Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1886

S 3436 Vrijdag 6 Aogqstus 1886 Sociëteit Ons Genoegen Gouda VOCAAL en IITSTeIuIiIEI TAAL uil te voeren door de Rottei damsche Liedertafel GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 99 Beaehermheer De WelEd Achtbare Heer JOOST va VOLLBNHOVEN OodBurgemeester van Hdfterdam Directeur de Heer A J SCHNITZLER met medewerking van de Schiedamsphe Muziek Vereeniging onder leiding van den Heer Jos KESSELS op ZONDAG 8 AUGUSTUS 1886 des avonds ten 7 ure precies op de plaats der Sociëteit voornoemd HH Leden vr en toegang Introdactie voor Dames SO cents niet Leden en Vreemdelingen ƒ 0 99 de persoon wordt VOORTGEZET tot 20 AUGUSTUS GOUDA BAHLMAi I en Co De inzeadiag 7aa advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏUU DEOOaLEEVEE te GOUDA op MAANDAG 16 AUGUSTUS 1886 des morgens te elf nren in het KofiSehais HaeHotiiK aan de Markt te Gouda van N 1 Een goed onderhouden van Waterleiding en vele gemakken voorzien WOONHUIS ER EN TUIN aim den Eattensingel te Gouda wgk Q No 180 Terstond te aanvaarden N 2 Een ruim gebouwd WOONHUIS EEF OPEN PLAATSEN en SCHUUR aan het Jaagpad te Gouda Verhuurd bg de week voor ƒ 2 80 N 3 Een HUIS en ERF aan het Plantpoen tegenover den Eattensingel dicht b de Gouwe te Gouda vrgk C No 91 Verhuurd by de week voor ƒ 1 70 N 4 Een HUIS en ERF aan de Bogen te Gouda w k O No 126 Terstond te aanvaarden En N 5 Een HUIS en ERF met een afeonderlpe BOVENWONING op den hoek der Hooikade en van den Raam te Gouda wjk O No 153 en 153 Verhmird bfl de week voor ƒ 2 Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris FORTÜIJN DRüOGLEEVER Qeen grijs Haar meer Jie nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrgk en zacht len verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 S0 per dubbele flacon Alleen rerkrggbaar te Gouda bg J B C flUINCK F Hx 122 Hoogstraat 123 De Stoomboot VOLHARDII G zal VONDMBDAG 5 AVGUSTVSim GOODA naar AfSTZfl if afvaren s morgens 4 uur in plaats van 5 uur De DIRECTIE Nieuw ontvangen de 2 CentsSIOAAS Merk WILLEM lU J van SüNSBëëK Gouda Maakt na tea kort gebruil BB bliokeiid witte tandeu zonder te te beichadigeo K K Hof Tandarts Dr POPP s AROMATISCHE TAi OZEEP De tanileu belzg echte of konsttandeo arorHeu hierdoor goed onderhouden en laodpyn rerhinderd Per aiuk 40 cent K K Hof Tandarts Dr POPP s Aoatherifl Mondwater geneeat tandpyn tiekclyk landrleescb ooderliaudt eo reinigt de tanden Toorkomt den ouaaugeuamen reuk herorden het tandenkrggeo bg kleine kinderen di nt aU Toorhehaedmiddel tegen diphteritis keeltiekte eo is onontheerlyk hg het fiebruik van minerale wateren In fleatohen i ƒ J 7 i ƒ 1 20 en 0 60 Volgt men nauwkearig de gebruikMantrgzioï dan kan men verzekerd tgn fan den gnuiitigsten uitalsg J I Plantaardig Tandpoeder prgi o so a 1 Anathenn Tandpasta prga ƒ i 20 S Tandplombeersel prg 1 om elf Om I holle tanden Ie fulteu Eruideozeep tegen buidriekie prga 0 3B Het geëerde pabliek wordt vertncht uitdriiklcelgk K K Hoflandmeetter POPP a Oenenmiddel Ie erlangen eu sleohti ais zoodanig aan Ie nemen welke an zgn fabrieksmerk igii voorzien Depots herinden zioh te Gouda hg J H C Hniuok winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botlerdam hg F Ë ran Santen Kolff te s Hage bg J L F Snabilié apoht te Delft hg A J ran Bgn te Schiedam bg C Malta Oz te Leiden hg E Noordgk te Amsterdam bg F van Windheira ie Co en H H üloth 8c Co apotheek