Goudsche Courant, zondag 8 augustus 1886

Woensdag If Aigistos 1886 iV 34S8 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 4 t Societeii Ohs Genoegen Gouda VOCAAL es HTSTEUUEITTAAL uit te voeren door de Botterdamsche Liedertafel De VVelEd Achtbare Heer JOOST van VOLLENHOVEN Oud Burgemeester van Motterdam de Heer A J Beschermheer Directeur de Heer A J SCHNITZLER met medewerking van de Sehiedamsche Muziek Veieeniging onder leiding van den Heer Jos K ESS ELS op ZONDAG 8 AUGUSTUS 1886 dea avonds ten 7 ure precies op de plaats der Sociëteit roornoetnd HH Leden vrflen toegang lotrodactie voor Dames 30 cents niet Leden en Vreemdelingen ƒ 0 9 de persoon THE smma mmFAUrmim company New York Eeni e FABRIKANTEN der echte SINGER NAAIMACHINES Belanghebbenden worden beleefdelijk op onze NIEUWSTEVITVlJiÜlNQ de Udigschuitjes Mmhlncs improved Singer Machine8 met hoogen arm attent geu aakt uitmuntendgeschikt voor de meeat verschillende doeleinden Deze machines a fr worden op proef geleverd en voldoende onderricht yratis er op verstrekt op dat ieder llich xelf van de onovertrofien degelijkheid daarvan kan overtuigen vóór dat hfj kooptt Naaimachines van alle Systemen worden spoedig goedkoop en degelük gerepareerd Eenig Depot te GOUDA Hoog sü aat 111 Het Kantoor van MONïijN Co in Ef Heerenkicedingf lllagfazijn fecten Coupon Vi els ssura tkn ONTVANGEN de Nieuwste naar de GOUWE hoek VVaaistraat C No 1 SPECIALirEIT CORSETTEiN GEZONDHEIDS CORSETTEN GEMAAKT PNDERGOED voor Dames en Kinderen WITTE GOEDEREN TRigOT BORSTROKKEN PANTALONS KOUSEN en SOKKEN FLANELLEN HEMDEN JEenig Depot Prof JAEGER J U006Ei B00M aa S O O B GEVRAAGD een liefst ook bekend met KOPER en BLIKWERK bij P P SOOS Langen Tiendetveg Mevrouw van de VELDE Peperstraat verlangt een nette voor den ZATERDAG Eenigr Depot van THEE Men wordt verzocht op t JIERK te lütteu Groote Sorteering A VAN os Az Kleiweg E 73 UIT IIKT MaOAZIJK van M RAVENSWAAY m m GORINCHEM DS PUWE GOmCTION Conléreerende Prjjzen en soiled erk op Wmaat Zan alles in den kortst mogelgken tgd gelevwd worden D PniJk Korte Tlend ewcg D 97 Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes vim vijf twee en een half en een Nt d ons met yermeldiug v n Nommeren t Prijs voorzien van nevet staana Merk volgens de Wet jedepo j neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAARl LZ Snelpersdruk van A Bbinkiian te Gouda t Botermarkt te Gouda Openbaar Onderwijs Toelating vao Leerlingen op de Tusschen scbool de Kostelooze Scholen de waarsohoIeB en de Avondschool Herbaiings Onderwas De COMMISSIE van Toezicht op bet Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de IN8CMB1JV1NG van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 OiCTOBER 1886 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokalen op DINSDAG 24 AUGUSTUS 1886 des namiddags ten 6 nnr Voïir verdere b zonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbillettea Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTUIJN DROOGLEEVEP Gouda 6 Augustus 1886 Nette en soliedë STOFFEN voor Heeren COSTULIUS van af ƒ 16 DEMI SAISONS van af 12 zeer mooie PANTALONS voor ƒ 6 G PinJK TnrfmarktH85 F Hooftman Jz Eleiweg E 100 VRÜCHTBOOMEN HEESTERS ROZEN CÜNIFBEBEN BLOEMEN BOUQÜETÏEN KRANSEN VERSIERINGEN Nieuw ontvangent de 2 CetUsHl OAAB Merk WILLEM 111 J van SO SBËËK Gouda Piano Önderwijs Eene DAME met attest Van Professor PR GERNSHEIM pirécteur der Muziekschool te Rotterdam biedt ziph kan tt t het geven van Piano Ondei wiJs ook aan meergevorderden Adres met franco Brieven onder letters ETA aan 1 et Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Van VOLLël HOVI 8 BASS Co Esitra Stout en Pale