Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1886

Vrijdag 20 Augostus 1880 3432 GOUDSGHE COURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rma Teoüsselot te De inzeadiag van adyertegtiea kan geschieden tot èón uur des namiddags van den dag der uitgave Haastrecht GEBOREN JohiDiiei oude J rag der Lua en VV A Ttu Vliat Arie ouders W Du jm ea A d Miet Aou Maria ouders W foukes en b A Smit Zevenhuizen OVERLEDEN A C atrom 64 j E den Goden 36 j ADVEIiTENTIEN Voorspoedig bevallen van een jD chter J DE mh NlBwitAND Gouda 16 Augi tas 1886 Bevallen vtii een Jongen fif OCpENDIJK il DiaKZWA EE Gouda 16 Augf tus 18Ö6 pen l 6 ifigustusj 1886 overleed i te BUvertém in defl o iderilo van 50 jaar de heer G C va DËLCiBN Gedqiende rtiim drie en twintig jalAr Was hij bjj oii Bverkzaam ijverende voor onze belan n Mf G B VAK ooR zonen 5i fleden werden wij wilder diep getroffen door hèt overladen van onzen lieven JOHAN in den aanvalligen leeftijd van bniia twee jaren H VAN wiJNG Arden M si VAN WIJpAARDENÉriourfa 16 Ang 1886 Püuk De ondergeteekendenl brengen hunnen hoogen dank aan hunnen Neef en Nicht den Heer ANTONIUS HÜBERTUS van DILLEN en Echtgenoot voor de ruime gift die zij Van hen genoten hebben bij gelegenheid van hunne VIJF en TWINTIGJARIGE HUWELIJKSVEREENIGING en aan deszelfs Zoon den Heer CHRISTIAAN van DILLEN voor de ruime gift die zjj van genoemden Heer genoten hebben bjj gelegenheid van de Wgding van zijn Priesterschap A VAN DILLEN J VAN DILLEN Wabdon M VAN DILLEN M VAN DILLEN OüWEL A APPEL P APPEL VAN Dillen Gouda 17 Augustus 1886 Ondergeteekeuden allen overtuigd van de degeljjkheid en juistheid der werkzaamheden van den Heei A BRÜIJNIS als Horologemaker en Werktuigkundige bevelen hem gaarne bg onze medeburgers aan Lange Tiendeweg D 50 CH M BORSTEEGH J IJPELAAR Jz B SCHOLTEN 6 VAN REEDT DOBTLAND J VAN OORSCHOT H J STEENBERGEN aooQBüiTsoiE mu VEEGADERIITG van Belangpstellenden op WOENSDAG 18 AUGUSTUS s Avonds 7 ure in hel Koffiehuis cdï Harmonie Bovenzaal aan de Markt te Gouda DE DIRECTIE der Hoogdnitsche Opera te Rotterdam Openljare Verkooping te Gouda in e Nieuwateeg door Notaris MÓNTIJN op Dinsdag 24 Augustus a s s piorgens om 9 are van j en netten en goed onderhouden beslaande in Mahoniehouten en andere MEUBELEN KABINET LEDIKANTEN WASCHTAFBLS PENDULES KASTEN TAFELS STOELEN SPIEGELS en SCHILDERIJEN BEDDEN en BEDDEJ GOED PORCELEIN jiGliAS e WIT AARDEWERK TAPIJTEN en KARIl T Ëi bei e eas eene zoo goed als nieuwe f g uitti de fa il ek van tR 4terdam lA Od CHETTE ep iene d en gBrenompi erde 4ssur Kie lAattimaÉipIJ vtlaagt mHOEIliaEIl te Gouda Groote solidtttit en uitgebreide relaties zijn hoofdvereischtlto Adres met fr co brievten onder letters H D K aan het Algemeen Adverteiiti Bureau van NIJGH van DITMAR Rotterdam Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON ia de beste van alle bestaande parfumerieu om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het baar glanarjjk en zacht en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 30 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bjj J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Mijne beoordeeling van de Mondspoeling van den K K Hof Tandarts Dra Ja Ga POPP U Wmm Büda Pest September 1879 Ter liefde vau de waarheid moet orden erkend dm ol de laiidmiddeleji en moiidapoeliugeu door ïpeculniiepe peraoueii too uu Weeuen aU uu de ferseluljpude provinciën o er de gansohe raonnrohie verspreid hier te lande door Dr POPP S Anatherin Mondspoeling Tandpasta en Tandpoeder bijna gi heel zg ii verdrongen en sehier niet meer worden gevraaifd Oe genoemde arukelen ran Dr J Q POPP worden door mensohen van alle klassen der maatschappij gebruikt t zijn nrtiktlen van blijkende waarde die over tien ja twintig jaur niet minder zullen worden aangewend dan thans het geval is Onze tandBrtsen zijn bescheiden genoeg