Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1886

die eren gednldige alt eothouiatte Biojaneiranen Doh S areu eo 20 mioaten lang beiiggebonden met bune OTiliet Een ingeietene te Ooaierhoat kreeg een paar jaar geleden een koppel poatdaiien ten gesoheuke Nadat dit paar byna een jaar in eeo raim rerblgf opgesloten was en reeds jongen had wist de doffer van een onbewaakt oogenblik gebrnik Ie maken om Ie ontinappen Dete aooht bet erblgf waar hy het eerste levenslicht zag weer op maar werd onmiddelgk leruggeioudeu Se duif wilde den ontrouwen echlgenoot eohter niet meer als gemaal erkennen Tocht er mede op eeue woedende wyze eu de jongen Isgeu eenigen Igd daarna dood eu ermiukt in het nest Oe doffer iulusschen met eene audere duif gepaard blijft steeds ten prooi aan de wraaksuoht igner eerste duif Tweemaal achter elkander foud men deten tomer een koppel jongen Tersoheurd eu bebloed in het nest Door te nauwkeurig te bespieden outdekte men dat de Terlaleoe duif zich op de weerloote jongen wist te wreken De wreedaardige kreeg terstond ren afzooderlgke oei tot ferblgf Te Sempaoh in Zwitserland heeft onlangs een Terwoed geiecbt plaats gehad tusschen vier gendarmen en eeo vgfiigtat Zigeuners over welk vuil eo brutaal bedelaarsraa in den laatsten Igd ook in Daltscblaud eu elders veel geklaagd wordt Bg de karavaan bevond zich een persoon die zich aan velerlei misdaden tegen bet geioeeue recht had sohuldig gemaakt maar toea men dezen wilde arreateeren verzette zich de bende met slagen eu geweertohotea Eerst toen boeren met hooivorken de gendarme te hulp kwamen kouden dezen het paard van den schuldige bemaohtigeiki Hg zelf ontvluchtte iu kei boBch Allerwege verlangt men naar krachtige maalregeleu legen dete wettelooze wilden die geen eigendom ontzien Uit Zwitserland wordt van zware onweders gewag gemankt Tal van personen sgn getroffen en vele verwoestingen aangericht Zoo waren te Domdidier kanton Freiburg zes personen op weg allen trof de bliksem éen weid gedood eene 20 jarige Bernerin de overigen ondervonden geen letsel Ook wordt van daar zware sneeuwval bericht tegelijk onweer en sneeu dit komt den talrgken vreemdelingen vreemd voor De llersecndrste van alle seoure broekjes zgnteker wel de l en van het AmhgericM te Zehdenick iu de Mark Brandenborg Iu bet Poliliehlad laat dit namelijk mededeeleu dat de 22 jarige tdhipperskneoht August Messe egens diefstal vanhout tot i Mark eu 40 penningen boeten of 6 dagen gevaugeuisstraf veroordeeld is Daar hgechter aleobtt de 6 Mark betaald heeft en zgn tegenwoordige verbigfplaats onbekend is wordt de politieoverheid uitgeuoodigd de resteeren e boete tan 40 penoiugeB op Uesse te verhalen of heai voor 8 uren en SS minuten te doen gevangen zetten f De kerk der Presbyterianen Ie Lookport een der wgken van New York was hersteld geworden maar de konen was men sobuldig gebleven Aan het slot der preek deed de predikaut de volgende mededeeling Ik ben voornemens u een verrassing te bereiden die ik voor iedereen geheim gehouden heb opdat niet vele zitplaatsen dezen margen ledig bieren Ik deel u mede dat ik hedenochtend ferm ontbeten heb en dus laug kan wachten eer ik bet middagmaal gebruik voor t geval dat noodig moohl ign wanneer ik het voorgenomen doel uiei spoedig bereik Ik ben namelgk roornemena onze gemeente de volgende maand zonder schuld te laten intreden Ik heb de kerkdeuren laten sluiten zoadat niemaud hier