Goudsche Courant, zondag 29 augustus 1886

beperken Zg heeft daar haren hoofdietel maar in alle gemeoDten dea landa waar er beboefto aan bestaat lullen bijkantoren of agentiobappeu worden gefeatigd die eikander en het centraal bureau zullen behnlpiaam igo bg de verwgiing ran werktoekenden naar werkgevers en omgekeerd Het is te hopen dat den bgkantoren spoedig in werking treden want eeo der Toornaamste Tereitchten TOor de goede werking der instelling bestaat daarin dat tg de werkkraohten orer het gebeele land helpt verspreiden naar mate van de behoefte en opeeuhooping van aanbod op één of enkele plaatsen tegengaat De Arbeidsbeurs zal in de lomermaandeu 1 Apriltot 31 October geopend ign s morgens te 6 uur en in den winter te 7 uur Zg eindigt s namiddagste l uur dus voordat de gewone beuratijd een aanvang neemt I e gang van aken is zeer eenvoudig geregeld door middel van loaobrgving van de aanvragen in registers en door dagelgksche openbaarmakiog van die insohrgvingen De werkgevers en werkzoekenden leveren hun aanvragen hetiy mondeling hetiy schriftelijk in Die aanvragen worden in de volgorde waarin lij inkomen ingeschreven De werigner betaalt voor elke aanvraag 25 cents maar kan zich ook aionnetren op diploma hetzij voor goed door ten minste ƒ 30 in eens te betalen hetzg voor een jaar waarvoor hij ten minste ƒ 3 heeft te starten Veouootsohappen betalen het dubbele voor haar abonnement Hg verkrijgt daarvoor het recht om binnen Ü uren ten hoogste vgf aanvragen te doen en ontvangt kosteloos eeuige formulieren van aanvragen Voor elke aanvrage meer moet 25 cents warden betaald Na 30 Juni zich abonoeerende betaalt men de helft na 30 September een vierde van den abonuemeutsprgs voor de rest van het jaar Het abonnement wordt geacht met een jaar te zgn verlengd als het niet voor 15 December sohriftelgk is opgezegd Het bedrag van 35 cents voor een aanvraag betaald wordt niet teruggegeven ook al wordt de aangewezen persoon niet bg de werkgever geplaatst De vxrkioekenie die de tusachenkomst der arbeidsbeurs inroept betaalt 5 cents voor elke inachrgving in hef register Wordt hij opgeroepen dan ontvangt hg tegen betaling van 15 cents een kaart vermeldende naam en adres van den werkgever Wie zich daags na zgn oproeping niet ten kantore der Arbeidsbeurs aanmeldt diens naam wordt in de boeken doorgehaald De kaart dient voor den werkzoekende om zich met den werkgever lo verbinding te stellen en zoo mogelgk bg hem werk te erlangen De werkgever teekent op die kaart aan of hij den werkman al dan niet beeft geplaatst De kaart moet zoo spoedig mogelijk ten kantore der Arbeidsbeurs worden terug bezorgd is dat binnen twee werMagen na de afgifte niet geschied dan wordt de werkzoekende als geplaatst beschouwd en zijn naam in de boeken doorgehaald Blijkt bij terugbezorging dat de werkzoekende niet is geplaatst dan ontvangt deze terstond 12 j cent terug en kau zich tevens kosteloos weder doen inschrijven Bg latere aanmelding is echter opnieuw 5 cents verschuldigd Bg de verwgting van werklieden naar werkgevers en omgekeerd wordt de volgorde der inschrijving in de legisters in acht genomen Als tweede middel om partijen tot elkander te brengen wordt dagelijks terstond na de sluiting der Arbeidsbeurs een lgst opgemaakt vermeldende de gevraagde en aangeboden betrekkingen aan welke Igst zooveel mogelijk bekendheid wordt gegeven Het dagelgksch beheer der Arbeidsbeurs wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van de Maatschapftj voor den Werkenden Stand welke de instelling bestuurt l e directeur zorgt voor de handhaving der orde Tot verzekering der orde bepaalt bet reglement nog dat geen consumptie van welken aard ook