Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1886

1886 N 3427 Zondag 8 Augostus GOUDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken opgeraimd cd lan het Dieuwe gevas wordt er BOg maw karweiuad eo IeooIi ad retoood SlemmiDg raar Tar a Tail Audera artikelen weraaderd Zeeuwiolii Tarwe 7 75 a ƒ 8 26 Rogue 5 50 a 5 76 Baileulaodtche Bogge ƒ 4 60 a 4 76 per 70 kilo Che alier gerst an 6 a ƒ 7 Ha er per heot 4 a 4 60 per 100 kilo ƒ 8 60 tot ƒ 9 Heioepiaad inlaudsch ƒ 7 60 Nieuw Karweiwad ƒ 13 50 a ƒ 13 75 Nituw Kooliaad ƒ 7 50 a ƒ 7 75 De Teemarkt met goeden aauroer handel in alle oorteD rlnggei vette varkens 19 a 23 et varkens voor Londen 19 i 20 ot magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 85 a ƒ 1 20 per week Schapen ielB vlugger Aangevoerd 102 pariüen IraaS eerste qanliteit ƒ 24 a ƒ 26 tweede qualittil ƒ 30 a ƒ 23 Zware hooger id pr s Inoordbollandsohe ƒ 19 a ƒ 24 Qoeboter ƒ 1 25 a ƒ 1 40 Weiboier ƒ 0 90 a ƒ 1 18 Augustus a s KaRsmarkt COBKESPONDENTIB H t artikel van den heer B wordt in oaa volgend nr geplaatst I De Redactie Uurger lijke Stand OEeOREN 1 iug Christina Maria ouders F Zuidmeer ea J M Zandgk 2 Eama Cornelia Alida ouders M Pronk en A Grootendorst Johannes ouders J Klegne en C J de Bruin Adriana Johsnna ooders D Hogendoorn en A J Leeuwenstem 3 Jan oodtïrsG van Vliet en C de Jong Johanna Maria ouders M van Leeowen en W de Jong 4 Maria Johanna ooders W van Oosten eo C vao Hansen van Lnlnpen OVEULEDEN 3 Aug h C i de U Hage 3 m B A Stikker B m 4 M van Kleef 7 w A Rietveld 80 j 10 m J Slobbe 9 J 10 m GEHUWD 4 Aug J Nobel en W M Noordegraaf L C de Loog en J A an den Betg P de Zeeuw en J E J Krebs J den Hertog en W Laurier L Smal en j Schenk Oouderak GEBOREN Jacobs Sggji ooders G Psligraaf en L v Erk OVERLEDEN W den Outer S m Stolwük GEBOREN Adrisna en Dirk ouders D Anker en A Anker VERLEDEN k Burger t Reeaw k GEBOREN AdrisDU ooders H Ver eg ea J de Jong Jan ouders A Schouten eo M Verhoef OVERLEDEN W Schouten 16 j C C de Knecht 11 m ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter I 1 ZWAAN geliefde Echtgenoote van A VRULANDT Weeep 4 Aug 1886 Nog treurende over het verlies van onze oudste lieveling werden wg heden opnieuw getroffen door het overlgden van öns jongste Zoontje H B DB La HAIJE M S C DE La HAIJE tGouda 3 Aug 86 Kaoix Heden overleed ons jongste Kind HENDMKDS MARINÜS slechts 3 maand oud M SPBÜUT Jz H SPBDIJTGouda 5 Augustus 1886 Nikuwland De ondergeteekende bericht hg deze dat hg zich pnmo SEPTEMBER a s alhier zal vestigen als OPVOfiOES van wglen den Heer J v VALKENBURG Commissionair in Effecten en Kassier H A VOaELAAH Alfm a d Rijn Juli 1886 HIJKS ZEGEL8 alsmede la Hszeg els ign te bekomen in den Boekhandel van A BRINKMAN gg IVED R HIJiV SPO ORWEG Goedkoope Reisgelegenheid VAN GOUDA naar DE1 HAAG Op de ZONDAGEN in AÜGUSTLTS en SEPTEMBER 1886 worden te Gouda uitgegeven speciale Retourbilletten naar DEN HAAG 1 2 en 3 KL geldig voor heeti en terug op demelfden dag op alle treinen Prijs ƒ 1 60 Eerste Klasse f 1 30 Tweede Klasse 0 80 Derde Klasse OpenlDare Verkooping ten overstaan van den Notaris G Cs FOETÏÏUN DEOOGLEEVER Eatheuower Brillen en Pince nei Spuiten enz voor particulier en Doctoraal gebruik Süspensoirs Bougies Catheters en diverse Gutta percha Foudralen S H POLAK Geauthoriseert Opticien Korte Groenendaal Gouda te GOUDA op MAANDAG 