vandaan kan Wg moeten 4600 dollars hebben en boe eer ge die bg elkaftr brengt bee beter voor a zelf Nu werden er schnidbekenlenisten ter onderteekeging uitgedeeld die vervolgent weer opgebi d werden en met een tevreden gUrolaeb kouden de de ouderlingen na geruimen tijd met optellen beiig te a geweest melden dat er voor 6000 dollars geteekead wns Natiarlgk dat de predikant bg zqn gemeenteleden teer geaoht wat wat aan hel welslagen van de oolKioie den gmetaltn tteun gegeven heeft Een belangrijk proeet waaruit de tehoeumakers ia bet algemeen een let kunnen trekken tal waarsohqnlijk weldra voar bril duitsche Baeit rieit betondeld wordes indien althans da partgen niet in een minnelgke tehikking tredeu D kooptean H te Soraa leoSileiië had aan den tohoeaaaker B aldaar een paar laarzen Ier verzoling gegeven en ook uer netjes en spoedig terbggekregen Toou hg echter de verstelde laarzen voor de eerste maal aantrok beteerde hij zich dermate aan de voetzoul door een pen welke er in was blgven zitten dat hij s ïnedig den arts moest ontbieden Ondanks de geneeskundige hulp verergerde de voet steeds zoodal eindelgk een amputatie noodzakelgk werd De gewonde klaagde nu den schoenmaker bg het Landagericht te Cubeu aan en eischte sohadeloosstelliug benevens vergoeding van de kosten der operatie en der geneeskundige behandeliug Het kaïitougereoht erkende dau ook ten volle den eiach van den koopman H veroordeelde bggevolg den schoenmaker tol betaling van een levenslang jaargeld ten bgdrage van 900 M 540 en in de kosten van de geneeskuudige hulp en vau hel rechtsgeding Bij de motivoering van het vo inia legde de rechter vooral den uadruk op de atrafbare nalatigheid van den schoenmaker die zich vóór de aflevering der herstelde laarzen niet overtuigd had dat de uitstekende punten der spgkera beboorlgk afgevgld waren De verontscbttldigiiig vah den beklaagde dal de sohoeumakera de gewoonle hadden de apijkera te laleu blgven vtooals zg zgn werd door deu rechter als zóó ongeboord beschouwd dal de man zich daardoor nog een beriaping op den bala haalde De rechter wees er levens op boe het laakbaar zulk een vgewoonte is nu de aanhangige zaak ten zaak ten duidelgkste bewees welkejiadeclige gevolgeu zg voor de gezondheid kan hebbeu Oulanga hebben wij melding gemaakt van de gemakkelgke wgze waarop ieder zich in Londen van briefkaarten postzegels enz kan voorzien In versohilleude magazgnen en op de hoeken van enkele straten zgn namelgk bussen aangebracht waarin men al uaar gelang van het begeerde een of metr peuuiea werpt en het verlangde voorwerp alsdan door eeu vernuftig uitgedacht mechanisme te voorscbgn komt Op het perron van bet Khgnspoorwegststion te Utrecht is sedert eeuige dageu eeu weegioeslel geplaatst dat geheel volgens bovengenoemd systeem ingericht voor eeu ieder de gelegenheid aanbiedt om tegen bepaling van 6 oenlen gewogen te worden Boven het toestel staat vermeld dat men om het toestel te laten werken op het bankje moet gaan staan en daarna twee 2 i centstukkeu in een daartoe aiugewezen kleint opening moet werpen Zoodra men dit gedaan Ibeeft komt de bascule in beweging en de wgzer geeft in kilogrammen het juiste gewioht aan Dat het toestel zelf goede controle houdt bigkt hieruit dat het alleen werkt wanneer aan de gestelde eisch n is voMaau éen 27i oenlsiuk eu twee of S centen bgv kunnen geen werking teweeg brengenji kwartjes dubbeltjes niets helpt alleen de