Goudsche Courant, zondag 15 augustus 1886

♦ Woensdag 18 Augustus 1886 N 3431 eEZOHDHEIBSNQSUAAL ONDEROOEBEBEN zooals Prof JAEGER in het Wol Regime aanbeveelt Gemaakt van fijne zuivere Natuurwol Bekende billijke prijzen Katoen Tricot Ondergoederen voor Mannen Vrouwen en Kinderen MARKT A 149 SCHEITK ZOOIT ZLIVEllE FlIAi SCHE WIJNKN De bekende BORDEADX a ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefiftesschen verkrijgbaar Adres WÏJDSTRAAT A 172 GOIWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elixter Het beste en goedkoopste Merk der Wereld Doozen van dubbele grootte a V j Centa van drievoudige grootte a 12 j Cents Men vrage uitdrukkelijk merk JUMBO Verkrijgbaar te Gouda bfl A WOLFF Drogist J H C HUINCK Galanterien Z van de KA8TEELEN Galanterien J J van BBMMEL in Huishoudelijke Artikelen te Schoonhoven bü F H HEHEWERTH Chemische Fabriek te Zevenaar GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzeudiag vaa adverteutiön kan geschieden tot Mn unr des namiddags van den dag der uitgave miSlGfflBIBll te GOUDA De laatste inschrijving voor het Schooljaar 1886 1887 heeft plaats op ZATERDAG 4 SEPTEMBER e k des voorm 10 12 uur in het Schoolgebouw Het tweede toelatingsexamen en de herexamens worden 6 SEPTEMBER te 9 uur s morgens afgenomen De Directeur D W JULIUS Gouda 13 Augustus 1886 Normaal Onderkleeding van Prof I r G Jaeg er voor Mannen Vrouwen en Kinderen Eénig Depot bij D HOOOENBOOM Opentaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de iussclien school de Koslelooze Scbolen de Bewaarscholen en de Avondschool Herhaliogs Underwijs De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 OCTOBER 1886 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG 24 AUGUSTUS 1886 des namiddags ten 5 uur Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie JM Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLBEVEB 0 mda 6 Angnstns 1886 OpenlDare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTinJU LEOOGLEEVEE te GOUDA op MAANDAG 16 AUGUSTUS 1886 des morgens te elf uren in het Koffiehuis iHarMONiE aan de Markt te Gouda van N 1 Een goed onderhouden van Waterleiding en vele gemakken voorzien WOONHUIS EBF SN TUIN aan den Kattensiugel te Gouda wjjk Q No 180 Terstond te aanvaarden N 2 Een ruim gebouwd WOONHUIS ERF OPEN PLAATSEN eu SCHUUR aan het Jaagpad te Gouda wijk Q No 68 Verhuurd bij de week voor ƒ 2 80 N 3 Een HUIS en ERF aan de Bogen te Gouda wgk O No 126 Terstond te aanvaarden N 4 Een perceel GROND liggende achter perceel N 3 eu het daarnaast staande Huis uitkomende in bet Zwaanegat De perceelen Ns 3 en 4 worden gecombineerd En N 5 Een HUIS en ERF met eenafzonderlijke BOVENWONING op den hoekder Hooi kade en van den Raam te Gouda wflk O No 153 en 153 Verhuurd bfl deweek voor ƒ 2 50 i Het ter verkoop aangekondigde Huis in het Plantsoen is uit de hand verkocht Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER NieuweFransche en ENGELSCHE STOFFER A VAN OS Az Kleiweg E 73 Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda Zeer mooie Demi Saisons van af ƒ 12 en nette PANTALONS ƒ 5 G FUUK T urfmarkt H 85 De prijs der van ouds vermaarde EOZUH WIJir AZOT is ƒ 0 15 per Liter ƒ 0 12 per Flesch bij J F HERMAN en Zoon Tiendeweg Openbare Verkoopingf VAN afkomstig van het Directiegeboiiw van het Centraal Station te Amsterdam bestaande in zoo goed als nieuwe SCHOTUEELEN KAp DEELEN RIBHOUT RAMEN DEUREN KOZIJNEN SCHOTWERKEN DEELEN 1 eiken en greenen SCHOEIINGPALEN benevens eene party eiken WEBKHOUT en BRANDHOUT DINSDAG 17 AUGUSTUS lfc86 des morgens te 10 uren