Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1886

nrtronwd onder beUling tu 76 oentime per dag oor iedereu jongen Daarroor nam hg dan de opToeding en het onderhoud der jooge deugnieten op lioh en terena reraobafte hg hun tooals geieitd ia te ignen bate een geiondea lichamelgkea arbeid Ougereer 100 knapen qn uu in dat gesticht Maar de jongeoa klaagden OTrr aleohle behandeling Taawege Roaaaen en tgn Trouw Een hunner ontanapla reeds een paar malen En na onlangs brak op het eiland een oproer nit dat loo ernstig werd dat Bouaaen naar Toulon zond om hulp De Prooureur geDcraal en de onderprefect begaren ich onterwgld naar Porqnerolles en ronden er de jongens rersehanst in een oud fort met een menigte steenen te hunner rerdediging gereed Het gelokte den heiden ambtenaren door goede woorden eo beloften de rust roorloopig te herstellen Maar den rolgeuden dag brak opnieuw het oproer nit dat de tnsscheukomst der gendarmerie noodukelgk maakte Aan het reraoek ran Boussen om inheohtenisoeminK ran de belhamels werd echter niet oldaan Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat de jongens werkelgk slecht geroed en barbsarsch behandeld werden Het zal nu zeker wel uit zyn met de rerbintenis tnsichen den Heer Ronssen en de AuuUtnce Fublique of meo zal althans hel lot tan de knapen rerbetereo Daiiuu schrgft in zgn laatate Haagsche omtrek in bet Vaderland o a het rolgeode We beleren tegenwoordig wel alappe tijdeo I De sentimentaliteit ia in de plaats getreden ran het sentiment alhoewel het aleohts zgne karikatuur kan tgn Themis zwaard is naar den oudroestwinke gezonden cellulaire paleizen worden roor de heeren misdadigers opgericjit en indien Jean Jacques Rousseau nog eens op deze wereld reracbeen zou kg die gewoon was z jne kinderen langs de straat te atrooien en placht leren ran den afral der grooten een aaodoenlgk boek kunnen schrgren orer raeantiekoloniën roor de kleinen en orer het ler ral der hoogere standen t Eu we zouden daar natnorlgk allen weer ja en amen op zeggen en eene traan wegpinken uit het lodderig oog I y e aprekea toch thans niet meer ran plichten dat klinkt zoo steil maar we hebben denmond rol rau onze rechten Eén recht rooral is het stokpaard onzer dagen het alleeazaligmakeode stemrecht I Eo terwijl we om ons henen geheelerolken lien te gronde gaan iti den poel der rerfciesingen dat demoraliseerendste aller bedrijreol zeggen we den armen rerdooldeo naast oas komt toch kiezen liere rriendeo een rolle stembus vergoedt een leegen broodbak komt toch kiezen Eueen ieder onzer tracht de eerste te zgn in zgneuitnoodiKing met zoet gefluit of hij nog een zieltjeof een schaapje tot zich mocht trekken tot groolereer zgnerpartg Zoo lerdwgnt dan alle gezag op straat en io huis En zg die zich tegen het gezag verzetten die geen paling alleen trekken maar ook dienders knuppelen worden verschoond wegens hunne opgewondenheid I Reeds op den avond oa de bloedige oproertooneelen las ik in een onzer groote bladen Laat dan niet op het kort en rasiberaden ooder drnkkeu van den opstand de naweeën rolgen van lange en verbitterende gerechtelijke vervolging Daar zal berouw genoeg zgn Daar zullen traneo genoeg vloeien Laat de straffende gerechtigheid waar zij het eenigszics vermgden kan ze nog niet vermeerdereu Laat zg hare oogen sluiten voor schuld die meer in opgewondenheid en verleiding haren oorsprong vindt dan in boozen toeleg Laat liever de balsem der barmhartigheid droppen