gevraagde twee 21 centstukkeu Dat de ondernemer vooral ook door de talrgke proeven die er mei ander geld genomen worden oede taken maakt lijdt geen twgfel Hel station Ie Utrecht waar ieder vrije toeguug heeft tol het perron is een der drukste van ons laud eu van de vele nieuwagierigeo die altg l de bascule omringeu wille de meeste gaarne zelf eens de proef nemeu Vfie weet of er niet binnen korten tijd een magazgn geopend wordt waar eenige artikelen voor dageIgks gebruik op deze wqia worden verkrggbaar gesteld Hel denkbeeld is voor de ondernemer wel aanlokkelijk comptanie betaliog en geen personeel voor de bediening Omtreut het gebeurde Ie Leierdorp op Zondag II wordt aan de Zulfi Cl geschreven Vau morgen ben ik naar Leierdorp geweest Ik was een weinig over mgn tgj daar de kerk om half 10 begint Onderweg kwam ik al vele boeren eb burgers tegen met lange ern tige gezichten Tpeii daoht ik of somt Vlug er niet vlug genoeg bg geweest waa Ik kwam in t dorp eu zag er huzaren geposteerd Op het kerkplein voor den hoofdingang bevonden lioh een SÖtal infanterisleo ouder commando van een len luitenant als detachements commandani voor de deur onder den toren eec 1 Otal onder een adjudantonderofficier ah aan den kant waar de pastorie eu tuin liggen nog een paar man Een 16tal huzaren onder een wachtmeester stonden aan de overzgda der sirsfil lerwgl een brigadier der kooinklgke maréchausa voor hel hek der kerk aloud 1 w btmeetter en 2 brigadiera van het zelfde wapen hielden den toegang tot de brog vrg die juiji tegenover de keik ligt Het plein binaen het hek waa vol menaohen en ook de ttraat telde eene menigte nieuwigierigen lifan as hunner vernam ik dal dt De Klercij dit Kondekerk voo de gemeente lou optreden Hierna begaf ik mg naar binnen maar zulk eene godtdienttoefeDiog heb ik nog rfpner bggewooud Terwijl neu door eeu iugaug fgetet door mili tairen was binnengetreden bevond men zich in een portaal waar twee rgkiveldwaobtert de orde bewaarden Ook onder aan den preekttoel zat een rijkaveldwachter Wat meu met moeite in de kerk gekomen het portaal was niet afgescheiden en stampvol dan werd men er voortdurend door rgksveldwachters die in de paden of hoe men die doorgangen noemt stonden op attent gemaakt dat men door stilttaan de paaaage atretnde Ik ging naaal tulk een man ataau en kou toen blgven waar ik was Terwül het overal eivol was zaten in hel schip der kerk slechts enkele vrouwen op de zoo eigenaardige stoelen De predikaat aprak naar aanleiding van de woordeiy Vreeat niet die hij naar orthodoxen trant toepaste op de zoo vreeselijke dsgen van den legenwoordigen t d Indruk maakte hg door zgn optreden niet Het was eeu tamelijk gezet man met eene gezonde kleur eu eeu bril op die evenwel niet sterk genoeg voor hem scheen want hij moest zich na elke 3 woorden heel diep vooroverbuigen om te zieu wat er verder iu zgn preek stond Aau het slot der godadiensloefening maakte b j bekend dat weder een riugpredikaiit den volgeudeu Zondag zou optreden dat er voorloopig geeue cbatechisatien zouden worden gehouden en dat alle aangiften van Inlevering en optage van alteatatiea en van het doopen bg deu koaler behooren te geschieden Zeer interessant was hel uitgaan der kerk Toen ik builen kwam dit was onder het laatste gezang stond bet ryluig vau den predikant al klaar lerwgl de infanterie hel pad van de deur er heea afzette twee marechaussees hielden de menigte tusscbea