Goudsche Courant, zondag 22 augustus 1886

richten enz van de Vereeniging ran de leeraren bü het M O de uitkomsten mede van zijn onderzoek betreffende de oud leerlingen der genoemde scholen die de militare loopbaan hebben gekozen Hij geeft een naamtgst van 588 officieren die huu voorbereidende opleiding aan de H B scholen hebben ontvangen met opgaaf van het wapen waartoe zij beliooren en de bijzondere betrekkingen waarin zij geplaatst zijn In een daaraan toegevoegde belangrijke beschouwing over de werking der verschillende wijzen van opleiding en over de verkregen uitkomsten betreurt dr De L het dat da wet van 1860 die de Kon mil acad liet aansluiten aan de hoogere burgerscholeo met vijljatigen cursus zoodat met het eindexamen voor die scholen het toelatingseiamen aan de academie te Breda gelijk werd gesteld en de cursus aldaar twee jaren duurde in 1877 werd gewijzigd op grond dat die regeling geen voldoend aantal cadets zou geleverd hebben en dat toen de aansluiting genomen werd bij de derde klasse der hoogere burgerschool eu de csraus tot vier jaren verlengd Daardoor toch werd meer op de quantileit dan op de qualiteit gelet Van 1872 77 toen de cnrsus te Breda twee jaren duurde hebben volgeus de cijfers die dr d L geeft van de 148 cadets die leerlingen der H B S waren geweest bijna 57 püt het examen van tweeden In tenant op tijd gedaan 40 pOt 1 jaar later bijna 3 pCt 2 jaar later Van 1878 1882 was dit voor 196 leerlingen het geval met 63 32 en 5 pCt Vergelijkt men de opleiding aan de hoogere burgerscholen met die aan de kostscholen dan vindt men dat vau 1877 82 van 225 oud leerlingen der eerstgenoemde scholen bijna 63 pCt op tgd examen deden tegen ruim 46 van de kostschool De verhouding is dus gunstig voor de hoogere bargersobool de bewering dat die school niet de geschikte plaats is ter voorbereiding tot hoogere wapens wordt ook door de cijfers wederlegd Ofschoon de tweejarige cursus iets minder gunstige I uilkomsten heeft gegeven dan de vierjarige acht de schrijver toch verhooging dar eischen van toelating gewenscht ol aansluiting bij het eind examen H B school met 6 jar cursus De voordeelen daarvan beslaan o a daarin lo dat het onderwijs in talen en andere vakken die niet onmiddellijk met het militaire vak samenhangen aan de K M A kunnen vervallen zulke vakken orden door de cadets als van ondergeschikten rang beschouwd en komen veel minder tot hun recht dan op een hoogere burgerschool of daarmede gelijkstaande inrichtiag De militaire school verliest dan haar tweeslachtig karakter en de cadet aangetrokken door de nieuwheid der vakken zal zijn studiën terstond met lust aanvangen 2o dat het toezicht der ouders op hun kindereu twee jaren langer kan worden uitgeoefend een voordeel dat niet gering is als men den jeugdigen leeftijd der cadets by hun komst aan de Academie in aanmerking neemt welke nog zoo vatbaar is voor allerlei indruklÉen In die richting heeft de Minister van Oorlog leeds gehandeld door de oprichting van den artillerie curaus te Delft 1834 en van de militaire school te Haarlem nu onlangs Aan den cursus te Delft zijn in elk der twee vorige jaren 17 ond leerlingen van de hoogere burgerscholen geplaatst en van die 34 zgn slechts 4 niet bevorderd Bij de bestrijding van het hoofdbezwaar tegen de late toelating van cadets dat tij dan niet den militairen geest voldoende erlangen doet dr De Loos uitkomen dat de ware militaire geest in de eerste plaats beslaat in pliohtbesef en daarvoor zullen c i jongelieden van hoogeren leeflgd meer