Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1886

1886 N 34S6 VrUdag 27 Augustus GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De insending van advertentiön kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave loudsn dus ZuAoS tn 1 0 unbaogen het leker nitt gevaagd hebben om coo opeDlgk tegen den Torat op te treden Bgna een jaar nadat Alexander door de rereeniging Tan Bulgarije met Oost Bumelië te proolameeren het Balkan Sohiefeiland in rep en roer bracht ia dni de lont opnien in het krnit geworpen Zal Bnsland er tioh tegen eiutten wann er de Bulgaren hnn Torst op den troon herstellen of ui Engeland dat Alexander steeda steunde hierop aandringen wanneer de tegenpartij de oierhand behoudt F De Dnitsche bladen lien de toekomst nog niet donker in De foit een der offioieuae Berlijnsche bladen gelooft niet dat Oostenrgk en Busland slaags zullen raken Engeland heeft te eel te doen met ign binnenlandsohe aangelegenfaedeu en Turkije is natuurlgk niet in slaat eich tegen Busland te verzetten De OTereenslemmiug lussohen de drie keizers acht het Berlijnsche blad nog steeds een waarborg dat de Enropeesohe rede geen gevaar loopt De löt Znimg laat zich in deoielfden geest nit en vertrouwt dat prins Bismarck in de eerste plaats Toor het behoud van den Ëuropeeschen vrede zal zorgen Het Balkan Schiereiland nauwelgks een igszins tot rust gekomen gaat echter weer een tijdperk van onrust en beroering te gemoet Misschien gelukt het ook nu prins Bismarck weer om de beweging tol den Balkan te beperken en een algemeenen strijd om de nalatenschap des Sullans te verhoeden De omstandigheden waaronder het afzetten van den Vorst geschiedde zijn teer curieus Op een wapenschouwing te Widdin werd den Vorst die alles nauwkeurig stond waar te nemen gezegd dat hü gevangen man was en onder het oog van het leger werd hij in arrest gebracht Of hij reeds over de grenzen is gebracht dan of hij nog gevangen zit is niet bekend daar de voorloopige Begrering geen andere berichten de grenzen last passeereo dan zy zelf wil Men vermoedt echter dat Alexander van Battenberg reeds over de grenzen is en waarschijnlijk op weg naar zgn familie in Duitschland Ondanks is s werelds loon zal men zeggen maar in de politiek weet men van dank noch ondank Dat het dom ia van de Bulgaren zulk een Vorst weg te jagen die het volk op zulk eeu schitterende wgze ten bloeddoop leidde zal door velen ook wel opgemerkt worden maar niemand kan meer verstand tonnen dan hem gegeven is en de Bulgaren zijn niet inugger Het nieuws klinkt vreemd tegenover de herhaalde berichten van den laatslen tijd dat de Vorst zoo populair was dat alle intriges tegen hem gesmeed op niets uitliepen Maar wj hebben nu evenwel berichten te wachten waarin wordt betoogd dat de vroegere tijdingen geheel onjuist waren en het gezag van den Vorst reeds lang ondermijnd was Beide kau evenwel het geval zyn en men moet daarbij indachtig zijn dat er nieta veranderlijker is dan de volksgunst Dat is altg d zoo geweest en het zal wel altijd zoo blijven omdat het wezenlijk inzicht in den aard der dingen nooit bet deel zal worden van het algemeen En hoe dommer het volk hoe gemakkelijker het wordt bewerkt vandaag is het zoo morgen ia het weer andera wanneer men maar goed alag heeft het aan te pakken en te bewerken Dat de wegjaging van Alexander voor een goed deel op rekening moet worden gesteld van de Buaaische intrigea kan men ala teker aannemen de schgnvrienden van Alexander maakten gemeene zaak