16 AUGUSTUS 1886 des morgens te elf uren in het KofBehnis HahMONiE aan de Markt te Gouda van N 1 Een goed onderhouden van Waterleiding en vele gemakken voorzien WOONHÜIWENTÜIN aan den Kattensingel te Gouda wgk Q No 180 Terstond te aanvaarden Friesche Beschuitbakker te Zegvjaart zoekt Depdthouders tegen ruim rabat N 2 Een ruim gebouwd WOONHUIS ERF OPEN PLAATSEN eu SCHUUR aan het Jaagpad ie Gouda wgk Q No 68 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 80 Kieuw ontvangen de 2 Cents SIOAAB Merk WILLEiM III J van SUi SBEEK Gouda N 3 Een HUIS en ERF aan het Plantsoen tegenover den Kattensingel dicht bij de Gouwe te Gouda wgk C No 91 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 70 N 4 Een HUIS en ERF aan de Bogen te Gouda wgk O No 126 Terstond te aanvaarden Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op Woensdag den 11 Augustus 1886 des namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN a Het afbreken en wederopbouwen van het aohtergedeelte van het gebouw ArtiLegi 4 Het verrichten van eenige buitenverfwerken aan Oemeentegebouwen in twee perceelén De bestekken met voorwaarden zullen d e Igks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure têi plaatselgke Secretarie en aan de Stadstimmerwerf ter inzage liggen Het bestek sub is ad 0 75 te verkrggen ter plaatselgke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Oemeente Arehitect Voor het werk sub o ArtiLegi zal de aanwgzing plaats hebbenden 7 en 9 Augustus 1886 des voormiddags tusschen 10 en 11 ure De iuBcbrgvingsbiljetten op zegel geschreven door den inschrgver en zgne borgen geteekend en behoorlgk gesloten zullen den 10 Augustus 1886 vóór des namiddags 5 ure op de Gemeente Secretarie mdeten zgn ingeleverd En N 5 Een HUIS en ERF met een afeonderlgke BOVENWONING op den hoek der Hooikade en van den Raam te Gouda wgk O No 153 en 153 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 50 Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris FORTUIJN DRÜOGLEEVER Groole Sorleering A vAn os Az Kleiweg e 73 ABSHAÜBBIN S of ï Antl Rhumatisdie Watten genezen ontwgfelbaar alle Igders aan maag tramp jicht hoofd en schouderpgn of welke kwalen meer van rhumatischen aard en door kgutle ontstaan V erouderde Rhnmatiek verdwgnt allengs door het gebruik dezer Watten alsof het nimmer bestaan had Men zotffe l vooral dat men de ECHTE bekomen welke te verkrggen zgn aan het Hoofddepöt bg A BREETVELT Az te Delft De prgs is 30 et per pakje Verder te bekomen bg T A e van Dëtb llej de Weil Bosman Gouda W F J denUijl Sohoonh A Prins Zerenhaizen M J Goudknde Boskoop O Hoqgendijk CappcUe S r d Kr at Bleiswp C B Verheul Ondewater A Bos Berkel fac Dorp Zoetermeer A Kanlinfr Alphen I B E C Sohlattman Bodegraveu K Oosterling Haastrecht Wed Q Wilhelmus Woerden Soelpetsdrak van A Bkmekan te Gonda BINNENLAND GOUDA 7 Augostus IS86 VBBGADERING vak ben GEMEENTERAAD Dinsdag den 10 Augustus 1886 des uamiddags ten i ure Aan de orde Het adres tsu J de Jong Az D s betreffende demping eener sloot langs de Heerenkade en bestraling dier Kade Hel adres van 3 Faas Allart betreffende den toegang tot zgue voning aan het plantsoen by de Tiendevregspoort Het foorstel betreffende de oprichting eener gemeentelijke gasAibriek De heer 1 C Jacobs slhier is op de Tuinbouwtentoanstelling te Dordreobt üoiideruag II bekroond met ten Icn prysvoor planten en met 