vatbaar zgn dan die van jeugdigerea De uitkomst heeft dat bovendien geleerd èo tydena den 2 jarigen cursus én bij den artillerie cursus Van de 148 uit dien eersten cursus zijn 22 in byzondere betrekkingen geplaatat Een ongeval dat een reiziger bij het verlaten van het stationsgebouw te Eist was overkomen en dat bleek veroorzaakt te tgn door het ontbreken van verlichting van het stations buitenplein gaf zooals wij f zijoer tijd hebben bericht aanleiding tot het instellen van een eisch tot schadevergoeding door het slachtoffer tegen de spoorwegmaatschappij Deze vordering werd bij vonnis van de arrondisse mentsreohtbank te Utrecht van 11 Maart 1885 niet ontvankelijk verklaard De raad van toezicht was intuBsoheu van oordeel dat ter voorkoming van herhaling van dergelgke gevallen maatregelen zouden behooren te worden genomen en achtte het weusohelyk de wettelgke voorschriften ten optichle van de verplichting om de buitenpleinen des nachts behoorlijk te verlichten te verduidelijken Een voorstel dat dienaangaande het gevoelen van bestuurders der spoorwegondernemingen zou worden ingewonnen werd bij schryven van 16 Mei 1836 beantwoord in dien geesi dat de minister het verkieslyk achtte zonder wijziging van bestaande wet om de koaten behoefde hij het althana siet te laten doot honne keoie op een ambtenaar in Weat Indiê te veatigeo hebben de Leidache kieiera ao den Staat eene niet onaaaiienlqke uitgare berokkend de eerate reia naar Den Haag fan een lid der Tweede Kamer geachiedt tolgeni het beitaande tarief voor rekening van het Kgk Zijne oferkomtt werd reeda medegedeeld maar na bericht de Amigm di Ourtujoo dat aan mr Smeele Terlot i Terleend om zioh tot herstel ao getoudbeid voor den tijd van een jaar naarNederUnd te bewegen Is dit verlof gevraagd of verleend met het oogop het verlofatraktement Of ia de heer Smeelewerkelijk liekP Dan ia het te hopen dat aijngeiondheidatoestand hem niet beletten cal lyn mandaat als volksvertegenwooidiger naar eiaoh waar tenemen In het tegenovergesteld geval zou men te Leiden toch waarlijk beter hebben gedaan met een gezonden vertegenwoordiger nit het moederland tekiezen in plaats van nem die misschien slechtsbekend ia aan 15 van de 1515 kiezers welke hunneatem op h m uitbrachten Arnh Ct Hen meldt nit Brookfield Ver Staten dat eenige dagen geleden op een pUkniek fKti ongeveer 9 mijlen van genoemde plaats een vreeselyk voorval plaats bad De landbouwers hadden zich van heinde en verre derwaarts begeven om dien dag eens recht genoegelijk door te brengen Êen man John Garner genaamd zocht daarvan parlq te trekken en had een ïraam of tent opgericht om bier te verkoopen zonder dat hij de uoodige formaliteiten had in acht genomen om zich van nverguoning te voorzien Eenige hoofden van familién daar ter plaatse gaven daarvan bericht aan den constable van Grantville Townschip om dit tegen te gaan De constable nam Garner in hechteaia en plaatste een deputy theriff aan de tent om den verkoop te beletten Toen de constable met zijn gevangene op neg was naar bet politiebureau kwam eeo broeder van Garner hem achterop met een bgl in de hand en gaf den coustabel daarmee zulk een geduohten slag in den nek dat de luchtpijp 1 afgesneden en het sleutelbeen brak Een ander Fogarty geheeten die den constable wilde te hulp komen kreeg een alag aan de dij zoodat eenige ribben werden gebroken en het lichaam bijna in twee stakken werd geslagen Beide stierven bijna dadelijk De mootdenaar ontkwam aan de menigte door zwaaiende met lijn bijl een