Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1886

1886 VrUdag 3 Septenil er iV 3438 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken die met 241 tegen 146 Utkkiog der motie san temmeo verirorpen werd QEVONDEK Toorwerpen aan het bareau ran politie gedeponeerd Een blauw Kinderachortje een iwarte Pet een Kioderportemonnai met 8 oent een zwart Schort een Kinderportemounai met 3 cents een blonw Kettinkje met goud tonnetje een nieuwe Jongenipet een koper Hektograo een bos Sleutels een Boekje met Terhalen een Spoor en Tramgids Vier kleine Slenteltjet aan een koperen ring Eenige losse sleutels J urgerlljke Stand 6EB0RKN il Aug Arie HatinDS oudeis M Donk en P Bosmfto Cornells coders A Kromhoot en C vsn der Velde 38 Fraociacas onders W Zandgk en O de Gtaef 29 Adtiaan Mario coders N M Eogelbregt en A M van den Ende Adtiana coders W K F de Jong en i C da Bro D SI Johaoca Maria coders J I Dijkman en J Tan Ayk OVERLEDEN 29 Aog M Zeverbocm 6 j 80 N C de Jong 1 d T J Uogcraar 5 j 7 m GEHUWD 80 Aog P T Jonnk en E M A Kabel ADVERTENTIËN 50 Jarige Eclitvereeniging VAN JOHANNES MORAAL JAAPJE JONGENEEL Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen Reeuwijk 3 Sept 1886 Ondertrouwd P C M SCHöLTZE 1ste Luitenant der Veldartillerie EN A F ROELOFFS 30 Aug 1886 Bergen op Zoom Gouda T JORINK Getrouwd F E M A KABEL die ook mede namens wederz dsche familie hun hartelflken dank betuigen voor de vele bljken van belangstelling bg hun Huwelijk ondervonden Gouda 30 Augustus 1886 Voorspoedig bevallen van een Zoon A M ENGELBREGT TAN DEK EnDE Gouda 29 Augustus 1886 Tot onze diepe droefheid overleed heden te s Hage onze innig geliefde Broeder en Behuwdbroeder JACOB van PRAAG in den ouderdom van ruim 47 jaar S VAN PRAAG G VAS PRAAGGouda 31 Aug 1886 vak DAKiaio Al wie iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap van den Heer CLBMESa NICRTINO overleden te Gouda den 30 Juli 1886 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór den 9 September 1886 ten kantore van den Notaris A KLOIT te Moordrecht Nieuwe DASSEN enHAI DSGHaE ËI A VAN OS Az Kleiweg E 73 i Opentare Verkooping NIEUWERKERK op den IJssel in het StationskofiSjhuis van den Heer J ODDUK bg Veiling en Verhooging op WOENSDAG den 22 SEPTEMBER en bg Afslag en Toewgzing op WOENSDAG den 29 SEPTEMBER 1886 beide dagen des voormiddags ten 10 ure van eene EOÜWUHSWONIl met HOpiBERG SCHUREN en verder aanbehooren alsmede eeüe partjj uitmuntend WEIen HOOILAND alles zeer gunstig nabg elkander gelegen in de gemeente Nieuwerkerk op den IJseel aan s Gravenweg bg den Overweg van den Rhgnspoorweg te zamen groot ruim IS s Bunder bg biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Landergen met Kerstmis 1886 en de opstallen met den 1 MEI 1887 Inmiddels uit de Dand te Koop Nadere informatiën ten kantore van den Notaris G J SPROUT te Ouderkerk a d JJssel J EEEEBAAET Lz Confieeur Paiissier Eeuig Depot van de met Zilveren Medaille bekroonde nmm mmi uit de fabriek van J K SOMMER Den Haag TE HUUR een net GEMEUBILEERDE VOORKAMER met afzonderlgk Slaapkamer op het mooiste gedeelte van de stad Adres franco brieven onder No 1369 aan het Bureau dezer Courant Bg den oudergeteekende zgn te verkrggen Registers van Werklieden volgens art 33 der Wet op het Patentrecht t A BRIi KMAi LANGE TIENDEWEG IEMAND vraagt een MEDELEZEE voor het Nieuws van den Dag Adres bg de Boekhandelaren A KOK Comp De ondergeteekendeu bevelen zich beleefdel k aan tot de LEVERING der Leerboeken en in gebruik op de Rgks Hoogere Burgerschool en het Pro Gymnasium Gouda A KOK Comp Door ziekte der tegenwoordige VRAAGT Mejuffirouw RECKJIRS zoo spoedig mogelgk EEH WimiJUFFROUW die tevens behulpzaam kan zgn in de huishouding Gouda 31 Augustus 1886 Snelpersdruk van A BaiKEUAN te Gonda Aan de Leden der Holl Maatscbappij van Landbouw wordt herinnerd dat de Opening der Algemeeue Tentoonstelling te Gorinchem zal plaats hebben