Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1886

Zatexdif middag werd Ie Utrechi de Se algemeeae Tergadeiing gehoudeo der Vcre oigio tot baforderiiig ran hel 0Dderw ji in hafiden arbeid lilt het jaarreralag ran den lecretaria bleek datde Vereesiging thaoa te l S2 begnnatigera ea 90 gewone leden De rekening van den penningmeester gaf aan dat de ontTaogsten hadden bedragen ƒ 444 56 en er a n aaldo wat ran 85 96 De begrooting voor hel volgend jaar althana wat de nitgaun betreft kon nog niet opgemaakt worden met het oog op de in 1887 te houden tentoonatelting te Anulerdam De inkomsten werden begroot op 410 96 Gekoien werden als nienwe bestuursleden de bh A Groeneveld Rotterdam en Schngtemaker Barsingerhom Uil het rapport der commissie roor de diploma s ontspon tieh eene teer langdurige discussie Het resultaat daarran was dat er telken jaren eeue oommissie ran S leden cal worden benoemd ilie als exam noommissie al fungeeren in de Kerstracantie hg roofkeur een examen tal afnemen en daarroor de rolgende eischen tal stellen A Wat betreft da theoretische kennis s Kennis ran rormleer roornamelgk wat betreft de eigenschappen der mathematische lichamen it Kennis ran de meeal gebruikelgke grondstof fen gereedschappen en hulpmiddelen c Bekendheid met het doel en de strekking raohet onderwgs in handen arbeid d Methodische kennia rereischt roer het geren ran dit onderwgs B Wal betreft de practische raardigheid a Bekwaamheid in het hauteeren ran eenige der roornaamsie gereedschappen bg onderwgs in handenarbeid gebrnikelgk blgkende bg 1 de rerraardiging ran een der mathematiiohi lichamen op gegeren grootte uil kahon of uit bordpapier 2a de rerraardiging ran een eenroudig rlak ornament uil dun hout 3a bel timmeren ran een eenroudig roorwerp 4o de rerraardiging ran een eenroudig stulpje koutsngwerk i Bekwaamheid in het rerraardigen ran eene rlecht naar eene beschrgriog van touw band rotting ent e Vaardigheid in hel kuoopen ran nelten ent d Eenige raardighei in bet uitslaan ran een roorwerp d w i het leekenen in igoe deelen met inachtneming ran de dikte der groudstof Het hierna uitgebracht verslag der commissie ran redactie roor het tgdsolirift had lot resultaat dat met groote meerderheid ran stemmen besloten werd het tgdschrift te slaken Dit heeft toonla uit de nadere discussie bleek met tgn drie jaargangen lyne taak rolbracht de taak bij belanghebbenden ingeleid Vandaar dat nu de medewerking ophield Hen heeft na beslaten tijdelijk tich te wenden tot een schoolblad om daarin de belangrgkste be riekten op te nemen het resultaat daarran tal dan orer een jaar kunnen doen tien of men in den rorm ran ten ééo of tweemaandsch Igdsohrift weer tot een eigen orgaan tal overgaan De commissie Tan redactie bigft inmiddels permanent Nog is daar de algemeeoe wenschelgkheid daarvan uitgesproken werdi besloten om in het jaar 1887 in de Pinkaterweek te Amsteri lim eene tentoonstelling te houden en tevens de algemeen e rergadering Men Jkooa dien t d omdat in die week ook de Mg tot Nat ran het Algemeen daar bgeenkomt Omtrent bet jubiló ran Albany in de Vereenigde Staten berat bet Bil de rolgende correspondentie NHel tweehonderdjarig bestaan der siad Albany de oudtte stad der Vereenigde Staten die itoor Nederlanders werd gesticht is ep hoogst feestelgke wgie gerierd De merkwaardigste dag der feesten waa de 21e Juli Toen hield men o a een grooten optoohl waaraan de brandweermannen en alle ver eenigingen der stad deelnamen Aan hel hoofd van den stoet reed in een opieu rgtuig de mayor der stad met den roortitter der feestcommissie eo dr Blom Cotter die met twee andere Nederlanders naar Albany as gekomen om het feest bg te wonen De 1 beide Nederlanden die hem vergetelden war B de heerea De Jonge en U J Coster student te leiden V In ket stuihuis