op de Arbeidsbeurs mag worden verstrekt en dat beschonken personen worden geweerd Eindelijk bevat het reglement nog de bepaling dat zgn vooncbriflen ook op de bgkantoren of agentschappen van toepassing zgn behalve dat het bedrag der contributiéa voor elke gemeente afzonderlgk wordt geregeld onder goedkeuring de besturende Maatschappij Staten Generaal Egbste Eameb Zitting van Donderdag 26 Aug lu zgn inlicbtinjien over het voorgevallene met het rampscbip Schorpioen achtte de minister van Marine ledeij der enquête commissie builen het leeofficierakorps onnoodig De heer Blusaé meende dat bet bnitenlaod geen goeden dunk zou krügen over de hoedanigheid onzer kostbare schepen Hg en de heer Van dè Putte drongen aan op nauwkeurig onderzoek van de oorzaken De Minister beloofde de Kamer op de hoogte te aUen houden Bg de sniker accjjutwet aprakeo de heeren Bigdenstein en Muller voor de gebeele afsohafing van den suikeraccgus tot herstel der nederlandsche suikermarkt De heer De Brugn weet het verloop der suikermarkt ook aan de afsobalBug der differentieele rechten De heer Wertheim zocht een middel tol vestiging der suikermarkt minder in de aoojjnsafschaffiug die ook bg voorstaat dan wel in verbetering der industrie op Java door betere werktuigen en goedkooper produciie De minister van Financien betoogde dat de schatkist een verlies van 8 millioen vooralsnog niet lean Igden Het wetsontwerp zelf is niet bestreden en aangenomen met 23 tegen 2 stemmen De Kamer is daarna gescheiden op reces De negenjarige tweelingen van Locana Jan en Jakob Toooi trekken thans te Weenen zeer de aandacht Evenals de Siameesche zgn Jan en Jakob aan elkaar gegroeid zij hebben éen gemeensohappelgk onderlgf en éen paar beenen waarvan Jan het linker Jakob bel rechter ia beweging brengt Loopen kunnen zg niet en om zich io evenwicht te houden moeten zij de armen om eikaars hals slaan Van de twee is Jakob het gezondst Benige dagen geleden kibbelden zij om speelgoed Jan wond zich vreeselijk op en is sedert dien in een toestand van verdooving Een jaar geleden te Berlgn leed hij eveneens daaraan en Virchow voorspelde toen dat een herhaling doodrljjk zoa ijn En als Jan sterft is Jakob insgelijks ten doode gedoemd De tweelingen waren juist door Barnum geëngageerd voor New York voor 30 000 frs jaarlgks Hun ouders krijgen in geval zij sterven 8000 pd st voor de Igken die voor een anatomisch museum te Londen gekocht zijn Een lersch correspondent van de Daily Newi deelt eenige bijzonderbeden mede betreffende het verzet der Isndbouwende bevolking van Woodford in het graafschap Galway tegen de gelastigden van markies Clanrioarde die geholpen door een legertje van duizend politiebeambten die pachters doen uitzetten welke weigeren om hunne pachtsom te belalen De uitvoerders der bevelen van den markies zgn genoodzaakt het eene huis na het andere stormenderhand te bemachtigen de bewoners werpen kokend water en ongebluschte kalk op de aanvallers Worden deze niet tol den aftocht gedwongen dan gelukt het hun hoogstens ééa gezin per dag te verjagen Zaterdag werd een huis ingenomen met de bajonet en bg deze gelegenheid werd eeo man uit het volk gedood en een politie agent gekwetst s Nachts is de politie verplicht de wegen te bewaken om te beletten dat het volk de bruggen verniele en de wegen met boomstammen barricadeere Met betrekking tot de botsingen verneemt men voorts het volgendel De hoofdkwartieren der politie bevinden zlcti te Fortumna van waar zij in troepen van duizend man optrekken naar de plaats waar een uitzetting moet geschieden De politie beambten staan onder de bevelen van twaalf commissarissen en ioapecteurs en slapen s nachts in de militaire