ieder van het lyf te houden eu vlnchtte in de bosschen Groote opgewondenheid heerschte en een menigte ging er op uit om hem te vatten Wanneer hij gevonden mocht zijn zal hij ongetwijfeld zyn gelyncht In het wetenschappelijke congres te Nancy heeft de heer Baffolovich deze week een voordracht gehouden over da arhadertwomingen in de Vereenigde Staten waar particaliere maatschappijen op groole achaal werkzaam zyu Te NewYork bijv bestaan twee groote maatschappijeu voor dat doel die duitenden gezonde en goedkoope woningen hebben gebouwd en 6 FCt van haar kapitaal trekken het hoogste dividend dat de statuten veroorlooren Nog belangrijker waren de meüedeeliugen over Philadelphia waar op groote schaal is toegepast wat hier te lande ook reeda in t klein bestaat het verschaffen van woningen in eigendom aan arbeiders tegen afbetaling Philadelphia onderscheidt zich gelijk de meeste Uollandscbe steden daardoor dat de meeste gezinnen er niet in groote kazernegebouwen maar in afzonderlijke buiten wonen £ r zijn dan ook 170 000 huizen voor een bevolking van 900 000 zielen Van de 185 000 arbeiders zijn reeds 40 a 50 000 eigenaars van een huisje van rooden baksteen gebouwd met twee verdiepingen en een tuintje Elk huisje heeft ongeveer ƒ 2500 gekost Zij zijn gebouwd uit eigen middelen zonder hulp van Staat of gemeente en wel door de spaarkassen met bouwkassen te vereenigen Zoo bestaan er 5 600 bouwmaatschappeu met een gezamenlijk kapitaal van 60 millioen gulden bijeengebracht uit de spaarpenniugen der werklieden enz De inleggers trekken 7 a 8 pCt rente De bewoner betaalt zijn schuld in maandelijksche termyneu af en deelt in de winst der onderneming waardoor de afbetaling spoediger afloopt De Bouwmaatschappij verzekerd door hypotheek op terreinen en huizen Dit stelsel dat sedert 1810 bestaat heeft uitnemend gewerkt waartoe de groote uitbreiding van spoorwegen en tramlijnen veel heeft bijgedragen Te Massachusetts is het stelsel in 1877 ingevoerd Daar bevonden zioh in 1884 reeds 85 coöperatieve bouwmaatschappijen met een kapitaal van 6 millioen galden verdeeld over 68 000 aandeelen en 10 000 aandeelhouders IW heer dr D de Loos directeur der Hoogere Burgerschool te Leiden deelt in no 12 der be i teiyke Tnorschriften Ie trachten het beoogde doet te bereiken waarna de raad werd gemachtigd mei bestuurders der spoorwegmaatscbappijea dienaangaande in overleg te treden Na de pntvaogst van dit schrijven deed de raad van toezicht door de rijksopzieners een onderteek instellen en deelde de uitkomsten mede aan de spoorwegmaatschappijen met verzoek daaromtrent hare meening te doen kennen en te willen mededeelen wat door haar of door hare tusschenkon tt door de betrokken gemeentebesturen zou worden gedaan om verbeteriog aan te brengen daar waar de toestand gebrekig of geheel onvoldoende bleek Ie tyn De vraag werd aldus gesteld omdat strikt genomen de ondernemers tan spoorwegdiensten volgens de bestaande voorschriften niet kuAnen geacht warden tot het verlichten der stationsbuilenpleinen verplicht te tgn doch alleen uit de bepaling van art 2 algemeen dienstreglement zou kunnen worden afgeleid dat die verplichting rust op de gemeentebesturen Het onderzoek had bovendien aangetoond dat bijna uitsluitend de verlichting te wenschen overliet op stations van buiteogemeenten welker kom min of meer verwijderd ligt van het stationsgebouw zoodat het nauwelijks van die gemeentebesturen kan geéischt worden dat door hunne zorg in het ontbrekende soa worden voorzien terwijl het daarentegen