2 pryieo voor boaquetteu Evenals in het rorig winterseizoen lalleo ook gedurende het aanstaande de lnget tea u van Gouda eo omstreken op gemakkelijke en weinig kostbare ijsc ig de gelegenheid worden gesteld de Botterdamsche Operatoorstelliiigen te bezoeken De Direclie der Hoogduilscbe Opera heeft nl opnieuw ceu contract gesloten niet de Shijttspoorwegmaatschappy oor rijf xiratreinen naar Gouda De voorwaarden waarop men lich voor een lijftal vnorsielliugeu kau abauneeren tollen geheel geiyk lyn aan die van hel vorig jaar Lysten tot deetuemiog inllen weldra worden opengesteld en daar de samenstelling vau het Opera geielichap de beste beloften geeft voor prachtige nilvoeriogi u too Igdt het geen twijfel of ook dit jaw tnllea viteti gaarne de gelege ibeid aaigrijpen om in Koiterdam een kunstsruot te smaken dat op andere wyee vooi ons moeilyk bereikbaar is De afscheids TOorstelling ia het circus Carré had Donderdag plaats By deze Relegenbeid werden de voornaumste daroes arlisten bon oetten vereerd als een bets js van hulde aan hun laleni De heer Carré heeft den gnnstigeu naam difo hy allerwege heeft op hel gebied van paarden drestuur ook hier ter stede schitterend gehsudhaatd en wij spreken teker uit veler naam als wy de hoop uildrnkken dat hij niet te lang tal wsobten met Gouda opnieuw een bezoek Ie brengen Hel maken van legkeldtrt spotlruimtr ijzeren overkapping ent oor de Heinekens bierbrouwerij te Sotlerdum is gegund aan diu beer K Hollander te Goud voor ƒ 36 700 In de op jl Zaterdag te Stolwgkwsluia gehouden vereenigdc vergaderinit van het dijkcollege mei de hoofdingelsnden van de Krimpenerwaard is de rekening van het booftheerarasdsohap dienstjaar lS85 8 goedgekeurd en vastgesteld op ƒ 76 663 40 in ontvangst eu ƒ 65 134 50 in uil taaf sluitende dus met een batig overschot van ƒ 10 428 95 Tot Doodheemradrn van de Krimpenerwaard zyu voor dei winter 1886 87 benoemd de hoofdingrlanden A Berkouver en A Breedveld Ie Lrkkerkerk L Kooij te Krimpen a cl IJsel C Oskam Az ea Q Voorsluy Ji te Berg Ambaoht Op de den 6n dezir door de vertenigiDg tot veredeling van het paardeuras gevestigd Ie Zevenhuizen Ie Moercspelle gehouden tcutooDtlelling waren opgekomen ongeveer 30 vtulens Bfkroond werden de veulens van de heeren van der Breggen te Waddiuivecn v d Torren Tuiutaad eu No ttboom te Zevenhuizen Ten behoeve der weduwe eu hare 5 kinderen van dcu hter Moelyker welke in de voiige week te Brandwyk overleed heeft zich eene coroioissie gevormd om de weldailigheid der Nederlanders in te roepen Deze commissie bestaat uit den dislnctsen den arrondissemeutschoiilopzieoer den predikant en den burgemeesiec van Brandwyk eo eenige Okder wqtert van omliggende gemeenten Genoemde heer Moelyker was sedert 6 jaar hoofd der school te Brandwyk en mocht slechts den leeftijd van 38 jaren bereiken De dames Van Tienhoven Van Wataenaer Catwyk Boéll Schorer Twist eo Quack hebben de volgende circulaire verzonden De oudergtteekenilen roeenen overeenkomstig de inspraak vau Holland s hart te handelen wanneer zy haar tnsteren oproepen een bijdrage te willen offeren om een gedrukteeken te plaatsen op het graf van mevrouw Bosboom Tontsaint Heirouw Bosboom ToussaiBl is in ooten leeftyd wel de degfUjkste en w8 rdig Ée vertegenwoordigster geweest van het ideaal dat Nederlandsche vrouwen kunnen bereiken OiMRoedig eu eenvoudig ging ty haar