Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1886

GOUDA 31 Juli 1886 Gisteren had de harddraieiy plaats welke nitge olirereD wa door de Goudeohe HarddraTery vereeniging Aaa de foormiddag harddraverü voor paardeo elke nimmer een pr j gewooneD hebben om fraaie preien namen 8 paarden deel De prij werd behaald door de twarte biet Nobel eigenaar de heer J Wafelbakker te Hilveraum pikeur J de Boer Jr De premie werd behaald door de bruine ruin Jan alap aan eigenaar de heer J Verhoef te Bletawgk pikeur F van der Burg Aan de namiddag harddrarerij voor paardeo van ceuen klaar prya ƒ 300 en 100 premie in lilveren voorwerpen namen 1 0 paarden deel De pnji werd behaald door de bruine ruin de Prin eigenaar de heer P Smit te Botterdam pikeur P van Santen De premie werd behaald door de iwarie min Willem III eigenaar de heer J Bronner te Sint Maarten pikeur W Koiter Op de tentoonatelling van de Nederlandiche Maatachappij van tuinbouw en planUnkunde Afdeeling Zeilt en omitreken werd onze stadgenoot de heer A Sieentma tweemaal bekroond voor een roieoen voor een bmidsbouqnet De ciroua van den heer Oaoar Carré wat gisterenavond van boven tot beneden geheel betet geen open plaatsje was meer te vinden De gedresseerde leeuwen die tot nog toe iederen avond werden vertoond kwamen gisteren niet voor den dag Het wat een voorzichtfgheidsmaafregel ig waren ditmaal lAó ongehumeurd dal bet van den heer Seeth roekeloos iou geweest cijn in hun kooi te gaan In de plaats van het aangekondigde slotnr op het programma krerg men nu e zien de Arabische volbloedbeogst Mahmoud die na allerlei itaaltjes van goede dressuur gegeven te hebbeo by het publiek rondging en hier en daar uit de hand der toesobouwert lekkerogen at Tot slot presenteerde ons de heer Carré nogmaals zg ne Trakehoer hengsten De opening der jacht op klein wild opgenoemd in de 2e zioaoede van art 17 der wet van den ISdeo Juni 1857 Stbl no 87 is voor dit jaar lo de proviooie Zuid Holland vastgesteld op Zaterdag den 4den September aanstaande met zonsopgang met uitzondering van de jacht op fazanten vaarran de opening it vastgesteld op Vrgda pn laten October aanstaande Van de opening is uitgezonderd de nitoefening van bet joohtbedrijf vermeld in art S lett e der aangehaalde wet Da korte jacht mag dagelijks en de lange jacht slechu driemaal s weeks en wel des Woensdags Vrgdags en Zaterdags worden uitgeoefend Op plechtige wijze is gisteren voormiddag te s Hage op de begraafplaats Ei en Duinen ter aarde besteld bet stoffelijk overschot rao den heer jhr mr W G Hovy in leren kamerbeer des Konings in buitengewonen dienst wiens orerlijden wij in oni vorig nr mededeelden Een uitgelezen kring van vrienden en belangstellenden waaronder verscheidene hofdigoitarisseo was aan het graf geschaard Alvorens de met fraaie bloemkransen gedekte Igkkist in de groeve werd nedergelateo hield de jongste predikant bg de Waalsche Gemeente te t Uage ds Pfender een toespraak waarin hg meer speciaal weet op de verdiensten det ontslapenen in verband tot het kerkgeoootiohap waartoe hü behoorde De oon van den overledene dankte voor de ondubbelzinnige blijken van belaogatelling welke de familie heeft ondervonden ec voor de eer aan zg n betreurden vader bewezen Dinidag middag had op de stoomtram die om 4 uur van Arnhem naar Benkum en Wageoingen vertrok het volgeode plaats Toen da tram nabg Bexiigr Benïgr Bean igr De kleinePrIns en PrinsesCOLIBR te bezichtig en op de KERMIS alhier BV Deze zeer kleine Prins heeft den onderdom van 16 en de Prinses den ouderdom van 18 jaar bereikt en beiden zgn niet grootei dan een kind van 2 j jaar Zg zfln zeer schoon en goed geproportioneerd Staanplaats OVER DB WAAG Prijzen der plaatsen Ie Rang 25 et 2e Rang 15 et Depot der