in de geslagen wouden O I die balsem der barmhartigheid I Terwijl veertig gerechtsdienaren door de oproerlingen gruweIgk mishandeld omdat zg hunnen plicht deden zonder vreea en zonder blaam daar ginder liggen te kermen op de ho ilen banken van het politie bureao en een elk die nog bloed heeft iu het Igf de fiolen tgns tooma zou willen storten o er de hoofden der misdadigers komt reeds een onzer aandragen met droppels van baro en flau hartigheid I Maar is het te verwonderen dat die hniatipotheek ingang vindt wanneer zelfs de rechterlgke macht meent te werk te moeten gaan tegen den grootsten opruier in ons land met eene lonkmoedigheid welke verbazing wekt f Ieder weet dat de leider der so ciaaldemocraten maar meer nog de rondreizende opstoker tan het arme volk onlangs slechte voor den hove had te versohgnen met het bericht van de tiekte zgns verdedigers om voor onbeperkten lyd het vonnis dat hem tot een jaar gevangenisBtraf veroordeelde krachteloos te zien gemaakt Een spotter zeide dat die leider zich wel een advocaat zou hebben nitgekoien met een slepende ziekte maar ik heb te veel eerbied voor de overheid om hier te spotten en niet in gemoede te rerklaren dat de rechter naar orertoigiog en geweten heeft recht gedaan al moetntik daar schoorvoetend aan toe roegen dat ik in zgne plaats een geheel andere orertniging en een geheel ander geweten zou hebben gehad Wel is hel me bekend de deftige theoretioi onder ons zeggen dat men het recht ran rerdediging niet mag beperken Dan sedert wanneer regeert men een Land met pbraaes Eo daarenboren sedert wanneer heeft de geordende Maatschappg het recht van zelfverdediging roorwaar een heilig natuurrecht verloren P Waarlgk ook hier blgft het woord van Alphonse Karr van toepassing dat de andere heeren beginnenl Bg al die zwakheid tegen zoo groote vermetelheid zie ik slechts éea lichtpunt in de Amsterdamsche beroerten het loyaal gedrag der Willemsirsters en vooral van de zonen dea ouden burgemeesters Jacobus en Leendert Mens welke de politie hielpen Waar zg konden en de oproervlaggen neerhaalden van de Zaterdagsbmg Die twee viscbhandelaara z jn heldenfiguren en hunne vrije onderdanen brave kloeke mannen Zg schamen zich hunne gevoelens vao trouw niet in het minst Toen de Koning oa den waterspood van 1861 Amsterdam binnenreed legden ze cent bg cent samen en rereerden hun Vorst eenen beker waarop het volgende gegrift stond Bewgs van liefde en gehechtheid ran de bewoners der Willemstraac aan onzen beminden Koning Willem III Die beker rolgt den Vorst overal en nimmer zet bg zich aan tafel zonder een dankbaren blik te slaan op het edel gescbeak Zie dat doet mgn hollandsch hart weer goed I En nu laat ons allen trachten het lot onzer broederen te rerbeteren ook ten gedeeltelijken koste ran eigen goed en have Maar tevens laat ona slechts éene wet kennen en slechts éene gehoorzaamheid Dan zal het ons beter gaan Orer de toestanden in Labrador wordt uit Montreal het volgende aan de Daili Newê getelegrafeerd Een Eskimo de eenig orerlerende ran eene nederzetting van 130 personen te Okkak verhaalt dat in het begin van Maart al bet voedsel was verbruikt tot den laatsten droppel traan eo hel laatste stukje zeehondenvel Van tgd tot tgd slaagde meo er nog in een beer te dooden Op 3 Juni had men sedert zes dagen niets gegeten toen begon men zijn toevlucht te nemen tol de Igkeo van hen die reeds waren bezweken Dit afschuwelijk voedsel veroorzaakte echter