Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1886

Woensdag 4 Augustus l 3425 1886 Pomologische Vereeniging 60UDSCIIE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BOSi OOI op 3 4 en 5 AÜGlJSTtS a s Inzending en worden aangenomen tot 3 Aug v m ten 10 ure DE COMMISSIE Depot der StooniTjierTjrouwerij de Posthoorn te Rotterdam J H ROOOE mm SOfiTEEfilNS SMBSFEELBOEBEHEN ONTVANGEN in het MAGAZIJN van Messen en Scharen Glas Forcelein en Aardewerk Galaoteriên Parfumeriên Byouteriên Lederwerk enz enz HOOGSTRAAT 122 123 GOUDA ZL IVEBE FBAINSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefnesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elizter Het Groot Amerikaansch ireopend van WOENSDAG 28 JULI tot en met MAANDAG 2 AUGUSTUS Bestaande nit meer dan 400 beweegbare WASSENBISJSLDEy voorstellende van af de jongste gebeurtenissen tot en met den tegenwooroigen tgd onder andere Jaantje Straik of de millioenen jnffronw voorgesteld van het bezichtigen van de jaweelen welke z iu ontvangst beeft genomen van den heer Bosch ja weiier te Amsterdam Leon en Armand Peltzer benevens hun slachtoffer de advocaat Bemays De Leidsche giftmengster Maria Catharina v d Linde benevens ook al hare slachtoffers kortom te veel om te noemen Met een talrgk bezoek vereerd te zullen worden verblgve ik üw Dw Dr C SPORK De kleine Prins en PrinsesGollbri zyc tot morgen ZONDAG voor het laatst te zien Staanplaatst over de WAAG Prgzen der plaatsen Ie Rang 25 Cent 2e Rang 10 Cent BE NIEUWE CONFECTION Concureerende Prnzen en solied werk op maat kan alles in den kortst mogelgken tgd geleverd worden D Pnijk Korte Tiendeweg D 97 KIPPENVOER Gezonde KLEINE TABW per 100 KG 6 40 vermengd met MATS en GERST per 100 KG 8 wordt bg minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT StohiijkertUtu GBOOTE MARKT QOVBA k i X Ï1 Koninklijk Nederltndscil Circus OSCAE CAEEÉ Zaterdag 31 Juli s avonds te 8 uren Groote buitengewone Voorsteiiing Debut van den wereldberoemden Ziceuwentemtner Mr Juiss Batty Sebth Afwisselend rgden en voorstellen der beet gedresseerde school en vrgheidspaarden Zondag 1 Augustus en Maandag 2 Augustus iedere avond te 8 uren Groote Voorstelling en Dinsdag 3 Augustus s avonds te 8 uren Eerste Groote Komieke Voorstelling met expresselgk gekozen Programma COGiVAC FINE CHAMPAGNE p flacon 2 VIEÜX COGNAC p L 1 80 p Fl 1 50 COGNAC per Liter ƒ 1 50 per ïlesch ƒ 1 25 bU SLüTKMAKER en Co W SCHALEEAMP Jr voorheen EAAIJMAAKEBS Oosthaven 17 Heeft gedurende de Kermis steeds voorhanden Aangesneden Taarten Boomfaorens diverse geba es als Napolitaine Othello s Weener Bordeaux ranje Macarine Boomtaartjes Delicieuses enz enz Gorkumsche SÜCADEKOEK Antwerpsche SNIPPER en id id Bredasche PEPERKOEK Haagsche PONTEKOBK verschillende soorten Chocolade Saikerwerken enz enz Nieuw ontvangen de 2 Cents8IOAAR Merk WlLLEm III J van SO SBEEK Gouda Opentare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zga voornemens op Woensdag den 11 Augustus 1880 des namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN a Het afbreken en wederopbouwen van het achtergedeelte van het gebouw 4 rti Legi i Het verrichten van eenige bnitenverfwerken aau Gemeentegebouwen in twee perceelen De bestekken met voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretarie en aan de Stadstimmerwerf ter inzage liggen Het bestek sub a is ad ƒ 0 75 te verkrggen ter plaatselgke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect Voor net werk sub a ArtiLegi zal de aanwgzing plaats hebben den 7 en 9 Augustus 1886 des voormiddags tusschen 10 en 11 ure