om geen pogingen te doen tot het uuv nden van dergelijke middelen want zg zouden door hen te vergeefs worden bi proefd Dit vall hier des te dnidelgker in het oog omdat de irenoemdc artikelen vervaardigd door der heer POPP zgn saamgeateld naar voorschriften afgegeven door onze voornaamste Hongaarscfi geneeskundigen en tandartsen steunende op de wetenschap en de lessen der ervaring t Zijn uiimuniende middelen welke den vervaardiger uithoofde hunner heilzame rerking tot groote eer verstrekken St ILKO Rentenier Verkrijgbaar te Gouda bij 3 H C Huinok winkelier op de Hoogetraat A 123 te Rotterdam by F Ë van Santen Kolff te s Hage bij J L F Suabilié apoht te Delft by A J van Ryn te Schiedam by C Malta Gz te Leideu by E Noordyk le Amsterdam by F van Windheim Co en H H Uioth Co apotheek te Utrecht by G H N van Spanje idem Lobr Porton DrA gisteii Het HOOFD DEPOT voorGoflda n Omstreken der Beijerscli Bierl3rouwerij tDJE AMSTELt te Ameterdam beveelt zich aan tot het LEVEREN hunner diverse soorten uitstekende BIEREN zoowel gebotteld op heele en halve Iflesschen al per fust Vaatjes van af 16 Liter vooir HH Kasteleins tot Brouwerjjprjjs steeds voorradig ZEÜGSTRAAT No 85 i AGENT I j Nieuw ontvangen de 2 Cents SIOAAB rk WlIILËil III J van SO SBEKK Gouda Door het lniWelgk DieAstbode vilangt an d j tegenwoordige evroitót VAN MIEROP e WesthttÉn met 1 NOv eene bekwame vaal de P G die J n Tafel dieljen linnen naaijën en flinki huis irerk verrichten N ieuweFransche ea ENGELSCIP STOFFEL VAy OS Az Kleiweg E 73 TE HUUR gevraagd tegen lt Mei 1887 een pevattende minstens zes goede KAMERS Franco brieven met opgave van hunrprgs en omschrijving worden ingewacht onder letters H D H aan het Algemeen AdvertentieBureau van NIJGH van UITMAÈ Rotterdam f O aO per Flesch mmil JOFENEIES bij SLOTEMAKER en Co GEVRAAGD tegen primo NOVEMBER Adres TURFMARKT H 171 Gouda Hll Winkeliers CR industrieêlen Een gehuwd Persoon gerout Boekhouder wenscht gaarne zgne vrjje nren te besteden aan het byhouden van boeken of andere administratieve werkzaamheden Brieven onder motto cBoekhouder aan het Bureau dezer Courant e Hermetische g eslpten IMAAKFLACONS Inhoud Prgs 2 Liter 37V per stuk IV 32V 1 27V V 25 Vj 20 Verder alle soorten OBOBNTBN en FRUITEN voor den INMAAK J GERRETSEIV Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda D uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG êwOENÖDAG en VRIJDAG Inde Stad Il geschiedt de uitgave in den avond van JDINSDAQ DONDERDAG en ZAJER AG De prgs per drie maanden h f 1 26 franco per post 1 60 tINNENLAND GOUDA 19 Augustas IS86 By Zr Ms bealuit vau 17 Aug is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Rotterdam ter standplaats de gemeente Gouda de beer U Groeoendaal candidaatnotaria te Tiei Gislerenarond had in de boveniaal van i de Harmonie op de Markt de aaogekoodigde vergadering plaata bijeengeroepen door de Directie der Hoogdnitsche Opera te Rotterdam Ue verd gepraesideerd door den heer H L Berckenhoff Uit iijoe mededeelingen bleek dat de Directie der Opera opnieuw eeo contract bad gesloten met de Rbyn poorwegmaafschappü om vijf eitratreinen te doen loopen van Rotterdam naar Gouda voor aboanés der Opera toodat men op geheel deeelfde vooriraarden all het vorige jaar voor coupons kon ioteekenen Vervolgens werd voor ieder aanwetige de gelegenheid opengesteld nadere inlichtingen te vragen aangaande het répertoire de wyse van loting voor de te bespreken plaatsen ent Wat dit laatste puut betreft is bepaald dat de loting voor hen die op de terite rangen plaatsen willen bespreken voortaan afzonderlyk zal geschieden en daarna die voor ben welke voor het parterre willen bespreken Daardoor zal het plaats bespreken minder tyd vordeien dan het vorige jaar Op verzoek tan den voorzitter wer den in deze vergadering een I2tal opera s opgegeven die men gaarne verlangde le £ en