Goudsche Courant, zondag 29 augustus 1886

N 3436 1886 Zondag 29 Augustus Weerbaarlieids Vereenigiiig Burgerpligt GOUDSCHE COURANT ISieutba en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken op MAANDAG en DINSDAG fBfen 31 AUG 1886 op het Schiettèrretn aan den RoW dijk van des morgens 10 nnr tot des namiddags 8 uur Verdeelingf van den Vl edstrijd a Hnishoudelflke Wedatrjjd personeele 6 Wedstrfld op Vrge baan c Vrge vaste baan d met Flobert geweer e uitsluitend voor Dames HET BEISTXJTJK Gouda 26 Aug 1886 £ 3 I ED RHIJIV SPOORWEG Goedkoope Reisgelegenheid VAN GOV DA naar DEN HAAG Op de ZONDAGEN in AUGUSTUS en SEPTEMBER 1886 worden te Oottda uitgegeven speciale Retourbilletten naar DJEN HAAO 1 2 en 3 KI geldig voor heetk en tertig op denzelfden dag op alle treinen Prijs ƒ 1 60 Eerste Klasse f 1 30 Tweede Klasse 0 80 Derde Klasse Afeonderlëke Nommers VIJF CENTEN De InMading van adverteatiöa kan gescbleden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave OPWEKKEND EMTERKEWD KOWTtVfllDRUVEIIDl HnrgerlUke Stand GEBOREN iS Aug IiMurdu oaden W Erbaneld en J T D BoBBBitl Jobunes oaden J Krasendook en M BrackhDina Teunii ouden J no Lit en A n den Bosch 25 Johnnes Wilhelmni ouden D de Weger en W M M Bttüng OVE tLEOEN 28 Ang N J Verhoef 4 j 8 m 24 S nn Erk 7 w A Pink hnuir n P Binderroet 80 J J AnM r 8 j T H on der lieet 16 d SS D H Tin den Berg 12 w A Eierling SO j J Ufeber 8 j 8 m GEHUWD 25 Aug C J nn d r Spelt en J n Son P ZleraenM Schmiemtn J Qnuten J P F Reiniger StolwUk OVEKLEDEN J in tliet 72 j Reeuwijk QEBOEEN Pieter ouden J o der Star en K in der Woensel OVERLEDEN H Ooeterom 3 m P nn Leenwen 48 j ADVERTENTIËN Getrouwd JOHANNES HERMANES SCHMIDT EN JOHANNA MARIA ELENS die mede ook namens wederz dsche familie hunnen hartelgken dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling voor en b hun Hawel ondervonden Rotterdam 25 Augustus 1886 Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon A ROZESTRATEN geb VAN Bdel Gouda 25 Aug 1886 Voor de vele bewyzen van belangstelling betoond bg het overiyden van mijn Echtgenoot den Heer HERMANÜS JOANNES WENNEKES betuig ik ook namens mflne Kinderen m n hartelgken dank Wed H J WENNEKES VAN LaNGENHUIJSBN Oouda 24 Augustus 1886 LEES DIT Op een b eenkomst van Verveeners te Reeuwijk Sluipwijk en Zwammerdam is besloten de pr s der TUBF met ƒ 0 25 per 1000 te verboogen wegens de zeer ongunstige weersgesteldheid dezer zomer zoodat zeer weinig Turf leverbaar wordt en de oude Turf nagenoeg geheel uitverkocht is Mevrouw van HAEFTEN CRABETHSTKAAT vraagt met 1 November a s eene flinke die tevens genegen is huiswerk te verrichten als ook een TWEEDE MEID beiden vsn goede getuigschriften voorzien G0£0 AAIMGËWEÜVD tegen schouder en aangezigtspgn kramp of verstyvibg der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zgn de ABSBAUBBIN S of Anti Rhumatlsche Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkr g baar i 30 ets aan het hoofddepot A UREETVELT Az te Delft en verder bg T A G Tao Deth iC B Verheul Oudewater lej de Wed BogIDan A Bos Berkel J var Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen I B E C Schlattmau Bodegraven K Oosterling Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden Gouda W F J den Uijl SchooBh A Frioa Zevenbuizeu M J Goadkade Boskoop O Hoogendgk Cappelkj S T d Kraate Bleiswp PROGYMITASnniI te GOUDA Curatoren maken bekend dat het Mxamen voor hen die b den aanvang van den volgenden Cursus als Leerlingen wenschen te worden