Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1886

Openbare Vrijwillige Verkooping van de kapttalef voor korte jaren nienw gebouwde geteekend nr 371 met ongeveer 18 Hectaren WEI en HOOILAITD t an de beste qualiteit staande en gelegeu in tusscbenlanen en bovenberg onder de Gemeente BERGAMBACHT op WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1886 by opbod en vertiooging en WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1886 bii afslag en èombi natie beide dagen des morgens ten 10 uur in het voormalig Rechthuis ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDE aldaar Breeder omschreven in veilingboekjes tijdig verkrijgbaar bij den Notaris bü wien de kadastrale stukken en eigendomsbewjizen ter inzage liggen en alle verdere inlichtingen te bekomen zgn Zondag 15 Augustus N ï 3430 1886 GOUDSCHE GOURANI i ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van ad7ertentiön kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der tdtgave NieuweFraosche en EiXGELSCHE STOFFEN A VAN OS Az Kleiweg E 73 j Voor de vele bewgzen van deeloeming mg betoond gednrende de ziekie en na het overlgden van mgnen geliefden Echtgenoot zoo wel Tan buiten als binnen de stad betuig ik mynen hartelgken dank Wed J VAN BERKEL TA XaSTEK Gouda 12 Angnstns 1886 TE HUUR een beneden VOORKAMER een boven VOORKAMER en boven ACHTERKAMER desverkiezende met Kost en Bediening op een der beste standen Adres franco brieven onder No 1363 aan het Bureau dezer Courant De Notaris H I F HEIJMAN te Haastrecht zal aldaar op WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1886 om gereed geld verkoopen ten sterf huize van Mevrouw de Wed C SIMONS Een zeer netten en goed onderhouden 1 bestaande in SECRETAIRE CHIFFONNIÈRE KABINETKASTEN diverse TAFELS en STOELEN FAUTEUILS SPEELTAFELTJES LEDEKANTEN met BEHANGSELS VLOEBKLEEDEN en KARPETTEN SPIEGELS en SCHILDERIJEN BEDDEN met toebehooren divers KOPER TIN BLIK GLASen AARDEWERK Te zien daags voor den teakoopdag van s middags één tot 4 ure De ondergeteekenden bevelen zith beleefdelgk aan tot de LEVERING der Leerboeken ensi in gebruik op de Rjjks Hoogere Burgerschool en het Pro Gymnasium Gouda A KOK Comp Bij eene beschaafde familie bestaat gelegenheid tot van een of meer KINDEREN Adres franco onder motto cHuisvestingi Bureau dezer Courant Boekhouden Handelsrekenen Onderwijs in genoemde vakken voor de praktyk en voor examens Nieuwe Leerlingen gelieven zich aan te melden bij den ondergeteekende Westhaven B 164o of bij de Boekhandelaren A KOK Comp alhier F J BOER Le eraar M O Nieuw ontvangen de2 Cents 8IO A AR Merk WILLEM III J van SO SBEEK Gouda Uit de liand te koop Eene flinke goed onderhouden S0UW2IANSW0NINQ met stalling voor 20 stuks Vee HOOIBERG 2 SCHUREN met PAABDENSTAL en KARNMOLEN en omstreeks 14 Hectaren uitmuntend WEIen HOOILAND staande en liggende in de gemeente Meeumijk Te bevragen ten kantore van den Notaris O C FOBTÜIJNDROOGLEEVER te öourfa Openkre Veitooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏUN DEOOGLEEVEE te GOUDA op MAANDAG 16 AUGUSTUS 1886 des morgens te elf uren in het KofiBehuis HaeMONiE aan de Markt te fouda van N 1 Een goed onderhouden van Waterleiding en vele gemakken voorzien WOONEIJIS EIIFENTUIN aan den Kattensingel te Gouda wijk Q No 180 Terstond te aanvaarden N 2 Een ruim gebouwd WOONHUIS ERF OPEN PLAATSEN eu SCHUUR aan het Jaagpad te Gouda wijk Q No 68 Verhuurd bjj de week voor ƒ 2 80 N 3 Een HUIS en ERF aan de Bogen te Gouda wjjk O No 126 Terstoud te aanvaarden En N 4 Een HUIS en ERF met een afzonderlijke BOVENWONING op den hoek der Hooikade