het rgluig en het bek op eeu afstand eeuigen stonden achter anderen naast weer anderen vóór het rgtulg Eindelgk komt de predikant de kerk uit gaat tusschjcn de rijen der iufanteristen door zegt iels tegen deu rgktveldwachter die bem het portier opendoet en voort gaat hel Een 12 hntarea voorop een wachtmeester der maróchanaaée links een der huzaren rechts en twee man achteraan terwgl twee marechaussees het dorp op en af reden Zeker weet ik hel niet maar ik meende te bemerkeii dat eeu boer met een gezicht om van t achrikjen tuo dom den domino nog iets door hetportief trachtte toe te roepen boe dit tg toen zgn eerwaarde naar hel rgluig ging deden enkelen moeite hem uit te laoheu dooh iH nam niet op Nu onie ruatige Nederlanders het voorbeeld van de Franscbe communards volgende barricaden gaan opwerpen en de kans loopen gedurende een oproer hel leven te verliezen acht mr M Th Gondsmit het wel der moeite waard om in Dt Ferzekeringbode eens te onderzoeken welken invloed zoodauig oproer op de levensverzekering hebben kan Ons Wetboek zwggt van hel geval De verzekering vervalt bij zelfmoord of bg tnepaaling van de doodatr af welke gelukkig tot de geschiedenis behoort Het Ilaliaansche bevuil deu verzekeraar van de betaling als de dood ao den verzekerde het onmiddellgk gevolg is vaii een niaorgf door hem gepleegd waarvan hQ de gevolgen had kunnen voorzien art 460 In de voorwaarden der Maalsohappgeu heerschl ten aanzien van dit onderwerp een groote versohjidenheid wel een bewgs dat meu uiet aan toepassing van hel geval in ons land heeft gedacht Nu eens lees ik de verzekering zal geen kracht hebben indien de verzekerde overlgdt iloor onmiddellgk of middellgk gevolg van den oorlog of in eenigerhande gevecht hoegenaamd ook du weder indien de verz erde overlijdt ten gevolge van oproer of wel In een oproer In Frankigk beeft diLxraag bigkbaar niet lotvele procedures aanleid1p gegeven hetgeen ver klaarbaar is als men bedenkt dat iüt de kleinevertekeiingen niet gebruikelgk zgn als bg ont cahet pertoneel der begrafenisfondsen weinig talrijkis Iemand was dood onder de opstandelingen gevonden de Maatschappij weigerde de uitkeeriug Haar exoeptia werd afgewezen vonnis van de fitohlbank der Seine 6 Deo 1876 omdat h it niet voldoende was dat het lijk werd gevonden lutwhendie der rebellen il faut de plus que la compagnie d aaauranoet prouve qu il a éii tuó lesarmet i la main et en combattant Tereobi werddal vonnit vernietigd een te moeilijk bgkaut niette leveren bewgt werd daardoor opgtleffd en eenarrett van het Hof van Pargt van 27 Joli 1878 bevetligd in casiatie op U Aug besliste dan ook dat het ds vraag slechts is ot men zich onder deopstaadelingen alt een hunner bevond eveoala desoldaat in den oorlog Mijns intient it dit het juiste beginsel dal in de voorwaarden eohler duidelijk dient Ie warden uitgedrukt Iemand die uil nieuwsgierigheid uaar de plaat s des optlandt waudelt eu door een verdwalenden kogel wordt doodgetohoten overlijdt ten gevolge van een oproer evenalt Ap ongelukklgtt die te Amtterdam voor tiju ventter tuttig zittend I werd getroffen Toch Ml men de uitkeeriug oietmogen weigeren Die uitdrukking laat plaati opeuvoor chicHue De bedoeling zal wel déze zgn dat hij die aan bet oproer deelneemt ec gedoodwordt recht op de uitkeering verliest Ik weetwel dal in meqig geval hel bewgs moeielijk zalzgn maar geef naaraan de voorkeur boven betmet uitbetalen