toegelaten zal plaats hebben op MAANDAG den 6n SEPTEMBER e k des voormiddags ten 9 uur Aanmelding bg den Rector D D TERPSTRA by wien tevens inlichtingen zgn te verkregen CITROEN LIMONADE SIROOP p fl ƒ 1 FRAMBOZEN 1 20 FRAMBOZEN SIROOP 1 40 bU SLOTEMAKEK en Co Brillen en Fince nez op voorschrift van HH Oogartsen en verder alle Optische Artikelen tevens Gutta percha en Caoutchouc zooals ürinaals IJszakken Pessaires Elastieke Koussen ënz enz S H POLAK Geauthoriseert Opticien Korte Groenendaal Oouda Ben GEMEÜBELBERDB beneden SIT EN mmmi TE HUVB op een goede stand Adres onder No 1367 aan het Bureau dezer Courant Nieuwe DASSEN en HAI DSCHOËl Ë A VAN OS Az Kleiweg E TS een MUISJE liefst niet beneden delöjaar geschikt om met kinderen om te gaan en huigwerk te verrichten eu BLUEDARMOEOE BLEEKZUCHT GROOTE ZVWKTEi Adres franco brieven onder No 1366 aan het Bureau dezer Courant In fleseohen 1 1 80 en f 1 00 TAMAKINÜË BONBONS aanbevoleu tegen verstopping en daarmede io rerband staande ougesteldhedeu DE TAMARINOS BONBONS van KBAEPELTEN HOLM zgn een mirer plantaardig laehtwerkend spijsrerteriug en eetlust niet storend Purgatief iu coufitunrforni aangenaam frisch van smaak en seker werkend In dooien van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing ran den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma terstond verlichting InEtui van 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middril bij Hoest en Verkoudheid in flesohjes Èt 20 oents ERAEFELIEN HOLM Jpothekert te Zeilt Depdt voor Oouda bü den heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM RIJRS ZEGELS alsmede X=lsL3z zr©g ©l © zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRIl iKlliAl l Snelpersdruk van A Bainkuan te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per po t 1 50 BINNENLAND OOUDA 28 Augustas 1866 VEEGADEEING VAK dïn ÖEMEEKTEBAAD Dinsdag den 31 Augustus 1886 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De rekening der gemeente over het dienstjaar 1886 De vutslelling eeuer oordracht ter benoeming van drie leden iu het Collegia van Zetten voor s Bijks directe belastingen De benoeming van twee leden en twee plaatsvervangende leden iu het Stembofeaa voor de verkiezing van een Lid van den Oaaeenteraad De Gondsobe Weerbaarheids Vereeniging Bnrgerpligl beeft egen a st Maandag en Dinsdag 3U en 81 Augustus een sohieiwedstrgd uitgeschreven die biykens het programnu teer gaoimeerd belooft l ign Ia afwgking van vroeger wordt de wedstrijd thans alleen door Burgerpligf gehouden omdat de gecombineerde wedstrijden uit den aard der taak nog al kostbaar tyo en het bestuur met kei oog op het SO jarig bestaan in 1887 slechts een klein deel van de ku der vertenlging heeft beschikbaar gesteld Hel hoofddoel van deien wedstrgd is dan ook alleen de personeele wedsirgd tusschen de leden onderling categorie A en hiervoor tijn reeds verscheidene prijzen aangeboden of toegelegd Indachtig aan de belangstelling en deelneming welke steeds aan de schietwedsirgden mocht ten deel vallen heeft het bestuur toch de gelegenheid opengesteld tot het sehieten op vrije en vrge sste banen Categorieu B C D en £ waaraan door ieder milt inwoner vaa Gouda en geintroduoeerd door een der leden van het bestuur kan worden deelgenomen Het aantal prgien op deze banen regelt zieh naar hel aantal verkochte kaarten 70 pOt van den inleg wordt voor prgten bestemd Volgens de algemeene bepalingen tal et gescholen worden van 10 tot 12 unr en van 1 tot 47 uur