Ale Slotepiaker Co Qemeukleerde Kamer met yiLKOOF te Huur ia de nabijheid derMarkt Men adressesre zich franco briefen onde No 1362 aan het Bureau dezer Coarant ADVEIIÏEIXTIEJ in alle Binnen eo Buttettlandticlie our ajj cM 9Wen dadéljjk opifezouden door den Boekhandelaar A BEjtNKMAN te Gouda BINNENLAND GOUDA 10 Auguitoa 1886 Ia de hedenmiddsj gehooden vergadering van deo Gemeenuraad die bijgewoond werd door 14 raadsleden afireeig wares de hb Strarer en P t tan der Burg terwyl er tóne vaoainra i wai aan de orde bet vooritel van Borg en Wetb belr de opriofating ccner gemeentelijke gaifabriek Dit vooretel itrekle naar men weet om 1 te beslaiten dat door de gemeente eene gasfabriek lal worden opgerioht en geëxploiteerd i Burg en Meth te maebtigen met bet Bestnar der Maalacbappg voor Nienwe Oesctroieetde gasbereiding in ouderbandeling te treden orer de overname der bestaande gasfabriek door de gemeente op den voet als in bet rcoegei medegedeelde rapport der desknndigen is omscbreren Oret dit voorstel werd nagenoeg geen diseassie gevoerd De beer van Mierop vroeg of ket ook aan B en W bekend was of een gasfabritk urn ooodig later tonder finantieel betwaar voor eleetriscbe verlichting kon worden ingericht waarop de Voorzitter opmerkte dat een gasfabriek ongetwijfeld dienstbaarkon worden gemaakt têa Kiectrisclie verlicbling do b of die nranderd kon worde tot produotie van laalitgenoemde verlichting wist spi niet met lekerheid te leggen waarop de heer Hoogenboom opmerkte dat de gasfabriek toeb steeds tot tMwarming en voor kooktoestellen goede diensten kon bewyien De heer van 3traMen was teer rdór bet voorstel van B en W Saai 18 jaar geleden was hij vwr een gemeente aifabrick fcad men daartoe iwUrtijd besloten hef zon èn voor de gemeente 4n vpor de ingeteteuen voordeeiiger g geweest Overat waar gemccntegaifabriekeD ilJn v oen zy en in Amsterdam waar dat iet het geval is borden groote klachten gehoord Spr is das ceer voor een gemeentefabriek Het voorstel van B en W werd daarop bjj acclamatie door den raad Mngenomep In dete zitting was tevens aan de orde bet adres van J de Jong Am c s betreffende demping eener sloot langs de Heerenkade en bestrating dier kade Op voorstel van Buq en Wetb werd op dit adres a vifiend besofaikt Ook was aan de orde een adres van J Faas Allart belr een toegang voor zyn woning aan bet plantsoen b j de l iendewegspoort Op voorstel ran B en W werd op dit voorstel ofwgHnd beschikt doch tevens werd besloten adressant kennis te geven dat de gemeente het straatje vóór zgne Woniug 20 a Ï6 centimeter i l verbrec den onder voorwaarde dal adressant de kosten vsor zijue rekening neemt Bij de raad kwamen de volgende stnkken in 1 Het rapport der Baadsoommissie in wier banden was gesteld de Gemeente rekening over 1885 adviaeercnde tot goedkeuring Tér visie 3 Een voorstel van de raadkleden 6 A Ondijk C C H Prince en J Post van dar Bnrg om V het gebouw der zoogen Gasthuisicerk te bestemmen voor en in te richten tot botermarkt die nu in de lokalen onder het raadhuis gehouden wordt 3 De loktlen onder het randhnis te veranderen en in te richten voor bureaux der seeretarie In de by het voorstel j oegde memorie van toelichting zeggen de heeren voorsiellers dat de lokalen onder h l raadhuis niet geschikt yn voor botermarkt daar o a de daar herrschende atmosfeer niet dienstig is voor de frischheid van bet artikel dat daar Tévhandold wordt terwijl btt kerkgebonw hoog en ruim is en misschien ook loor anders markeen als de bofermarkt zou kunnen dienen Werd de lokaliteit onder het raadhuis veranderd de gemetselde gewelfbogen o a weggenomen en vervangen door een yteren constructie