Goudsche Courant, zondag 22 augustus 1886

Gedurende deze week worden alle voorhanden Zomer en Winter LappeD tot zeer LAGE PRIJZEI uitverkocht BAHLMAI ty Co Zuivere BORDEAUX WIJNEN bij SLOTEMAKER Co THE SINGEK MA UFACTUKI G COMPANY I ew York Eênige FABIUKANTEiV der echte SlNGEa NAA MACHINES Belanghebbenden worden beleefdel k op onze NIEUWSTE UITVINDING de Mtngachuitjes Macliines improved Singer Machines met hoogen arm attent gemaakt uitmuntend geschikt voor de meest verschillende doeleinden Deze machines worden op proef geleverd en voldoende onderricht gratis er op verstrekt op dat ieder ich elf van de onovertroffen degeljjkheid daarvan kan overtuigen vóór dat hij koopt Naaimachines van alle Systemen worden spoedig goedkoop en degelijk gerepareerd EenigDepot te GOUDA Hoogstraat 111 Woensdag 25 Augustus S 3434 1886 GOUDSCHE COURANT Wi uws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN Oe iiuwQdlng van adrertantldii kan gescbieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave W SCHALEKAMPJr Firma RAAIJMAAKERS CONFISEUR CÜI8IJN1ER OOSTHAVEN 17 OOUDA Heeft van af heden ZATERDAGSAVONDS weer voorradig Versche API ELBÜLLEN en APPELTAARTJES verder Aangesneden Taart ROOMHOüRENS diverse GEBAKJES KATTENTONGEN WELLINGTONS enz enz SAÜSIJSEiX BROODJES en KALFSBROODJES NieuweFransche en ENGELSCUE STOFFEN A VAN OS Az Kleiweg E TS Electrische Schelinricliting Compleet ZES GULDEN kan door elk worden aangelegd 1 ELEOTRISCHE SCHEL 7 cM 1 ELEMENT LECLANCHÉ 16 cM 1 DRUKKNOP of DEURCONTACT 25 Meter Geïsoleerd DRAAD Kosteloos onderricht Verder alle onderdeelen voor ELECTROTECHNIEK en AANLEG tot concurreerende prezen Aanbevelend Joh UITTENBOGAARD Gouda Tiendeweg D 94 Horlogereu Electriciën Het PROSPECTUS der reeds 47 jaar bestaan hebbende LEESnraiCHTING van TUdschrirteD en Ronans is op aanvraag verkrggbaar by de Boekhandelaren A KOK CoMP Hofleverancier van H U M M den Koning eo de Koningin Con eur Cuisinier COOLSINGEL N 42 ROTTERDAM Beveelt zich aan tot het LEVEREN van DEJEUNERS DINERS SOUPERS met Service enz MENUS op aanvrage te hekomen Oa Lf a xa gr©3CL De nieuwe DEMI SAISOXS en PANTALONSSTOFFEN de nieuwste Dessins B BEGEER Tailleur De prijs der van onds vermaarde BOZUF WUN AZUN is ƒ 0 15 per Liter ƒ 0 12 per Flesch bg J F HERMAN en Zoon Tiendeweg Niettw ontvangen de 2 Cents SIGAAR Merk WIIXEÜ III J van SO NSBEEK Gouda P Hooftman Jz Hleiweg E 100 VRÜCBTBOOMEN HEESTERS ROZEN CONIFEEREN BLOEMEN BOÜQUETTEN KRANSEN VERSIERINGEN Snelpersdruk van A Bbinkhah te Gouda Zeer mooie Demi Saisons van ai 12 en nette PANTALONS ƒ 5 G FUIJK Turfmarkt H 85 Die in aanmerking willen komen voor Agent van Politie 3e Hlasse moeten zich aanmelden op WOENSDAG a s s morgens tusschen 11 en 12 ure op het Bureau van Politie alhier Openbare Verkoopmg te Gouda in de Nieuwsteeg door Notaris MONTIJN op Dinsdag 24 Augustus a s s morgens om 9 ure van Een netten en goed onderhouden bestaande in Mahoniehouten en andere MEUBELEN KABINET LEDIKANTEN WA8CHTAFELS PENDULES KASTEN TAFELS STOELEN SPIEGELS en SCHILDERIJEN BEDDEN en BEDDENGOED PORCELEIN GLAS en WIT AARDEWERK TAPIJTEN en KARPETTEN benevens eene zoo goed als nieuwe uit de fabriek van de Firma Tbousselot te Rotterdam eene BAROUCHETTE enz DIEJNSTBODE GEVRAAGD tegen 1 NOV in een kleii gezin zonder Kinderen Vereischten goed koken en netjes werken Adres MARKT A 102 OpenlDaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de iusschenschool de Kosielooze Scliolen de Bewaarscholen en de Avondschool lierhalings ünderwijs De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwys alhier maakt bekend dat de INSCHBIJVING van Leerlingen wier plaatsing men met den l OCTOBER 1886 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zu geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG 24 AUGUSTUS 1880 des namiddags ten 5 uur Voor verdere bflzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaria Mr J FORTÜIJN DBOOGLEEVEB Gouda 6 Augustus 1886 ippqjn uonospuBj iapjM u t ju sn UI Otl OBpuVIJOpajvI 31130 tU 1 1 S lil tlD ÓJBBiliJqtii H0Hpm iu u fI fiS JUiRjqoSi RIJ RS Z EGELS alsmede zÖn te bekomen