barakken op siroo Tot dusverre hebben zij nog niet meer dan één uitzetting per dag kunnen doen zoo heftig is de wederstand der volkmassa s duizenden en duizenden komen aansnellen op het luiden der kerkklok De eerste uitzetting van het distrikt Woodford hierboven genoemd werd jl Donderdag volbracht Zij trof een oud man Conroy genaamd wiens pachtsom £ 24 bedroeg en die met de kosten £ 100 schuldig was De hoeve was onlangs bij openbare veiling door den eigenaar verkocht Toen de mannen verschenen om Conroyte verdrijven vonden zij een diohtopeeogepakte volksmenigte waarbij drie Katholieke geestelgken ziQh badden aangesloten Drie uren hadden zij noodig om zich toegang in het huis te verschaffen gedurende welken tijd zg met kokend water en met ongebluschte kalk begoten en dakpaanen op hunne hoofden geworpen werden De gelastigden van den markies wilden van hunne revolvers gebruik maken doch de politie ontried het hun en van de uitzetting kwam niets Daarna begaven de mannen der wet zich naar Drnmin drie mijlen verder doch ook hier trachtten zg te vergeefs bun laat te volbrengen genoodzaakt af te trekken keerden zg naar Portumna terug Den volgenden dag bamerkten zg dat de brug bij Monalreeve vijf mglen van Fortumna gedurende den nacht afgebroken was geworden Bg de woning van den pachter Patrick Fahy gekomen werden zg op dezelfde wg ze als bg Conroy ontvangen Toen de hoofdinspeotenr vlak voor het buis ging staan en aan de lieden daarbinnen te kennen gaf dat indien zij nog langer weerstand boden bij genoopt zou zgn aan de politieagenten te bevelen vuur te geven kreeg hg geen ander antwoord dan dat een bak kalk op hem werd leeggeworpen waardoor igne uniform vernield werd De inspecteur dreigde toen met de oproerwet maar de raad van de geeatelgken en van de politie vond ingang het volk werd kalmer en eindelgk werd het huil bemaobtigd Vrijdagnaoht bleef de politie op de been om het vernielen van bruggen en bet versperren van den weg door boomstammen enz te voorkomen Zaterdag stuitten de afgezondenen van den markiea weder op eea zóé heftig verzet dat de politie hun met de bajanet den doortocht moest verschaffen Id het begin van deze maand ia bg Mersebiirg Ie Bossen a S eene hoogst belangrijke ontdekking gedaan men heeft daar nl gevonden een nog half in den grond bedolven volledig geraamte van een mensch uit den steentgd De ontdekker de heer A Nagel uit Deggendorf in Neder Beieren heeft bet naar Stettin gezonden waar de Dnitsche antbropologische maatschappg juist bare 17e algemeene vergadering hield Steenen gereedschappen schelpen dierenbeenderen vuunteenbrokken lagen naast het geraamte de laaste in twee hoepen bij het hoofd De ivoordraaier Antoine Bidot had Ie Fargs jaren lang zgn beroep uitgeoefend en ten slotte een aardig kapitaaltje overgespaard waarvan de rente hem een bescheiden inkomen verzekerde Hg deed zgne zaak over en ging met zgn wederhelft met wie hg dertig jaren gelukkig is gehuwd geweest in zgn geboorteplaats ÉambouiUel alil wonen Nu na zes maanden van welverdiende rnst hebben de beide echtlieden een aanvraag tol scheiding ingediend Wat hen hiertoe bewoog is de krant BIdot zegt Wij woonden eerst in bet har ja van Farga de menschen gingen bg mij uit en in ik kwam alle nieuwtjes te welen een uur voor ze gebeurden Nu zgn we om zoo te zeggen van de buitenwereld afgesneden alleen de courant stelt ons nog met haar in gemeenschap Als ze echter des morgens wordt gebrscht en ik haar aanneem ik die al een half uur op de trap heb staan wachten dan komt mijne vrouw en zegt Later heb ik geen Igd dan moet ik de kamer doen en boodschappen loopen en dan weer koken later komt er van de krant lezen niets Geef mg