De inschrgvingsbijetten op zegel geschreven door den inschrgver en zgne borgen geteekend en behoorlijk gesloten zullen den 10 Augustus 1886 vóór des namiddagfs 5 ure op de GemeenteSecretarie moeten zgn ingeleverd i Snelpersdruk van A Bbiükma te Gfluda GOUDA 3 Auguitu 1886 Het reiullaat ran het waterandertoek der Waterleiding gedurende Juli wa ala rolgt 5 Juli iKooodigd 6 4 Miliigr Kalinmpermaoganaat 2 S 21 ff H 9 H n 31 4 8 m HU Z K H Prio Albreebt ran Pmiien heeft hedeomiddag de kerkglazen alhier beziohtigd Voor de rerkieiiog rao t ee leden ran den laraelitiHben kerkeraad maakten ran de ruim 70 kietera aleofati 6 ran hun reeht lebrnik De afiredende leden erdea herkoun de heeren M £ Monaach met 6 en M L Cau met 4 alemmeg De beer J P ran der Kleqn alt Gouda deed mei gnn ilgen uitalag het aoie examen roor hoofdonderwüier Wy vettigan de aandacht outer aladgenooteo cp bet concert dat Zondag a a in de aocieteit Ou Oenoegen gegeren irordt door de Liedertafel nBarpe Damdt nit fiotlerdam met medewerking ran de HcbiedamMhe Muiiek rereeniging nKunitmin Naar wy rernemen moeten de uilroeringen ran genoemde gezelwhappeu in de plaat aar ag tljn gerealigd een goeden naam hebben en bei lal aeker reien te deeer tede aangenaam zyn daarmede kennia te koDnen maken Te Bleitiryk een gemeente met ongereer 1600 iowooera wordt nu by de twee openbare Kholen en een achool met den bybel ook nog een jhool roor nit luitend roomKhe kinderen geaticht By den bnrgemeeater ran Am terdam i reed byna 18 000 ingekomen roor bet iond tot het rerleenen ran onderataod aan tieke en beratellende agenten ran politie aldaar De Ktrk Ct bebelit bet gemotireerd besluit der Alg Synode betredende Leicrdorp De Synode bealnit dat de heeren 0 Vlag W Boa C Boeit O Van Dommelen D Samaom J W Koning en J Moraal door woord en daad ten duidelykite getoond hebben zich af te heiden ran de Ned Uerr Kerk dat zi door hun rrijwillige afioheidiog ran het kejkgenootMhap opgehouden hebbende tot de Ned Uerr Kerk te behooren daardoor teren ran hun re pccliere betrekkingen ah predikant onderling en diaken van de Herr gemeente t Leiderdorp iqn rerrallen dat er du in Leiderdorp een predlkanMracainre ia en dal loolang in de opengerallen plaateen ran ouderlingen en diaken niet op wettige wyie ia rooriien het Clauioaal Beatunr ran Leiden moet optreden om te doen wat dea Kerkeraad i gelast den Soriba ran het Claaaicaal Bealunr ran Leiden om de rereiaehte kenniagering ran het ontataan dier raoature by het daartoe aangeweaen Ministerieel Departement in te zenden en het Claasicaal Bestuur om by ontalenleoi ran een kerkeraad in de Herr gemeente te Leiderdorp aldaar te doen wat de Kerkeraad ii totdat hierin op wettige wy cal worden rooreiea gelast dat de ring Alphen rotgena de bepalingen ran het Beglement op de Vacaturen moet orgen roor de rerrnlling ran den predikdien t eni Omtrent het plan ter bebouwing ran de gronden gelegen tnuohen de Hoofd teeg en de Qelderuihe Kade te Botterdam rerneemt de X R Crt kat rolgeode De bouw lal geKihieden door umeowerking ran de firma C H Eokhart te Botterdam ran wia het nieuwe plan ia uitgegaan met de firma Van Lith k Van Dam te Botterdam en den heer C Muyaken te Amsterdam Het onregelmatige terrein ia op het plan tóó ingedeeld dat byna alle huiieo achttien in getal lairer haakioh inllen tyn De gereis lyn ontworpe in den Italiaanschen renaiaaaDSMlyl Het oodergedeelte der gerela aan de Oude Haren en Kolkkade rormt een galery ran oogelykmatige bogen loodat men beuhermd tegen weer en trind langa de fraaie magaiynen welke daar gesticht lallen