met de Bassophilen i Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Aag Bertni Nicolaaa ooders A vaa Vliet en F via Stivel 21 Gerrif ouders O Kooy en W van üekenii Cornelia Fnnciscns oadera C Schonten ea G vaa Riemsbergen Pieter ooders D van Keede en M Baliker Jacobua Petros ondeia C W Giesco en E A H van HeldoD Johanoa ouders H J RaboQW eo J van Eyck 28 Aartje ooders A Qaispel eo A Ottevaoger Dirkje ooders H 3 Beerkena en T Weadela OVERLEDEN 21 Ang i C Boere 12 j E de Koegt 4 m J van Mourik B m T laurier Sm 22 O de Waal 52 j 23 A fan Roon 4 m Zevenliuizen GEBOREN Jan ooders G Saarberg en M Zevenhuizen Maria Catrioa ondera A Hoflsad eo W Brandliorst OVERLEDEN G van Krimpen 1 m ADVERTENTIËN ♦ Hai iyk dank aan allen die mg op 19 Augnstns blgken van belangstelling gaven Gouda 23 Ang 1886 T J KOOBS Hoofd Opzichter b d Ned Rhgnspo Saelpersdrak van A Bbinkuan te Gouda Bg mgn vertrek nogmaals een hartelgk VAARWEL aan mgn Vrienden Bekenden en gewezen Patiënten E J KÜHNE Arts Cfoudsclie Cricket Clul Het BESTUUR maakt bekend dat aan bovengenoemde club een Tweede Afdeeling Jongens van 10 14 jaar is toegevoegd Zfl die zich daarvoor willen aanmeldm vervoegen zich bjj A JONKER Secretarit Om terstond in dienst te treden wordt GEVRAAGD een flinke BAEEERSJONaEN die genegen is om met den kar om te gaan van de P 6 by G GÜLDEMOND Mr Broodbakker te lieeuwijk Et FFET7EmGETINQ van het Vereenigingsgebouw PBOVIDENTIA opDINSDAG31 AUGUSTUS a s De voorwaarden zgn a 30 Cta te verkregen hg de Boekhandelaars J va BENTÜM ZOON te Gouda GEVRAAGD tegen 1 NOVEMBER a s eene flinke f Loon 100 benevens Vi aschgeld Adres in persoon Crabethstraat Q 229 alhier Nieuw ontvangen de 2 Cents 8IOAAB Merk WILLEIM III J van SONSBËËK Gouda LEES DIT Op een byeenkomst van Verveeners te Reeuwijk Sluipwijk en Zwammerdam is besloten de prfls der TURF met ƒ 0 25 per 1000 te verhoogen wegens de zeer ongunstige weersgesteldheid dezer zomer zoodat zeer weinig Turf leverbaar wordt en de oude Turf nagenoeg geheel uitverkocht is Nieuwe DASSEN enHA DSGHOEI E A VAN OS Az Kleiweg E 73 Hermetische gesloten IMAAEFLACOITS Prüs II 20 Inhoud per stuk ter 2 IV ï Verder alle soorten OROENXEN en FBUITEN voor den INMAAK J GERRETSEI BlerbrouwerU het Dubbele Anker Molenwerf Gouda Steeds voorhanden goed belegen GERSTE en DUBBELD GERStEBIER togen ooncnrreerende prgs Prijscouranten op aanvraag verkryghaar A VAN Lom Depóthouders gevraagd SÜMA70NDSDI00L De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwfls maakt bekend dat op DONDERDAG den 26 en VRIJDAG den 27 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Rontmansgradit INSCHRUriNO zal gehouden worden van Leerlingen voor de Burgeravondschool op eerstgenoemden datam van Leerlingen van den vorigen cureui op laatstgenoemden van nieuwe Leerlingen Het Toelatingsexamen zal plaats hebben op DONDERDAG en VRIJDAG den 9 eo 10 SEPTEMBER des avonds te 7 uren Om aan dat Eiamen te kunnen deelnemen moet men den I2rjarigen leeftijd bereikt hebben en een bewijs van inenting kunnen overleggen Het Schoolgeld bedraa 8 gulden voor twee of meer Leerlingen uil eén oezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen Schoolgeld De Leiten zullen aanvangen op den 13 SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commissie Dr F H G VAN ITERSON Cfeen grïjs Haar meer De nieuwe LONDON ii de beste van alle bestaande paifnmerien om het grgze baar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansryk en zacht en verft niet Prgs 83 