aan het Veerstal te Gouda Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Wordt dadeiyk een Knecht en Jongen GEVRAAGD L C KIl T Westhaven B 186 Gouda Billardfabrickant ipiaqjvi uonoBpuuiJOpON JUJsnp UI 0q 0RpU1 I I3p0M 3U30 lunlJS US UO l ifRS s J9 eMjapuo JXUOOfl Nieuw ontvangen de 2 CentsSlO A AB Merk WILLEM III J van SÜ SBEEK Gouda TeiTurdigd uar aAowi ilnir rtn ProC Ur oocK LclpilR rijn geacbikt 1 voor kinderen X TOor aan msaKkvelen l denda Damta 3 voor daiOM in bgcondere otDftaidighe dea 4 voor morgao ea K huiitfliict eni jO mM Alleen de met n § T venaiaaiidgedepo neerd Ilandelainetk TOor rlene Doosen ea Coraettea K n de e c b t e men hoede Rich alloc Toor namaakaeL LENSING s rekbare Alléén te bekomen te GOUDA bif n HOOG NBOOM In de Abshaubbih s of Anti Rhumatische Watten is hel redmiddel voor rhuniatische lyders gevonden Een ieder beproeve deze bereide watten met lichte of ernstige pgnen welke door koude zgn ontstaan en men zal zeer spoedig d heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwijzing kost slechts 30 et waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige pjjn ontdoen Hoofddepot te Delft by A BREETVELT Az en verderverkrygbaar bg T A G van Deth flej de Wed Bosniftn Gouda W F J den Uljl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goadlcade Boskoop O Hoogendgk Cappelle S T d Kraats Bleiswijk C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J var Dorp Zorferraeer A Kauling Alphen I B E C Sohlnttman Bode ra eD K Ooaterling Haaslrecht Wcd G Wilhelmm Woerden De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van PINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 17 Augnttus 1 S86 Het eindexamen der Hoogere Burgertcholen in ZuidHolland is met goeden aitalag afgelegd tioor de volgende leerlingen van de Hoogere Bargerichool alhier E J Bergman F Beijèrinck O A H Gabry en D Herman de Grool Onder ben die bg bet eindexamen alaagHen ofaeboon geen leerlingen vaneen Hoogere Burgenchaol komt voor L Bgneield Ie Waddinxreen Voor de boofdondernyzeraaete werd Zaterdag te a Hage met goeden uitslag geëxamineerd de heer O N Kruiaheer ran Gouda De heer J SInp ondet üier aan de 2e Bnrger ohool oor jong ena en leeraar aan de Burgeravondachool alhier staat op de voordracht voor hoofd der lohool ta Baren Naar wg reeda vroeger mededeelden tal er ook in het a at seitoen voor de ingetetenen van Gonda en omilrekeu gelegenheid zgn op gemslikelgke en weinig kostbare wgze opera voorstellingen te Rotterdam bg te wonen In rerband daarmede vestigen wij de aandacht van belanghebbenden op de vergadering die morgenarond Woensdag plaata heeft in de boveo aal ran de Harmonie op de Markl waar de Directie der Hoogdnitscfae Opera omlrf nt de op te roeren opera s de wgie ran loting der plaatsenene ent alle gewenscble inlichtingen zal geren Het is Ie hopen dat deze vergadering druk bezocht wordt Hoorde men verleden jaar gedurende het operaseizoen in particuliere gesprekken tal ran opmerkingen rragen aoins s lfs klachten het is op de vergadering ran morgen het oogenblik waarop een en ander ter sprake moet worden gebracht Klagen nadat alles bepaald en rasigesteld is helpt niet Vóóraf bespreke men allee eu daartoe stelt de Directie der opera ons welwillend in de gelegenheid Van de aangeboden gelegenheid om des Zondugs tegen verminderd tarief naar s Hage te gaan maak ten Zondag jl 883 personen gebruik Uit Oudewater meldt men Benige leden der Herv kerk niet kunnende instemmen met de zlenswyze ran de tegenwoordige predikanten en daardoor nu geheel van alle godsdienstige