een hevige dyssenterie zoodat op 1 Juli toen 26 Igken waren opgegeten nog slechts zestien personen in leven waren Deze ongelnkkigen trokken langs dro kust in sleden door vier honden getrokken De ponies waren reeds lang als voedsel gebruikt Toen men op r er en twintig mglen afstand van kaap Mngford was gekomen werd de troep door een hevigen sneeuwstorm overvallen Terwgl de reizigers naar den weg zochten werden zij door een dertigtal witte beren aangevallen die hen allen op twee na doodden en verslonden Duizenden beren waren uit Pennyland overgekomen plunderden den voorraad te Okkak woelden de graven om verslonden de Igben en tastten de levenden aan Zg hebben een uitgebreid district geheel onbewoonbaar gemaakt De bewoners der kleinere nederzettingen hebben de vlucht genomen naar de visschersdorpen aan de kust doch onderweg werden hunne rgen door beren en wolven op vreeselgke wgze gedund Krankzinnig van honger bestreden zg het gedierte de orerblgfseleu hunner makkers in den reg l met het eenig gerolg dat de beren en wolren een dubbel maal kregen Van maatregelen der koloniale regeering tot roorziening in den nood ia nog niets bekend Bg gelegenheid ran het rgfhonderdjarig jubileum ran de Universiteit te Heidelberg dat spoedig op hapden ia zal het welbekende reuzenvat in den slotkeld r door dichters zoo vaak bezongen weder met druivennat gevuld wordeo Meer dan een eeuw is het een der grootste merkwaardigheden van Heidelberg geweest en nu zal het weder den verkwikkenden drank verschaffen Sedert zgne rerraardiging is het nauw rerbondeo met de geschiedenis van den Palts en met alles wat rerder te Heidelberg geschied is De kelder waarin het vat ligt en die reel ran een toren heeft werd io 1691 eenig en alleen ge bo uwd tot berging ran dit reusachtige wgnrat Het rat dat de toenmalige keurvorst Johsn Casimir gelgk de kroniek metdl roor 600 maken liet was toch niet het tegenwoordige en ook lang zoo groot niet Het kon iniusschen het rrij aanzienlijke getal ran 168 000 flesscheu bevatten roor de 21 gzeren hoepels die de duigen bgeen hielden waren 122 centenaars metaal gebruikt en binoen in het ral kon een man met een lans rechtop staan In den dertigjarig oorlog die zich vooral in den Palta door de vreeselgkste verwoestingen kenmerkte ging ook dit gedeokteeken van een zgncr laaute vorsten te niet Terwgl de toenmalige paltsgraaf kenrvorat Prederik V nit zgn kooinkrgk Bohemen moest vluchten waarvan hg de de kroon tot zgnongelak bad aangenomen rernieldeo de keizerlgke onder Tilli werd in 1622 beatormd en daarna rerwoest Ter verranging van het groote rat dal doorde plundering geheel onbruikbaar waa geworden liet de kenrrorsl Karl Lodwig de loon van denongelukkigen Winterkoning io 1664 een nieuwvat vervaardigd waarbg het vernielde wel eendwerg Keieek Het is daarom des ie merkwaardiger omdat deze rorat zelfa door zgne ganschehofhouding gerreesd werd als een rgand ran wgndrinken en ran alle onmatigheid Hel kan daarombezwaarlijk zijne bedoeling geweest zijn door deverraardiging ran het rat aan Heidelberg eeneberoemdheid te willen schenken die eenig io haresoort maar toch rrij twgfelaohtig was Neen Karl Ludwig begrerde zich in elk opzioht om het land dat door den oorlog zoo rerwoest was weder op te heffen en zgne vroegere rruohibaarheid te doen wederkeeren Daar bg zich rerbigdde in de gedachte de redder en weldoeoer zgna lands te worden zoowilde hg in het reusachtige rat het symbool wederoprichten