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bg J H C fiüINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 ar HET LASTIGE KALKEN M ar DER TANDEN wordt door het gebruik vaD het PLANTAARDIG TANDPOEDER van Dr J G POPP ki Ho Tmiartt te Weenen OoileHryt wegi euomen Hel reinigt de tanden op lulli ne wyie dat door bel dagelijlceoh gebruik hel glatuur der tanden voortdurend in aohoonheld toeneemt Prijs per doosje 80 Cents K K Hof Tandarts Dr POPPs ANATHERIN MONDWATEa geneest tandp n ziekelijk tandvleeeoh onrlerhoudt en reinigt de tanden voorkomt den oosHngenamen reuk bevordert hei tanden krijgen bij kleine kinderen dient ala voorbehoedmiddel tegen diphtheriln keeliiekte en ia onontbeerlijk bij het gebruik van minerale wateren In fleaiohen van ƒ 1 76 1 20 en 0 60 holle 0 36 Anatberin Tandpasta ƒ IM Geurige Tandpasta ƒ o 40 Tandpiombeersel i o f landen te vullen Eruidenzeep legen huidziekten ƒ Hel gfëerde publiek wonlt verzocht uilkrukkelijk K K Huflaudmeeiter POPP a Geneeamiddel ie verlangen en aleohta als zoodanig aan te nemen welke van zijn tabrieksmerk lijn voorzien Depota bevinden zich te Gouda bij J H C Huinok winkelier op de Hoogatraai A 133 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff te a Hage bü J L F Snabilii apoht te Delft bij A J van Kijn te Schiedam bij 0 Malta Gz te Leiden bij E Noordijk i ie Amsterdam bij F van Windheira Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogiiten De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOÏINSDAG en VRLJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per port 1 60 BINNENLAND GOUDA 26 AugBitat 1S86 De Botterdamiohe rechtbimk deed Dinadag uitaprosk in de zaken de vorige week medeg eeld en veroordeelde tot celstraf voor deo tqd vu acht dagen H B werkman te Gouda die een raam had weggenomen van het terrein der Slearinekaaraen abriek Voorts sprak de rechtbank den 12 jarigen M L de J wonende te Gouda die een jongen met een mes eene verwonding bad toegebracht viij als hebbende dit feit gepleegd zooder oordeel des ooderscheids dooh zij gelastte itjns plaatsing in een verbeterbuis tot II Mei 1892 De Goodsobe Kegelcinb heeft besloten deel te nemen aan bet kegel concours te Delfshtren op Zatardiig 28 Augoslus a a Ifaar aanleiding van hel succes der z g Psnopticumtreinen heeft de directie besloten in overleg met de andere inrichtingen om bedoelde treinen ooii gedurende de maand September te laten loopen en wel des Dinsdags van Den Haag en Gouda Woensdags ran Arnhem en Utrecht en des Donderdags vanUotterdam Uit Ondewater sohrjift men ons vao gisteren In den afgeloopeo nsoht heeft er in de nsbyfaeid dezer stad eo wel bg den landbouwer J Boer een vrij brutale inbraak ploala gehad Nadat de dieven ticb ia de slaapkamer der echtelieden van eenige sleutels voorzien hadden hebben te daarmede enkele kasten geopend en sommige gouden voorwerpen en eenig geld daaruit weggenomen Wellicht zou het hierbij c gebleven zijn waren de dieven niet op eenig gerucht er van doorgegaan De justitie doet onderzoek In de nabyheid van Oudewater werden Dinsdag gedurende een hevig onweder door den blikaem getroffen vier koeien in het land gedood en een I boom vaneen gespleten Kaar wg vernemen laten sommige boeren luinigheidshalve hun vee alleen voor t winterhalQaar tegen bet ongeval van brand verzekeren Of zulks met de in dezen betrokken boeren t geval geweest is kunnen wg niet verzekeren Wel komt het ons na het vernemen van ongevallen als hier bedoeld voor dat eene verzekering