op DONDERDAG 9 SEPTEMBER dat de Veedagen zgn ZATERDAG ZONDAG en MAANDAG dat de Tentoonstelling van Plaimgedierte op MAANDAG en DINSDAG en die van Aangespannen Paarden op DINSDAG wordt gehouden dat dagelgks op het terrein eene Zoivelbereiding in werking is met centrifuges Extra entrée 25 cent D VISSER VAN HAZERSWOUDE Voorzitter P F L WALDECK Secretarie Mej H M DERCKSEN WESTHAVEN verlangt zoo spoedig mogelgk eene flinke Dl CHANTOMELANUS Oogenwater krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg kond weder enz enz Allen ooglflders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prgs per flacan met gebruiksaanwgzing 60 et Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Boa Berkel Verkrggbaar bg i Wed Bosman Gonda A Prins Zevenhuiien Wed G Wilhelmus Woerd Hermetische gesloten lUMAAEFLACOUS Inhoud Prgs 2 Liter 37i per stuk IV 32 1 27 25 V 20 Verder alle soorten OBOJENXJEN m FB VIT EN voor den INMAAK J GERRETSEiy Cfeen grijs Haar meer De nieuwe LONDOy iü mi de beste van alle bestaande parfumerien omhetgrgzehaarlHnaeti enkele dagen te doen verdwgnen I Maakt het haar glansrgk en zacht len verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleenverkrggbaar te Gouda bg J H C HOINCK P Hz 122 Ho ogstraat 123 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mm QLASEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der rtonteekeningen eM waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glassohilders de Gebroederi Dlrlc en Wouter Crabetii Prys 8o Cents BINNENLAND GOUDA 2 September 1S86 Het resultsat van bet wateronderzoek der waterleidiDg gedurende de maand Augustus was als rolgt 9 Aug 6 2 Milllgm KaliumpermaDg8DaatbeDoadia d 18 II 6 I II n u ft ö fl II n II 81 II 6 6 j Aan de ouders der lefen meisjes die toegang Ferzoebt badden tot de Ie kluie der Bg Ics Hoogere Borgersohool alhier is door del minister ran binnenl zaken bericht dat hun rerzoek niet roor inwilliging vatbaar is Naar wig ternemen is de loop der zaak deze geweest Door rie toelating der meisjes zou de eerste klasse 24 jongens weder moeten gesplitst worden De minister heeft toen aan het gemeentebestuur de vraag geriebt of de gemeente de meerdere kosten foor bare rekening wilde nemen Op deze Traag is ontkennend geantwoord omdat men bet aantal meic jei niat groot genoeg aehtte om zulk een betrekkelgk booge uiigare te wettigen vooral daar er nog enkele meisjes uit omliggende gemeenten onder voorkomen Na deze weigering beeft de minister boTeogeooemde besohikkiug genomen Jammer is bet dat noch de Gemeente noch bet Bjjk gezind zijn om te roorcien in middelbaar onderwas foor meisjes waaraan telken jare behoefte blijkt te bestaan Beroepen bij de efang Inth gem te Tiel ds S W F Grebe alhier Zooala wg in ons forig nr mededeelden laten g hieronder den uitslag folgeu fau den alhier gebonden huisbondelgken sohietwedstrgd der WeerbaarbeidsVereeoiging Bnrgerpligt De president de heer O H G de Lange sprak alrorens tot bet uitreiken der prijzen orer te gaan een woord van dank to hen die hunne belangstelling hadden getoond door het gpfen fan prijzen en betuigde zgn erkentelgkheid aan HH Officieren der dd schutterg die zoo welwillend door de aanbieding van de muziek der dd schutterg de feestvreugde hadden opgeluisterd Ook de heeren die gedurende beide dagen als baan oommissarissen hadden gefungeerd de bh Bietveld en van Boreoe van Geut ontringen een wnord fan dank Nog dient vermeld te worden dat bg den wedstrgd door drie Goudsche dames op de baan van 200 pas is medegesoboten Het bestuur der vereeniging vereerde de dame die bet hoogste aantal punten schoot een fraaie bouquet Oete was verraardigd door den heer J C Jacobs die vooral in aanmerking genomeu dat hem slechts weinig tgd voor de verraardiging gegund was daarfoor een woord van lof verdient Categorie A Personeele wedstrijd voor de Leden Ie prgs Sigarenkasl aangeboden door den heer Mr A A van Bergen