worden ia kannen wandelen Ook liggen in deie galerij de toegangen tot de borenbniien die een ongemeen fraai uitaicht rerkrygen naar de Maat en naar de Kolk De boveabouw bestaat uit 3 rerdiepingen De gereis aan de ünde Haren en Kolkkade isllen uitgeroerd worden in graniet en witte steen die aan de Oeldemohe Küie worden uitgeroerd in baksteen met banden ran witte zandsteen Aan alle hoeken komen aprekende gedeelten die bui4eo het gerelriak uiMleken loodat deze gereis by hunne groote afmeting een achoon geziobi rol afwisseling inüen oplertren Een ineender oppert in het BmMtUad het denkbeeld om roortaao rolkaoploopen ala Maandag II er te Amsterdam een heeft plaats gehad met water in plaats van met runr te dempen door de menigte uiteen ie jagen met eenige llinke wateralralen uit de sloombrandspuiten Het übd ontraadt de toepassing rao dit denkbeeld rooreerat omdat het blad twyfelt of bet middel wel doel zou treffen Als de insender Maandagarond de mannen getiaa had die op en achter de barricaden ran steenen de politie en mIdaten aanvielen on hy lyn meeoing niet haiidbaren dat dergelyke lieden roor e n straal water op de rlneht louden gaan Ter wille ran de popaUrildt rao Amateidam voorbeeldige brandweer tnn het blad ook gaarne tieu dat dit corpa lieh uitslaitend lot lyn taak bleef bepalen Braodgeraar legt bet Hid tallen wy in onie groote itad altyd honden Oeraar roor oproer i daarentegen ran leer roorbygaanden aard en lal geheel rerdwynen loodra eenige der mce t schuldige opruien roorbeeldig gestraft tyo Vroeger maakten wy melding dal de ambtenaar die roor dienstzaken op reis ging moest beginnen met den Staat hel roor die reia beooodigde bedrag roor te schieten Eerst ai die reis kon hy eene declaratie ran gemaakte reia en rerblyfkoaten indienen om eenige maanden later dit bedrag terug te omringen na aftrek ran tegel en legeagelden Dete mededeeling werd in toorerre bestreden dat wanneer alleen rei Jui ffêtn vertl ifjtetttn in rekening tyn gebracht dete ateed rry ran legelreoht waren onafbankelyk van het bedrag Om nu behilre het rooraohieten de minder aangename tegel en legeabelastiog te ontgaan verdkortelings door iemand die ambtshalre had moeten reiten tyne declaratie in tweeën gesplist als ééne berattende ppgaaf der reis en ééae die der rerbiyfkoatao Daardoor bleef de laatste beneden de 10 en kon dus op ongetegelü papier wordeningediend Maar jawel ly die geroepen ijjn de deolaratién te controleeren tonden die ran iemand terug met de opmerking dal al de in rekening geb achte kosten tot eene en deoelfde reis behoorden en dus op ééoe declaratie moesten wordeningediend ergo dat hy alles te tarnen op geaegeld papier moaht overbrengen en by de ontrangtt ran het mandaat ter uitbetaling nogmaals legalrecht moest offeren Alleen by reiten welke het mogelyk maken op dentelfden dag op tyu standplaats terug te keercn en rerblyfkosien overbodig doen lyu of roor andere tnirere reraohotieo wordt de ambtenaar rrygeateld ran aegelkoaten En wanneer komt dit roori Ank Crt Een welkome tegenspraak Het sohynt dat de re achrikkelyke tafereeleo in de ait Montreal ontvangen telegrammen opgenomen orer den hongersnood in Labrador niterat orardreren too niet geheel rertonnen tyn Volgeoa een bericht toch in de N York Tribune nit Halifax is er niemand vao honger omgekomen By oadar onderteek blykt borendien dat men meer peraonen heeft opgegeren ala door den nood lydende dan er aan de g heele knat waar de nood heerschen moet wonen De Engeliche Begeering de Hudson s Bay Company te Londen n de tich te Londen berindeade attorneygeneral