waarnit later een keuze zal gedaan worden De opera s voor de Gondsche abonnég zullen steeds gegeven worden op Zaterdag Se eerste in het begin van October waar schijnlyk 2 October Steeds zal 8 dagen vóór de voorstelling bier ter slede worden gepubliceerd welke opera zal worden opgevoerd By de keuze der ciala zal er op worden gelet dat de opera voorstelling niet in dezelfde week valt waarin hier Ier stede eene tooneelvoorstelliiig wordt gegeven in On Genoegen daar dit vele abonnés m uder aangenaam ia Dezer dagen zullen de inleekenlysten worden aangeboden Het is te hopen dal ook dit jaar velen zullen gebruik maken van de aangeboden gelegenheid Daardoor wordt ons een kunstgenot gegeven dat op andere wyze moeilyk voor ons bereikbaar is Op den 15n Augustus II heeft ia de kathedralekerk te Haarlem de wgding plaats gehad van hetH Priesterschap aan den eerw beer C C A van Dillen Tyi In de zitting der Botterdamsche Arr Reuhtbank van Dinsdagmorgen werd veroordeeld A F H tuinman te Gouda bekl van beleediglog en geweldpleging van eeu bedienend beambte tot 15 dagen gev eent en ƒ 6 boete Vervolgeus stond terecht H B alhier Ib den nacht van i Juli jl ontmoette eene agent van politie te Gouda eeo man drajieude een raam Daar bem dit verdacht toescheen hield hy hem staande en het bleek nu dat bel raam ontvreemd was van het terrein der Slearine kaarsenfabriek aldaar Beschuldigde B werkman alhier bekende dan ook berouwvol het te hebben weggenomen Hierin vond hel O M aanleiding eene geringe straf te vragen waarom het eene maand celstraf requireerde Beschuldigd van moedwillige verwonding stond vervolgens terecht de 13 jarige H L de J wonende te Gouda Hy bekende zooals hem was ten laste gelegd op den 17en Mei jl in drift ontstoken na eenige gewisselde woorden den 16 jarigen v H met een roes moedwillig eene bloedende wonde aan de linkerzijde van het lichaam te hebben toegebracht tengevolge waarvan deie jongen 11 dagen onder geneeskundige behandeling ia geweest Hef O M aohtle niet bewezen dat bekl ten deze met dat oordeel des onderscheid had gehandeld dat de wet vordert lot toepassing der strafwet maar achtte het alleazini wenschrlyk dat de knaap gedurende geruimeo lyd aau de zeer verwaarloosde opvoeding zijner ouders werd onttrokken waarom het zyne plaatsing in een verbeterhuis eischte tol de voieindiging van zijn 18e levensjaar Over 8 dagen in deze zaken uitspraak In de gisteren vond gehonden vergadering der WeerbiarheidsVereeoigiag iSurgerpligt is tot bestuurslid gekozen de heer O Hoogeudyk Tevens werd besloten dit jaar geen groot concours uit te schryven doch alleen ren huishoudelyk concours te houden en wel op 30 en 31 Augustus a s Men eohryfi ons uit Oudewater Woensdag had alhier in het gebouw der vroegere oprnbare school een vergadering van belanghebbenden plaats ten einde zoo mogelijk tot de oprichting eener afdeeling van den Ned Protestantenbond le geraken De vergadering werd met een enkel woord geopend door den heer A van Aelst en verder geleid door de heeren F v d Meer van Kuffeler en Dr B van der Mculen predikanten te Moordrecht en Haastrecht Na een opwekkend en voor zoover noodig toelichtend woord dezer heeren verklaarden 34 der aanwezigen waaronder ook uil omliggende gemeenten zich bereid lid van den Bond te worden en samen eene afdeeling le vormen Over veertien dagen zal eene tweede byeeukomst volgen Alsdan zal een bestnur gekozen en eeo huishoudelijk reglement vastgesteld worden De bekende wieiryder de heer Ë Kiderlen heeft in de internationale wedstryden die Zondag en Maandag jl te Berlyn zyn gehouden hel kampioenschap van Europa voor den driewieler die AfeiilerKhaft auf dem Dreirad ton europa behaald De afstand van 6000 meier werd door hem in 10 minuten 15 seconden afgelegd De tweede aankomende was de heer Volgt de derde was de heer Haasse beiden uil Berlijn Nader wordt nog gemeld