IJtendoorn behaald door den heer H van Wgngaarden met 62 p 2e prijs Aneroid Barometer aangeboden door de vereeniging door den beer M M Schim van der Loeff met 52 p 8e prgs Caivre poli Courantdrager aangekocht door de vereeniging door den heer W A L van Mierop met 51 punten 4e prijs zilveren Inktkoker aangeboden door den heer O Frinoe Sr door den heer A Bruntiog met 51 p 5e prijs twee Bokalen op zilveren voet aangeboden door eenige leden der vereeniging door den heer A C Geitel met 60 p 6e prgs Foroeleinen Kaarteuooupe aangeboden door den heer Mr J H fan Mierop door deu beer JE Steensma met 50 p 7e prgs Fruitstel aangeboden door eenige leden der vereeniging door den heer W Sliedrecht met 47 p 8e prijs Taartsohotel aangeboden door den heer G H G de Linge door den heer J van Oge met 47 p 9e prijs Sigarenkoker aangeboden door den heer A vai i Reedt Dortland door deo Ie Luitenant der Infanterie J C Kras met 47 p 10e prgs antieke Sigarendoot aangekocht door de vereeniging door den heer D Hoogendgk met 46 p 11e prijs Portretlgst aangeboden door den heer A C Geitel door den heer J W Boers met 45 p 12e prgs Sigarendoos aangeboden door den heer D Hoogendgk door den heer J F Mol met 45 p 13e prgs Bierpot aangebodeo door den heer H van Wgngaarden door deo heer A C Cosgn met 44 p 14e prijs gouden MaDchetknooyen aangeboden door den heer W Begegr door den heer J van Mierop met 44 p 15e prgs Fichesdoos aangeboden door den heer J J van Bemmel door vdea heer 6 U G de Lange met 44 p I6e prgs Kaartencoape aangeboden door den heer J W Boers door den hoer J J van Bemmel met 44 p 1 7e prgs Borstel aangebodea door eenige leden der vereeniging door den heer L C van Wgngaarden met 43 p l Se prgs Kist Sigaren aangeboden door den heer J van Ueedt Dortland door den heer A van Reedt Dortland met 43 p Wedstrgd voor Nieuwelingen Ie prgs Uookstel aangeboden door eenige leden der vereeniging door den heer J Faas Allart met 44 p 2e prgs Sigarendoos aangeboden door den heer F X Hardgzer door den beer J H Nieuwenhuizen met 36 p 80 Augustus Categorie B Vrye baac 3 schoten Ie prgs de beer A van Beedt Dortland met 33 p 2e run G H G d Lange 33 p bi loling met den heer A Bracting Categorie D Flobertbaao voor Heereu Ie prgs de heer A C Cosgn met 27 p 2e V 1 H Molgn 25 p Categorie £ Flobertbaan voor Dames Ie prijs Mej Tb v M met 26 p 2e J de J 24 p 31 Augustus Categorie B Ie prgs de heer 6 H G de Lange met 34 p 2e X II A van Beedt Donlasd 33 p Categorie D Ie prgs de beer A C Cosgn met 29 p 2e M Steensma 27 p 3e H Molgn 26 p 4e ft D Molijn 26 p Categorie £ Ie prgs Mej M S met 29 p 2e ff II 3 T II 26 p Categorie C Vrge vaste baan 30 en 31 Aug Ie prijs de heer L C van Wgngaarden met 54 p 2e VV A L van Mierop 53 p Rozenprgs De heer A van Reedt Dortlsnd met 8 witte rozen In de zitting der Arr Rechtbank te Rotterdam van Dinsdagmorgen werd veroordeeld J U oud 42 j scheepstimmerman te Waddinx veen bekl van 5e herhaling van openbare dronkenschap tot 10 dagen ger eent en opzending voor den tgd van een half jaar naar een rgkswerkiuriohting Gisteren morgen ia te Gonderak in den IJsel een 18 jarig jongmeosch die zich daar vermaakte met zwemmen door de zuiging eener boot medegesleept en verdronken Een ontzettende ramp heeft Soheveningen getroffen Niet als een dief in den nacht maar op klaarlichten dag giateren oohtend omstreeks half negen terwgl alle loges reeds ontwaakt en voor een goed deel aan de ontbgttafel zaten verspreidde zich de mare door bet Kurhaus dat in den linkervleugel van de landzgde af brand was uitgebroken en nauwelgks een paar uur later stond het geheele gebouw de trots van de badplaats in volle vlam Waar men t allerminst gebrek zou onderitellen kan bluschraid delen vlak aan zee en in de onmiddellgke nabgheid van den toevoer der waterleiding bleken die middelu ten eenemale onvoldoende Maar laat ons eerst trachten uit den chaos van bgzonderheden een