Het bureau tal geopend tjjn tot 3 unr Na S s nr kan men tich niet meer voor een der wedstrijden aanmelden Op de vrge banen B D en E kan door elk een onbeperkt aantal kaarten worden verschoten deie wedstrijden loopn lederen dag af toodat een talfde persoon daar dagelijks een prgs kan behalen Op de vaste baan C mag ieder deelnemer gedurende de beide dagen slechts één kaart voor 2 serieu van 5 schoten waarvan slechli één voor een prgt in aanmerking komt verschieten Het achter elkander afschieten vaa dete beide seriën is niet verplichtend Alleen bg den personeelen wedstr d A wordt een proebehot toegestaan De gelegenheid tot mededinging in da verichillende oategorien is op beide dagen opengesteld met dien ventande dat cp Maandag de vrjje en vaste banen en op Dinsdag de perioneele wedstrijden voorrang hebben De uitreiking der prgten heeft Dinsdagavond ten 8 ure plaats in een der borenlokalen van het café Yredebest aan de Wgdsiraat waartoe wegens de beperktt raimte slechts toegang kan verleend worden aan de Frgswinoers HH Donateurs en leden der vereenigin en HH Offieierw van Schutter en Garnizoen Op Vrijdag den iOn September e k zal te Zevenhniten een harddraverg gehouden worden De prijs is bepaald op 75 de 1 premie op 26 en de 2e premie op 10 De maatregel door den buigemeetter van Kappelle a d Use genomen tot wering van de toenemende bedelarij aldaar beeft goed gewerkt Aan de grens der gemeente op s Gra enweg hadden Donderdag de gemeenteveldwacbter en de aldaar geplaatste rijksieldwachter post gevat Dt bedelaars die de politie ontwaarden en begrepen dat bet om hen Ie doen was maakten zich toen uit de voeten toodat de bewoners van s Gravenweg ditmaal rnst hadden vïtt het aanhoudende gevraag om een aalmoes De meesten dier bedelaars n bedelaretsen tijn nog teer jong maar sobgnen hel veel gettakkeljjker te vinden te bedelen dan met hunne banden dea kost te verdienen Naar het L D verneemt is de heer W Vlug de predikant It Leiderdorp die zich tan de Synode der Ned Herv kerk onttrokken heefi gedagvaard om op 27 Sept a e te erschgnen voor de rechtbank te s Hage alt beschuldigd van storing der openbare godsdienstoefening toen ds H Wildeboer Jl van Benthuizen in de Hervormde gemeente te Leideidorp vanwege de Synode zou optreden Het clasaicaal bestuur te Leiden heeft den voorlezer der herv gemeente te Leiderdorp die bij de godtdieottoefeningen van de ringpredikanten iteeds afwezig bleef uit die belrekking ontslagen De heer L Kinsbergen meer algemeen bekend onder den aangenomen naam van Mig n it Donderdag op 61 jarigen leeftijd overleden Als muiikant te Londen gerestigd ontwikkelde zich bij hem de liefhebberij roor de practisobe natuurkunde waardoor hy groot en klein tnenigen genoegelgken avond verschafte Zgne betrekking lot den later opgeheven Boyal Polytechnic te Londen stelde hem in staat menigmaal iets nieuws te laten tien Men deake tlechlt aan de geestversohgning ds beweegbare nevelbaelden het sprekend mensohenhoofd en andere optische kunststukjes Ook met de pkonograaf en de telephoon gat hij openbare proeven terwgl tjjn merkwaardig mikroskoop insgelijks veler belangstelling wekte Men sohryfl aan de N B Ct Ue ondervinding heeft geleerd dat by verhuring van een buis waarin een vergunningsrecht gevestigd is het beding wenscbelgk is dat de huurder dit leoht na het eindigen van den huurtgd ongeschocden teruggeve Onlangs heeft tich toch hel geval voorgedaan dat een huurder van dergelijke woning na hem gedane opzegging