van de orerrloeieode welraart der Paltsisohe landen Onderscheidene der rgmspreuken welke builen op bet rat geschreven werden duiden deie 1 bedoeling aan i Was Feindeshand was Sokwert verheert Was Kriegesfeuer bat rerzehrt In diesem Lande Schloas und Stadt Der fromme Fürst erneueit hat Golt segne dieae Pfalz bei Rhein Voo Jahr zu Jahr mit gniem Wein D asz dieses Pass und and re mehr Nichtj wie das alle werden leer Het nieuwe vat hield 245 176 flesscben in had vah boven een danszaal met galerg zooals men nog hed n zien kan en vertoonde aan de noordtgde een Bacchus die op een leeuw reed aan de zgkanten vier saters met blaasinstrumenten Op de beide bodems van het vat stonden spreuken evenals de boven aangehaalde Twee andere verzen daarv luiden Der Wein uus fremde Sprachen lehrt Den Bloden Herz and Muth vermehrt Berausoht man sich so werden gleichDer Knecht ein Herr der Bettier reiach Man brauet Bier im Land zu Meiszen In Ssobsen Pommern Holland Frenszen Glottlob die edie Pfalz bei BheinOiebt uns und ihne gnten Wein De kroniek dier dagen verhaalt van een grap die Karl Ludwig eens in de danszaal van hel vatmaakte Toen de hertog van Neuburg te Heidetberg de erfelgke vereeniging met den Keurpallsbekrachtigde liet de keurrorst in het groote rst dal destgds leeg was de trompetters en plaokaiageraplaats nemen en dineerde boren op de galerij Terwgl da doorluchtige personen aan tafel zaten moesten de trompetters en paukslagera plotseling zich met reel gerucht laten hooren waarin batdoorluchtige gezelschap veel rermaak aohepte Gedurende de sruwelgke verwoeatiugen ran Hal delberg door de Franachen in de successie oorloges 1628 1693 kreeg ook dit rat weder loo reelschadadat het roor langen tgd onbruikbaar werd eo lesgbleef slaan tot dat de keurrorsl Karl Philip hat weder liet herstellen eo in den toestand bracht waarin het zich heden nog berindt Na deze var inieuwing kan bel oog iets meer dan aroeger in houden nl 283 299 flesscben zooals een wisknudiga berekend beeft Nieuwe rgmpjes werden er opge J aobreren o a de luimige waarschuwing J i Klopf nur nioht mioh M Soust klopf ioh dioh m Klopf hier niobt an m Sonst mast Du drao m Het kleine nil hout gesneden standbeeld dat de 1 reiziger nog heden naast bet rat de wacht ziet 1 houden stelt den dwerg Clement Peiker roor dia hofnar was bij den genoemden Kart Philippi Destgds J noemde men hem in het slol den Clementel van den keorvoral i Blgkens een telegram nit Bayreuth ia de beroemde kunatenaar Fraoz Liszt in den avond van 31 Juli aldaar overleden Eene rerkoudbeid op een tochtje in de Ardennen opgedaan veroorzaakte eeoe longontsteking aan welke hg bezweek hoewel men zjJD rersoheiden nog zoo spoedig niet hsd roorzien Met Liszt rerdwgnt zeker een der belangwekkendste figuren in de kunstenaarswereld niets slechts om zgne rirtttositeit op bel gebied der kanst maar ook om het eenigszins geheimzinnige dat hem opgaf Hiertoe werkte ongetwgfeld mede dat loen Liszt in het jssr 1869 zich voor de tweede maal naar Bome begaf hij de wereld en bare genietingen afzwoer in den geestelgken stand trad en zich roortaan abt noemde hetgeen hem echter toen deze bui van mysticianie voorbg waa niet belette om weder ala virtuoos op te treden waarbij liet geestelgk gewaad het belangwekkende van zgn persoon nog verhoogde Dit bleek het duidelijkst bg zgn jongst bezoek te Londen toen hg in de hoogste kringen en ook onder de beroemdste knostgeDOOten de hartelijkste