aan de vrouw en kinderen vaneep onschuldige Weet men wel vraagt de Jrrtk Crt na eenige beaobouwingeu gegeven te hebben over het duel van den legenwoordigeu tijd dat het tweegevecht met deu eeraten September 1886 zal be booreu lot de wettig erkende inatellingen van Nederland f zal uitmaken een door de welgeviBg uitdrukkelijk genoemd onderdeel van ona maatsohappelgk organisme f De zesde titel vau het tweede boek van ons nieuwe sirafwelboek dat met deu genoemden dag in werking komt handelt uitdrrukkelijk over het tweegevecht eu erkent dus formeel als eene inatelliog eene zaak lot nog toe terecht door veleu ala een met de wet atrijdend miabrulk aangemerkt Tol dusverre alond ieder die in een tweegevecht zijn tegenatauder kwetate of doudde terecht wegeua mishandeling doodalag of moord Wie echter na 1 Sept a a in een duel op leven en dood zijn tegenstander van het leveu berooft wordt dan met ten hoogste twaalf jaren gevangeuiatlraf gealrsfl drie jaren minder dan ile gewone moordenaar Alleen ia bij het duel het bewijs noodig dat er behoorlijke foorwaarden voor hel tweegevecht waren vastgesteld eu getuigen tejtenwoordig waren Aangaande deu aard en deu vorm der vereiscbte voorwaarden aangaande bet karakter der noodzakelijke getuigen beval bet wetboek ecbter nieta het is onzeker of hierin het met de mode veranderend code d Vhonnear van de Fraoschen moet gevolgd worden waarin ook de meest futiele zaken ala rechtmatig aanleiding tot eeu tweegevecht werden erkend De Arnh Ct acht het noodig op dit wonderlijk anachronisme van bel nieuwe sirafwelboek de aandacht Ie vestigen Hét bewgtt meent hel blad dat dit werk ouzer beste crimiiialislen alweder evenals elk mentcbelgk werk niet volmaakt is dat de beste paarden ouk wel eens aan struikelenblontataan Dit overblijfsel vau oude lang vervlogen tijden in een modern wetenschappelijk gedenkteekeu doet out verbaasd staan wü wenscbenalleen dat bel gezand verstand der natie zich büvoorduring in dentelfden geest tal blijveu tooneo en de zesde titel van het Tweede Boek van hetsirafwelboek zal blijven voor de Nederlandscbe nutieeen doode letter BuUenlandsch Overwicht De uitslag van alle verkiezingen voor de Algeineene Raden in Frankrijk is nu bekeud In 86 deftartementen iraden af 1417 raadsleden terwijl bovendien in 19 vacatures moest warden voorzien In hel geheel moesten dus 1436 leden warden gekozen en hiervan behooren nu 1007 tut de republikelnsche en 429 lot de monarchistische partij welke laatste 16 zetels heeft gewonnen Het gevolg hiervan is dat slechts in twee departementen de meerderheid van de linker naar de rechterzijde is verplaatst terwijl beide partijen even sterk zgn inde departemeuten l Orue ei Taro el Oaroune Evenwel behielden de rep jblikeineu de meerderheid in 76 departementen terwijl zij ook in het departement van de Seine en Algiers die niet aan de verkiezingen deel namen sterker a dau fun tegenatanderi Van alle raadtleden zgn nn 2127 republikeinen eu 887 mouarchitlen zoodal de republikeiniohe meerderheid nog 1240 bedraagt Beide parijjen meeneu nn reden te hebben om zieh e overwinning toe te sshrgren De monarchisten wgzen op de veroverde departementen maar da republikeinen herinneren aan de vorige verkiezing voor de Kamer toen de anti republikeinen bijna 100 zetels veroverden Een winst van 16 lelela op 1436 verkiezingen achten de republikeinen daarom van geringe beleekenis en zelfs beschouwen zij dit