haar eerst Nu om des vredes wil deed ik telkens baar zin Maar ze spelt letterlijk de woorden er komt geeo eind aan En wat leest ze dan nog Het feuilleton anders niet en een halven dag later kom ik eerst aan de weet wat er nu met de prinsen gebeuren zal Ik hou er niet van om daar dagelgks over te twisten ik laat me scheiden De rechter zegt tot vrouw Bidot öe hebt ongelgk de man die bet abonnement betaalt heeft ook het recht de courant het eerst te lezen Hierop antwoord de toegesprokene snikkend Ach ja als hg dan ook maar werkelijk zoosls hij nu zegt over de verbanning van de prinsen las maar ik heb hem al meermalen met Foste restante en vHuwelgksaanvragen bezig gezien Maar herneemt de rechter als gg zoo bang z ll vrouwtje dat uw man hertrouwen zal dan zou ik u juist raden u met hem te versoenen Ook vervolgt hij tot Bidot moeten er wanneer ge gescheiden zgl twee bniahouders worden onderhouden in plaats van één en dal komt vrg wat duurder uit Weet ge wal offer ieder een kleinigheid en laat elk voor zich een courant nemea In vervoering roept nu mgoheer Bidot uit Die raad is kostelijk en bovendien zullen we versobillende bladen nemen opdat onze politieke boriionl zich verruime Gearmd verlaat het paar de gerechtstaai en gaatzich abonneeren Buitenlandsch Overzicht Er begint meer beldenbeid Ie komen in den slaat van zaken in Bulgarije Hel voorloopige bewind der Russische partij is gevallen een nieuwe regeering is gevormd welke den vorst op den troon wil herstellen en Alexander bevindt zich in veiligheid op Duitsch grondgebied De vraag komt nu aan de orde of Alexander weer naar zgn vorstendom zal terugkeeren Deze vraag wordt op zeer verschillende wgten beantwoord De Berlgnsohe Nat Zeit acht het in de hoogste mate waaraohijnlgk dat Alexander op den Bulgaarschentroon zal worden hersteld en de Engelsche bladen laten zich bgna alle in denzelfden geest uit Te Weenen echter is men van een ander gevoelen Ofschoon men hi r zeer tevreden is met den loop dien de zaken in Bulgarge hebben genomen dus wordt uit Weenen aan de Köln Zeil geseind gelooft men ondanks do contra revolutie hier niet aan Alexanders terugkeer Voor deze laatste meening is werkelgk veel te zeggen Rusland kan niet berusten in den terug keer tsd dea gebaten vont Dit ton een te groote zegepraal zgn voor de vgandea des Czaars ei daarbg wordt de Enropeesohe vrede ia welkt belang de vorst werd opgeofferd er niet bg gebaat Wanneer de Russen zich er dus op beroepen dat Alexander feitelijk afstand heeft gedaan van den troon zullen zg waartohijniyk steun vinden bg prins Biimarck Dynastieke belangen komen er niet in het spel want Alexander it nog ongehuwd Wanneer dut een conferentie byeeokomt zal vermoedelijk de benoeming van een anderen den Czaar minder onanngenamen vorst ook door beide andere keizers worden goedgekeurd Het lot van Bulgarije wordt nn beslist te Franzenbad waar prins Bismarck en de Rntsisobe minister Von Giers over de Bulgaarsohe qnaestie beraadslagen Het laatste bericht omtrent den vorst van Balgarije ii van gisteren middag en luidt dat bij om 2 uur te Lemberg is aangekomen en door den hofmaarschalk Riedesel den hofprediker Koek en een talrijk publiek ontvangen werd Toen de Vorst voor bet venster van het apoorwegrijlnig versoheen verhieven zich stormachtige welkomstgroeten in faet Duiltch en Pooltch Het talrijke pnbliek dat zich op eene rij had geschaard begroette den Vorst met faet wuiven van doeken en het zwaaien met de hoeden De Vorst knsta een kind dat hem een bloemruiker overhandigde onder voortdurend aangeheven hoera t Het pnbliek begeleidde onder de grootste geestdrift den Vont tot aan tijn rijtuig en een dagbladschrijver besloot