StoomMerbouwerij de Posthoorn te Rotterdam DUBBEL GEKSTE DOBBEL PRINGESSE H 2 hg 2 LAGERBIEE ooi X BIERHALLE f Blerbottelarij de POSTflOOa y S3 y ZBÜGSTEAAT No 85 J H ROODË Sociëteit OITS GEITOEGEF te Gouda Donderdagf Vrijdag Zaterdags en Zondagf 29 30 31 JULI en 1 AUGUSTUS 1886 GROOTE VOCALE en INSTRUMENTALE onder Directie van den Heer H van OS Groot Orchest onder de leiding van den Heer J BLASËR Dagelijks Variëerend Programma Aanvang der Matinees ten 1 uur en der Soirees ten 8 uren Op bovengenoemde avonden BAL na afloop der Soiree Zondagp I Augfustus 18Ü6 Middernacht BUITEITGEWOOIT PEACHTIGTUUIIWEIIK vervaardigd en af te steken door de firma G J EÜIJSCU te Utrecht HH Leden hebhen altijd vrijen toegang Entree s namiddags voor Dames of Kinderen 25 ets Niet Leden 40 ets s avonds Kinderen beneden den leeftgd van 12 jaren 15 ets Dames of Kinderen 50 ets NietLeden 75 ets Vrijdag avond 99 et Kinderen beneden den leeftjjd van 12 jaren 25 ets Op den avond van het vuurwerk Zondag Entree voor Dames en Kinderen 75 ets Niefr Leden 99 ets Kinderen beneden den leeftgd van 12 jaren 50 ets Herplaatsing wegeni müstelling SPAARBAIVR te GOUDA Zaterdag 3t Juli en Maandag 2 Augf e k zal het Bestuur gpeene avondzittingf nouden doch daarvoor in plaats Alaandagf 2 Augf s middag s van 12 1 ure gj eiegfenheid g even tot inbreng en terugvraag van gelden r lamens Commissarissen der Spaarbank alhier Mr J PORTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RUIJTËR Secretaris Onherroepelijklaatste VoorstellingDINSDAG 3 AUGUSTUS GBOOTE MABKT GOV DA Koninklijk Nederlandscb Circus OSCAR CAREÉ Donderdag 29 Juli en Vrijdag 30 Juli s avonds te 8 uren Groote Voorstelling in de Hoogere Bjjkunst Paardendressunr en Gymnastiek Debut van den wereldberoemden Leeuwentemmer Mr Julbs BAWf Sebth Zaterdag 31 Juli Twee groo e Voorslellingen s namiddags ten 2 ure Laatste EXTRA VOORSTELLING voor Kinderen en Begeleiders tegen vermindende prezen Zie verder Affiches en Aanplakbilietten Fhotographie Instantanée De GEZUSTERS MAAS maken het geachte pubhek bekend dat zy dit jaar weder op de Kermis gearriveerd zya met iets GEHEEL IElJVI Caricatuur Portretten in alle gedaanten tegen de minste prgzen Drie Caricatuur Portretten voor 30 cents Zes Buste Portretten voor 50 cents Een groot Portret cabinetformaat 25 cents Groepen in alle soorten met zooveel personen men wil 15 cents Zij hopen zooals elders met een druk bezoek vereerd te worden NB Men lette wel op de plaats op de Mar st tegenover de Garen en Bandwinkel van Mej DE VRIES Portretten die niet gelgken worden niet afgeleverd De portretteo worden gemaakt op Amerikaansch perkament en verdwijnen nooit GEZ MAAS Het Groot Amerikaansch geopend van WOENSDAG 28 JULI tot en met MAANDAG 2 AUGUSTUS Bestaande uit meer dan 400 beweegbare WASSENBJEELDEy voorstellende van af de jongste gebeurtenissen tot en met den tegenwoordigen tijd onder andere Jaantje Struik of de millioeneu juffrouw voorgesteld van het bezichtigen van de juweelen welke ziJ in ontvangst heeft genomen van den heer Bosch juwelier te Amsterdam Leon en Armand Peltzer benevens bun slachtoffer de advocaat Bernays De Leidsche giftmengster Maria Catharina v d Linde benevens ook al hare slachtoffers kortom te veel om te noemen Met een talrjjk bezoek vereerd te zullen worden verblijve ik Uw Dw Dr C SPORK STEDELIJK MUSEUM VAN OUDHEDEN Op ZONDAG 1 AUGUSTUS zal het STBDELIJK USEUM des namiddags van 4 6 uur weder voor den verminderden entréeprys van 10 cents de persoon toegankelijk zyn DE COMMISSIE yteuw ontvangen de2 CentaSIGAAB Merk WILLEJM III J van SONSREER Gouda Snelpersdruk van A BwHSBAif te Gouda 886 Zondag 1 Augustus o 3434 GOÜDSCHECÖÜRANT Nteuwa en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oosterbeek