werden de haagsche afgeianlen OBlvangeo door de leden der Hollandsche Vereeniging New ïork en Albany en de steJelgke Biorileilen Doctor Coster las daar een adres voor dat op teer fraai perkament waa geschreven Dit ad Inidde ongerecr lda Wg burnemeester en wethonders ran sGraven hage brengen ontea hartelgken groet op het feest dal de stad Albany rieri lef ten van den dag waarop haar vdór 200 jaren de rechten eener stad werden pegekend In nw nitnoodigiog maakt g j er ge ran dal d r Mi i is gesticht door Neder t landers en dat ook nu nog de meeste barer inwo ners van wie relsn in Nederland tyn geboren aan de taal en orerlerering van bet Vaderland getronw blgren Hel verruit ons met groote dankbaarheid dat g erkent hoeeeer het karakter en de gtoudbegloaelen nwer roorraSeren hebben bijgedragen lot liet leggen der grondslagen waarop latere geslachten uw groote republiek grondvestten terwgl gij aan deielfda aortaken den grootsten tegen toeschryft hel boil rao onsfhankelgkheid en rrgheid Dete overtuiging zij haalt de banden ran liefde en van vereering nauwer toe welke ons hechten aan uwe edele republiek wier grootheid eo weU vaart het voorwerp tgn onter oprechte wentchen Dit adres werd met een vgftigtal pholographiech e stadsgetichten uit Amsterdam door de stad Amsterdam aangeboden aan den mayor overhandigd Tgdens den optocht ontving de nederlandsche deputatie een tegeugescbeuk van een der bewoners nl eenige lange pijpen welke terstond als linnebeeld van vrede en getelligheid werden gebruikt s Avonds werd nug een hislorisohe optocht gehoudeo waar het verleden der stad in beelden en groepen werd voorgesteld Daarbij was o a een tooneel dat de Nederlanders voorstelde terwgl tg het land van de Indianen kochten De grondleggers van Albany waren uit ons Land afkomstig In Maart 1624 vertrok het schip SieutcSederlmd gevoerd door kapitein Cornelis Jacobus May van Amsterdam met dertig geiinnen meest Walen van geboorte aan boord Waar tbana te Albany de aanlegplaats der stoombooten is eette n de landverhuizers voet aan wal en vestigden tich in de nabuurschap Om zich tegen de inboorlingen te verdedigen bouwden tg een fort waaraan de naatn Oraiye gegeven werd Den 21n Maart 16S0 ging een tweede geielschap onder schipper Jan Br wcïr te Amsterdam onder teil dat in Jnni Amerika bereikte en woonplaats koos een weinig boven bet fort op een plaata die naar een der voornaamste emigranten den naam Bensselaerswjjk ontving VaU deze twee nedertet ingen dagteekenen de tegenwoordige Albaniërs de grondlegging hunner stad ofschoon dete eerst in 1686 stadarcohteu verkreeg en vóór de Hollanders reeds andere kolonisten hun woonplaats hier gevestigd hadden Ter rechtbank Ie Groiringeo diende Vrgdag de taak van den toon van den bekenden F E L Url an die tich onlangs legen de openbare macht had vertel toen dete iemand Om tekere redenen wilde arresteeren Doot ign en anderen tusscbenkomst gelukte hel toen de politie niet haar macht te kunnen doen gelden integendeel tg moest zonder arrestant en met verscheurde uniform allrekken Deze zaak waarin een aantal getuigen werden gehoord waaronder eenigen a décharjte lokte onder hel pnbliek nog al eenige belangstelling uil zaodal de taal stampvol wu Na het re nlsltoir van het 0 M dat de taak wettig en overtuigend beweten achtte eu 3 maanden gevangenisstraf plus 2 geldboeten tegen U eitohte nam de beklaagde te tguer verdediging telf hel woord en las een rrg uitvoerig verdedigingsstuk voor geheel geschoeid op de leest van het socialisme waartoe hg volgens zijne verklaring behoorde Voor en na vernam men bigken van goedof afkeuring waarna ten slotte ééa der aanwetigen hel toogenaamde vrgheidslied trachtte aan te heffen wal hem echter unalonds belet werd Pr Gron Cl De historische optocht te Heidelberg die rinda