voor het geheels jaar in I belang van den veehouder te achten is Alleen de mindere ongerustheid en zorg bg de soms hevige onweders hier te lande mogen den veehouder naar het ons voorkomt wel eene eeoigszios hoogere jaarlijksobe premie waard zijn Door den raad der gemeente Zevenhuizen is de kermis voor dit jaar weder bepaald op 3 dagen zgnde Woensdag Donderdag en Vrgdag den 8 9 en 10 September a s Bij het onweder van Dinsdagavond ia de bouw cbunr van deo heer A 6 Bouwmeester in den Slormpolder onder Krimpen aan den IJsel door den bliksem getroffen Gelukkig begaf iloh de heer C van der Gieaaoo scheepsbouwmeester wonende in dienselfden polder onoiddelij k met zijn brandspuit naar de plaats waar het gevaar dreigde en had hg het geluk den brand die ieh op vier van elkander verwijderde plaatsen vertoonde tot dat gedeelte van de sohuur te bepalen waar zich de auUen bevinden zoadat de reeds voor een groot gedeelte geborgen oogst bewaard bleef Ook de gemeentebrandspuit en die van den heer A van Walanm waren spoedig aangerukt maar behoefden weinig of geen dieast te doen In de brochure van ds H Wildeboer Jtn over tBet kerkelijk confiict U Ltiierdarf wordt medegedeeld dat van 11 April af de beer Vlug er alles op aan scheen te leggen om tot verbreking van het kerkverband over te gaan en zelfs voorstelde om de fondsen aan de kerk te Leiderdorp toebehoorende los te maken voo ket Grootbroek en die gelden op eene andere wgie te beleggen een maatregel welke evecwel de goedkeuring van de kerkvoogden niet kon verwerven Verder deelt de beer Wildeboer omtrent het gebswde bij ijn opticdeo is liii kerk te Leiderdorp behalve de reeds bekende feiten oog mede dat eene tiereode meaij te het kerkgebouw binnenvloog in blakende woede roepende en schreeuwende Jodas I Godloochenaar I er af ui jij al ia het aan stukken en brokken Btaten Geoeraal £ e st KAMïa zitting van Woensdag 26 Aug In deze zitting antwoordde de Minister van Koloniën den heer Elout op de door hem gedane vragen dat de Segeering den door haar ingeslagen weg ten opzichte vaa Oroot Aljeh zal blijven volgen overtuigd als tg is dat die ten goede moet leiden dat een ontwerp ter voorziening in deo bachelgken toestand der suiker industrie in gereedheid wordt gebracht eo spoedig het Departement van Koloniën zal verlaten dat een nauwgezet onderzoek naar de schuldigen aan de ongeregeldheden en moordparlgeo op Tjooas is ingesteld en dat maatregelen worden genomen tot handhaving van rust en orde dat krachtige maatregelen worden genomen tot handhaving van het verbod tot opiumgebruik binnen de verboden kringen en dat den Gouver neurGeneraal is medegedeeld dat de bepalingen omtrent de Indische zendelingen in algemeenen zin moeten worden opgevat en ten aanzien van de hnipzendelingen geen onderscheid te maken tosseben inlanders en Europeanen De verschillende door de Tweede Kamer ingezonden wetsontwerpen werden goedgekeurd Het ontwerp tot uitbreiding van het personeel der recht bsttk te Amsterdam werd door den Minister van Justitie nader verdedigd De uitbreiding van personeel was bepaald noodig in verbood met de steeds toenemende bevolking der Hoofdstad en de daaruit voortvloeiende meerdere werkzaamheden Tegen twee ingezetenen van Meppel die een paar hunner werklieden voor twaren arbeid wegens ouderdom ongeschikt geworden nit menschlievendheid in het genot van huu weekloon hadden gelaten werd dezer dagen door de ambtenaren der belastingen eene vervolging ingesteld omdat zij aan die oude