in den Boekhandel van A BRINKMAIV De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WÖBNSDAG en VRUDAG in de Stad geachiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 50 BINNENLAND GOUDA 24 Augnitu IS8 Naar ij Ternemen ui door eukele leden der GjrmDutielcVereeuigiag ExoeUior op SI Aaxatlu te Ulreobt medegewerkt vordea un bet tnrnerfeett ie geren by gelegenheid van den verjiardag van Frioeea Wilbelmma Bü den hniahoudelijken chietwedetrijd der vereeniging Oraoje KaM u te eHage lyn door de hh H van Wgngearden met 6i p M M Sebim van der LoefF met 49 p en W A L van Mierop met 48 p pryten behaald Van het verlaagd tarief dea Zondag van Goada naar den Haag per Ked Bb JD poonreg maakten Zondag 11 432 perwnen gebruik teririjl van den gnldenatrein naar Ede en Arnhem op gisteren 65 pwwaan ah Qonds gtbrnik maakten Ter aanvnlling rao on bericht in oo vorig nimmer moeten y nog vermelden dat tot bedinnlid dn Afd Oonda en om treken ran de HollandHha Haauohappg van Landbouir i herkonn de heer J fireebaart hl welke eveneen tot afgevurdigde ia benoemd In de lilting der Rotierdamach Arr Beohtbank van Vrydag werd o a veroordeeld W S wboenmaker te Gouda beklaagd van bedelarij tot 8 dagen gev Al Voonitter der afdeeling Waddiniveen Zevenhuizen en ometreken i herkozen de heer P C Stoop terwijl tot Secretari ia benoemd de heer J H van der Torren Kz Nog werd gekozen tot afgevaardigde t r slgemeene vergadering te Gorinchem de heer P C Stoop By den landbouwer Molenaar te Waddinxveeo ia dezer dagen onder bet rundvee een geval van miltvuur met doodelijken afloop voorgekomen Te Boikoop zyn twee kinderen uit een geiin 4 eo 7 jaar oud Zondag verdronken Naar de Amh Ct verneemt ii een tweede verzoek om gratie ten behoeve van mevrouw Balkley ingekomen ditmaal voorzien van eene verklaring van den waarnemenden genee heer in de gevangenia te Dordreoht dat can langer verbly f Jdaar voor haar leven gevaarlijk te aohten ü Staten Oeneraal ëebstx Eahzb Zitting van Maandag 23 Aag avond 8 nre In deie zitting i den heer Elout van Soeterwonde vergunning verleend eeoige vragen te richten tot den Mini ter van Koloniën orer lodiiche toeatanden Op aandringen van rerioheidene leden gaf hij reed in deze zitting op waarover die vragen inllen loopen Hij wenachte nl den Miniater van Koloniën ie interpelleeren omtrent de middelen aan te wenden ten einde den toeatand te doen ophouden die landa middelen nitpnt en het preatige van het getag niet verhoogt De openbare meeuing houdt lioh voortdurend met die zaak betig ook bigken de dagbladberichten en artikelen Verder merkl hij op dat de Miniiter zelf gaarne de gelegenheid aangreep mededeelingen te doen aard x r hg heeft voldaan aan bet b inael van staataaawwij betd dat eiaoht de publieke meening te leiden Daarom wenwht hü tea aanmn van de snikerqnaeatie den Miniater te vragra of de regeering reed eene beeÜMing beeft genomen omtrent de middelen an ta wenden tot vtrhetering van den toeatand £ r werd bepaald dat deie inttrpelUtie lal plaata hebben morgen Woeoadag om 11 are Aan de werf van den heer Van Heematede Obelt aan den Kadgk te Amaterdam i op bclelliag van Z M den Koning een vaarlnigje gebouwd voor het prinae je om mede te pele ai s Het ia een vierriema vherrf mrifftd met laatebanken ongeveer acht meter l k Boven dan alunratoel ia eene sonnctent gemaalÉ vaa wit en blauw geatreept linnen de bonk daaroMer draagt een blaaw zoden kaaaea De bonten vloer if ingelegd met twee kleuren Het vaartaig adf i tiA a £ rh nt gebouwd en met vergnldael veraicrd waar metaal noodig woa aebitteri het nikkel De wapen van den Koning en deKoningin ign klein maar smaakvol op de aohterpleeht gewhilderd Aan den voorateven prgkt de naam Emma en ook de riemen dragen eene gekroonde £ Voorop laat eea oraqjewimpel en achterop de Nederlandache vlag Een der vormen waarin man getracht heeft de ooiale ziekte te genezen i het uitbetalen aan de arbeiden van een evenredig deel der behaalde winat Over dit atelnl heeft de Straatibnrgiche Univerdleit eene prij vraog nitgeaohreven Bekroond werd het antwoord van dr H FrSramer die tot de volgeode