te Ütreoht bq O H N van Spanje idem Lobrjr Porton Droogiaten Snelpersdmk van A Bumkman te Ooada Onherroepelijk laatste Voorstelling DONDERDAG 5 AUGUSTUS Koninklijk Nederlaodsch Circus OSCAE CAEHË Dinsdag 3 Augustus s avonds te 8 nren Eerste groote komieke Voorstelling Optreden van alle nieuw geëngageerde Kunstenaars optreden van 16 Clowns iu bare verschillende komieke Entree en Intermezzo s Woensdag 4 Augustus s avonds 8 ure Groote Parade Gala Schoolpaard Voorstelliog met j ÖO I School en in vr heid gedresseerde Paarden Donderdag 5 Augustus s avonds 8 ure groote gala AfscbeidsvoorstelliDg met eipresselnk gekozen Programma Openbare Verkooping VAN afkomstig van het Directiegeb g van het Centraal Station te Anuterdam olteande in zoo goed als nieuwe SCHOTUBELBN KAPDEELEN RIBHODT RAMEN DEUREN KOZIJNEN SCHOTWERKEN DEELEN eiken en greenen 8CH0EIINGPALEN benevens eene partg eiken WERKHOÜT en BRANDHOUT Op DINSDAG 17 AUGUSTUS 1886 des morgen te 10 nren aan het Veerstal te Gouda Nadere inlichtingen zfln te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda Hermetische g esloten Pros 37 per stuk 327 277 25 20 INMAAKFLACONS Inhoud 2 Liter IV j 1 Va Verder alle soorten GBOENTBN en FB UITSN voor den INMAAK J GEBBETSE Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE eOlJllSGBE QLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlnk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 5 Augmtsa 1886 Mr D J van Heatde griffier bij het Kantongerecht alhier laat op de voordraoht voor K 1 tonrechter te Almeloo Op de tentooDStelliDK Tan afgesneden roten btoemeD ent te Botlcoop door de Pomologiiche Vereeniging gebonden ter berdenkiag ran haar 25 jarig beslaan zgn o a toegekend een lite prys roor eeo rsatbonquet aan den heer J F Hooftman alhier en een iste prgt voor een brnidsbouquet aan den heer A Steensma alhier Door de jnry is nog ern bronten medaille toegekend san genoemden beer Hooftman en een getnigBchrift aan den heer P Hooftman Jtn alhier Nadat Dintdagafond in bet Circus Cvti eene kooiMbe Tooralelling plaats had iraar natonriyk aan de Clowns een groote rol vaa toebedeeld werd daar giitereitarond een niigetocbt programma uitgeroerd Voornamelijk rat rpaardeu dretsuur betreft muntte dete Toorsielling uit Wg sagen roortt opnieu den kleinen Adolf op het springpaard Almansor en later alt postillon met S ponny s waarbg de kleine Albert alt voorrgder fungeerde Dwingen de rolwassen artisten ons arond op arond bewondering af roor hunne moeilgke toeren ook de jeugdigen onderrindrn algemeenen bgral Niet alleen de jonge Carré maar ook het jeugdige drietal op den telegraafdraad heeft iedere keer dat het optreedt de darerende toejuichingen iu ontraugst te nemen ran het publiek Gisterenavond riSór de panae werd den heer Oscar Carré een prachtige lauwerkrans aangeboden namens hh onderofficieren van het 4e Reg Infanterie hier in garnizoen die meermalen nitgeooodigd waren de voorstellingen in het circus bg ie wonen De Serg Bonman orerhandigds dien krans met een harteIgk woord ran danic roor het geschonken kunstgenot waarbg hg de beste wensofaen voegde roor de toekomst ran den heer Carré en zgn circus Een uitstapje naar den Haag en Sohereningeu behoort in deien tijd ran het jaar tot de genotrgkate taken en daar onte gemeente het roorrecht heeft too dicht bij de residentie te tgn gelegen is men in de gelegenheid daar een heelen dag te rertoereu Ër lou ongetwijfeld nog meer