was gekomen heiqerkte de passagiers dat de hoeil van eene dame io brand ttond Die van haar hoofd Ie rukken en het vuor te dooven was bet werk van een oogeoblik Bgua gelgkigdig vloog de japon van eene andere jeugdige dame die op een der balkons bad plaats genomen in brand Het meisje wilde in den angst vao de tram springen maar werd nog tijdig gegrepen Ëen student uit Leiden die zich onder de reizigers bevond greep de brandende japon en draaide die ineen waardoor het mogelijk werd de vlammen te blniscbeu NietUgenstaande de kleedereu der dame zeer gehavend waren heeft zü gelukkig geene brandwonden bekomen De brand ontatncd door vonken uit de pijp vao de locomotief die blgkbaar niet van een vonkenvaoger wat foorzien Gedurig worden in ooalelijk Drente in de veenlagen overblijfselen van gereedschappen geronden die an den grg zen roorlgd getuigen Door liefhebbers van oudheden werden zg in den laatsten tgd zorgvuldig bewaard Het proiineiaal mnsenm van oudheden in Drente bevat vele dier voorwerpen Dit jaar werd wederom in bet veen te Baiuen bg bet tnrfgraveo gevonden aen fraaie steenen beitel De beitel heeft eene grijsgnwne kleur en is vervaardigd van een tteen die de prachtigste kleurschakeeriogen heeb Hg is lang ongeveer twaalf C M by eene breedte vao vgf o M aan het boreneinde die tot 7 cH aao het scherpe beoedeneind toeneemt Ook dez beitel ut in genoemd mnsenm warden bewaard Staten Oeaeraal Twhde Kaheb zittingen van Donderdag 29 en Vrijdag SO Juli 1886 De beer EentUer ioterp rde Dondeidag den Hinisler van Oorlog over de opncbtiog der militaire school te Haarlem en betoogde dat die niet noodig was naast de Militaire Academie en de opleiding bü de korpsen Hg zag in het zoo overhaalt oemen van dien maatregel eene icheodiog van hel budgetrecht der Kamer eu betwiitte de noodzakelijkheid van het nemen van den maatregel bg Kon besluit De Minister van oorlog antwoordde dat d lohool te Haarlem noodig wat om in bet incompleet ran officiereu te voorzien De oprichting van den Artillerie cursnt te Delft 2 jaar geleden was eveneens bg Kon besluit geschied en toen door de Kamer goedgekeurd De heer Benther ontkeode dat het incompleet toenam en den maatregel rechtvaardigde Hg stelde daarom een motie voor in den zin dat het militair onderwijs ter opleiding van offioleren behoort te geschieden bij de wet De interpellatie is geschorst Na de panze had de interpellatie Lohman plaats over het gebeurde Ie Leiderdorp De beer Lohman betoogde dat de kerkvoogden alleen beroegd waren te beschikken over kerkgebouwen en niet de politie geiyk in deze was geschied De minister Heemskerk antwoordde dat de waarnemende burgemeester ran Leiderdorp gehandeld had geheel orereenkomitig zjjne beroegd beid daar bij het wettig gezag beschermd had dat zgn hulp had ingeroepen n l den Fresidenl Kerkroogd en rerder gewaakt bad dat de orde niet was rerstoord De heer Beelaers deelde dit geroelen eo rrotg of in t algemeen met bel oog op de treurige tgden die wij beleren de Segeering kon waarborgen de handharing ran de orde en de bescherming van rustige burgers De Minister Heemskerk antwoordde toealemmeod Mocht herziening der weigering noodig zgn om krachtiger bescherming Ie geren aan matige burgers tegen aanrallen ran jcwaadwilligen die t rolk ongelukkig willen maken dan zou de Begeering haar plicht welen te doen Bravo s De heer Lohman verklaarde de zaak van Leiderdorp later opnieuw in de Kamer ter sprake te zullen brengen In de lilting van gisteren werden aangenomen eenigs natttralisatie ontwerpeo en ontwerpen tot verkoop van Bijksgronden te Amsterdam enz Daarna is aangevangen de discussie over de nadere bepa BINNENLAND lingen omtrent den Saikeraccg ns strekkende om de bnitenlsndsche basterden met ƒ 4 per 