leiding verstoken weinohen hieraan tegemoet te komen door gelgk op vele andere ploaisen geaohicdt predikanten van eene mildere richting te verzoeken ran tgd tot tgd voor hen Ie willen optreden Om hiertoe het best te kunnen geraken zal op 18 deter alhier eene vergadering vrotden gehouden ten einde eene afdeeüog van den Ned Frot bond op te richten De N B C vermeldt dat een klerk aan een der departementen van algemeen bestuur die onlangs tot ridder van de Bolivarorde werd benoemd en de Koninkigke goedkeuring kreeg tol het dragen er van dat bewgt van onderscheiding te danken had aan ja aan wat P Omdat hü eene afbeelding had gemaakt van de mine van Brederode in postzi gels voorafgegaan begeleid en gevolgd door Spaaoscbe brieven aan consuls gezan ten en pieeident der republiek ran Venezuela I Den slager P P Ie He g werd onlangs door eeu rnrde lngezetene een zieke hond gegereq om te verdrinken met een kwartj roor de moeite doch onze slager slachtte den hond en verkocht bet rieescfa roor zaigla mmeljet vleescb Een der koopers merkte evenwel op dal hel vet niet wilde stollen dit gat aanleiding tot een onderzoek en too kwam de slager op de bank der beschnldigdeu voor de Rechtbank te Leeuwarden De veearts verklaarde dat vleescb vet en beenderen afkomstig waren van een ouden hond en had zeer vernufiig sommige deelen van hel garaamie geheel als bg het leven van het dier tanengeroegd Tegenorer dat spooksel vaii zijn slachtoffer kon bekl niet ontkenoeo Het O M eitcbte 4S dagen celstraf eu 25 boete op grond van art 33 C P De afdeelingsverslagen over de weder ingediende Orondwetaontwerpen zgn verschenen Aid de algemtene besciotad sii wnaria ook van de KkeolKétgtmig sprake is is het volgeode ontleend De meeslonLr oode leden refereerden zich hoofdzakelgk aaqM ft vroegere beschouwingen Verscheideneer leden die thans voor het eerst tot de overwoog deter wetsvoorstellen geroepen waren verklaarden dat hun de tgd ontbroken had om tich daarumtrent in alle bgtouderheden op de hoogte te atellea en dat tg zich mitsdien in menig opzicht hnn gevoelen maestcD voarbehoadec Door sommigen werd de meening geuit dat herziening der Grondwet bg de bestaande verhouding der staaikandige richtingen niet zou zijn tot stand te brengen al werd daarvoor Ihana in eerste instantie een meerderheid verkregen Volgens enkele leden was die herziening ook onnoodig omdat haar bootddoel verbetering van het kiearecht onderde tegenwoordige Grondwet even goed kon warden verwezenlijkt door middel van belastinghervorming invoering eeuer algemeene inkomsten belasting zon ongetwijfeld slagen indien men er slechts van wilde afzien den grond dubbel te belasten Het antwoord hierop luidde dat het thans in staatkundigen zin eene volstrekte onmogelijkheid ware da herziening der Grondwet te laten rusten Al ontveinsde men tich de groote bezwaren niet aan het volbrengen dier taak verbonden meu mocht daarom de hoop niet laten varen dat raderlaudsUefde ten slotte welmeenende mannen ran rerschillende zienswgte zou nopen om in het belang ran het gansche volk de handen jueen te slaan Overigens was geen taak door de ervaring meer voldingend bewezen dan deze dat de giondweltelgke band tusschen belastingen eu kiesrecht een goede regeling van beide onderwerpen van wetgeving verhindert Om de grondwetaherziening te doen gelukken was het naar het oordeel van eenige leden wenscheIgk dat geen dezer voorstellen aan de eindstemmiog onderworpen werd zoolang niet over alle de beraadslaging was afgeloopen opdat de leden by het uitbrengen hunner stem het geheel