voor de maatschappij geringe moeite en kosten zou opleveren in die gevallen de verplichting op lich te nemen of met de gemeentebesturen zich te verstaan om door ke torg van het stationspersoneel zooveel noodig in de verlichting te voorzien Tot oog toe schrijft de raad in tijn verslag over 1885 ontvingen wy van de geraadpleegde spoorweg besturen slechts weinig biykeo dat tg bereid waren hunne medewerking tot bet verkrggen van een beteren toestand te verleeneo Mocht eene verbetering die wg vooral nadat wg met de uitkomsten van hét onderzoek bekend tyn geworden noodzakeiyk achtec afstuiten cp eene bepaalde weigering van de betrokken spoorwegbesturen om hnnce medewerking te verleeuen dan zouden wy het wensohelgk achten alsnog de leemte in de wetleUjke voorschriften overeenkomstig ons oorspronkelyk voorstel te doen aanvallen Buitenlandscb Overzicht Gelyk de Standard reeds voor eenige dagen aankondigde was de troonrede waarmede het Engelsche Parlement is geopend byzonder sober Noch over lerfand noch over de builenlandscbe aangelegenheden werd iets bytonders medegedeeld In het Hoogerhuis eohter bg de behandeling van het adres van antwoord gaf lord Salisbury eenige inlichtingen over de quaesties welke op het oogenblik de meeste aandacht trekken Wel is waar behelsden de verklaringen van den Premier niet veel nieuws doch ze bevestigden toch enkele feiten waaraan nog door sommigen werd getwyfeld Zoo verklaarde lord Salisbury dat werkeUjk weer een geschil van eenig gewicht tnssoheu Busland en Engeland over de grensregeling in Afghanistan is ontstaan Het geldt een streek gronde van 20 myien maar hierover bezit de regeering volledige inlichtingen zoodat de Engelsche commissie daarom niet in Afghanistan behoeft te biyven Aldus zallen de Engelsche officieren door den minister worden teruggeroepen terwgl de regeerlog de onderhandelingen voortzetten en verraoedeiyk wel tot een vergelyk zal komen Op het Balkan Schiereiland achtte lord Salisbury het gevaar nog niet geweken Daar eohter tal hg getrouw blyveu aan zgn staatkunde tot handhaving der onschendbaarheid van het Turksche ryk welke voor den Europeeschen vrede van groot belang is Ten opzichte van Ierland bevestigde lord Salisbury de meening dat hy daar met kracht zal optreden Een nauwkeurig onderzoek zal worden ingesteld naar den toestand van het land waar de regeeriug zal beproeven door middel der gewone wetten de orde te herstellen Eerst wanneer deze te kort schieteo tal de regeering voorstellen doen tot het uitvaardigen van bgiondere wetten Als een bewgs van het voortduren der zeer goede verstandhouding tusschen Busland en Duittohland wordt gewezen op het feit dat generaal Werder Duitsch militair gevolmachtigde te Petersburg door den Czaar is uitgenoodigd om róor zgn vertrek naar Beriyn waar hy tot gouverneur werd benoemd hen te vergezellen naar de groote militaire manoeuvres in Polen Andere baitenlandsohe officieren zgn niet uitgenoodigd en zelfs de militaire gevolmachtigden van andere rgken hebben geen toegang tot die manoeuvres De bekende Chineesche gezant Tseng tal op zgn terugreis naar Petersburg nog eenige dagen te Ber Igu vertoeven en dan door Keizer Wilhelm worden ontvangen Van Betlyn gaat Tseng naar Essen om de kanongietety van Krupp te bewonderen Uit Chicago wordt gemeld dat glsterso uitspraak is gedaan in het proces tegen de anarchisten Zeven hunner schaldig verklaard aan moord zgn ter dood veroordeeld terwgl een met 15 jaar gevangenis gestraft wordt Het vonnia werd door het publiek in de