irer goed zou zij voor bureaux der Secrelarie kunnen worden inger ichl dkl tór Kt ubliek hodgst geriefolijk zou 1 zijn daar die bareanx thans voor + zeermoèiHik ie bereiken i fi 3 De begrooting de d Schutterij dienst 1387 Wordt gesteld io banden eener Ci4 Wis ii waarin warden benoemd de bh van Mierop Jager fa Hoefhamer 4 De begrooliogen der gesubsidieerde l M ellingen Tan liefdadigheid dienst 1887 Worden geauld in handen eenei oommissie waarin worden benoemd de hb Uemsing Prince en van der Garden 6 Eene missive van den beer P Hijdelaar dank betoigende voor hel vao de Gemeente ontvangen geschenk Aangenomen voor kennisgeving In deze zitting werd door den Voorzitter aan den raadmedegedeeld dat de onderhandelingen van B en W met den heer Steenbergen over het gymnastiek lokaal op de Spieringstraat dit reaultaat hadden gehad dat genoemd lokaal voortaan ook des Woensdags des middags van 4 tol 8 ore ter betehikking lou zijn van den beer Ouderkerk Het Bestuur der Sociëteit Ons Genoegen heeft wederom de noodige maatregelen genomen om ook in het seizoen 1886 87 du gewone tooneelvoorstellingen te doen plaats hebben De Knninklyke vereeniging Het NeJerlandtck Tooneeli zal tweemaal optreden de veraenigde Sotterdamsche Toooeelisten onder dir der bh Le Gras en Haspels viermaal De abonnements voorstellingen zdllen plaats hebben op de volgende Donderdagen 14 October 4 November 9 December 6 Januari 27 Jannari en 24 Februari DaArtan zal 4 November en 27 Januari iet NederUm Tooneel optreden De abonnements voorwaardeni zijn geheel gelyk aan die van het vorig jaar Als gewoonlijk zullen zeker vMen zich op deze voorstellingen abonneeren Goikllt h ft boTen de meeste gemeenten in Nederland van gelijken omvang het voorrecht de beate tooneelgezelsobappen van ons land te zien optreden waarbg sommige artisten zijn verbonden die gerust de vergelijking met de meest beroemde bnitenlandscbe kannen doorstaan Het is te hopen dat een zeer talryke deelneming opnieuw zal toonen dat de ingezetenen van Gouda dit voorrecht op prgs stellen Een goed tooneelsluk door beschaafde artiaten te zien vertolken ia een kunstgenot dat voorzeker all aanbeveling verdient Moge opnieuw blyken dat ook Gouda dergelgk kunstgenot waardeert Van de aangeboden gelegenheid om in de maanden Augustus en September des Zondags naar den Haag le kunnen gaan tegen verminderd tarief hebben niettegenstaande het regenachtige wedct Zondag jl 210 personen gebruik gemaakt De off van gezondheid 2e kl B M var Steenbergen van het 4e bat 2e reg inf te Maastricht is overgepftatst bij het 5e bat 4e reg inf le Gouda en gedetacheerd bg het militair hospitaal te Delft Aan bet Veekbtad van ff oerdtn wordt hél volgende uit Gouda geschreven Donderdagmiddag te 1 aar zou de IJscIstoorattam de stad komen binncnrgden toen op de tie ndewegabrug een boerenwagen met paard bespannen stond en waarop man vrouw en kinderen gezeten waren Toon de tram door de bocht was en langzamerhand de brug naderde begon het paard ie steigeren waarop de man vrouw en een der kinderen verschrikt van den wagen sprong en de raan het paard greep doch met moeite kon bedwingen Ia plaats dat de machinist volgens zijne jnstroolie op het eerste geïicht daarvan stopte reed bu langzaam door totdat de vlaggejongen die vóór den tram liep iioh omkeerde met omhoog geheven armen naar den machinist lirp en overluid stoppen stoppen cjireeuwdf op welk geschreeuw dan cindelgk werd gfstop En wie bleek nu de bestuurder van de tram te zijn P Dat was geei bcfcwaam machinist zooals de concessievoorwaarde voorschrijft neen dat was de diredour der IJselstoomtiam zelte Het is te hopen dat de schrik ook