werklieden het verrichten van enkele kleine diensten ten behoeve hunner huishouding hadden opgedragen zooals het halen ven broodjes bij den bakker het op de post bezorgen van een briefkoari enz Zelfs werd In het procesverbaal als overlrediog opgenomen dat ADVBBTBNTIÊN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjnt een der werklieden het zoon e van zgnen meester bij het oplaten van een vlieger was behulpzaam geweest Daar de bedoelde werklieden oiet als huisbedienden voor de belasting waren opgegeven werden de meesters met boete gestraft Er was zelfs geen waarsohawing voorafgegaan Omtrent het vergaan vao de Wolga stoomboot Vera waarbg een paar honderd meoachen zjjn omgekomen wordt nader het volgende gemeld De Vera was met een zeer groot aantal poasagiers nil Astrakan afgevaren eo de Wolga opgestoomd Donderdag avond bemerkte een hofmeester dat in eene kiguit Ie klasse de hanglamp was oedergerallen en de kajuit gedeeltelijk in brand stond Eeret trachtte hij het vuur te blusschen vervolgen met hulp van een matroos de vlam door middel van kleedeo en matten te dooren Daar dit oiet gelukte liepen beiden naar het dek onder het geroep van brand waarop de passagiers waarvan de meesten reeds oaar bed waren gegaan in eene wilde agitatie naar boven kwamen Een der passagiers sprong dadeiyk over boord verscheidene anderen volgde hem en terwgl de kapitein het schip met volle kracht naar een landingspunt bfj het dorp Bownoe liet opstoomen sprongen er nog meer over boord doordien de vlammen reeds hst voordek hadden aangetast en de wind juist van voren kwam Ongelukicig bleef het schip eensklaps met den boeg in het taod steken terwijl het achtergedeelle de eenige kant van waar redding mogelijk wa in diep water bleet Velen die toen misschien al zwemmende den oever hadden kunnen bereiken kwamen jammerlgk om doordien verscheidene andere personen de stoelen banken en tafels over boord wierpen om zich in hel water er aan te kunnen vasthouden doch met het ooodlottig gevolg dat menigeen die reeds in het water was gesprongen werd gedood of gekwetst Bij dil alles kwam nog dal de machinist niet in lijds de machine kon sloppen toodat de raderen heftig bleven draaien en daardoor zulk eene sterke beweging in het water te weeg brachten dat velen dientengevolge door de golven werden verslonden Wel werd er vao den oever haastig alle mogelijke hulp verleend maar de meeste opvarenden waren toen reeds verloren In hel Alg Whl voor alle tiandm komt eeo artikel voor over de begrafenisfondsen die door de schrijver eeo volkskanker worden genoemd Door onderzoek is hem gebleken dat er in ons land elk jaar 780000 aan contributie in begrafenisfondsen wordt betaald welke som zoo zg in leveusverzekeringen wordt gestort na tien jaren eeu kapitaal vaa 8900000 zou vormen Het groole kwaad door deze fondsen geslicht is dat zg aanleiding geveo tot specolatiéo op den dood van derden De verteringen toch worden aangegaan zonder behoorlgke waarborgen De apeculanten toeken personen van kwijnende gezondheid zi verzekeren die in verscheiden fondsen en steken bg hnn dood het geld in den zak Het gevolg is dst de besturen derifondsen gedwongen worden wegens dergelijke practijken de premièn booger te stellen dan de slerftetafels zouden aangeven Voorts leidt het tot misdaden o a ook tot zorgeloosheid zoo niet erger jegens jeugdige kinderen voor wie geen contributie wordt betaald maar bij wier overluden f 12 wordt uitgekeerd Met het oog op dergelgke verkeerdhedeo en