gereobtstaal levendig toegejaicht I N G E Z O ND E N Aan de Bedactie der Ooudtcie Courant My hetr de Bedacteur I In de laatste dagen is er een eu andermaal ongetwyfeld niet door een vriend van den heer M C van Frankenhuijsen gewag gemaaakt mm en gewezen op ongelukken P door den tram van Gouda op Oudewater veroorzaakt t Is waar ook op die lyn gaat het niet altgd vóór den wind doch leker is bet dat de dienst er geregelder en geriefelgker is dan lelfs op die Hjnen waarop de overal voorkomende moeilykhedeu zoo eel gemakkelgk r kunnen overwonnen worden dan op de lyn GoudaOude waier Het lust mij niet te beweren dat de keer M C V F zeer goed in staat is evengoed als ieder ervaren machinist om een stoomtram te besturen evenmin wil ik diens ingezonden stukje vergelyken met dat van hem die op zoo hoogen toon doch in geen heter Hollandsch een oordeel uitspreekt over personen en zaken hem niet genoegzaam bekend immers de op en sanmerker schgnt niet eens te weten dat de heer M C v F i Blationchef h Igninspecteur uil den aard van zyne positie dos genoodzaakt is gedurig by den weg te tyn of zon hem dit teel bekend tyn Ja of neen hetzy dat onwetendheid of laagheid hem tot schryven noopte tyne handeling bUjft in mgn oog afkearenswaardig en teekent den persoon van mingunstige zyde De lyn Goada Oudewater heeft alle krachten in te spannen om staande te blijven eu dat dit Ignlje nog lóó goed gaat als dit bet geval is moge worden dank geweten aan den heer M C van Frankenhnyseo die zich te Gouda een even verdienslelyk ambtenaar toont als hg vroeger ts Amersfoort bleek te zyn Het is dan ook enkel om den heer v F ie toonen en in t publiek te zeggen dat de opinie van den correspondeut beiweler niet ia de opinie van t algemeen dat ik U om plaats voor t bovenstaande verzoek De heer v F heeft vele vrienden en hiyft hy zgne taken zóó behartigen en het pnl liel zóó dienen als by tot heden deed dan zal dit aèntal by den dag vermeerderen Myu naam is geen geheim en ik geef U M d B vrybeid die aan ieder belangstellende te noemen Waar het mg echter niet om eeo handdruk of bedankje van den heer v F te doen is wien het natunriyk niet anders dan aangenaam kan zyn dat I één van die vrienden openlyk getuigenis der waarheid aflegl verzoek ik U mocht de heer r f naar myn naam vragen dien in dat geval tevertwggen van daar dat ik mg na dankbetuiging voor de plaatsruimte teeken Een geweten kosischoolhouder EENNISOEVING BUBGEMEESTEBenWETHOUDEBSderGemeente Gouda brengen ter kennis der PATENTPLICHTIGE ingezetenen dat de PATENTEN voor het dienstjaar 18 b7 i gereedheid en op de Secretarie deter Gemeente voor hen verkrggbaar tyn wanneer ty zioh daartoe persooolijk aanmelden van Maandag den 23 Augustus 1386 tot en met Zaterdag den 4 September daaraanvolgecde des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit vau 17 Oclober 1820 da binnen dien tyd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne hunne huilen tegen betaling van tien centen worden uitgereikt Zy die dea gevraagd woideode hun PATENT of een e Mcirifl van hetzelve niet kunnen vertoonen vervallen in eene boete van vyftien gulden GOUDA den 21 Augustus 188 S Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOUWER Burgerlijke Stand GEBOREN I ie Ang Wilhelmui Johtoaoi ouders T Jaspers eo M Zwambach 20 Cornelia Antonioa ondsra H vau Paltea en J Streog OVERLEDEN 18 Aug A Verkerk S m L Hendrikaan Ij Sm 20 A de Meyer 88 j 11 a 21 A M van Veen 1 n ONDERTROUWD 20 Ang F 3 Mercki te NienivsrAmitel 87 j en G M Fenoet 23 j H S van