmaningen kwamen du ook van eiges Dat is heel wat anders dan wanneer een politieagent er zich meê bemoeit gelijk verleden Zondag bij het bewuste paliugirekken Oeigk een verwend kind dat men maar telkens den vinger geefi ten latute de gebeele hand neemt had een groep bewoners tot een verboden spelletje besloten Toen hnn dal onder het oog werd gebracht heette het Wij ign onze eigen politie Dat fiere bewustzijn onder den invloed van een Zondagsborrel nog verlevendigd bleek zoo spoedig gekrenkt te zgn dat men maar dadelgk een sleeu opnam om zgne redeneeriog kracht bg te zetten Sinds dat noodlottig oogeoblik deden misleiding en zeifopwinding het overige en wel ongelooflijk genoeg in die mate dat menschen die drie straten verder woonden co zelfs geen agent gezien hadden op gecag van kwade jongens of halfbescfaonken buren de agenten voor moordenaars uitmaakten en woedend te hoop liepen Toon heette het dat de socialisten gelgk hadden en rustige burgers werden mishandeld dal de rgkeini wel wedrennen mochten honden en een arme drommel zelfs geen paling mocht trekken maar dat palinkje zou een staarlje hebben Toe jongens gooi maar raak dominee Kuyper slnai er ook wel op Leve de socialen zoo riepen lieden elkander na die vermoedelgk zoo min van hel socialisme als den kerkdijken strijd iets begrijpen Alleen was het opmerkelgk om te booren hoe de verderfelijke opruiende taal welke de sooialislische pers verspreidt eii die ouder gewone omstaudigheden door de bewoners dier buurt onvoorwaardelgk wordt veroordeeld thans als een langzaam vergif hare uitwerking deed gevoelen Personen die krachtens hun ambt de vergaderingen der socialisten geregeld bijwonen en de voornaamste van aanschg n tot aanscbgu kennen verzekeren dat de volgelingen van Domela Nieuwenhwis zich ook thans onder de menigte mengden eu zich niet onbetuigd lieten Dat bleek trouwens reeds dadelijk uit het plan van aanval Het is de gewone tactiek der Amsterdamsohe socialisten om een drom jongens en kinderen vporuit te sturen en op te dringen Dat geschiedde ook Dinsdag Vandaar dal de militairen op dergelijke ontmoeting voorbereid als t ware slechts een schijubeweging in hel front der opdringende menigte maakten en onderwijl omtrokken zoodat zg achter den groeten hoop kwamen daar sommeerden en toen dit vruchteloos bleek te zjjo