maandeo onder leiding van roorname kunstenaars was roorbereid is Vrgdsg onder begnnstlging ran i goed weder gehouden Het was een prachtig schouwspel De stoet was rerdeeld in veertien groepen Het geheel gaf een voorstelling van de kringen van geleerden kunstenaars en vorsten der jongste rgf eeuwen wat er aan de costumes is besteed daarorer lal men kunnen oordeelen als men weet dat er kleedingstukken bg waren die 30 000 Mk hebben gekost De stoet telde 900 personen en 340 paarden SoiiimigK wageos waarop groepen wareA gerang ohiki kwamen in hoogte gelgk met de bovenrerdiepingen der hnlten origineel was rooral een wagen met tinnebeeldige voorstelling ran de nnirersited en een mlddeoeeuwsche gehoorzaal met profeatoren en studenten Öok was er een prachtige Venusgroep waarin de godin door roienguirlandes was omgeren Met luid gejuiclt werd een nabootsing ran tH Heidelberger rat begroet In den eheelen stoet waren geen twee costumes elkander geliikt Deo dag ran de optocht werden te UeidelberSd bor 42 spoortreinen ongeveer 50 000 passagi l aangebraoKt Deo volgenden ochtend kwamen er met een aantal extra 4reinen nog 32 000 bg Hel Departement v Waterstaat is zegt bet Dttghlai eeo dure instelling eerstens wegens tgn adminirfratieve uitgaven en tgn siaf van amb I tenaren maar meer nog doordien de technici e den boventoon voeren toegevende aan hun verlangen naar werk en hunne ambitie voor kostbare tverkeo £ r was bg de oprichting van het departement eeue reden waarom men M Wtl dit beiwaar als de omstandigheid dal de inieliing plaats greep ter bevrediging van de persoonlgke eerzucht van éen man over het hoofd tag r omdat het ministerie ook tou behartigen de belangen van Handel en Nijverfaeid Nu echter de tgden lija aangebroken waarin de behoefte aan steun voor alle takken van verllei meer dan ooit wordt gevoeld richten tich de bogen vergeefs naar dat departement Men houdt er echter vast aan het 2aiawr aMer beginsel De vrijheid moet bet doen Maar de vrijheid kan het niet doen Houdt men tich echter eens tan dit begiosel dan moet men er niet van afwijken waar bet voor deelig werken kan Ook daaromtrent heeft de telephoonwet aan alle hoop den bodem ingeslagen Vertwaring van lasten komt van dit miuisletie ook door de verhooging van bet telegraaftarief BIgft er nog iets over dat verioenen kan met het bestaan van dit Departement P Zwaarlgvigheid en aagerheid tgn zuiver conreolioneele termen Wg noeaen groot al wal boren hel gemiddelde gaal klein al wat ef onder bl jft Zoo is hel met licht en zwaar dik en dun Ziehier rolgens dokter Broca den antkropoloog bg uitnemendheid de normale formule voor bet gewicht van den mentch in verband met tgn lengte Eeo normaal meusch weegt evenveel kilogrammen als h i centimeters langer is dan één meter Heel eenvoudig ge ijt groot 1 M 80 duim too weegt ge ook 80 kgr 1 IL 20 dnim 20 Igr ens of ge tijt Ie iwaarlgrig of te mager Volgens dete wet is het niet meer dan natnurlgk dat van grgtaards bet verlies aan gewicht gelgken tred houdt met dat In grootte lederen dag kao mee zich ervan overtuigen Dr Bourcbardal zegt in zgne Meneitts d hygüne dat de mensch op 50jari gen leeftgd in gewicht begint af te nemen Uaar in gelgke mate tgn grootte Een man ran 80 jaar ia 6 kgr lichter geworden maar in dezelfden tijd ook 6 cM kleiner Keiter Wilhelm die bgna 90 jaren telt is byna een dM kleiner giwordeu Naar aanleidilig ran het gebeurde met de Bock Onton tegt het Mf Dagbl v Ntd Indiê in ijn algemeen orerzicht Weet men ia Holland wat hier verhaald wordlF Dat ia de laatste tgden ran bier tweemaal is aangedrongen op rersterkiug der uitiendingen van troepen dal eerst gevraagd is bet gewone cgfer van tweeduizend man ï s jaars op drieduizend Ie brengen en dat daarna de Regeering het cgfer ran achtduizend man heeft opgegeven als