Gent 43 j en i A van der Ben 81 j GEHUWD i 20 Ang C A Spmyt m B A vso Galen F Stroeve ca J M Beileluo Moordrecbt GEBOREN Franciscai Wilhelmas Tbeodarii oiders 1 P F AdriacDMa cu Maria Leimond Willem ouden B Mndde en W Vennil ON DERTROUWD A Poit te Goodi ra C Kuman 21 ji Haastreoht = GEBOREN Arie ouders A Bsari ei A de Gruf OVERLEDEN J Scboooderwoerd 67 J GEHUWD P de Jong eo J Verkerk ADVERTENTIEN Ondertrouwd LEON TAN GBLDERBN EN MARIANNE van DANTZIG Kampen j go Angnstus 1886 Gouda Getrouwd ƒ F J SCHöTTELNDEEIÊR en a m mulder die mede namens wederzgdsche Familie harteIgk dank betuigen voor de ondervonden belangstelling Gouda 18 Aug 1886 F STROEVE en J M BESZELZEN die tevens ook namens de familie hunnen harielgken dank betoigen voor de vele blgken van belangstelling voor en bj hun huwelgk ondervonden Gouda 20 Ang 1886 ♦ Getrouwd 8PEDIJT C A B A VAN GALEN die ook namens wederzgdsche familie hunnen hartelyken dank betuigen voor de vele bewyzen van belangstelling bj hnn Huwelgk ondervonden Gouda 20 Ang 1886 Heden overleed in den ouderdom van bgna 84 jaren Mej ADBIANA de MEUER T KRUISHEER Execoteur Testementair Gouda 20 Aug 1886 Voor de vele en hartelgke bewgzen van belangstelling ondervonden by onze VIJFTIGJARIGE ECHTVEREENIQING betuigen wy ook namens onze Kinderen en Behuwdkinderen onzen oprechten dank D VA BHIJN E VAN RHIJN MOÏBINGS Gouda 21 Augustus 1886 Voor de vele bewgzen van deelneming bg het overlgden van onze geliefde Dochter en Zuster HELENA JOHANNA KRAAN ondervonden betuigen wg onzen oprechten dank Mevr de Wed C KRAAN VA Tol M J HERMAN de GROOÏ Kbaan J HERMAN DE GEOOT M M VOLKER Keaan A VOLKER H W KRAAN M A KRAAN Gouda 21 Angnstus 1886 ♦ Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden vaa mgn geliefden Echtgenoot Vader en Behnwdvsder den Heer PIETER UPBLAAR betuigen wg onzen hsrtelgken dank Namens Kinderen eo Behnwdkinderen Wed P LJPELAAB C E Messïe Gouda 21 Augustus 1886 De ondergeteekenden betuigen hunnell harteljjken dank aan den WelEd Heer en Mevrouw van BERGEN IJZENDOORN voor de vele bewgzen van belangstelling en het genoegen bg gelegenheid van hun Huwelgk ondervonden A 8LÉGT J A SLEGTGouda 18 Aug 1886 v d Kdij De Familie SLEGT en v d KÜU brengen bg dezen hiunen hartelgken dank aan den WelEd Heer en Mevrouw vam BER GEN IJZENDOORN voor de aangedane eer bg het Huwelgk hunner Kindereu ondervonden Gouda 18 Aug 1886 Dankbetuiging Het BESTDDR van het L C der Unie Eene School met den Bijbel alhier betuigt langs dezen weg zgn dank voor de milde giften ontvangen bg de jl gehouden COLLECTE die de aanzienlgke som bedroeg van ƒ 253 84Vj Mochten er nog personen zgn die onwiUekeurig door de Collectanten zgn vergeten voor ben bestaat nog de gelegenheid tot het schenken hunner gift in een daartoe bestemde bus in de Chr School Het Bettuur van bovengenoemd Comité Belangstellenden voor de SODQDÜITSCBE mU worden opmerkzaam gemaakt dat indien met primo SEPTEMBER geen genoegzame deelneming blgkt te zgn de voorstellingen voor Gouda geen doorgang zullen hebben Bg den Heer van DANTZIG Turfmarkt Ugt de LIJST voor hen ter TEEKENING die dezelve aan huis niet mogt aangebodenworden De DIRECTIE Door toeval TE HUUR Een HUIS met TDIN 4 KAMERS 2 DOORLOOPKAMERTJES KEDKEN ZOLDER en DIENSTBODENKAMERTJE GASen WATERLEIDING Te bevragen Crabethstraat No 233 Cxemeukleerde Kamer met ALKOOF te HÜÜR in de nabgheid der Markt Monsters op aanvraag gratis en franco bg J F Hebman Zoon Tiendeweg Men adresseere zich franco brieven onder No 1365 aan het Bureau dezer Courant