Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1886

kunnen sparen hetgeen haar bij haar twaren schuldenlast wel te pas zou komen Sedert het sluiten ran het Concordaat zyn de buurprgzen heel wat gerezen maar de commisssie meent dal de rerhooging ran 1200 tot 3000 francs aan dia ryzing ruimschoots beantwoordt Het aannemen ran hel roorstel in den gemeenteraad ran Fargs is niet twyfelachtig hel zal echter waarschynlyk ook ju de Kamer gebracht worden daar de roorstellers gaarne deze wijziging door eene wet zouden zien bekrachtigen De manifestatie ter eere ran den heer Berg is op het landgoed Marienlyst by Elseneur rustig afgeloopen Er waren 10 000 personen byeen De heer Berg riel in zgn rede de Begeering heftig aan Gelukkig dat de Denen nogal lydzaam en geduldig zgn Belreffendende de samenstelling ran het nieuwe ngelscbe ministerie kan de Daily New met zekerheid mededeelen dat lord Bandolph Churchill de minister roor Indië in het rorige Tory kabinet na als minister ran financiën en tevens als leii r der conservatieven in het Lagerhuis zal optreden De Chancellor of the Exeguer heeft den minsten arbeid te verrichten en daarom is aan dit ambt doorgaans de taak van woordroerder der partij erbonden De Daily nev is in het belang des lands leer Ingenomen met deze keuze wam het liberale bisd achtte sir Michael Hicks Beaoks die in het vorige Kabinet Salisbury deze plaats vervulde niet vervulde niet berekend roor zgn taak Loti Randolph Churchill zegt het blad steekt in dit opzicht een hoofd boven den beer Hicks Beachs uit en was toch ook vroeger reeds feitelijk de leider der partij Het Lagerhuis zal hem begroeten als een leider met wien het t niet altgd eens ia ett die het dikwgis op zijn plaats zal moeten zetten vWr lérens als iemand die ten minste roor zijn taak berekend is De toestand in Birma blgfi ongunstig Uit Rangoon wordt gemeld dat de Birmeezen Nlngyao belegeren en met 7000 man Yanaugoum bedreineo De soldaten hebben reel te lijden itoor ziekte Alleen te Mandalay worden 250 Europeanen en 460 inlanders In bet hospitaal rerpleegd H van der ZEE Hofleverancier bericht aan de ingezetenen van Gouda en omstreken dat hg met zgne nette Kraam geplaatst is op de Markt over den Heer BAHLMANN Daar ik de eer heb gehad gedurende het rerblgf van de Vorstelgke Personen te Inwterdam mgne Wafelen te mogen leveren Gedurende het verblgf van H H M M IK den Koning en de Koningin aan het Paleis aan de Keizerin van Ooatenrijk lu het Bracks Doelen Hotel aan de Koning van Zweden in het Amstel Hotel en daar ik de eer heb van jaar tot jaar die Vorstelgke familiën te mogen bedienen zoo hoop ik de gunst van Gouda ook waardig te zgn en beloof ik eene zindelijke en nette bediening ÜEd Dw Dienaar H VAN DER ZEE NB Bestellingen worden aan huis bezorgd Hollandsche Wafelen a 7 cent Brnsselsche Wafelen a 25 cent NIE7WE mmm immimmm ONTVANGEN in het MAGAZIJN van Messen en Scharen Glas Porcelein en Aardewerk Galanteriêd Parfumeriêo Byouteriên Lederwerk enz enz HOOGSTRAAT 122 123 KEIMMSGEriMG De BURGEMEESTER vaa Gouda brengt bg deze ter kennis ran de belanghebbenden dat door den Heer Prorincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 22 Juli 1886 zijn execnttir rerklaard de Kohieren no 3 en 4 ran het Patentrecht Dat roormelde Kohieren Ier inrordering ign gesteld in banden ran den beer Ontranger dat ieder die daarop roorkomt rerplichl is zijnen aanslag op den by de wet bepaalden roet te roldoen en dal iden Ingaat de termgn ran DRIE MAANDEN binnen welken de reclames bebooren te worden ingediend GOUDA den 27 Juli 1886 De Burgemeester roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN VERBETEBING Id den aïtslag van den Zwemffedvtrgd ïu obi vorig ar vermeld is eeo drukfoot iogeslopeii In Afd B it by bet enelzwemmeo op den rag de baan door J Stiltiag niet if gelegd io 46 sec maar id 56 lec MABKTBEBICHTEM Gouda 29 Juli 1866 Wegens de kermisdrukte was de graanmarkt zoo verspreid dat er geen geregeld rerslag te geren is ran het rerhandelde Evenwel kunnen wij de prijzen als byna onveranderd beschouwen en rerwgzen dus uaar het bericht ran de rorige week De reemarkt met weinig aanroer de handel traag vette varkens 19 l 21 cl rarkens roor Londen 19 a 20 cl magere rarkens en biggen traag biggen 0 86 a 1 16 per week Schapen en lammeren traag Aangeroerd I2S partgen kaas eerste quallleit ƒ 24 a 26 tweede qnalileit 20 a ƒ 23 Zware booger in prijs NoordboUandsohe 19 a 21 Goeboter ƒ 1 30 4 ƒ 1 40 Weiboler ƒ l i ƒ 1 10 Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Joli Mairieo onien i 1 Sohsliog en C Frodk Maria ouders P Vermeer en M van der Wal Jobanaa WilhelniiDa oadera W van Dgk en A A van Leeuwen 27 Neeltje onders 1 Sibbea en M Ooiterling Hendrik Albertua ouders H Bonwer en A 4e Jong OVERLEDEN 87 Juli J van Leeat wed J M van Hoenabergen 72 j 28 H HornemaD 4 J 11 m B A Matse 3 w OEHUWP 26 Juli S van den Eng en M L B van Klaveren C M van Vkardingen en B Slegt A Klopper en E van Schaik J Broer en C van der Bijl R den Haag en N E Hetaterberg het gelak eeoe pluti t viodea ach aio orer de brug waar het TolJc lond op de inspriogende stoep eoer woning en atoud daar tamelp feilig totdat de infanterie met geladen geweren lak vóór sq tegenorrr het volk werd opgeateld Ook de oommandant rao dezen troep hield lioh ferm Op geen 16 meter van het volk itond hq róor tqne mausohappen als het mikpunt ran de aleenen die het grauw op hem richtte Toch sommeerde hy hen nog eerst uiteen te gaan en toen deie elsoh vloekend beantwoord werd met schiet maar op als je durft I toen sprong bij ter tyde en commandeerde vuur Eén schot en het was alsof eene alles overheerachende oppermachtige slem stilte I bad geroepen zoo ademloos stonden allen één ondeelbaar oogenblik na dit schot Een hartrerscheurende gil ran hem of haar die getroffen was klonk boren de hoofden der menigte onmiddelyk gerolgd door het woedend gebrul dat uit daizenden kelen omhoog steeg Het was of door die ganscbe opeftgepakte massa ééue rilling roer eo of zy met onweerstaanbaar geweld op oos zou aandringen om ons onder hare roeten Ie rerpletteren Vuur klonk het nogmaals met donderende stem Weer een schot weer een gil nog eens dat steeds woester wordende gebrul Schiet maar toe gilden de würen die als furiën raei loshangende baren nevens bare mannen stonden en de ateenen naar de soldaten slingerden Een dier projectielen kwam terecht in bet portaaltje waar ik mq berond fSchiet maar toe 1 gilde de wqveb en rukten zich de jakken ran het Iqf en sloegen de nagels in de onlbloote barsten Schiet maar toe moordenaars I Vuur klonk het En nog deinsde het volk niet terug Neen telkens rieten er meer steenen en woester werd steeds het gebrul Vuur Eindelyk nadat nog menigmalen de buskruitriammeljes in de schemering geflikkerd hadden ontstond er eenige rerwarring in den hoop en roort ging het nu met de bajonet er op los Oaar stoof alles roort de brug die onder den last dreigde te bezwijken orer de straten der Jordaan in Staten Generaal Tweede Kameb Zitting ran Dinsdag 27 Juli 1886 De beer Keuebenius is beéedigd en heeft zitting genomen Mededeeling is gedaan ran het antwoord des Konings op t Adres ran Antwoord der Kamer Z M rerklaurt daarin met groote belangstelling den