en van den Raam te Gouda wijk O No 153 en 153 Verhuurd bij de week voor ƒ 2 50 Het ter verkoop aangekrndigde Huis in het Plantsoen is uit de hand verkocht Nadere inlichtingen geeft genoemde JJMotaris FORTÜIJN DRüOGLEEVER i EI RHIJIV SPOOItWËG VAN Goedkoope Reisgelegenheid GOUOA naar DEIV HAAG Op de ZONDAGEN in AUGUSTUS en SEPTEMBER 1886 worden te Gouda uitgegeven speciale Setourbilletten naar DEN MAAG 1 2 en 3 KL geldig voor heen en terug op denzelfden dag op alle treinen Prijs ƒ 1 60 Eerste Klasse f 1 30 Tweede Klasse 0 80 Derde Klasse Bierbrouwerij iiet Dubbele Auker Molenwerf Gouda OPWEKKEND VEKSTEBKEWP KOOgTSVEUDBUVEWD BU BLUEDARMOCOC BLEEKZUCHT GROOTE ZWAkTE IMEÏSTAAL Steeds voorhanden goed belegen GERSTE en DUBBELD GERSTEBIER tegen concurreerende prys in flessohen k i 190 en f 1 00 TAWAHINÜE BOI BüNS ftiinbeTolen iPRen verStOpplng R Isarmede in tefbHiid staande oiififnipidliedeii DE TAMARINÜEBONBONS n KRAEPELIKN HOLM ego een tuivtr plantaardig znohtwerkeiul spijsrerteririf en eetlust ni6t loreiiU Purgatief in confiluorforni anftenum fnsch van amaiik en ïeker erkend In dootea faa 90 en 50 CentS CKiAREïTEN tegen ASTHMA e ifuirleininft van ile rook dezer Cij retten geeft rlfn Igder a n ASthma lerslond erlichlin t In Etni vnii 80 ni 50 oentS SALMIAK PASTILLES oplo scM l rn vprïiiohlend middel bij HoOSt en Verkoudheid in flesehjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM Apothekert te Zeist Depól vonr Ooxda bij den heer A H TEEPB Apntlieker voorheen C THI M Snelpersdmk van A Bkinkman te Gouda Prijscouranten op aanvraag verkrijgbaar A vAiv LOM Depóthouders gevraag d RatheQower Brillen en Fince nez Spujten enz Toor particulier en Doctoraal gebrnik Suspensojrs Boug ies Catheters en diverse Gutta percha Foudralen S H POLAK Geauthoriseert Opticien Korte Groenendaal Gouda ADVEKÏE TIEl in alle Binnen en Buitenlan lhche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De uitgavB dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr g per drie maanden is 1 25 franco per poat 1 50 BINNENLAND GOUDA U Augnatut IS86 Dinadag 17 en Diuidag 21 Auguitua tullen er van Gouda naar Amalerdam zoogenaamde fanoptieiimIreinen loopeu Daardoor wordi men in de gelegenheid gesteld de hoofdstad des rgks op zeer goedkoope ivg ie te beiiohligen Door beialing van f 6 krijgt men dan lo een retourkaartje 2e klaase naar Amsterdam 2o toegang tot Artis bel Pauorama en hel Panopticom en 3a een diner met wgo in het oafó realaarani van laatatgenoemd gebossr Betaalt men f 6 dan reist men fe klasse Biljetten tgn tot en beperkt aantal aan het Station Qouda van de Kbgnspoor verkrggbaar Naar men verneemt bestaat het voornemeD op deu verjaardag van de kiroouprinses der Nederlanden zgnde SI Augnatut ta Haastrecht een vliegervedaM te houden Ala vervolg op bet bericht in ons vorig nr der aanbesteding van het afbreken en weder opbouveo van het gebouw Arli Legi kunnen r thans mededeelen dat dit irerk ia gegund aan den Heer H J Nederhoret Als oadet Infant Oost Indië aan de Kon Milit Academie te Breda is abmog geplaatst A Kruisheer leerling aan de Bgks Hoonere Burgerschool alhier Bg de Tweede Kamer is gisteren ingekomen een brief van den heer Goeman Borgesius en 10 andere leden ten geleide van een voorstel tot bet houden van een ooderioek eoquéle a omirent het tegengaan van overmatigeo arbeid h omtrent den toestand van fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid de getondbeid en het weltgn der werklieden Het vooretel is onderleekend behalve door den heer Borgesius door de leden Bahimann Beelaerls van Blokland Fabius