dat hetwelk binnen niet langen tgd aan nieuw nitgetoudin troepen bereikt moest worden Welnu de laatste niet in druk gepubliceerde berichten uil Holland vei tekeren dat uitbreiding der contingenten niet moeilijk zou zgn Aan de favahode wordt het volgende medegedeeld De qnoestie van het af af niet smokkelen wat tol drijfveer van het gebeurde kan slivkkeik moet nog uitgemaakt worden doch dal die bodem in geen al e goeden reuk slaat weet ik bg persoonlijke ondervinding Toen dan ook de kapitein ter zee Bogaert benoemd divisie commaiidant over de soheepsmaobt in de wateren van Aljeh tgdens de politioneele blokkade in 1884 86 het bevel over de vloot aanvaardde was eene zgner eerste handelingen de aandacht van commandeerende officieren te vestigen op de siooi ers die de communicatie onderhielden van Penaog met de kustplaatsen zoo zegt hg o i in eene missive aan de tiationscammandanten die weder dergelgke schrifturen langs de schepen in hun ressort deden oirculeeren Niet bet minst moet een wakend oog gehouden worden op schepen zooali de Perse Rayah enz Ook HokCanion eu dergelgke Nu mag men tegge n Hok Canlon is nimmer op clondeslienen invoer betrapt doch dat bewgst nietdat daarom nimmer dat gevaarlyk bedrgf is aitgeoefend de schijn was er tegen en met recht betvaren met uitgedoofde of gemaskeerde lichten bgnacht en dag in de nabgheid der kust kan alleen dienen ofn tich aan de aandacht ran de gestaliO neerde schepen tie onttrekken Het is bij de vlootdan ook een publiek geheim dat de Hok Canlon vande gelegenheid gebrnik maakt om rerdachte artikelenin te roerea ♦ Naar aanleiding ran de rele en relerlei beschouwingen orer de oorzaken der Xmsterdamsche ongeregeldheden wysl O WerkuMHtioit er p hoe 4 noudtakelgkbet is licb een juist begrip te roimen ran het vglksleren in een eigenaardige buurt eener groote t d roor men zgn oordeel uitspreekt De bewooérs der buurt waarin het confltct ontstaan is tgn voor bel meerendeel negocianteo vischkcopers ent die als Iwsre bg orerlererisg waarschgnigk nog dagteekenende rao de vroegere banrtgilden sleedt gewoon tgn tich in die buurt met elkander te vermaken Sleohta weinigen gaan hoogst teldtaam des Zondags of des avonds uit Zij vertamelen tich aan de hoeken der straten en hier en daar voor hun woning en vermaken elkander met geielligen kout Des Zondags vooral in tien zomit organiseeren zij onderlinge spelen waaronder zakloopen koekhappen enz gewoonlijk hoogst ooscbnldige vermaken Zoo kwamen zij op het denkbeeld om paling te trekken eeo het moet erkend worden barbaarecb spel dal echter nog niet zoo heelveel jaren geleden In Amsterdam een geregeld terugkeerend volksvermaak wa dat onder bescherming der politie plaats vond Men kwam op het denkbeeld di l spelleljo te spelen Waarom nieti Het is waar het spel is ontedelyk men martelt er een dier mede op de vreeselijkste wgte Maar wat begrijpen menschen daarvan die dagelgks ter wille van hun brood en ten pletiere van anderen duizenden alen eu palingen levend het vel afstroopen botten schollen en tongen lerpnd kerven garnalen langzaam doodkokeu enz Veronderstel ze daarom echter niet barbaartcber dan anderen die zy het misschien op wat beschaafder manier eveneens dieren martelen Diezelfde menschen die een levendige paling martelen voor hun pleizier bewegen benei en aarde als er een hondje of een katje in de Lindengraoht spartelt en zy springen er baast bij om het te redden diezelfde meniehen staan elkander bij in nood en dood tij deelen hun maaltijd met behoeftigen en vertorgen elkanders kinderen en des noods ook ran hen die buiten ban kring tgo ala waren tij er allen de vadert en de moeiiers van Hoeveel grooter zou de etlende in die buurten zgn indien niet de bewoners elkander 40t verzorger dieoüeo Het blad herinnert er rerder aak dat de rerhouding