daarran gebruik worden gemaakt wanneer de reiskosten iets lager waren daar die roor sommigen een beswaar zgn Aan dat beiwaar wil de Directie der Bgnspoor wegmaaltohappg te gemoet komen door iederen Zondag van dete en de rolgende maand Door verminderde prijie retourkaarten rerkrggbaar te sielleu Wg resligen daarom de aandacht op een in dit nr roorkomende adrertentie die dienaangaande na4ere inlichtingen geeft Uit Moordrecht schrgft men ons ran Dinsdag Een ontsetteud ongeval bad deien morgen plaata aan de IJaelsluia in dete gemeente Door het schrikken ran het driejarig paard van den landbouwer F ran der Kngf uit de Aleianderpolder die met tgue rrouw op een tilbury de sluis passeerde geraakten sg plotseling in het ater De heeren Nout en de W itt de schippers T de Graaff en B L ran Thoren die dadelgk torschotea slaagden er in de rrouw die ilechts weinig gekwetst is te redden doch van der Kuijf was met Ie redden hg taak door bet slaan in Je diepte weg Later opgehaald trachtte men de levensgeesten oog Of te wekken doch te rergeefs Het paard ia ook rerdronkeo De rrouw keerde naar hsré acht kinderen terug die too droef hun rader moealfn reriieien ladien de inlichtingen rag den retidentiebriefschrgrer ran het 1 D jwst zijn dan is werkelgk door den Minister ran Justitie een wet ontworpen waarbg baitengewoae bepalingen worden in t Ieren geroepen tegen At sociaal democraten Het wetaontwerp strekt toob hooldtakeigk tot het brengen ran wgziging in de wel nopens het recht ran rereenigicg en rergader ig ran 1885 Het adries ran den Raad ran State orer de bewuste wel moet niet bepaidd ocgunslig tijn de hoafdgadaohte van kat v ta Mot tel maat door dat Btaattiiohaam tijn goedgekeard orer de detals bestond verschil ran geroelen doch dat maakt niet uil Vooral na de jongste gebeurteoisaen te Amsterdam schijnt de indiening der wet in t nieuwe tiltiogjaar wel te mogen worden rerwaoht In de berichten orer de oulutien te Amsterdam is melding gemaakt van de broeders Leendert en Jacobus Meu9 zoons ran wijlen den burgemeester ran de WiUemstraat ook bijgenaamd de Bokkebek Het waren dete belde broeiiers die de oproerrlaggen op de brug orer de Liodengraohl geplant neerhaalden en in het water wierpen Voor hunne goede gezindheid hebben tij thans ook nog op andere wgte bigk gegeren Aan een itt leden ran de commissie die bijdragen inzamelt roor de betrekkingen der slachtoffers ran het oproer hebben tg eene gift ran 60 ter hand gesteld De heer iS Basch eigenaar van hei alombekende CagliostroTheater biedt in bet Duitsche blad de Artul ran 26 Juli I I de geheele Schouwburglent te koop aan met al de daarbij behoorende decoraiiën tapijten wonderfonteinen en duizenden andere tooreren goocbelapparaten tegen l Januari 1887 Aanbiedingen worden ran 5 tot 20 Augustus ingewacb aan het adres E Basch Botlerdam terwgl van 28 Augustus tot 1 Ociober alles ie Gladbach waar dan roorstellingeii op de Konigsplat gegeren warden te betichtigen i Is de bewering ran den heer Basch juist dan kan de kooper met een beetje geluk de geheele taak in ééu jaar rerdiend Lebben Onder de zonderlinge rerslagen der buiteulandiche bladen omtrent het gebeurde ie Amsterdam spunt dat ran het iVeue IFuner Tageblatt de kroon De schrgver is zeker de beroemde ff iptchen de phantateerende correspondent der Btrliner Ifeapen Bgna niets dan het ogfer der dooden is juist Hü rerhaalt o a t iïii de arbeiderswgk velke den naam Lindengracht