geregeld relaas samen te stellen van het gebeurde Het eerste alarm werd gemaakt door een kamenier die in den couloir loopende brandlucht bespeurde en hiervan mededeeling deed aan haar meester Deze had zieh spoedig vergewist dat de brand was uitgebroken in een der vertrekken bewoond door de familie Heineken uit Amsterdam vermoedelgk door het springen of omvallen van eep spirilnsof petroleumtoestel Er ging nog ruim een uur voorbg vóór het eerste geroep van brand weerklank Men had namelgk eerst getracht het vuur door eigen middelen meester te worden door de verstandige gedachte geleid om een paniek te voorkomen die allicht door het geroep om halp van buiten bad kunnen ontstaan De inspecteur Wulffers was toch kort oa het ontdekken van den brand de trap opgesneld en had getracht met de waterleiding den brand te blussohen De bluschloestellen waren in orde maar de waterleiding gaf weinig of geen water IJdele poging dus f En toen nu weldra de vlam van buiten zichtbaar werd het eerst op de eerste verdieping van den vleugel uabg de Galeries ter hoogte van het zevende venster had het vuur van binnen reeds grooie vorderingen gemaakt In allergl ontruimden de logés de vertrekken Meubels en koffers werden naar buiten gedragen voor een goed deel uit de vensters op het terras geworpen maar veel van den rgken inboedel moest aan de vlammen ter prooi worden gelaten De brandweer was inmiddels in voldoenden getale aani ernkt de autoriteiten waren vlug genoeg op het terrein de burgemeester deelde kalm zgn bevelen uit de opperbrandmeeaier deed zijn plicht esk werd hierin door al zgn onderboorigen niet het minst doAr de manschappen van de spuit der grenadiers flink bggeslaan maar de machtige bondgenoot ontbrak het water deed slechts flauwe pogingen is den strgd tegen het vuur dat reeds vóór de elfde ure meester was over het geheele gebouw De brandweer stond letterlgk machteloos tegenover over de geringe drukking van de waterleiding waarmede men uren lang te kampen had en elke minuut won hel vuur veld en lekte de muren vernielende het kostbare gebouw dat met zooveel kuDstflijt was opgetrokken Zelfs bet water fan de zee ontfermde zich niet over het pronkjuweel der badplaats want de meosoheuhand was machteloos om het in den vuurgloed uit te storten De stoomspuit werd naar het strand getrokken en met alle inspanning togen de mannen van de brandweer aan het werk om de slangen in zee te leggen De inspanning was nnlteloos De stoomspuit was onmachtig hel zeewater tot zich te trekken Zoo sukkelde men door net druppels water waar stroomen noodig waren Te 11 uren geleek het geheele gebouw ééa vuurzee en het terras waar nog slechts enkele uren te voren de heerlgke accoorden van Mannstadt s kspel weerklonken en de badgasten en stadgenQoten in aangename kout verkoeling vonden voor den snikheeten dag bood thans een tooneel van de grootste verwarring aan De bewoners van het Kurhaus de kellners de dienstboden de kinderen raren het brandende gebouw ontvlucht en liepen her en derwaarts zoekende naar een onderdak al wat nog gered kon worden werd naar buiten gedragen co op het terras aan de landzgde langs de Kapel en in de stallen ran de tramway geborgen militairen en agenten stonden het personeel hierbg getrouw ter zg En te midden van die pogingen tot redding van dat been en weer gedraaf en die bevelen van politie eo brandweer werd plotseling stilte aan het rumoer geboden door een geweldig gekraak getolgd door een doffen slag van stukken muur die instortten en met hun puin het tooneel van verwoesting kwamen vergroeien Toen te 11 uren het westelgke gedeelte van den bnitenmuur waar de brand waS aangekomen was ingestort volgdpn weldra andere van het gebouw zoodat men te half twaalf kon zeggen dat alleen nog maar het geraamte brandde De angstige vragen deden nu weldra de ronde zgu allen gered Is niemand in het hui aohtergebleven zgn er geen kinderen omgekomen f Wel