ontvangst vond Na verschillende kuDStreizen vestigde Liszt zich na 1848 te Weimar waar hem reeds vroeger door den groothertog de titel van buitengewoon hofkapelmeester as toekend Liszt vormde aldaar een kring van toonknnstenaars die zich de bevordering ten doel stelden van de muziek der toekomst door Wagner en Berlioz ingevoerd In zgne latere levensjsren hield Liszt zich veel te Budapest op en stond daar aan het hoofd der Hongaarsche mnziek academie op zgn aansporing gesticht Zgn eerste dramatische oompositie waa eene opera Don Sanche getiteld welke in 1826 te Fargs werd opgeroerd doch geen blgveodec indruk maakte Gedurende hel eerete tgdperk zgner loopbaan waren zgne werken overigens meest compositiëo voor het klavier vooral berekend om zgne virtnoaiteil en het maken van effect in het licht te stellen Zgne SimphoHuche DUhtunge van latere dagteekening zooals Tauo Die Hunnuchlagt Fau$t Promttheut enz siniten zich bg de richting van Berlioz en Wagner aan en vinden groote waardeering bewonderaars dier richting Dooh ook buiten den kring van het eigenlijke Wagner publiek droegen zgne groote missen en zgn oratorium Die heüigi Mliiaieth er toe bij om ign naam als tooodichter te vestigen Als scbrgver deed Litzt ziob kennen door zijne geschriften over Wagner Chopin enz en als medewerker in verschillende tijdachriften Door zgne techniek zijn verbazend gehengen en zijne vaardigheid om prima tiita te spelen stond hij als klavierspeler op een hoogen irao Litzt werd op 22 October 1811 te Raidwig in Hongarije geboren en bad dus den ouderdom van bijna 75 jaren l reikt De alchemie hoopte het middel te vinden om goud te maken Er zgn tegenwoordig geen alchismisten meer Toch wanhoopt mw er nog niet aan het middel te vinden om diamanten vervaardigen Romanachrgvers hebben vaak personen verdicht die in hel bezit van dit geheim waren Wat zon deze kunst den bezitter een fabelachtig fortuin en een onbegrensdemaobi ondet zgne medemenschen schenken Dezen droom hebben de geleerden trachten te verwezenlijken De heeren Saint Claire Deville en Caroo eu de heeren Fremy en Feil z n er wetenigk in geslaagd kunstmatig safiren en robijnen e vervaardigen die men in hel museum Van de nainnrlijke historie en in de school van het mijnwezen kan tentoongesteld zien Deze safiten en robijnen zijn wat de kleur de hardheid de ocdoorzichligheid de crisstallisatie en de eiginscbappen der straalbrekiug betreft volkomen gelgk aan de echte ateeneu die uit dei mijnen van Ceyloo eo Brazilië komen Zg hebbeo alleen niet de dikte der natuurlijke edelgesteenten de nataur en niet de wetenschap gaat dus voort de kleinnoodiën te leveren Hel vraagstuk is niet opgelost Wanneer men deze robijnen scheikundig gaat onderzoeken dan bevindt men dat ze bestaan uit eene verbinding van aluminium magnesia g zerproloxyde en sesquioiyde van chromium eu aillioaten evenals de echte robijnen Hunne dichtheid komt vrijwel overeen met die van de Oosteracbe robg oen die de meest gezochte zgn Een scheikundige wien men ze ter hand stelde kon niets anders verklajen dan dat het fraaie en goede natuurlijke robgnen zijn En toeh zijn de kenners niettemin van het tegendeel overtuigd Het rood dezer robijnen aohijnt wel onberispelijk op het eerste getiobi maar een geoefend oog ontdekt spoedig dat er een rosaohlige weersobijo doorloopt en dat de glans twgfelachilg ia Wel maken zij krassen op bet glas maar hebben toch niet de bardheid van den echten robijg Een