uitslag barer werkzaamheden aftewachten en te hopen dat zg onder Hoogeren Zegen mogen slrekkeo tot berordering ran welzijn des Vaderlands Heden zullen behandeld worden de interpellatie Beulher orer de militaire school te Haarlem de interpellatie Lohman of het de Kegeering bekend is dat en zoo ja op welke gronden jl Zondag te Leiderdorp de politie ter nitroering van een besluit ran de Synode der Ned Herr Kerk haar macht beschikbaar heeft gesteld zonder de beslissing der rechterlijke macht af tewachten Een populair kerraisreiziger ook hier ter slede niet onbekend is tijdens de kermis te Brielle aldaar orerieden Het Is de directeur ran bet groote honden denen apen theater de heer Antoine Wery Te midden der voorstelling orerleed hg na eenplotselinge ongesteldheid Zijn stoffelgk overschot isop de katolieke begraafplaats te Brielle r aardebesteld Het roigende stuk wordt ons Ier plaatsing gezonden Aan allen die belang stellen in Nederlandsch Indie Aan ons bestuurders ran het Nederlandsche Zenfdelinggenootscbap is het niet ontgaan dat by besluit ran den gourerneur generaal ran N Iudie de resident ran Menado is uitgenoodigd den heer B J J Mutsaer onder pastoor te Larentoeka Flores te erkennen als pastoor te Menado Officieel is daarmede door de regeering en onder hare bescherming de roomsch katholieke kerk In de Minahassa toegelaten De pogingen sinds jaren daartoe in het werk gesteld zijn dus gelukt Ter liefde ran de bereiking ran dat gedeelte ran Xederlandscb Indié waar het Nederlandsch Zendinggenootschap met Gods zegen sinds 1820 is werkzaam geweest en voortdurend werkzaam blyft en als Nederlanders achten wij ons verplicht niet alleen de leden van genoemd genootschap maar allen die belang stellen in Nederlaudach Indie op dat feit opmerkzaam te maken Het is toch ran algemeane bekendheid dat dit geuootachap daartoe door de vrijwillige gaven der liefde en den steun der regeering in slaat gesteld door de prediking ran bet erangelie en door onderwgs door de toewijding en bet roorbeeld zijner boden de bevolking ran de Minahassa gekerstend heeft zonder haar te betrekken in de geschillen Ifcsschen protes tanten en roomioh katbolieken Onder den inrioed ran het aldus aanberoleu en door rerreweg het meerendeel der bevolking aangenomen christendom zyn er tal ran gemeenten gesticht bloeien er scholen en is er op huiselyk maatsohappelyk zedelyk en godsdienstig gebied eene omkeering ten goede bewerkt welke door niemand der zake kundig ontkend wordt Nu iotusschea dreigt die rreedzame ontwikkeling belemmerd te worden door rerdeeldheid beroering achteruitgang als gevolgen ran het orerbreogen van eene zande ran het Westen naar het Oosten Deze kunnen niet acbterblyren waar de protestantsche zending in strgd moet komen met de roomsch katholieke propaganda Het Nederlandsche Zeudelinggenootsohap beeft jaren lang met de middelen die bet kon en mocht gebmikeo kalm en ernstig het zyne gedaan om de regeering te waarschuwen tegen en te weerhouden ran de toelating der roomsch katholieke kerk op dit niet door die kerk ontgonnen en bearbeide reld Het genootschap trachtte de regeering te bewegen dkt zy niet afweke ran het beginsel door reien barer waardigbeidsbekleeders tot roor korte jaren gehuldigd en uitgesproken om namelijk waar de protestantsche zending werkzaam is de roomschkatbolieke en wederkeerig waar de roomsch katholieke zending arbeidt de protesiautsche toe te laten Zelf trouw aan dit beginsel zag het genootschap de regeering ran schrede tot schrede er toe gebracht dat beginsel te rertaken en nu op te heffen Het genootschap deed wat bet kon en mocht het mocht