100 kg t belatten en de vermindering roor fabrieksrerlies van koloniale suiker te verhoogen tot S i percent In de algemeene discussie herhaalde de Minister van Finaocieo dat rr op dit oogenblik geen verlaging van den suikeraccijns te wachten is eo verzette hij zich tegen het denkbeeld om een tydelgk karakter te geren aan d suikerwet Op art 3 stelde de heer Bahimann een amendement roor ter bescherming ran de Java en beelwortelfabrikanten Het werd met 41 tegen 14 stemmen rerworpen Het geheele ontwerp is aangenomen met 56 tegen 1 slem nadat de Minister van Koloniën rerzekerd had te orerwegen een financieele regeling mrt de snikerfabrikanlen op Jara Al de orerige ontwerpen ijo aangenomen Het adres in zake Batelband is verzonden aan den Minister ran Koloniën met verzoek om inlichtingen De Kamer is daarna uiieengegaan om waarschijnlijk 10 Augustus terug te ksmen en dan te be handelen de Geslichtenwet de Tarieren van gerechtskosten en de erentueele aanrulling de Eechtbaok te Amsterdam Uit Boskoop meldt men dat de Bozententoonstelliog welke aldaar den 3d 4n en 5n Augnstns zal gehouden wordm ler gelegenheid van het 25 jarig beslaan der PonohgUche Fereenigtng aldaar zeer reel goeds en schoons beloofl Vele kweeken zoo ran daar als van elders hebben hunne belangstelling getoond door toezegging van inzendingen op een of meer nummers van het programma Daar de mimie in bet Wapen van Boskoop niet groot genoeg ia om alle iozeodiogeu te bevatten heeft men een afzonderlijk flink en aim lokaal gebouwd hetwelk versierd met grootere en kleinere coniferen enz een goede gelegenheid zal aanbieden om het tentoongestelde te bezichtigen Boskoop is ook in dezen tijd een bezoek overwaard De ongereer 400 hectaren boomkweekergen waarop duizenden en tienduizenden rozen coniferen hulsten enz groeien leveren een schoon geheel Binnen het verloop ran enkele dagen zal men t Parijs een aanvang maken me de lijkverbranding Een viertal ovens waarvan de aanleg is begonnen in November ran bet rorige jaar op de bekende begraafplaats Fère Lachaise is thans voltooid eo tegen het einde van Augustus e k zullen tg roor het gebruik geopend worden Alles is bier ingericht op den roet ran volkomen gelgkheid Voor de doodeu wier stoffelijk overschot hier tot asch zal rergaaii bestaso geen klassen j de daarroor gerorderde prgs is roor allen eren hoog of juister gezegd eren laag want hg is gesteld op 15 fr De ovens hebben een aierlg ken vorm Èen zeer ruime roorhalle geeft den toegang tot den eigeoIgken oren waarboren zich een hoog kocpeldak rerhefl De kosten ran den bonw hebben bedragen 360 000 fr zij zgn ingericht naar hel stelsel Corini te Bome en Hiliaan toegepast Had meo hel stelsel Siemens in de plaats daarran gekozen dan zou meo roor het rerbranden van een lyk niet 16 fr maar 200 fr hebben moeieo vorderen Daarenboven rerkrggt men bij de aanwending ran hel stelsel Siemens geen asch als orerblg fsel maar tengevolge van de hooge hittegraad een ganscb andere zelfstandigheid gedeeltelgk ran glasachtigen aard Alle kranken overleden in de rersohillende hospitalen der hoofdstad wier stoffelgk orersohot door de betrekkingen niet wordt opgerorderderd om op de nog gebrnikelgke wijze ter aarde te worden besteld sollen naar de ovens worden gebracht Men is thans druk aan hel werk om urnen te verraardigeo waario de asch der rerbrande Igken kan worden bewaard Tot dat einde zal op kosten der stad Parijs een groot gebouw worden opgericht Beeldhouwers goud eo zilrersmedeo gieten van bronzen en andere metalen voorwerpen hebben reedt een aantal meer of minder kottbare urnen in gereedheid gebraeh men zal ook leer eanvoadige I goedkooper urne verkrijgbaar itellen in een magazijn I of wiokel in de onmiddellijke nabgheid der oveni