dat de beer Kiderlen niet alleen het meesterschap op den driewieler heeft behaald maar bovendien den eersten prys bebehaalde op den tweewieler vreemdeliogen wedstrijd In dezen wedairyd werd de heer Hale Goiusborough B C Londen Champion ydclut of Europe door den heer K met 30 meter op de 2000 Meter geslagen In den laatsten tyd hoorde men meermalen gewagen van een eoogenaamue nieuwe geheugenleer die een panacee zou moeten heeten voor alle en er zyn helaas vele veigeetachiige mensohen Een briefschryver deelt in de laatste aScvering der Studiën daaromtrent zyn persoonlyke ervaring mede en komt lot de volgende conclusie f Den arbeid door prof Loisette gevorderd beveel ADVBBT BNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlpe Nommers VIJF CENTEN I ik allen renteniers die 63 gulden en een paar honderd uur te veel hebben driugend aan zij verliezen er loch niets by zij die hun lijd noodig hebbeo mogen er tweemaal over denken vóór zy met prof Loisette beginnen eo welen dal de professor maandenlang ur n per dag arbeid kan vragen arbeid dorren vervelebdeo arbeid Of deze vruchleo zal afwerpen P Ik geloof ja maar dat zal iedere arbeid wel doen of die vruchten geevenredigd zullen wezen aan uw verwachtingen ik geloof voor 3 10 der stervelingen neen als gy bet prospectus tot maatstaf neemt misschien zult gy echter tevreden wezen indien gij niet meer verlangt den uw gezond verstand u na de lezing van hel stuk voorstelt Ik sla u er niet voor in dal gij niet zult vergeten maar het zal wel zoo wezen geloof ik Voor hen die slecbtt wenschen met deze methode hun geheugen te versterken heb ik den raad dien prof Lnisetie in zijn vierde les aan zyn leetlingen toegedient Oefent n vlijtig en ik geloof dat men dan wel van ieder systeem evenveel kan verwachten als ik vernam dat de meesten ontvingen van prof Loisette voor hun 26 blanke ryksdaalders Zeg dit waarde vriend aan uw vrienden en de vrienden van uw vrienden laat dit woord alaan Baast de overdreven goed eo afkeuringen die half Ënropa in rep en roer brengen ï n heb ik u met dezen brief een dienst bewezen t is zeker niemand aangenamer dan den schryver Blykens hel Verslag van den Haad van Toezicht op de spoorwegdiensten waren op het einde van du jaar van den Weitingkonu rtm voorzien 380 locomotieven met tenders 1122 rijtuigen 365 bagagewagens en 68 ijlgoed en paardenwageos en van leidingen zonder remwerk 94 rijtuigen 33 bagagewagens en 143 ylgoed eo paardenwageos De Ned Ceniratlspoorwegmaaischappy heeft geen materiaal met zelfwerkend en doorgaand remwerk De snelheid harer treinen mag dus 60 kilometer in hel uur niet te boven gaan De werking was in het algemeen voortreffelyk gebreken aardoor gevaar voor de veiligheid kon ontstaan kwamen niet voor De verklaring kan worden afgelegd dat de veiligheid op de spoorwegen door invoering van dit krachtig remmiddel aanmerkelyk bevorderd is daar de gevallen niet zeldzaam zyn waarin door de werking van dien rem ongelukken voorkomen of in hun gevolgen aanmerkeiyk gematigd zyn yDe mogelykheid evenwel blyft zy het ook in geringe mate dank zy de aandacht aan dit punt gewyd en de door de Maatschappyen gestelde voorschriften niet uitgesloten dat door een of ander toeval de leiding versperd zy hetzy door het gesloten zyn van een der afsluilkranen nabij de caout chouc hetzij door eeniz in de leiding geraakt vuil waardoor de machinist onbekend zou wezen met bel buiten werking zyn van een meer of minder groot gedeelte der rcmtoestellen Door den ingenieur Kapteyu directeur der Wes tinghouseMaalschappij te Louden is een toestel ontworpen en door genoemde Maatsohappy in den handel gebracht waardoor het den machinist mogelyk zou zyn zonder de voetplaat der machine te verlaten door een eenvoudige handeling te meten hoeveel remwerken met de leiding in goede gemeenschap staan loodat hy zich by iedere verandering in de