ernstiger onderscbeidingsteeken ontdekt men bg het kloven men weel dat edelgesteentea zich splijlen in de richting hunner knstallisaiie datiij een soort van nerf hebben even als hel bont en dst men rich daarvan bij het kloven bedient Die nerf is niet te vinden in de robijnen van Qeoève Om de vergelijking voort te zetten zij züd als kuoesterig hoot Men heeft hier dus klaarblijkelijk niet met eene nabootsing te doen omdat deze robijnen regelmatig zijn samengesteld uit de gewone grondstoffen der echte robgnen Evenmin kan er sprake zijn van eene kunstmatige reprodiictie zooala de geleerden wier namen wij boven aannaaiden beproefden omdat de geschiktheid om gekloofd te worden juist ontbreekt Wij staan dus roor een veel opmerkelijker feit Hoe heeft men daar robijnen die ncoh echt noch valach zijn verkregen P Ziehier hoe men zich de zaak vooraielt men hield het robijo tot biertoe voor onoplosbaar iemand moet nu hiertoe bet middel hebben ontdekt en op deze wijze een aantal kleine robgnljes tot een groolen rereenigd hebben Zoo wordt het doMelijk hoe deze robijn de samenstelling van dea echten heeft en toeh piet gekloofd kan worden hetgeen zijne kunstmatige vorming verraadt Twee cijfers tullen al dadelijk bet voordeel dezer bewerking aantoonen Tien karaat kleine robgoijes Ie quallteit zgn een tiental francs waard geamollen en rereenigd tot één ateen en rerkoofat ala een echten robijn ran 10 karaat zullen de kleine lleentjes 10 000 frcs waard zijn Men ziel dos wat de netto winst is Is het eigenlijk wel een bedrog P Er wordt een onderzoek ingesteld en dit zal dienen uil te maken of het eene bedriegerij is of niet Indien bet waarlgk mocht blijken dat deze robijnen gesmolten zijn dan zal de wijze waarop men daarmede te werk igaat zoodra zij zich rerbreidt gewis de belangstelling der geleerde wereld in hooge mate gaande maken BulteDlaadscb Overzicht De rerkiezingen der departementale raden in Frankrijk hebben een aanvang genomen Van de 1418 raadsleden die moeten gekozen worden zijn reeds meer dan de helft aangewezen Wie ran beide partijen want republiek en monarchie slaan nu vrij zuiver tegen elkaar over de overwinning behaalt kan natunriyk eerst blgkeo wanneer de volledige uitslag bekend is De radikale bladen zijn volstrekt niet ingenomen met Jnlet Ferry s verkiezings manifest Zü keuren het af dal daarin wordt gewaagd van de koloniale staatkunde welke volgens hen 186 conservatieven in de Kamer heeft gebracht Het Engelaohe Kabinet is thans gereed Stanley is in hel Kabinet getreden als president van den Board of Trade terwgl Slaobope daarvoor aanvankelijk benoemd Minieier van Koloniën en Sir Richard Cross Minister voor Indië ia geworden Io Spanje ia een ministerieele crisis ontataan De minister van financiën Camacho beeft zijn ontslag genomen Bg zijn hervormingsplannen vond Camacho te weinig ateun bü den minister president Sagaata zoodat hij den atrgd tegen de oppositie moest opgeven Toen het ministerie Sagasta na den dood van koning Alfonao bet bewind aanvaardde en door den uitslag der verkieaogen werd berestigd stond hervorming der financiën in de eerste plaats op het programma Dit is dan ook iets waaraan Spanje rooral behoefte heeft De minister ran finanoiën was spoedig met zijn plao gereed Het waa zijn sireren om op oll minisisrios zooveel mogelijk te bezuinigen en teveas de inkomsten te vermeerderen door den grond waarvan en partuculieren in bezit was genomen weer voor den Slaat