weg en vetvulil zg baar plichten Doeh tegelijkertijd tchiip haar Jichterlyk brein een wereld van beelden en gettalicn verryklo z j de fantalie onier natie met een schat van edele gedachten en eroeleiM Haar doel om aan htt thans levende volk het perspectief van i jn historie in baar romans te geven heeft t j ten volle verwerkelijkt Kein en verheffend is de indruk die van haar werken uitgaat Zy was weldoensler en opwekster van ons volk W j brengen baar teker de tiefsic hulde wanneer wij haar aandenken in ons gemoed bewaren Toch tal het zijn eigrnaardifie beteekenis hebbeo wanneer de wandelaar die hel kerkhof te s Oravenbage beiockt bij den steen die het stoffelijk hulsel der groote afge lorvene dfki een wchlbaar teekcn tiet d nt Nedcrlaiidsohe vrouwen haar niet vergaten loen z j de oogen slool Ook dankbaarheid wil een sjfabool en een uiting W j roepea a op kan dea u wiie ch tekar ook vaauw hortj te voldoen eo verzoeken u vriendelyk onshetiteen gij daarvoor toudt willen afstaan te doentoekomen De beruchte De Thouaers is thans overgebracht naar bet huis van arrest te Hage naar aanleiding van een teer brutaal feit op bet gebied van bedrog eu oplichting Hg gaf tich namelyk uit voor inspectcut van politie en legde in die valsche hoedanigbeidl beslag op een lombardbrieQe van een horloge dat door fen ander gestolen was Een du wyzeo vnn opl chling viiu dezen persoon beslaat daarid dat bg ich in een kofSbnit door aangename vormen by eei gezelschap indringt n eindigt met tdt ijn geveinsden schrik te bemerken rial hy geen arlémonnaie op tak heefi Hg verzoekt an iemand dit het gezelschap onder jhet oveirrikrn vau een kaartje de verleribg te betalen zullende het geld den tolgrnden dag door hem teruggegeven worden Naluurlgk ziet men hem niet meer terug lift verbod van het venifii van iiieu sbladen Ie Amsterdam beeft de eigcnis van de Dt Juut Ofgcwekt Nu de rost sedert eenige daaen hersteld is had de bi vulkiog veeleer gerekeucl op geroststelleude proclamatie dan op een verbod zóó buileugewoon van aard en fóó vet van strekking tevens zo j kruchtijj getoigind vnn aiigiiige bezorgdheid die bg het hoofd der gemeente beslant dat men wel moet geluovcn aan de meest onruslbirende Jerscliyiiseleu Is nu indirdiiad de toestand len oozeut van dien aard dat mantreiteirn inneteo wordtn toegepast die raen zelfs in een stad die in een slaat van bileg verkeert niet kon verwacbteu P üt Amtt gelooft bet niei i bang voor nog muerdere beperking van de laatsburgerlgke vrg heden eu acht sis het alleen te doen is om volksoploopen bg den verkoop van bladen te kecteii beperkende bipaliniien voldoende Door het venten b i ovond eo hel vcrkoupen onder dubbelzinnige leuzen te verbieden is dit doel te borciLen Het verbod in zgn algemeenheid zoolils bet thans luitit is nadeelig niet alleen vóór verkoupera en verspreiders voor fnduslrieelen en neringdoenden maar moet landgenoot en vreemdeling ia den Waan brengen dat te Amsterdam een locsiand herrsohi waarby bet t best is zieh zooverre mogelyk er van verwgdcrd te houden Dat gevolg kan niet uilblgven al is het door den Burgemeester zeker niet bedoeld Hel BandelMai oordeelt veel gematigder Het doet opmerken dat de artikelen 184 187 der Gemeentewet den Burgemeester ingeval van oproerige beweging samenscholing of andere stoornis der openbare orde de bevoegdheid toekennen door buitengewone