hem heeft doen inzien dat een tram door stoom gedreven ook door een good stuurmad moet bestuurd worden Naai het FcOnrUai ut goede bron verneemt is besloten dat verschillende geldsohieters in Indië hai relaties met eenige suikerfabrieken waaronder gonvernements oontraoten out opoffering van eigen vorderingen zullen afbreken Het staatote vreezen dat meerdere zullen volgen Het beroep naar Draohlen ia door ds J J Bange te Zevenhuizen aangenomen Gisteren nacht ten twee aur brak in de hooiberg staande bg de bouwmansvoning biewoond door deu heer G Grisnigt te Zevenhuizen een felle brand uit die zich al spoedig aan een bouvschuur en bet woonhuis mededeelde zoodat in een paar uren tgds hst geheele gebouw in den aach werd gelegd De belendende gebouwen bleven dank tij de activiteit van de brandweer geepaard Alles was verzekerd oorzaak onbekend Eenige ingWeoen uit de gemeenten £ apelle ea Krimpen aan den IJsel kwamen kort g eledeo op de gedachte om op de rivier den IJsel een zeil roeien zeil ringsteek wedstrgd te honden Aan eene oommissie bestaande uit de heeren J van der Giessen te Stormpolder A Panoevis le Krimpen aan den IJsel J Lans te Kapelle aan den IJsel en J Otto te Krimpen aSo den IJsel werd de uitvoering daarvan opgedragen Zondag jl had dit eigenaardige volkstees dal aller verwachting overtrof en in de beste orde afiiep plaats Aan deu leilwedstrgd namen 6 vaartuigen deel De prijs werd behaald door W Goudriaan te Kapelle a d IJsel de Ie premie door W van Schelven te Krimpen a d IJsel en de Sle premie door Tb Verboom te Kapelle a d IJseL Voor den roeiwedstrgd hadden zicb 7 paren aangemeld die daaraan ook deelnamen De prijs behaalden G en W Westbroek te Krimpen a d IJsel de le premie E en O de Vries te Kapelle a d IJsel en de 2e premie D van Cappelle eo M van der Voorde te Stormpolder De teilringwedstrijd bestond in h et met den verlengden boegspriet zeilen in een ring van 2 dM lang en 1 dM breed die aan een boei was opgebangec Vooral dat spel vereischte van deu stuurman eeii goed oog en eene vaste hand De prijs daarvoor gesteld werd behaald door A Sprugt te Krimpen a IJ de le premie door W van Schelven te Krimpen a U en de 2e premie donr F van Dijk te Kopelle a U Omtrent de plannen om in 1887 te Amsterdam eene tentoonstelling te houden vnn Sl hetgeen oj voeding betrekking heeft deelt het HandeUblai mede Het voornemen bestaat om deze teutaonstelling in het Paleis voor Vglksvlgt te houden Mocht de ruimte in dat gebouw te beperkt blijken dan soa men pogingen aanwenden om een gedeelte van het Frederikeplein tgdelijk in gebruik te nemen Een der Voorname drgfreercn van de ontwerpers is bier te lande verschill nde voedingsmiddelen bekend te maken welkr elders mrt goed gerolg genuttigd worden Ook is men niet vreemd aan hel denkbeeld om te Amsterdam eene kooksohool op te ricaten Kaar de B Cri verneemt Kordt aan de verschil lende spaorwegbesluren verlof ge raagd tot het plaats sen van automatisobe vefkoopcrs van versohilieude artikelen aan sialious Dete fennnfiig uitgedachte toestellen moeten aldus tgu ingericht by verschillend sleufjes woarin men ld moet werpen de prgs slaat er nutuurlyk bij is vermeld wat me er voor krggt Werpt mep het geld nu in de slel dan schuilt daardoor een loadje ope dat de gè wensohto artikelen bevat en zich vanzelf sluit Byv meu wensclil een paar sigaren Men gooit geld in het da irfoor bestemde sleufje het landje schuift uit men iieeiBt de sigaren en fie t luit zich weder De heer Frederik vnn Hogeq orpH die onder de naam Damas in ïmX faderlmiiebeimie Haagefhe omireUe schreef neemt in het Zaterdag verscfaeoea nummer van dat blad afscheid van zgne lezers