verlies Is eeu overwinning omdat de monarchisten vooral na de verbanning der Prinsen een herhaling der Ootoberverkiezing in bet verschi hadden getteld De republikeiuacbe bladen jtonyr oudersobeid zieu daarom in den uilslag vau deze verkiezingen een bewgs dat de astirspublikeinsche sirooming welke zioh iu 1884 openbaarde tol staan is gekomen Daarentegen verheugen zioh de monarchisten dtit de republikeintche itrooming voor het eerst tiuds ttraalf jaren iet it vooruitgegaan maar eenigen aelvieruitgaug aiutoont Immert iu 1874 waren van de leden der Algemeene Baden 1481 rep en 1631 antirep in 1877 1619 rep en 1398 anti rep in 1880 2008 rep en 1004 anii rep en in 1883 2143 iep en 869 auti rep De republikeinen gingen dot steeds vooruil doch nn bestaan de leden der Baden uit 1966 republikeinen en 874 antirepnbli keinen Aldus hebben beide partijen reden tot tevredenheid doch de republikeinen hel meest omdsl de geringe overwiuning hunuer tegenstanders toch geen verandering iu den tegenwoordiiien slaat vau zaken kan brengen Men verwacht in bet Engelsche Parlement een levendig debat over hel oproer te Belfast De Parnellist Sexton die eeo deel der stad representeert is voornemen de zaak ter sprake ie brengen maar ook de conservatieve Ieren die voor Belfast zitting hebben willen ze van bon standpunt voor het Parlement brengen men kan dua op veel verschil van gevoelen rekenen Iulusschen laat naar de laatste berichten de toestand zich heter aaniieil Maandag bestond het voornemen den slaai van beleg af te kondigen doch waarschijnlijk is daarvan tbaoa af zieu De Turkache eu Bulgaaracbe gemachtigden tot herziening der alaataregeling in Oost Bumelië hebben Ie Sufia hun arbeid aangevangen De e rste bijeenkomst der commisaie werd door den Bulgaaischeu miuister van bnit nlandsche zakeq Zaooff geopend INGEZONDEN Aau de Bedactie der Oouduit Courant WelEd Heer Naar aanleiding van een berichtje uit Gouda aan het JFeeklilad tm tfoerde geschreven verzoek ik u beleefd mij eeuige ruimte te verleenen in uw veel gelezen blad op den voorgrond deel ik u mede bet geheele berichtje van begin tot einde eeue groote onwaarheid behelst Xe hier het geval op den bewuslen dag reed oudergeteekende eu niet de Directeur in het midden djr bocht ern rijtuig op de brug bespeurende werd er ioodra doenlijk gestopt dat men ia het straütte gedeelte eener bocht niet kan stoppen weet ieder deskundige zoodat de trein reeds ongeveer 20 possen roor den publieke weg stilstond en daar bleef staan tot de bestuurder van het rijtuig kofi voorbij rjjden Ten slotte deel ik u mede dat ik zoomin als iemand anders uitgezonderd wellicht de bestuurder van het rijtuig die denkbeeldige gevaar zag ben geschrokken UEd bij v6orbaat dank zeggende heb ik de eer te zijn VM Dienaar V M G VAN FKANKBNHCriJSEN Uijnkter de Sèdacltur I t Diotdag II ongeveer 7 uur n m onlspoorde de IJaelstoomtram komende van Oudewater aau den Flnweelen Singel alhier met locooiotief goederen en twee passogierswagens ongelukken zijn gelukkig niet te constaleeren de passagiers zijn met grooten schrik vrijgekomen dit is dan ook alleen aan het geluk te danken dat eene aldaar stnaude boom weerstand bood alles niet in de Singelgracht te doen nederdalen de boom en de locomotief is nog al beschacügd en aan wie nu de schuldP De bewoners van denFluweelen Singel bpweren dat er t vlug gereden ordt de Tramweg Mij schrijft hel toe aan kwaadwilligheid