tustoben de politie en de Jordaanberolking roornl ten gerolge van de eigenaardige opvalling rao den rorigen politiecommissaris dier sectie een geheel byzondere was Het rolk was verwefad en deed als een kind dal mui plotseling zijn speelgoed afneemt bet werd driftig Ware de politie rroeger er meer zachtmoedig opgetreden dau zon bet confliet rolgens het blad bg wal stokslagen en een paar arreatatiën zgn gebleven Dat sommige rroowen en manneu den moed hadden de agenten van politie zooveel zg konden te beschermen en Ie onttetieo kan ala bewgs gelden dat de berolking in t algemeen niet oproerig getind was Het rerdere optreden door de politie eo de militaire macht bettordeelen wg niet zegt het blad Nu het conflict eenmaal lulk een omraag had gekregen en feitelyk in een oproer ontaard was wat hel meest kraohtrol optreden nooddakelyk en tou er telfs wat legen Ie teggeo tyn dal de orerheld des Maandaga het geduld wat ai te lang beeft geoefend Maar ran hel oogenblik af dat het hit een ailbarsling kwam tgn n èt inrloeden in het spel gekomen Van toen f openbaarde tich bel bederf dat toowel door de taal in hel woord en schrift der revoltttionaire sociaal democraten als door die van de auli rerolutionaire $ ton aanf parlg in de gemoederen van dal eenvoudige volk is gebracht hoewel het even zoo min dr Kuyper als Domela Nleowenhuls begrgpt en gewoon is op de sooial n te schelden Maar van toen af ook tgn blgkbaar niet it velen der sociaal democraten die hel geduld van hun leider niet oefenen maar ingevolge diens wenken en irsorden rol tyn ran haat en wraak tegen al wal orerheld eo polilie beet als opstokers der menigte en leiders der beweging opgetreden betty omdat tg tengerolge rao bun don eid en waanzin meenden dat die groote dag door den meestei al ooiang en too dikwgis in hel verschiet gesteld reeds was aangebroken of tel dat aanbreken ton bespoedigen helty omdat tg eeo gelegenheid als dete te gunstig vonden om door anderen de poliitf te laten afkloppen dao dat tg hem ongebruikt zouden laten voorbggaan Hoe het zijn moge d daadwerkelgke invloed ran sociaal democraten is in alles merkbaar Ds oude Jordaanberolking wist nooil ran roode en zwarte rloggen zg kent daar de beteekenis nu nog niet eens ran en nog minder dacht tjj aan barricades zelfs dacht tg nooit aan ruurwapeuen eo ttraatsteeneu hoogstens bezigden enkelen ran de kwaadwilligaten onder hen die projectielen om glasruiten te rerbrgzelen Als bet volk redenen tot onievredenbeid meende Ie hebben trok het de buurten uil tiogende boogateos met ketelmutiek langs de voornaamste grachten naar bet huis van den burgemeester wien het In tyn wel te verklaren onkunde omtrent de tot standkomiog ran wetten en rerordeningen de schuld toerekende en bj wien bet op herstel van grieven aandtang Hoe geheel anders wat dit ibans en wg wgien er nadrukkelijk op boe weinig was ernstig rerzet de bedoeling van het rolk hetgeen hieruit bigkt dat na den bewuslen Maandagavond alles 190 goed als volkomen rustig is gebleven In hetzelfde blad lezen we in het overzicht der week het volgende Het is gelukkig veel kalmer geworden in de hoofdstad na een week of liever twee dagen die zeer lang tullen beugen De liefdadigheid is dadelijk aan het werk getogen vooral tot leniging van smart en nood in de gezinnen die verliezen hebbeo door deelneming aan eu door bijwoning va het tooneel der rumoeren Zeer ruime giften ja bij duizenden guldens tgn gevloeid in de kas van bet fonds voor de polftiebeambten te Amsterdaln een demonstratie of betoogiug in den besten zin des woords die op zichzelre cao welsprekend en duidelgk mogelijk is Inderdaad kunnen wy t niet ratten waarom een arbeider handwerksman neringdoende koopman rentenier rijke of welke soort van burger ook verzet tegen de politic pleegt aanmoedigt