een korte aanspraak met den kreet Weg met de verraders I Eenigsn uit bet pnbliek droegen daarop dea Vorst op de handen in het rgtuig Heden zou de Vorst zgne reit naar Bretlan voortzetten De bevolking is voornemens des avonds de stad schittterend te verlichten IfiTOKZONDEN VLIEGERS De tijd tot bet houden van Vliegerwedslrgden is aangebroken Bgna ontelbaar is bet naotal plaatten in ons land waar op den Sisten dezer de papieren kinderen van de lieve jeugd de verjaardag van het prinoetjs tullen verkondigen In onze veste evenwel schijnt nog niets van een wedstrijd in de Inchl te hangen Zon het ongnnitige weder vjn verleden jaar de oorzaak daarvan kannen zgn Toch moest dit niemand meer afschrikken dan de joDgens zelf die in zoo weinige oogeoblikken hun plakwerk met zooveel moeite zorg en tijd tot één gebeel vereenigd door het regenwater zien vernietigen De jeugd evenwel is onvermoeid op dit pont zij maakt een anderen vlieger die nog veel mooier it Wg hopen voor baar dal spoedig stappen gedaan worden om weder een feest te organiseeren als hier reeds twee keer gevierd werd en waarvan Oouda terecht de stad genoemd wordl waar dergelgk feest het eerst op groote schaal gegeven werd Ons plan was eigenlijk hier iets over de kleuren der vliegers in faet midden te brengen Niet iedere jongen toch weet welke kleuren bet langit op grooten afstand duidelijk zichtbaar blijven De priosenvlag eene geliefkoosde vliegerkleur munt in dit opzicht nog het ne t uit als de kleuren ten minste niet te flets gekozen zijn Van andere kleurcombinatién ziet men bij hoogstaande vliegen weinig meer dan een mengelmoes en staan deze zeer hoog dan kan men den vlieger met moeite in de lucht vinden De hoofdoorzaak hiervan ia dat men de veldea te klein neemt zoodat de kleuren op eenigen afstand al spoedig in elkander smelten en dat aan den vlieger een rand ontbreekt Kleine vliegers moeten zooveel mogelgk ééne kleur hebben omlijst door een zwarten rand Wil men op den vlieger eeo rood kruit maken dat ver gezien kan worden neem dan een zwarten ondergrond want hierop blijft het rood langer zichtbaar dan wanneer het op een wit veld wordt gebracht Signalen die op groote afstanden moeten gezien worden moeten steeds omlijst zijn door eene donkere kleur zwart donkerblauw donkergroen en wel in die verhouding dat men twee negende deelen van de gebeele oppervlakte voor den rand in rekening brengt De randen die wij om sommige vliegers aangetroffen hebben waren alle te smal Het overige zeven negende deel moet met eene heldere kleur beplakt worden Tot die heldere kleuren behooren rood geel en oranje De proeven door Guicbard op dit gebied genomen op den dag bij avond en bij nacht leidden tot de conclusie dat oranje en geel onder alle omstandigheden hel verst gezien worden Tegen eene grauwe lucht of een bosohaohtigen achtergrond zou men genoodzaakt zijn een klein wit randje builen om den zwarten rand aan te leggen teneinde het signaal van den donkeren aohtergrond af te sotreiden Daar de vliegen zelden by donker worden opgelaten kan men hier alleen met een zwarten rand volstaan Wil men dus dat lijn vlieger door een Teder gemakkelijk in de lucht gezien wordt dan zal het raadzaam tijn onverschillig welken vorm er aan gegeven is voor het veld oranje geel of rood te nemen daarop donkere knipsels te plaatsen doch niet te veel en dalrom heen een net uitgekniplen liefst zwarten rand Die rand maakt dal de vorm van den vlieger goed uitkomt Witte vliegers zijn als ze boog staan moeielijk te zien M D KEXXISGEFIXG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belaatingen enz te Rotterdam op den 25 Augustus 1886 is executoir verklaard Het kohier No 6 