multaten komt Het atelael ia nrrgen toegepait al een nieuwe vorm van eene onderneming hel ia alleen een bg ion der toon van De deeling in de winat moet ala practitch bruikbaar Een getrouw bezoek der fabriek i evengoed te bereiken door vaate premiëo ala door aandeel in de winat Het houden van een vaat oorpa arbeider ia bg dit atelael alleen te bereiken door het vastzetten der aremien in inriohtingen ala ziekeubusien penaioenfoodaen en dergelgke Dit reinltaat i echter ook tonder partioipatie te bereiken en deze Khjjnt alleen doelmatig waar de andere genoemde loonatelHla niet bruikbaar zijn Het itelael werkte goed ten opziohta van het verkrijgen van meer en beter werk vaar de premie dadelijlc werd nitbetaald Daarentegen t ad hel waar de premie werd vaatgelegd grooteren invloed op bet blgven en de ioaohikkelgklieid der werklieden Nergens i de participatie in staat gebleken de ADVEBTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Boreadieu worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt werklieden af Ie houden van deelneming aan aooialistische bewegingen Het eenige gebied waarop tij als loonitelsel boven alle andere uitmunt ia dal waar iiet gehalte van den arbeid minder voor het goed gelukken van deze of gene bepaalde werkiaamheid ala voor het geheel van belang ia en d ateob ven de arbeidera bl de ontwikkeling hebben om Ie begrijpen ooal bij de hoogere beambten eener taak of uit den aard van het bedrijf lichtelgk erkennen tooalt bij de teevisKherg dat hnn ijver in teer nanwe betrekking staat lol de vermeerdering hunner inkomsten door het anccea der onderneming Dat ia da in de gevallen waarin zij ateeda ia toegepaat De achrijver heeft tgn onderwerp alleen van de zijde der industrie betlen Hg moeat dan ook volgens de termen der prgsvraag behandelen deproctiteie Jmoeudbarteit en de theoretitcke Bereeitigimg van het stelsel niet de wenschelgkheid in socialen aio dat den arbeider een evenredig deel van de winat worde nitbetaald Dezer dagen ia het programma verschenen van de Bijkslandbouwachool te Wageoiogen voor den cursus 1886 87 Hel is een in vela opzichten interessant boekske dat alle opgaven omtrent personeel toelating lesuren boeken onderwgs hnisvesting ent ent beval Vooral door de omschrgving der practische werkiaamheden en excnrsién geeft het progradffia een juist beeld van deze zoo nuitige inatelling De Rgkslandbonwschoo is in t bezit van de volgende hulpmiddelen voor het aanschouwelijk landbouwonderwijs lo Een proefveld genaamd bet Spük groot ruim 1 HA gelegen in de onmiddellijke nabgheid vao het schoolgebouw De grondsoort is deeU zware klei deela iiohte klei deels zwarelige zandgrond Het geheele veld ia regelmatig ingedeeld in vakken van 0 5 Are groot 2o een proefveld in huur groot ongeveer Vt HA op circa 10 minuten gaana van de achool aan den Arnhemschen Straatweg gelegen op diluvialen zandgrond op dezelfde wgie ingedeeld als het Spgk So de hoeve Duivendaal circa 5 minuten gaans van de school ter oppervlakte van ongeveer 7 50 HA zwaren kleigrond waarvan S 3 HA als bouw en S 6 HA als weiland wordt gebruikt terwijl het overige door gebouwen wordt ingenomen Het bouwland is verdeeld in akkera van 6 10 Are hel weiland ligt in 3 perceelen In hel hoofdgebouw berinden zich atallen voor ree en paarden de dorsohrloer bergplaatsen voor hooi en graan en verder mime melkkeldcr en vertrekken voor boteren kaasbereiding In de nevengebouwen zgn varkenahokkeo een overdekte meatvaall tevens ingericht roor zomerstalvoedering en een wagenloods 4o een afzonderlijk gebouw op Dnirendaal is bestemd voor de plaatsing van de laudboawwerktuigen en modellen voor leaver de eersie niet voor dagelijksch gebruik in de andere gebouwen aanwezig ign 5o eene kleine veestapel gemiddeld 10 a 12 stnk rundree een fokslier melk en jongree 2 paarden eenige schapen en rarkens 6o de botanische tuin groot 0 72 HA grenzende onmiddellgk aan het schoolgebouw Een deel van den tuin is gewijd aan de kweekery en woud en vruohthoomen De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om de werktuigen zelf te leeren gebruiken maar teven