niet baten De Rubicon is orergestoken en de stap gedaan die als God bet niet rerhoedt tot de treurigste rerdeeldheden en den trenrigsteu achteruitgang zal lelden Mocht dit geschieden wg machteloos tegenover de regeering aan wier besluit wg ons moeten onderwerpen wier hulp en steun wg vroeger meermalen ondervonden die ons nog in zoorele opzichten ten deel rail wy willen door deze de beschuldiging die later zich kan laten hooren ran ons afgeworpen hebben dat wg in deze treurige zaak niet zouden gedaan hebben wat wü konden om dit onheil te roorkomen Geen oogenblik miskennen wy het goede dat de roamschkatholieke zending van baar standpunt en door de toewyding ran rele barer priesters ook onder Heidenen en Mohammedanen gewerkt beeft en werkt Ons beginsel brengt mede dat wy ons met den grooten apostel rerheugeu waar Christus Jezus gepredikt wordt Maar wy betreuren het ten zeerste dat de roomschkatholieke tending in plaats ran op de wyde wereld alleen een eigen terrein ran werkzaamheid te zoeken op den door de erangelische zending ontgonnen bodem zoo raak meent te moeten inrsllen gelijk zij het ook nu weder doet Gevoel van plicht ook van den plicht dien wy als Nederlanders hebben omtrent het welvaren vanl op den NederlandschIndischen Archipel doet ons nu Wi nadat het genootschap met bescheiden ernst jaren lang tot de regeering gesproken beeft nu spreken tot bet Nederlandsche volk Over onzen Indien hangen zware wolken Als ook uit deze wolk een onweer losbreekt wy deden wat wij konden om onheil te verhoeden God zij der Minahassa van Menado genadig I De Beiluurderi van iet Nederlandtche Zettdelinggenootichap uit hunne jaarvergadering van 1886 BuitenlaDdscb Overzlcbt In Frankrijk zullen Zondag a s de de verkiezingen roor de generale raden plaats hebben De republikeinen zgn niet zeer gerust en de mouarohalen na het succes ran bet rorige jaar en na de republikeinsobe onhandigheden rol hoop Het krasse optreden tegenorer de Prinsen rindt reeds in een deel der republikeinsche pers bestrgding zoo in het Journal des Débals dat bepaald de scbrapping ran den duo d Aumale uit het leger afkeurt De monarchalen zijn slim genoeg om ran deze stemming partij te trekken en de meer conserratiere republikeinen te lokken door hun monarchaal programma wat op d en achtergrond Ie houden De republikeinsche bladen trachten elkaar moed in te spreken Anders staat ook hier de politiek stil Op den weg ran scheiding tusscben Kerk en Staat in Frankrijk is de radicale Pargsche gemeenteraad op het punt weder een stap reMer te doen Het raadslid Mouteildlas Maandag zijn rapport roor omtrent het teragnemen ran de 33 gebouwen welke aan de stad toebehooreu en als pastorieën zyn afgestaan Hy stelde roor aan de pastoors als rergoeding voor huishuur niet 1200 francs gelyk ds stad rolgens het Concordaat rerplichl is maar 3000 francs ieder te geren alzoo 99 000 francs s jaars De waarde der 33 pastorieën bedraagt op het oogenblik 8 697 806 frs eenige daarrao als die bg de kerken Saint Saureur Saint Eustaobe Saint Augustin worden op 500 000 800 000 francs geschat zoadat de stad jaarlijks ongereer 350 000 franc zou ADVERTENTIËN V Verloofd FBÉDÉBIQÖE MARIE MIBG en DIRK KABEL MÜNTING Cand Arts Beilbronn a d N I 18 Juli Baambrugge bij Amiterdam 1886 Heden orerleed te e Gravenhage onze waarde Vader en Behawdvader Jhr Mr W G HÜVY M L VAN MIBROP geb HovY Mr J H VAN HIEROP Gouda 28 Juli 1886 Heden overleed te S iedam na meermalen voorzien te zgn van de B H Sacramenten der stervenden in den onderdom van raim 88 jaar onze geliefde Vader en Behawdvader de Heer J JANSEN Uit aller naam I JANSEN