Goudsche Courant, zondag 29 augustus 1886

IfWai Woensdag 1 September 1886 i 343T GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzeuding van advertentiëa kan geschieden tot één aur des namiddags van den dag der nItgave 1 NOVEMBER a s Weertaarlieids Vereeingiiig Burgerpligt Beschermheer Z M DE KONING Het BËSTDQR heefl de eer bg deze kennis te geren aan Heeren Donateurs en Werkende Leden der Vereeniging en voorts aan alle belangstellenden dat de jaarlgksche SCaiBTWBDaTBIJD ingevolge Art 12 van het Reglement zal plaats hebben op MAANDAG en DINSDAG 30 en 31 AUGUSTUS 1886 op het Schietterrein aan den Rotterdamschen dgk van des morgens 10 uar tot des namiddags 3 uur en dat die Wedstrgd zal bestaan in A Personeele Wedstrfld art 12 van het Reglement B Wedstrgd op Vrge baan Inleg 50 cent voor elke Serie van 3 Schoten C op Vrge vaste baan Inleg ƒ 1 voor 2 Seriën van 5 Schoten D t met Flobert geweer Inleg 25 cent voor elke Serie van 5 Schoten E uitsluitend voor Dames Inleg 25 cent voor elkpSerie van 5 Schoten Depot der Stoombiertrouwerij Nament het Bestuur G H G DB LANGE Voorzitter Gouda 27 Aug 1886 A van REEDT DORTLAND Secretaris SE FSIJS m WEEELDEESOEUDE M DEOOL E van J C BOLDOOT Veritable is p V g f 0 75 Eau de Cologne Zeep p doos 1 50 Wederverkoopers minder dan 144 flesschen of 6 doozen van de fabriek inslaande betalen dezelfde prgs als aan de fabriek hg J F BEKMAN en ZOOJf Tiendeweg ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX i 27 per 48 Flesschen met accijns franco huls geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Wellens Eoonekamp Elizter PIANINO Een Indische familie biedt TE KOOP Een gebeeldhouwde en kruissnarige PIANINO hg is 6 weken gebruikt en heeft gekost 600 Nu te koop voor ƒ 305 en nog een PfANINO voor de kinderen voor 185 Adres Den Haag Huggenspark 47o W de WIT Bierbrouwerij bet Dubbele Anker Molenwerf Gouda Steeds voorhanden goed belegen GERSTE en DUBBELD GERSTBBIER tegen concnrreerende prgs Prgscouranten op aanvraag verkrggbtar A VAN LOM Depothouders gevraagd ptoqiiJ uouoHpuBiJOpo uo JuisnV Een BEKWAME UI oqr Bpm u3poK ou30 juikus nu wa P ifRS s J9 BMJapU0 GEVRAAGD bg P ROND Pz Zeugstraat 91 Bmlpersdnik van A Brisk kan te Gonda voorheen W N RAAIJMAAKERS Confiseur Cuitinier OOSTHAVEN 17 Gouda ZATERDAG AVONDS versch voorhanden AppelboUen Appeltaartjea Boomhorena Aangesneden Taart Dagelgksch diverse versche Gebakjes als Appe taartjes Weenertaartjes Othello s Oranje Macarine Room Deliciens Confituur Franchepain Amandelbroodjes enz enz Ejittentongen Wellingtons Tnrons enz Electrische Schelinricliting Compleet ZES GULDEN kan door elk worden aangelegd 1 ELEOTRISCHE SCHEL 7 cM 1 ELEMENT LECLANCHÉ 16 cM 1 DRUKKNOP of DEURCONTACT 25 Meter Geïsoleerd DRAAD Kosteloos onderricht Verder alle onderdeden vOor ELECTBOTECHNIEK en AANLEG tot concurreerende prgzen Aanbevelend Joh UITTENBOGAARD Gouda Tiendeweg D 94 Horloger en Electriciëtf Men VRAAGT dadelgk een BROODBAKKERSLEERLmCt Adres onder No 1368 aan het Bureau dezer Courant P Hooftmaii Ji Eleiweg E 100 Gezondheids Zeep l I l i e li iM Jlt bij mAhnti fMIk kilt uktrktM wMluiM t f M lo m v r rl n Mm l l l r t U IW h MortchIjB rotp t töiïl in Ht r Hf lilSlTS fflplfcBii TtrU elite weHt eefeen eeere eeter leeileet v ee e eete i tetelteetin VRUCHTBOOMBN HEESTERS ROZEN CONIFEEREN BLOEMEN BOÜQUETTEN KRANSEN VERSIERINGEN Voor neaeak wertft seweareelmeé Verkrijgbur elleee eett M i M LA GRAND en T T KNaLMAN Gouda Gez VAN ABSHOVEN Sdioonhoven GeneraalDepdt voor Nederland en Koloniën E A STROVE Westerdockstr 36 Amsterdam Fabrieken CABL Kopen iagen Eenige Fabriek van het echte SESAM GEVRAAGD tegen eene flinke Loon ƒ 100 benevens Waschgeld Adres in persoon Crabethstraat Q 229 alhier J WELTER Specialiteit in Corsetten Tricot Tailles voor DAMES en KINDEREN Gezondbelds Corsetten De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In ae Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden il 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 31 Auguitu 1S86 Ia de beden middag geboadeo rergidering an dea Gemeeateraad die door 12 leden irerd bijgewoond afoezig wareo de betren Prince Ucmaing Poit lan der Burg en Hoefhamer terw h er ééne vacature is irerd