direct of indirect beidrdert Maar de agenten die een zware taak een door de meeslen volstrekt niet gewilde betrekking te vervullen hebbeu aan te vallen te mishandelen hetzij in vereeniging hetzg verraderlijk lafhartig dal in verregaand laag te meer daar niemand hen mag doen boeten voor werkelgk of vermeend onrecht Mogelijk zal de noodlottige gebeurtenis deze goede gevolgen hebben dat voortaan ook die burgers bun vooroordeel tegen de politie laten varen wier houding en tegenwerking maar al te zeer hel ruw en geweldadig rerzet in de hand werkt De wgobouw in Frankrgk heeft sedert de drnifluis zoo groota verwoestingen in de wijDgaarden aanricht een gaosch nieuwen weg ingeslagen Wgnbergen bestaan er nog ID groot aantal er wordt oog een druivenoogst gehouden en er wordt oog wgu geperst zoodal hel land elk jaar nog natuurlgken wgn oplevert maar er zgn ook ele wyobouwers die geen land eo geen wgnbergen meer behoeven eo de persen roor de eigen gewonnen druiren hebbco afgeachaft maar niettemin aljgn te zamen drie millioen hectoliter wgn aan de markt brengen Hoe dit kuosistuk wordt rolroerd leveren de offilcieelc staten rao den invoer in Frankrgk Eenige jaren geleden klom de invoer vao gedroogde druiven io den vorm van krenten en rotgncD met hooger dan tot 7 a 8 millioen kilogram Gedurende het afgeloopen jaar 1886 heeft de invoer dier artikelen na ulcagt meer en meer te tyn gestegen de kolossale hoogte van 65 millioen kilogram bereikt Spanje Turkge maar vooral Griekenland hebben Frankrijk van de noodige grondstoffen voorzien om 3 millioeo hectoliter wijn te vervaardigen waartoe de inlandscbe bodem geen enkele druif beeft geleverd Zulk een wijnbouw ia oiet oovooideelig het tegendeel is waar Per 100 kilogram aan den wijnberg afgeleverd beloopen de kosten ran aankoop en rervoer 66 fr daarvan wordt gemiddeld 400 liter wgn fgewonoen die gemiddeld genomen op 20 fr per hectoliter te staan komen De gemiddelde pr s die door den wijubouwer fabrikanl wordt gemaakt per hectoliter a 40 fr Deze wgn heeft eeo alkah igehalte rsa 7 10 graden ia licht van kleur eu nog lichter van geur maar zaren worden er bgna niet in aangetroffen Goed toebereid levert hg een aangenamen drank op dis moet gepnttigd worden voor het jaar om is De hoeveelheid van dezen internationalen wyo in Frankrgk vervaardigd is minstens 3 millioen heotoliter Bulteniandscli Overzicbt De u tslag der herkiezingen voor de Algemeenc Baden van Frankrijk brengt weinig verandering in deb toestand Vaii de 188 herstemmingen welke moesten plaats hebben it reeds de uitslag ran 174 bekend Ulerran w rdei 141 zetels door de republikeinen eo 33 door de conserratieven veroverd In hel geheel tgn dus nu reeds gekoten 981 repnblilieioen ea 441 conserratieven Van de afit lende leden behoorden 980 tol de republikeinsohe en 433 lol de conservatieve partij toodat de rerhonding geen aanmerketykfr wyziging lüeft ondergaan De keiters ran Dnitichland en Oottenrgk tgn weer samen Ie Oattein Nu echter ia het geen gewo bgeenkomst cooals de beide rorsten sedert eenigen tgd elk jaar plegen te bonden maar ditmaal tgn ook belder ministers van builenlandsohe taken prins Bismarck en graaf Kalnoky bg de conferentie tegeuwoordig Hierdoor ontrangt de bgeenkomst een bgtondere beteekenis rooral omdat de beide ministers hun jaarlyksehe bgeenkomst reeds te Kissingen hebben gehouden Dat Busland bq ge n dezer tamenkomstcn was rertegenwoordigd trekt naluurlgk zeer de aandacht De 2Viiiei vindt er zelfs aanleiding io om te betoogoo dat de keizers van Dultschland en Oostenrgk zich van den ctaar willen afscheiden omdat Rusland ondanks de overeenkomst den wereldvrede bedreigt Het Afoerikaansche congres heeft tyn zitting verdaagd tonder eenige bgtondere besluiten ten opzichte van het geschil tusschen de Vereenigde Staten en