zouden kunnen orerzien Andere leden waren het geroelon toegedaan dat elk ontwerp op zichtelf naar zgne eigen rerdienslen kon en moeat worden beoordeeld Onder de tegenstanders der beslaande sohoolwetgeving waren er die het betreurden dat de Regeering niet opnieuw een voorsKi tot verandering van Hoofdstuk X der Giondiret had ingediend Zg ADVBBTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags vc rscbgnt Afzoaderiyke Nommers VIJF CENTEN wisten hel achterwege bigven van een dergelijk voorstel niet overeen te brengen met de waarschuwing in de Memorie van Antwoord belreifende het in overweging nemen van een voorstel van verandering in Hoofdstuk X der Grondwet lot een deel der leden gericht dat meer en meer bigkl hoe niet een politiek belang van het oogenblik maar een duurzaam volksbelang eeu verzoening of transactie eiscbt Drukten deze woorrlea werkelgk de overtuiging der Begeeriog uit zoo mocht zg ook na met nalaten al het mogelijke te doen om tot die verzoening of transactie Ie geraken Dat het geens zins ondenkbaar was art 194 der Grondwet zoo te wgzigen dat leden van nileenloopende staatkundige richting zich bg de nieuwe redactie zouden kunnen oederleggen was voldoende gebleken De beraadslaging over dat artikel had op den 9n April jongstleden ten slotte een ongelukkigen loop genomen maar indien de stemming toen nog een acht dagen wat iiltgeaUld ton hoogstwaarschgnigk eeu transactie tijn verkregen De zekerheid dat de Kegeeriog nogmaals wilde beproeven ook het Xe Hoofdstuk te wijzigen zou op deu loop der Grondwetsherziening van groolen invloed tijn Daarop wenschte mee van de Regeeriug een stellig antwoord te ontvangen op de vraag of tij alsnog een voorstel van verandering in Hoofdstuk X der Grondwet aan de overweging der Kamer dacht Ie onderwerper Mocht de Kegeering daartoe onverhoopt niet getind tgn too tonden dete leden zich beraden of het op bun weg lag hctzg met anderen heiig alleen ten deze het initiatief te nemen Succi de navolger van Dr Tanner is thans te Milaan om 30 dagen te vasten Eene commissie zal hem onder toezicht houden Na een glas van zijn drank gebruikt te hebben zal hij te bed gaan want in de eerste zes dagen zegt hg is hg Igdende Dan slaat hij op en verricht zijne gewone bezigheden Op den 6deu dag is hij 9 kilo lichter geworden De volgende dagen wordt hg sterker hg kan lange wandelingen maken eu worstelen Gedurende den vaslenlijd neemt bg nu en dan een purgeerend water om de maag Ie zniveren van stof en als hg veel gesproken heeft neemt hü wat kond water Na de 30 dagen is hü zoo mager dat de huid van zijn gelaat op perkament lijkt en hü moet dan zeer voorzichtig zijn in het gebruik van voedsel eerst wat verdunde melk dan melk boter en ten slotte vleesch Joh Gram scbrijfi in eeu zijner Reisbrieven uil Ilalie Sedert wij de vlugheid en voortvarendheid van een zg Italiatnschen sneltrein hebben leeren kennen is onze achting voor den haastigen spoed der vaderlandsche vervoermiddelen op merkwaardige wgze toegenomen Wel had professor Geel gel k toen hü betoogde dat reizen ook ooroordeelen leert afleggen Onze sneltrein van Moute Cario naar Genoa luierde aan bgna ieder slation als een strtatmaker in een onzer buurten De snelheid was van dien aard dat een dikke tware Genuees die aan een klein station tgu rijtuig tag staan terwgl hij eerst aan het volgende uit den trein had meeneo te slappen tgn koetsier loeschreeuwde naar het eerstvolgende station te rgden daar zich de trein juist weer in beweging tetle Toen men ginds stil hield was ook het rgtuig op lijn post