der jongens diie een biggeltje of zoo iets in e raila hebben gegooid anderen beweren dat de OudeWatwsche kermis er de schuld van s geweest maar óén punt is zeker dat er weinig op gelet wordt of de rails wel schoon onderhouden worden misschien zouden dan zulke ontsporingen geen plaats hebben A B P S Heden middag ten 1 ure is weder een ongeval Ie constaleeren de locomotief personen eu vrachtwagen weigerde gedeeltelijk op de Tiendewegsbrug mede te reizen na versnelde terugkeer kon de vrachtwagen niet medegenomen worden omdat eene tiang waa gebroken die wagen it heden te 2 ure op de Iiange Tiendeweg met eene extra locomotief vervoercf F osa EK JtJBiq LIJST van BBIEVEN geadresseerd aan onbekeoden door tusscfaenkonut vtu bet Potlkantoor terug te bekomen Polak Amsterdam E Wolf Alnslardam Meester Naaldwijk van Bergen Oudshoorn J M Ver mooten Bollerdam j A ran Waas Botlerdfim A Jeneton Scheteningen Van het hulpkantoor MOOBDBECHT S de Jong Bolterdaor BBIEFKAAKT H de Veger Bolterdam BBIËF verzonden geweest naar DUITSCHLAND Paul Beismau Düsseldorf Oe Directeur van het Fostksutoor SIMONS GEVONDEN VOOEWEBPEN aan het bureau van politie gedeponeerd Een zilveren Knip van een Porlemoonaie een road kralen Kettinkje met goud tonnetje eeu zilveren Sigarenpijp een fantasie Armband een Bril met Brilbuia een Knipmetje een blauw Kiiiderschortje een Kinderschoentje een E C Kerkboekje een zwarte Pet MARKTBERICHTEN Oouda 12 Augustus 1886 Aanvoeren waren van weinig beleekenis Alleen van nieuw koolzaad werd een tamelijke boeveelheid aangebracht Tarwe stil dooh niet lager te koop Maia iets hooger Andere artikelen onveranderd Zeenwsche Tarwe ƒ 7 7S a ƒ 8 40 Polder do ƒ 7 26 a 7 76 Zeeuwsebe Bogge y6 75 tot Buitenlaiidsobe ƒ 4 60 a 4 73 per 70 KG Chevalier Gerat van ƒ 6 lof ƒ 6 76 Haver per heet 4 è ƒ 4 60 per 100 KG ƒ 8 50 ƒ 9 Heunepzaad lulandach 7 60 Builenlandsche 6 60 i f 6 60 naar kwaliteit Nieuw koolzaad ƒ 7 60 a fi Ta Maia Amerikaanache Mixed ƒ 6 a 6 10 per 100 KG Oinquacline 6 60 a 7 per 100 KG De veemarkt zonder aanvoer vette varkens 19 4 22 ct varkens voor Londen 19 a 20 j ct per half kilo magere varkens en biggen traag biggen 0 86 a 1 20 per week Schapen eu Lommeren traag Aangevoerd 102 partijen kaas handel vlug eerste qualileil 23 a ƒ 26 tweede qualiteit 30 a 22 Zware hooger in prijs Noordhollandsobe 18 a 24 Goeboler 1 26 a 1 40 Weiboter 0 90 a 1 10 18 Augustus a s Kaasmarkt Burgerlijke Stand GBBOREN 9 Aog Pieter Jobaanes ouders J P Snel en Verborg n Jacobni ouders J J tan der Hooft eo J H GeerliDgi Jinije johanm oadera J Logtbsrt tn B C MiUoD 11 Aotoniui oadera G Kraan en D Nederhoff OVERLEDEN 10 Aug A G tan Ewijk 2 m P I Lokam 9 SL 11 W Hortenaioa 18 d GEHÜWDVjI Aug V Je Keizer en D van Galen E de Groijl eï J de Brain w tan Vliet en H A Zwaaneveld 12 J B KallT en W van der Horst Stolwük GEBOREN Maria Willemins onders Koolwijk en V l Oeve Fieter oadera A van Megeren en G HoofteDdoera OVERI KDEN C Sliagerlaad Ij Reeawtfk GEBOBEN Maria Helena ondera G Beijen en JLJH Hoogelwom Cornelia ouders 1 Perridon en A KraaKS Geertruida ouders J Bont en J Verby Jan ouders C van der Starre en A E van Triel ADVERTENTIÊN Ondertrouwd E T J H08KIJN ÏN A VISSER 12 AngMtas 1886 Buiktloot t Geism RecSfiii Ondertroawd L J BELONJE KN E C BEÜKEMA Rotterdam I l tooo f 12 Angustns 1886 Strijen ♦ Ondertrouwd J BINEE A M HEEMSKERK Gouda 13 Augustus 1886 Eemgt en algemeene kenniêgemng 1