maatregelen de orde te bentelleu en te handhaven Het verbod van Zaterdag is zulk een politiemaatregel door den Burgemeester in het belang der openbare orde noodig geacht Wie zich herinnert hoe vaak in de laatste maanden hel veateii van bladen op straat tot oploopeo lot stremming van het verkeer en verstoring der orde heeft aao leiding gegeven zal goedkeureu dat door het verbod ee i aanleiding tol nieuwe beroeringen is weggenomen De Qeioeenteraad tal dan ook teker bet besluit bekrachtigen Het is echter te verwachten dat het v rbod slechts van tijdelijkeu aard tal weten en de rust in de gemeente weldra weder tal toelaten het verbod in Ie trekken Het is immers voor beo die op vreedzame wgie bun werk maken van het venten of verspreiden van bladen en andere gedrukte of geschreven stukken een hard geval dat ook t j door het verbod worden getroffen Dat ia echter nu eenmaal een der treurigste gevolgen van het kwaad dat ook onschuldigen er onder lijden Waarom niet de bladen enz waarvan het venten en verspreiden verboden wordt bepaaldelijk by name genoemd tal men wellicht vragen By eenig nadenken tal men echter begrijpen dal dit een teer oopractische maatregel ware Werd heden het venten van een bepaald blad verboden morgen ton bet onder oen anderen naam weder worden gevent Men moet zich in bet belang der openbare orde en rost menige beperking van de vryheid getroosten Maar buitengewone maatregelen tgn alleen in bniteogewoue omstandigheden gewettigd Laten du allen medewerken om die omstandigheden ten spoedigste weder te doen plaats maken voor den gewonen geregelden vreedtamen gang van taken Dan tal ook freldra bel verbod kounen worden opgeheven In de vorige Algemeene Vergadering van den Folkthoad ver e igi tign drankmitbruik werd aan een commissie in overweging gegeven op welke wyze door het uilgeveu van plateu bet doel van den Bond het best tou kunnen worden bevorderd Het rapport dier commissie dSit in de op 6 Aug e k te Qroningen Ie houden Alg Vergadering aan de orde zal komen houdt in hoofdzaak in dat onderhandeld is met den uilgever G L brinkman die de uitgave op zich nam mits de Boud voor dete eerste proefnemiug dt teekening leverde eu 3000 exemplaren voor zgn rekening nam De uitvoering der plaat houigrarur geschiedt door den heer Waltber te s Herlogeoboscb naar een teekening van den heer Joh Braakcusieck De gravure wordt gedrukt naar clichés zuodat de verschillende gravures geacht mogen worden allen eren krachtig te zullen worden afgedrukt De pinien orden gedrukt op lioht rosé getint zwaar papier ter griiolte van pi ra 32 bg 48 cenlimcters mei breeden witten rand in den trant vaa de slaalgravures der Oiaatscbappy Arii et AmicUiae De vooretelling zelve is gegrepen uit bet dagelykich leven eu stelt de bittere ellende door misbruik van sierkeu dtiiuk veroorza ikt helder in hel licht Hoezeer het volle getal van 3000 exemplaren uog niet is geplaatst heelt de commissie echter gemeend dat zg mei vertrouwen de toekomst te gemoel kon gn aii eu heeft zg tot de uitgave besloten Mooht deze proef slagen dan mag de verwachting worden gekoesterd dat door den uitgever langtamerhand een serie platen tal worden uitgegeven waarvoor van den Bond geen andere geldeIg ke offers tullen worden gevorderd dan bet bestellen vau exemplaren VSf In d Kragt dei Tijd van Aoguslns September beeft de beer mr A Kerdgk onder den titel