op te eiachen Zoodra de Staat zijll eigendom had herkregen zou dit of verkocht 6f althaiu ten bate der schatkist outgoooen worden Aanvankelijk hcohtte Sagasta zgn goedkenring aan bel plan De voorgestelde bezuinigingen werden ofschoon niet zonder moeite toegestaan doch Camacho s verdere planneo slnitteo op heftiger tegenstand De ontevredenfaeid die door een nieuwe regeling van hel grondbezit werden getroffen sloten zich bg de oppositie aan het leger dat in Spanje een groote macht had koos ook partij K i den zuinigen minister en zoo werd het veriet zoo sterk dat Sagasta zijn minister van finanoién opofferde Een opvolger ia nog niet benoemd Men meent dat de minister van binneolandsche zaken het beheer der financiën zal overoemen terwgl Sagasta zelf als minister van binnenlandschc zaken zal optreden doch eene benoeming is nog niet geschied Op welke wijze echter de crisis cal worden opgelost in allen gevalle zal de nieuwe minister vsn financiën na Camacho s voorbeeld wel geen hervormingen voorstellen Vermoedelijk zullen daarom de Spaanache geldmiddelen vooreerst wel ia deozeliden toeata ttsd blijven Burgerlijke 8 tan d GISBOREN 31 Jsli Pieter oaderi E van der Laaa n W Holster Pieter oaderi H K de Waal inj Dabbel I iog HeDdrik Chriitiaaa oajen W F Spruit en E U E BÏDzer Johaooea Marinea ouders J ü vao der Warf an 6 Felix 2 Willein oodcra 6 tsd Leeuwen en B Fmijt Aoton Corucli oaderB P J Ribouw eu Soffree Aadriea oudera C de Jong eo C de Oraaf OVERLEDEN 31 Juli E A da Kruijir 1 j 2 m A Maakamp 4 j 8 m M i iaapera haiavr van A van Laeoweo 42 j Uoordrecht GEBOREN Harmgntje oodera S Ltlj en C Noordagraaf Qouderak GEBOREN Piater oodera M van Dorp en N Graveland Coroelis oodera N fan DaiJTendgk en A de Jong OVERLEDEN K Psl raaf 65 j GEHUWD I de Wioter en A van Oflbren Stolwtik OEBORBN 1 Etarl Dirk oodera E Bohrea ea A Ve borg Lghalb oodera B Verdoold en D Oodenea Jan oodara W Boon eo P Anker OVERLKDEN J ran Elk 5 j Reeawü k GEBOREN Aotoniua oudera da Jongao C van Rgo Zevenhuizen GEBOREN Cornelia ondara M de Man en F van dar Starre OVERLEDEN L Bonlenbsl 2 m ONDERTROUWD A bchinkelabock eu E de Wit J Rip eo M den Hertog GEHUWD L Verhoef en H Via Haastrecht OVERLEDEN C Steebouwer 2 m ADVERTEWTIfiN Heden werd ons een Zoon geboren W F SPHÜIT E M E SPRUIT Goiida 1 Aag 86 Biszke Voorspoedig bevallen van eene Dochter S J C TAN DER WAL DSN ESRTOO Zwammerdam 31 Jnli 1886 De oudergeteekenden betuigen bg dezen bannen bartelgken dank aan den WelËd Heer D J e BAKKER NIEMEIJER voor de zorg welke ZEd zich heeft getroost bg de welgelnkta operatie aan bnu oudste Kind J C ZWANENBURG A ZWANENBURGVAN VUET Bene gevestigde Firma in WIJNEN Bnitenl GEDISTBIiEERD en LIKEUREN vraagt voor Gouda en omstreken een solied Brieven franco onder No 1361 aac het Bureau dezer Courant i De ondergeteekende bericht bg deze dat hg zich primo SEPTEMBER a s alhier zal vestigen als OPVOLGER van wglen den Heer i M v VALKENBURG Commissionair in Efiécten en Kasder H A VOGELAAR Alfen a d Rijn Juli 1886 Mevrouw KONING OOSTHAVEN vraagt tegen November eene als WERKMEID Groote Sorteeringf A VAN OS Az Kleiweg E 73 HEHOF£ITQr van de Brood en Beschtiitbakkerij De Koornbloem Peperstraat te Gouda op DINSDAG 3 AUGUSTUS ingericht als Êotterdamscbe Broodbakkerg MELKBROOD U Cent WATERBROOD 12 KRENTENBROOD Ie soort 26 2e 20 CADETJESenKRENTBNKOEKEN 2 PROFETENBROODJES 2 BESCHUIT 100 stuks 80 Dagelgks aan de Fabriek verkrggbaar L VAN DEB BRUGGE