Oildemeester Oleichman Heldl Rnys van Beerenbroek Van der Kaay Van de Sleydeu en Smit De heef Goeman Borgesius erlangde alt eerste vooreteller bet woord lot toeliohling van het vooratel Hg leide dat tg die eene studie maken van de sociale vraagstukken en door praciisohe middelen verbetering pogen te brengen in maalaohappelgke toesUnden onbekend tgn met de i werkelgken toestand de kapitaalsverhondingen én bestaande misbruiken Ook lo deze Kamer is bgna allgd dat gemis aan kennis der feiten ten tfertte gevoeld en dikwgis eene belemmering geweest voor het tot stand brengen van nnttige maatregelen De voorstellers tgn daarom te rade gegaan of in deze allee van de Eegeering tal worden afgewacht dan wel of tg telven de banden aan den ploeg tonden slaan Het einde van hun beraad is geweest dat de voorstellers gemeend hebben eene poging te moeten doen om meer licht te verspreiden lo aangaande die toestanden welke in h t nauwste verband staan met sociale vraagstukken van urgenten aard en met maatregelen die reeds bg de Kamer aanhangig tgn geweest De voorstellers hebben daarom voorgesteld het instellen van eene enquête omirent den overmatigen arbeid en den toestand van fabrieken en werkplaatsen Zg tijn tich bewust dat door dit voorstel die enquête betrekkelgk weinig zal opleveren en weten dat ai werd de enquête tot een goed einde gebracht toch de duisternis over de sociale toestanden slechts voor ren klein deel zou tijo weggenomen en veel te doen ton overblijven Het vwiekeringsweten de begrafenis grafenisen ziekenbussen de o leiding tot een bedrgf vereischen eventeer onderteek Zg meenen echter dal een begin moet gemaakt worden en met het oog op de urgentie het terrein van bel ondertoek niet te groot moet warden gemaakt Verdere toelichting acht tpr overbodig De vooretellert doen een beroep op eene welwlllende overweging hunner medeleden en verwgten overigens naar de schrifteijke toelichling van hun voorstel met deie reserve dat niet ieder onderteeVenaar ipor elk woord mag aanapntkelijk warden gesteld Hel voorstel tal worden gedrnkt en naar de afdeelingeiT verionden BIgkent het laatste nommer der berichten en deelingen van de Verecniging voor Igkverbri is in de vaeainre van voortitler van het hi stuur der Vereeniging voonien door de benMpjIig van dr L S Reling te Den Haag termgl diens plaats tol onder voorzitter van bet boofdbc stuur verkozen werd dr C J Vtillani te Sc edam De Ue algemeene vergadering der Verbuiging tal gebonden worden op Zaterdag 18 Sfptember 1886 te Dordreoht Voorgesteld wordt o a om het voordelig saldo der algemeene kat over het jaar 1886 bedragende 178 66 te ttorten in bet fonds voor lijkovens j om ook voor bet jaar 1887 het krediet dienende om het dagelgksoh bestuur bevoegdheid te geven tot hel verleenen van Ie gemoetkoming in de kotten van het vervoer van een Igk naar een Igkoven Ie bepalen op 100 ieder om ook voor hen die tich in hel jaar 1887 daartoe aanmelden op 200 de som te bepalen welke iemand iu eens af in het fonds voor Igkovens moet tl orten opdat na tgn overlgden alle kosten van het vervoer van zgn Igk naar den Igkoven binnen of buitenslands en van verbranding nit het fonds gekweten worden Uit het verslag van het hoofdbestuur over den ttaal en de handeliugeo der Vereeniging in het jaar 1886 bijjkt dat de aanwinst van nieuwe leden bgna eren root en het verliet van oude leden niet too aaoii enlgk wat alt iu het jaar ta voren toodat het eibdcgfer der leden die in 1836 de Vereeniging door hunne geldelgke bgdragen steunden slechts weinig verminderde nl van 684 tot 678 De onlvangslen beliepen 