de Bekeniug der Oemeente dienat 1865 Toorloopig vaetgeateld Bij den raad kwamen de nigeude atukkeo in 1 Hei rapport der Raadecommitiie belaat met het ondentoek der begrootiog ran de dd Schutterij dienst 18S7 adfiseerende tot goedkeuring Ter visie i Het rapport Aft RaaJseommissie belast met bet onderzoek der begrootingeu van de gesubsidieerde instellingen van eldadigbeid dienst 1887 Ia dat rapport orden een aantal opmerkingen en vragen gedaan en voorgeateld enkele dier begrootiogen terng te zenden aan de beataren tot wijziging De oommiieie wat over bet alg meen van oordeel dat de memoriet ter toelichting A die begrootingen niet roldoen aan hare bestemming Ter visie 3 Eeu adres van de wed J Vernes verzoekende vergunning de paobt te mogen voortzetten van bet veer bg Gouwsluit die haar man lot heden had B en W adviseereu hierop afwijzend te beschikkea en bet veer openbaar te rerpacbten Ter visie 4 Een adres om gerioleerden grond achter de Nieuwebavsn B en W talleo voor hierop gunstig te beschikken Ter visie 6 Ken adres van een groot aantal bewoners der Markt verzoekende de Botermarkt niet te verplaatsen wijl dit clen bloei der weekmsrkt teer zou benadeelen In banden v d B en W om bericht en raad 6 £ ea adres van een groot aantal ingezeteaen van dezelfde strekking als het vorige In banden van B en VV om bericht en raad 7 Een adres van de Wed A Koek verzoekende zoolang nog geen bestemming is gegeven aan de zongen Gaathnitkerk op de Oosthiven die op korten termijn te mogen buren In handen van B en W om bericht en raad Een voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1886 Ter visie De Öemeente begrooting jroor bet jaar 1887 Wordt gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd de hh van Straaten van Mierop en van der Garden De Baad stelde heden vast eene voordracht ter benoeming van drie leden in het Collegie van letters voor t Bpt directe belastingen Daarop werden geplaatst de heeren C C Knaap W Post Drost en G A Oudyk aftredende leden e L Proos Hoogeodijk A Sohoneveld van der Cloet eo B H van de Werve Tot l den van het stembureau voor de verkiezing van een lid van deo Gemeenteraad werden benoemd de bh Mr J H van Mierop en H Jager Tot hunne plaatsvervangers de hh A K van der Garden en C Hoogenboom Heden wordt de verjaardtig van Primes Wilhelmina op de gebruikelijke wijze herdacht De openbare en verscheidene particuliere gebouwen zgn versierd met de Nederlandtche vlag Onder begunstiging van prachtig weder had gisteceo en heden de in ons vorig nr aangekondigde schietwedstnjd plaats In ons volgead nr zullen wg dan létslag vermelden Van het verlaagd tarief des Zondags van Gonda naar dea Haag per Xed Bkijnspoorweg maakten Zondag 11 406 personen gebruik 1 Het is thans zeker dat etne tehcial met den bijbel te Ouderkerk a d IJsel Wordt gesticht Reeds is de reobtspersoonlijkheid aangevraagd en een stuk grond enkele minuten beoosten bet dorp aangekocht waarop de voorbereidende werkzaamheden zijn aangevangen Naar men verneemt bestaat het plan om de schooi in het begin dit volgenden jtart niterlgk Mei te openen Naar wy vernemen is liet m rgeo den In September 26 jaar gejeden dat de heer N Simons keurmeester van het vleesoh in die betrekking werd aangeateld Met groote uauwgeaeilutd nam h j ateeds züo laak waar en het tal hem voorzeker tan bewijzen van belangstelling niet ontbreken By de Vereeniging tot behartiging der stoomvaartbelangen in Nederland is bericht ontvangen van den Minister van waterstaat enz dat op haar nader verzoek betreffende de verdieping en verbreeding van den Hollandaohen IJsel bij Gouda eene gunstige beschikking it verleend en dat in het belang der scheepvaart ht gedeelte der rivier beneden de Mallegal tlnis door uitbaggering op eene diepte van 3 20 M beneden A P zal gebracht worden Dit besluit lal door allen die belang hebben bij de vaart tutschen Amsterdam en Rotterdam worden toegqnicht By bet groote aantal van 3O UO0 schepen met 2 500 000 ton inhoud die jaarlijks de sluis pasaeereo kwamen Ophooping tgdverlies en schade schier dagelijks voor Dezer dagen herdacht den heer C Douw Snyder hoofd der school te Boskoop den dag wjurop hy v6ar 25 jaren oU hoofdonderwijzer werd aangesteld De armen der