d ant eu uit de malroienwgken bg de haren trokken tleèifs aangroeiende troepen met knuppels en stokkefi gewapet il naar hel qtHjrum der slad Een uur later hadden tl4k if m airnten welke naar het Beureplein leidden doijende arbeiders reriaraeld Beeda in de K ieraiiraal bleek het dat de politie niet in staat wa i ls te doen legen de ADVBRTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afaonderlgke Nommers VIJF CENTEN orermacht der menigte Haar aanmaningen om uiteen te gaan werden met spot en hoongelach beantwoord en toen de politie een knaap die een agent sloeg in hechtenis nam Irak de menigte roor hem partij en werd hare houding too dreigend dat de politie wgken moest Voorts beschrijft hij hoe op rerscheidene andere punten der stad tusschea rolk eo politie gerochten werd hoe het rolk ia de Kalrerstraat de politie opnieaw terugdreef en dan rerrolgt hij vHet gros der opstandelingen trok na die orerwinniDg onder aan roering ran den Socialisten leider Eckhardt door de Kalrerstraat orer het Bembrandtplein naar het Beursplein Daar waren in een oogenblik reusachtige barricaden opgeworpen ran h t materiaal dat daar door de rele rerbouwd wordende buiten in ruime mate aanwetig was Met groote balken met steigers welke meo ran de huicen afrukte met karren en wagens met straattteenen huisraad uit geplunderde woningen werden al de loegaDgen tot bet Beursplein rersperd Eerst na een strijd ran twee uren werd de toegang tot bet Beursplein van het Rembrandtpleiu af siormendeihand door de soldaten orermeesterd Onder later gemelA nadere bgtonderbedeo wordt bericht dat de opstandelingen onder het tingen ran socialistisohr liederen het poliiiebnrean op de Noordermarkt bestormden dat onder berel ran den commissaris ran politie Van Doeabnrgh verdedigd werd Een Duilsch taalkundig tijdschrift deelt mede dat de leerlingen der hoogste klasse ran de middelbare school roor meisjes te Bromberg tich onderling rerbonden hebben een pfennig boete Ie betalen roor elk rreemd woord dat tij noodeloos gebruiken De leeraren en leeraresseo doen daaraan mede en worden niet zelden door de leerlingen beboet Het doel is de moedertaal ran rreemde woorden te zuiveren De hebbelijkheid om jn spreek en schrgflaal noodeloos tulke woorden te gebruiken ia in Duitschland al niet minder dan bg ons aan de meesien eigen Misschien ware het goede roorbeeld te Bromberg gegeren ook door onze meisjes na te rolgeu In hel belang der moedertaal zou daarmede een verdienstelijk werk worden rerricbl Bij deze gelegenheid verdient rermelding dat orze laatst orerieden kroonprins Alexander der Nederlanden gewoon was met de grootste zorg alle woorden die in onte taal niet thuis behooreo te rermgilen althans in geschriften of de prins het ook deed in gesprek weten wg niet maar dat is wel waarscbgnlgk Er bestaan rag tijoe hand geschrifiea ran tamelgken omvang waarin geen enkel rreemd of bastaardwoord voorkomt HuittroiHi In een particulieren brief uit Atjeh ran 23 Juni komt orer de moord te Bigas het rolgende roor Tot duidelijk begrip ran t gebeurde is het noodig eerst mede te deelen dat het geplunderde schip een is ran de twee stoombooteii toebehooreude aan eene Chineezeu Congsie maatsehappg waarren de Chinees Thio Tiauw Siat het hoofd is De namen der twee booten zijn Hok CanloHeaie Rajah Kapitein der eerstgenoemde was de heer Hansen een Deen rau geboorte wiens echtgenoote j ook tteeds aan boord was De eerste eo terent