Mexico te nemen In het Hols van Afgevaardigden verzette de republikeinsohe partg zich tegen krachtiger optreden want het bleek dat de Meiicaansche regeeriug niet alleen de uitlevering van Cutting niet had geweigerd maar zelfs de meest mogelijke welwlllenheld betoonde Blgkbaar handelde Mexico te goeder trouw daarom werd loegeefelijkheid jegens de zwakke regeering van president DIat aanbevolen Het Unis van Afgevaardigden nam lüet 209 tegen 6 stemmen de Landhrd bül aan waarbg bepaald wordt dat alleen zij die in Vereenigde Stalen wonen en burgers der republiek zgn of willen warden grondbezit in eeo der Stalen kannen verwerven Uitgezonderd is echter grondbezit dat bestemd is tot den aanleg ot de exploitatie vao spoorwegen Hel Huis van Afgevaardigden heeft tich vereenlgd met het vooiatel Mirrlsoor gelijk het door den Senaat was gewijzigd De bekrachtiging van den president is echter nog niet verkregen Te Brussel is de werklieden manifestatie Zondag vreedzaam afgeloopen Wel is een plakkaat gevonden ter verheerlijking van de comnmne eo ter aanprijzing der anarchie dat in beslag Is genomen maar de orde Is niet verstoord Men trok door de stad been om balfvier van het plein Fontalnaa naar de Groote Markt waar een andere stroom volks aankwam en daarna ging men weer gezamenlijk over de Boulevard dn Midi naar de place Fontalnaa l ug £ r waren eenige roode vaandels maar bet voornaamste vaandel dat van de Brusselsche werkliedenliga waa f d un rouge timide volgens de find Ook te Gent bad een dergelijke belooging plaats eren rustig waaraan 2000 lieden deeloameo Te Belfast allgd in Ierland de uitverkoren plaats waar Katholieke Home Bulers en Protestanlsche Orangisten met elkander slaags raken blijft bet zeer onrnstig Vrijdagavond had er weer een standje plaats dat eerst door geweerschoten der politie en door een regenbui kon worden onderdrukt Zaterdag werd bet nog erger Overal hoorde men Opnieuw hebben bedeo ongeregeldheden plaats gehad De opstandelingen vielen de iolitie met steeuen aan waardoor verscheidene agenten gewand werden De menigte werd ten laatste door de politie uiteengedreven HEXMSGEniVG BÜBGEMEESTBReo WETHOITDEES vanGonda Geiieo art 17 18 en 19 der Wet vao dên 14n September 1866 ttaattilad no 138 betrekkelijk de inkwartiering eo het onderhand vanrhet Krijgsvolk ent Brengen ter algemeene kennis dal de lijst bevallende de namen der iowonert die roor het verleeneo van inkwartiering en onderbond io aanmerking komen is herzien en aangeplakt aan den Ingang van den Korten Groenendaal en borendien gedurende veertie dage ran des morgens 10 tot des namiddags 1 ure ter Gemeenle Secretari roor een ieder ter inzage tal liggen dat betwaren tegen de iu die lijst gebrachte reranderingen gedurende den tijd schriftelijk bg Burgemeester en Wethouders behooren te worden ingediend GOUDA den 10 Augustus 1886 Burgemeeater en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOUWEB Burgerlijke Stajid GEBOREN 6 Aug Lyntje Adriaaa ouders P na den Berg en L A van Oosten iohao Eliai Jacob ouders K Taioeaborg en N J de Mol 8 Hendrika oaden B P van entert ea A P iHaber Jofa aanea oideraJ van den Berg ea H RietveO Theodore Helena onderi G lan der Leeat eo E A Beetmao Adrianas ondera A Kors en 6 lao den Broek OVERLEDEN 7 Ang T T n Wyngaarden 3 j H H van der Stam 2 j C S van Meosch 7 j P de Weger 6 w 8 A A Toinmao 2 m F Veerman 1 m 9 H M van den Heuvel hnisvr vao J VeritaaoeD 40 j P do Groot 5 m C Paauw lioisvr van A Dekker 63 j GEHUWD 9 Aog C de Roog en C A F W Kooyman Moordrecht GEBOREN Serard Frederik oodera A Rielveia en M Sehlingraaon Aaltje oade a W Voerman en F Vriend OVisSLEDEN A van der Knuff H j GEHUWD i C vsn Vliet ea M Dekker Haastrecht ONDERTROUWD P de Jong en J Verkerk Zevenhuizen GEBORfiN Cornelia ondera A de Jong en V Hnarssn i