verschillende gezindheden ontvingen van den jubilaris een geschenk in geld Over het bewaren van afgetneden rozen en rozeknoppen deelt iemand in de Ratex Zmtun het volgende mede Myne handelwyze om afgesneden roten langer goed te houden dan anders bet geval ii bestaat eenvoudig hierin dat ik de bloemen luchtig in een vaas met water zet en dan met een scherpe schaar het onderste deel der stelen onder water afsnijdl op zulk ne manier dat de tnydvlakte in het geheel niet met de lucht in aanraking komt By de dageljjksche vernieuwing van bet water ga ik i66 te werk dat ik uit de vaat slechts tó veel water weggiet dat de snjjdvlakte dar stelen altijd oog onder water biyfi terwyl het nitgegolen water door versch wordt vervangen Tot de danrzsamheid van afgesneden rozen draagt ook bij eene toevoeging van fyn geatampte natronsalpeter b j het water ongeveer zooveel als op de punt van een mes kan liggen op liter water De gewone kali salpeter is mjuder goed dan de nalronsalpeter Rozeknoppen die in de open lucht niet meer kun ADVBBTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt nen Jopengaan omdat de tyd des jaars te ver ver streken it breng ik alt ze maar eenigszins groot genoeg zgn tot bloeien door ze in eene warme kamer te zelleu en iu plaats van koud water dagelijks warm water te geven desgevorderd ook meermalen op een dag lauwwarm water er by te gieten Op deze wyze heeft men vaak in bet midden van November nog fraai bloeiende rozen in zyne woonkamer In Regel t Gartenflora vindt men de volgende mededeel ing Om rozeknoppen snel tot bloeien te brengen ging Lindner op de volgende wijze te werk Hy moeat in drie dagen een fraai rozenbouquet leveren Om daartoe te komen sneed hij 80 a 40 knoppen af en stak die gezamenly k in een met fijn rivierzand gevalden pot begoot ze met lauwwarm water deed er een glazen klok over heen plaatste aldut dep pol in eene dryfkiet zeer warm en omhulde den pot dicht met mos Op den derden dag stonden alle rozen in vollen bloei Over het verwelken der bloemen geeft voorts dr Malitcb de navolgende wenken Het is bekend dat afgeaneden takken in water gedoopt oa eenige dagan verwelken en weder fritch worden wanneer de steel enkele centimeter hooger wordt afgetneden Van belang is de opmerking dat wanneer men van twee takken die er zooveel mogelyk gelyk uitzien den een in de lucht zooals gewoonlijk den ander onder water zoi er aanraking met de atmospherische lucht aftnijdi de eente veel spoediger verwelkt dan de laatste Dit verklaart men hierdoor dat in de buizen der stelen verdnnde lucht voorkomt die alzoo een geringere spanning bezit dan de lucht buiten de plant i aan den onder water afgesneden tak wordt in het water een voorraad lucht loegevoerd terwyl aan den iu de lucht afgesneden tak daarentegen lucht onttrokken wordt Prof Wiesner merkt op dat de bloemen die met loof worden afgesneden spoediger ver eiken dan lot afgeplukte bloemen Een ruiker dut waarvoor kort afgesneden bloemen gebruikt worden blyft veel langer fritch dan een waarvan de bloemen op lange stelen aan bebladerde takken staan Sprekende over de verbanning van de heeren Sol en De Sturler naar aanleiding van de ongeregeldheden te Tjiomas zegt Het Fad Ofschoon de gegevens ontbreken om een juiti oordeel te vellen over dit zeer exceptioneele besluit van den gonv geoeraal maakt het toch den indruk aliof men daar men den landeigenaar niet rechtitreeki kon treffen dit toch heeft willen doen door verwydering der twee voornaamste personen die hem in t beheer zijner uitgestrekte bezitting der zyde staan Sol was een tegenstander van het bestuur maar hy hield zich uitsluitend met de boekhouding bezig en kwam niet met de bevolking in aanraking £ r is een administrateef onderzoek ingesteld dat werd opgedragen aan Raden Penna Pattih van Anjer een vriend van de Panghoeloe ran Buitenzorg die den landeigenaar een bijzonderea haat toedroeg en door hem beschuldigd werd het volk te hebben opgeruid Op grond van dit onderzoek il klaarblykelgk het besluit genomen zander dat de laadbeer zelf een enkele maal werd gehoord En toch wanneer Bet Fad goed is ingelicht kwam de Baad van ladie tot bet besluit dat de oaliisleD zijn veroorzaakt door geestdrijierij en het