ran Newfoundland de heer Winter weten orerigena geen ran allen iet ran den hongersnood ofschoon tij allen geregeld tydingen uit Si Johns ontrangen Eindelijk is het meermalen gebeurd dat de rischrangat misinkte doch dan werden ty steeds ran wege het gonrernement an dat ran Canada voldoende bggeataan om niet ran honger te ilerren Hoe de rreeaelyke praatjes in de wertld tyn gekomen en waarom weel men nog niet genoeg tij het te weten dat bet boogslwaarsehijnlyk praatjes tyn Volgeni een bericht in de DaÜg Naei dat wy in dit telfde nr opnemen lijn het echter rolstrekl geen praaijea Hoe de jniate waarheid te weien P Waar kunnen de roorstanders ran indireote belastingen bun ideaal vinden Laat hen scheep gaan en koers tellen naar China I Daar kent men bigna geene andere en die dan nog roornaroelgk op den baitenlandsohen handel drukken Vooreerat beeft men daar de Kusu of acoynskanloren ran onda her in de roornaamste hareopiaatsen en in eenige binneulandsohe middelpunten ran koophandel bestaande De opbrengal daardoor is roor het keiterlyk bewind te Pekin bestemd en nam ran I860 tot 1881 ran 4 tot UVs millioen laeli toe thans bedraagt ty 13 millioee sjaara Ten tweede bealaao de barrière of grenskanioren ook wel Lekin atation gebeelen walker oprichting rau 1663 dateert Dete kantoren beffen eigenlijk meer een tol dan eene belasting hunue opbreogat onderhoudt de prorinoiale baatnren en wordt ge cbat op 18 millioen taela per jaar De iacdrente bedraagt ruw geschat 25 l 30 milioen jlindelyk beaiaat er oog een accyn genaamd Lo li hai waarorer in de laatste tijdrn veel geachryf is geweest ala tynde de inroering daarran in stryd met de iniernationale handelsrerdragen Het i een rroht dat ren goedereu geberen wordt op de plaats hunner beatemming Buitealandwshe handelsartikelen dea te twaarder door den Xub tol getroffen naarmate ig rerder naar bel binnenland gezonden worden behandeld men ter plaatse van aankomst alsof hnn iransieipaa rerrallen is en tyi daarom aan gel lo ti sbui recht onderworpen Ten slotie bealaao nog als buitengewone en ongeregelde bronnen ran inkomst in tyden ran nood de rerkoop ran ambten en extra heffiiigen orereenkomeude met de toogeoaamde beden uit onzen g afelyken tyd De rerkoop ran ambten is echter onlang by keiterlyk adioi afgeschaft De gewichtigste posten in het belaalin weien warden aliyd gegeven aan mandarynen ran den Maohu slam Onder anderen ia dit altyd he geval geweest met den Hopper of dir eteur der belaatiogen te Canton De emolumenten aan dete potten verbonden maken de mededingers zeer talryk want drie jaren talk eene betrekking te verruilen maakt den ambtenaar voor tyu leren rijk oodankt de groote nitgaren die hy doen moet om tyn post te behouden De koopsom gaat met de winst ran het eerste jaar been die van het tweede moet besteed worden aan gewhenken om benyder te sussen of gnnstig Ie siemnien maar in het derde en laalsie jaar klopt de afiredende ambtenaar er een 200 000 taels uit als trooatmiddelije roor den onden dag Een knapenoproer beeft deter dagen plaat gehad np For nerolles een Jer eilanden rau Hyères in een daar gerestigd armenhuis roor jongens De Heer Boiisen die sedert vyf jaren eigenaar ran dat eiland is en iioh daar op den wycboaw toelegt had om goedkoop de noodige arbeid krachten bg dat bedrgf te bekomen en tereua een goed werk te doen speculatie en philanihropie dat geaticht daar gerestigd en met bet armbestuur te Parijs een orereenkomat des betreffende gefloten Een gedeelte der knapen die in de termen rielen ran een rerbelerhnis werden aan ign lorgen toe