I JANSEN KlEVEMAAB Eenige en atgemeene kenniageting De familiën SMITS en SPBÜIJT 8T0LK betuigen bg deze hunnen hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg het overlgden van hnnne geliefde Zuster en Behuwdznster HELENA WILHELMINA STEUR Smits te MaaesUü Gouderak Moordrecht Wg brengen onzen hartelgken dank aan Mej ANEMAËT en BILMAN wegens de groote belangstelling en deelneming aan ons betoond bg ons bnwelgk A KLOPPERE VAN SCHAIK Gouda 28 Juli 1886 De ondergeteekende gevoelt zich verplicht zgnen hartelgken dank te betnigen aan den MajoorKommandant en de overige HH OfBcieren der dd Schntterjj alhier den Heer Auditeur en HH Leden van den Schnttersraad dea Adjad OnderoiP en de Kadervereeniging voor de gelukwenschen op den 2 Juli ontvangen De fraaie geschenken bem 11 Maandag als herinnering aan zgne 45 jarige Dienstvervalting vereerd waren hem zeer gewaardeerde bewgzen van belangstelling Te diep geroerd door de toespraak en geInkwensoh van den Majoor Kommandant was het het hem op dat oogenblik onmogelgk woorden te vinden om aan allen zgnen innigen dank te betuigen Gouda 27 Juli 1886 P VA DAM Serg Maj tit dd Schutterg Bode bg den Schnttersraad Bg akte op den 28 Juli 1886 voor den ondergeteekende verleden hebben de W uwe en gezamenlgke Erfgenamen van wijlen den Heer COKNELIS JOSEPHUS van de PAVOOBDT gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den Heer JOHANNES ADB1ANV8 HEBUANVS van de PAVOOBDT te Gouda gemachtigd tot ontvangst van alle gelden den gemeenschappelgken boedel en de Nalatenschap van gemelden Heer C J VAN DE PAVOOBDT toekomende en daarvoor te kwüeeren Zullende gemelde Heer J A H van de PA VOOBDT bg agne gewone handteekening teekenen G J VA DB PAVOOBDT in liquidatie G C FOBTÜIJN DROOGLEBVEB Notans DIEITSTBODE gevraagd v Sofao J P ® Adres onder JNo 1358 Bureau dezer Courant W SCHALEKAMP Jr voorheen RAAIJMAAKERS Oosthaven 17 Heeft gedurende de Kermis steeds voorhanden Aangesneden Taarten Roomhorens diverse gebakjes als Napolitaine Othello s Weener Bordeaux ranje Macarine Roomtaartjes Delicienses enz enz Gorkumsche SÜCADEKOBK Antwerpsche SNIPPEB en id id Bredasche PEPERKOEK Haagsche PONTEKOBK verschillende soorten Chocolade Suikerwerken enz enz BLAUWSTRAAT H 2 I Hoofd Depdt der Znid HoUandsche Bierbrouwerg te den Haag Munchener Beijersch Pilsenerbier Beijersch Lagfer Gerste Lagper Gerste of Tafelbier Deze BIEREN zgn zeer aan te bevelen wegens bonne zuivere bereiding en blgven cristalhelder op de Flesch Te verkrggen per i e Vj Flesschen bg F VAN UTRECHT NB Ook te verkrggen per Vaatjes van af 12Vj Liter Slgters genieten ro rabt Groote Sorteeringp A VAN OS Az Kleiweg E 73 Voor dadelgk of met AUGUSTUS biedt zich aan eene flinke m numoüDSTES of MEID ALLEEN voor de omstreken van Gouda Zg is voor alles geschikt en van goede getuigen voorzien Franco brieven lett Z bg den Boekh P J KRAFT a Hage GOUDA ITieuwe Bessen Jenever blJ SLOTEMAKER Co ToUenliovens STOUT te verkrggen bg F VAN UTRECHT BLAUWSTRAAT H 2 Onovertrefbaar ia de Nieuwe AALBESSEN JENEVEK bg J I HEBUANenZOON Tiendeweg Hermetische gesloten IMAAKFLACONS Inhoud Prijs 2 Liter 371 3 per stnk l j 32 1 271 3 7 25 1 3 20 Verder alle soorten OBOENTEN en EB UITEN voor den INMAAK J GERRETSËi Uitgave van A KOK COMP Italiaansch £ o§klioiiden Beu schets van de Theonêr dezer wetenschap door F 4 BOER Leeraar in de Wiskunde en het Boekhouden Tweede vermeerderde druk 60 Cent Rathenower Brillen en Pince nez Spuiten enz voor particulier en Doctoraal gebruik Suspensoirs Bougies Catheters en diverse Gutta percha Fondralen S H POLAK GeauthOTiseert Opticien Korte Groenendsal Gouda t