Herzieningskohier voor de belasting op bet personeel dienst 1886 87 Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termgn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te warden ingediend Gouda den 27 Augustus 1886 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN uargerlljke Stan tl 6EB0BEN 26 Aug Wiltielmiu Ajwloaii ouden 1 Hoffman an J Streng Jaa oadera ƒ van der Klia en M Tio Faffelen Cornelu onderi A Appel eo M GiblMD Coroelts oadeia J Maoacbot en i C vaa liCeBwen Wgnaadaa johaaoea Nicolaaa oadera R Rozeatratea ea A C A a Boel 27 Wilhelmaa JohaaDea ouden W L Harmaao ea M vaa den Heuvel OVERLEDE N 2S Aug G Gnxaeudaal 57 j 27 A C Verboef 4 j E Linseii hauvr van L Jsiptrs 79 j O H J Seliotlelaar 1 m ONDERTROUWD 27 Ang H van den Hen el te Rotterdam 36 j en A IA van den Ba 31 j P Kelder 24 j en M Hnlit 20 j Loitjea 21 j en J C Hoogendoorn 28 j Moordrecht OVERLEDEN C R Snel 8 o GEHUWD I Schaap en G van der Laan Haastrecbt GEBOREN Willem Frederili Conclii ondera C van Dieet en M Hoiaman Leendert onden A Ooaterom en B ten Beate Cornelia oadera 6 van Elteren ea G Vergeer OVERLEDEN A Kompcer 23 j Vlist OVERLEDEN B Wenk 5 w ADVERTEWTIËN Getrouwd L J BELONJE en E C BEÜKEMA die ook namens wederzgdsche Familie hunnen dank betuigen voor de betoonde belangstelling R tUrdan E T J HOSKIJN BN A visser die ook namens wederzgdsche familie bannen harteiyken dank betaigen voor de vele bewezen van belangstelling voor eu bg ban Hawelgk ondervonden Sot 26 Aagastns 1886 Heden overleed ona geliefd jongste KindjeGERHARDÜS HERMAN ÜS JOSEPHÜS G H SCHÜTTELAAR H J H SCHÜTTELAARGouda 27 Augustas 1886 Mbhndees Voor de vele blgken van deelneming ontvangen bg het overljjden van Mevrouw de Weduwe M A van BORRENDAM Geerling betuigt de familie haren hartelQken dank Qouda 26 Augustus 1886 Heden overleed na een langdurig en smartelgk Igden tgdig voorzien van de laatste H H Sacramenten onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behuwdmoeder ELISABETH LINSEN in den ouderdom van 77 jaren L JASPERS Mede namens mgne Kinderen en Behuwdkinderen Gouda 27 Augustus 1886 Algemeene kennisgeving Op verlangen van de overledene zullen geen uiterlijke teekenen van rouw gedragen worden Voor de bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van onzen geliefden Vader en Behuwdvader den Heer A W J ZÜBLI gepens dirigeerend Officier van Gezondheid betaigen wg onzen hartelgken dank A GLEüNS Ztibli Dk J ö 6 GLEÜNS Gouda 28 Augustus 1886 De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg de geboorte van hanne Dochter ondervonden A VRIJLANDT oo VRIJLANDT ZwAAN Weesp 28 Augustus 1886 te GOUDA De laatste inschrijving voor het Schooljaar 1886 1887 heeft plaats op ZATERDAG 4 SEPTEMBER e k des voonn 10 12 uur in het Schoolgebouw Het ttveede toelatingsexamen en de herexamens worden 6 SEPTEMBER te 9 uur s morgens afgenomen De Directeur D W JDLIÜS Gouda 13 Augustus 1886 W Sclialekamp Jr Confieeur Cuisinier OüSTHAVEN 17 Gouda Beveelt zich aan voor het LEVEREN van Dejeuners Diners Soupers met of zonder bglevering van Servies Glazen en verdere benoodigdheden Menu s op aanvraag verkrggbaar Ter overname aangeboden een ZAAK iu SIGAREN fabriekaat van niet te grooten omvang Brieven franco onder motto Sigaren aan het Bureaa dezer Courant Nieuwe DASSEN en HAi DSCHOË IEIV A VAN OS Az Kleiweg E 73a UNIVERSEEL HETAAL POETSPOHADE met neveustaand merk is de beste en goedkoopste der wereld Dozen van dubbele grootte a 77j Cent en dozen van viervoudige grootte h 12Vs Cent verkrggbaar te Gouda bg A WOLFF Drogist J H C HÜINCK Galanterien Z v d KASTEELEN Galanterien J J van BEMMeL Markt te Schoonhoven bij J H HEHEWERTH Chemische Fabriek te Zevenaar t