102S de uitgaven 846 Het fonds voor Igkovens waa op 81 December 1S8B tol 19 300 nominaal ï pCt N W S gestegen vertegenwoordigende volgent den beurskoers van dien dag 69 i pCt eene geldsoaarde van 13 413 legen retpeclievelgk 11 681 en 10 164 op ultimo December van de beide voorgaande jaren lotingen Staten Generaal Tweede Kaxei van 12 en 13 Augnatut Donderdag it hei ontwerp tot onteigening van gronden tot den aanleg van twee straten te Bot terdam en tot vsalelliug der tarieven van gereohltkotten aangenomen Bg de discussie over de uitbreiding van de ADVBBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden a e Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN rechtbank te Amsterdam pleitte de heer W Van Dedem voor herttel van de rechtbank te Hoorn wat de heer Farncombe Sanders bestreed als ongemotiveerd De heer Van der Bieseu betoogde de noodtakelijkheid der uitbreiding van de Amsterdamache rechtbank iu het belang eener goede rechtsbedeeling De heer Van der Kaay bestreed de motieven waarop de voordracht door de Keg is gedaan nl uitbreidiug der werkzaamheden ten gevolge van de invoering van bet nieuwe Strafwetboek en drong aan op afschalfing der conclutien van hel O M lu civiele taken De beer Van der Linden verklaarde lieh eveneeni voor die afschaffing De heer Kist verdedigde de uitbreiding van het personeel der rechtbank als onmisbaar De heer Greeve sloot tich hierbg aan De Minister van Justitie verdedigde het ontwerp bestreed de afiohalfing der conclutien van het O M in bnrgerlgke taken en kon geen herziening der WetSmidt omirent rechtsbgsiand toeteggen De heer Lohman stelde op art 1 iKpaleode de sameiittelling van het pertoueel der rechtbank te Amsterdam als amendt voor de minima alt maxima aan te nemen De heeren Van Baar en Bntgers bestreden het amendt dat ten ilolte met 42 tegen 27 stemmen verworpen werd Het geheele ontwerp werd daarna aangenomen met 61 tegen 8 stemmen Bij de behaudeliog der wgtiging in de gestichtenwei drongen de heeren Van der Kaay en W Van Dedem er op aan bet gesticht te Hoorn niet alleen te bestemmen tot verplegingsgesticht voor disciplinair gestraften maar aldaar ook niet disoiplinair gestraften op te nemen De Minister antwoordde dat het hem onmogelgk was Hoorn oor andere doeieioden Ie bestemmen en achtte tich niet gerecl tigJ een gewijtigd voorstel te doen Na bestrgding van art 1 het gesticht voor veroordeelde mannen niet te Amersfoort maar Ie Montfoort te plaatsen door de heeren Vso Gennep en Beelaerls wordt art 1 verworpen met 36 tegen 26 stemmen In de zitting van gisteren is de discussie over de Geatichtenwet voortgezet en het ontwerp gewgtigd aangenomen met 66 tegen 2 stemmen O a ia bepaald dal het jongeusgetiicht te Ommen vervalt en dat de afzonderlgke opsluiting tydelgk tal worden ondergaan in andere gestichten Ingekomen is een voorstel van den heer Borgesius en 10 andere leden tot het honden van een enquête Dit voortlel werd hier boven reede medegedeeld Op de interpellatie van den heer Gildemeester heeft de Minister van Koloniën geantwoord dat hij nadere gegevens uit Java wacht doch dat onmiddelgk na ontvangst daarvan ten spoedigste wetsontwerpen tullen worden ingediend om af te wenden wat een catastrophe voor Java kan genoemd worden De Kamer is daarna op reces gescheiden In de Brieven nil de Hofstad van de Ami CrU leest men Men heeft mooi beweren dal ons goede Vaderland op elk terrein spoorslags achteruitgaat dat op geen enkel gebied hetiij kunst heltij wetenschap hettg politiek hettij literatuur met uitiondering nttunrlgk vas onvruchtbare kibbelarg over allei en