der huur voor het vergunningsrecht eene aanzienlijke sohaderergocding beeft geëischt en bjj ongezindheid van den verhuurder om hem die uit te keeren de vergunningsakte ruim drie maanden vdor het eindigen der bnur aan het gemeeutebeMonr heeft teruggegeven Dit bestuur weigerde daarop volgens artikel 9 alinea 2 der Drankwet om aan den verhuurder eene nieuwe vergunningsakte uit te reiken Die ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt beslissing werd echter door fledep Stalen vernietigd welke die akte alsnog aan den verhuurder toekenden terwgl ook de Koning na door het gemeentebestuur ingesteld beroep hel besluit van Gedep Staten handhaafde Deze zaak veroorzaakte den verhuurder evenwel grooten last die bij beboorlyk gemaakt beding in het bnurcojitract ware voorkomen In de laatste dagen wordt weder veel gesproken over het wrak der Lutine het Ëogelsche schip dat in het jaar 1799 tusschen de eilanden Vlieland én Terschelling gestrand is Bij die stranding verloor de gebeele bemanning t leren één uitgezonderd die korten tijd daarna in Engeland aan de gevolgen der doorgestane vermoeienissen en onlberingen orerleed La Lutme was oorspronkelijk een Frantch schip dat door Ëngelsohen later opgekocht dieode tot het vervoer van goud en lilverstaven naar Hamburg Ook bjj igne laatste reit had het schip een aantal vtg die staven asn boord en met tijne stranding zonk voor eene waarde van ongereer 14 100 000 gulden naar de diepte Daar Engeland in 1799 met Nederland in oorlog was werd het schip buit verklaard en bjj de eerste vitsoherg had men het geluk voor eene waarde van 996 000 te bergen De latere pogingen mislukten evenwel alle Wel haalde men eenige te voorschijn maar toch moet nog meer dan ƒ 12 000 000 onder water en zand verborgen liggen en t is juist dit tand dat deonderscheidene pogingen te niet heeft gedaan Tot oog toe had men de tandduikertoestellen niet in zulk eene volmaaktheid vervaardigd dat men er meer dan 7 meter in den bodem der zee mede duiken kon en de latt boven het schip is 10 meter De bank neemt even wei ig het ook langiaam af waarbij l succes heeft gehad van den toogenaamden geulkettiog waardoor boven de ZWiM eene geul ontstond Nu men in het bezit van betere toestellen en nauwkeurige aanwgzingen lijnde de visscherij weder herrat heeft voedt de Wacht en vissoherg op de Lutine de laatste maatschappgwelke lot berging der schatten werd opgericht alle hoop hare moeite met een goeden uitslag bekroond te zien Aruk Crt Met 1 September e k wordt te Amsterdam een Jrbeideieuri geopend en wel aan de groote koopmansbeurs waaromtrent hetlHmdeltUad het volgende mededeelt Gelijk het reglement vooropstelt is het doel der Arbeidibeurs den werkgever en den werkzoekende in te lichten omtrent de vraag naar en het aanbod van werk Zg beperkt hare tnsschenkomst echter lot het bij eeubrengen van vraag en aanbod Zij is geen bureau van informatie omtrent s personen en onthoudt tich dus van het geven van inlichtingen omtrent den persoon van den werkgever het bij dezen te rerkrggen loon en omtrent gedrag bekwaamheid en geschiktheid van deu werktoekende Daaromtrent behooren parigen telf zich te vergewissen als tij door middel van de Arbeidsbeurs met elkander in aanraking tgo gekomen De Arbeidsbeurs wordt openggiteld voor allen die werk toeken zoo mannen als vrouwen Alleen dienstboden tijn uitgetonderd voor dete bestaan reedt voldoende gelegenheden om een plaats te vinden Het doel is niet de instelling tot Amsterdam te