Goudsche Courant, zondag 5 september 1886

3439 Zondag 5 September 1886 BIEREIV van HEINEKENS Bierbrouwerj Maatschappfl en de Bierbrouwerg de HAAN k SLEUTELS te Anuterdam volgens Broawer prgzen op Fust en Plesschen EoUandsclL en ecM Eugelsche STOUT Depot A I OBTI EB Gouwe C o 34 35 g I ED RiïÏJiy SPOORWEG Goedkoope Reisgelegenheid VAN GOUDA naar DEN HAAG Op de ZONDAGEN in AUGUSTUS en SEPTEMBER 1886 worden te Gouda Prijs ƒ 1 60 Eerste Klasse f 1 30 Tweede Klasse ƒ 0 80 Derde Klasse GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Alzonderlflke Nommers VIJF CENTEN Oe inzeadlag van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave cn bU C van Berckel te Gouda sueipersdmk van a bbxnk t Gouda De ondergeteekende betnigt door dezezgnen hsrtelgken dank aan alle ztjne begunstigers Toor het genoten vertrouwen hem vele jaren geschonken en beveelt xynen opvolger den Heer aan wien de zaak ia OVERGEDAAN in dezelfde gunst aan H B DE La HAIJE Onder referte aan bovenstaande advertentie heb ik de eer mede te deelen dat ik de zaak van den H er H B dk La HAIJE in G ALANTERIEN KRAMBRIJEN LÜXEen HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Oosthaven 37 heb overgenomen Door eene nette en soliede bediening hoop ik hetzelfde vertrouwen te mogen genieten hetwelk mgn voorganger verscheidene jaren mocht genieten J VAN HEEK Gouda 1 Sept 1886 Mr A Cr Prins Visser Advocaat en Procureur te Gouda IS VERHUISD van de OOSTHAVEN wflk B No 79 naar wijk B No 73a Ouders en Voog den van LOTELINOElf die voor het bekomen vau een Plaatsvervanger gecontracteerd hebben met A J MOLLMANJf zich noemende Directeur van de Verzeke ring Maatschappü voor de Nationale Militie de Hoop te Amhem worden uitgenoodigd zich by den ondergeteekende aan te melden J WILLEMS Bleeker te Gouda SPECIALITEIT VAN KOZIJN WIJ 1TA2UN op FLESSCHEN A GEVRAAGD tegen 1 NOVEMBER a s eene flinke Loon ƒ 100 benevens Waschgeld Adres in persoon Crabethstraat Q 229 alhier ESAM Gezondheids Zeep U ever dB geheele wB 6td vert p r e i d wordt me r all aOQ Qeneea Inrichtingen gebriitkt w Wt voorlt f U door jt fl fiobekljd üaor atorUoUow onder BowoethBjiiran on SohetItMdlooH worJt FnbrntoB Carts oolite fteiam li im ïaóStote tntvoroto en neett woldadlg worfcando edloole ToUott en Klndonoep aRbovolan ZIJ U fcot lofcortto m M faon vlaltfcOB MooJyl natw töoll ea faaaw voi alioolt do r weer on wlR4 aaötoJaao told roode hawdon on araiOB om voor namaak wonit gewaaroofeawtf VorkrUtftMr allé a toM UJ M LA GRAND en T T KNaLMAN Gouda Gez TA5 ABSHOVEN 5cW Aorcn GeneraalDepot Toor Nederland en Koloniën E A STRüV E Wwterdockstr 36 Amsterdam Fabrieken CABL Kopenliagen Benige Fabriek van bet ecljte SÉSA L Mevrouw de ROTTE vraagt met NOVEMBER eene f kunnende koken en een TWEEDE MEISJE niet beneden de 16 jaar Mevrouw van HAEFTEN CRABETHSTRAAT vraagt met 1 November a s eene flinke die tevens genegen is huiswerk te verrichten van goede getuigschriften voorzien Brillen en Fince nez op voorschrift van HH Oogartsen en verder alle Optische Artikelen tevens Gutta percha en Caoutchouc zooals Urinaals IJszakken Fessaires Elastieke Konssen enz enz S H POLAK Geauthoriseert Opticien Korte Groenendaal Gouda Terstond GEVRAAGD een gewend met kinderen om te gaan Adres A LAMBERT Turfsingel P 80 Zniver Orinkwater ia een eerste l ensbehoefte lAIGNEirS FILTERS 11 Üere Diploma s 7 Qouden on 8 Zilveren Medailles Deie Filters overtreffen alle andere soorten door hunne krachtige werlcing en eenvoudige samensteUinff Ben ieder is in staat ce te reimgan en van nieuwe flltreerstof te voorsien met slechts weinig moeite en bjjna geen kosten Geïllustreerde Prospeotussen attesten van Nederl Scheikundigen Apothekers en Doctoren gratis op aanvraag verkrjjgaar bil den Hoofd Agont JACOB O WOLTBEBEBK Beguliarsdw str 73 Amsterdam Mevr BE KONING MÜNTING verlangt eene flinke WERKSTER van middelbaren leeftp voor l s dag in de week Zich te vervoegen PEPERSTRAAT 246 vóór 12 ure des middags OpenlDare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 13 SEPTEMBER 1886 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HasMONiE aan de Markt ten overataan van den Notaris G C FOETÏÏIJN DEOOGLEEVEE van Een goed onderhouden ruim gebouwd ERF TUIN OPEN GROND en TIMMERLOODS aan de Spieringstraat te Gouda wgk F No 48 met een uitgang naar den Groeneweg Het Huis bevat 3 ruime Kamers Keuken groote Zolders en is van vele Slaapplaatsen en verdere gemakken voorzien Te aanvaarden 1 November 18 6 Een HUIS en ERF aan het Nonnenwater te Gouda wgk O No 565 waarin vergunning z nde het zoogenaamde cHaagsche en Amsterdamsche Veerhuis Een HUIS en ERF aan het Moordrechtsche Verlaat te Gouda wyk P No 142 Een HUIS en ERF aan de Vlamingstraat te Gouda wp O No 373 Een HUIS en ERF aan de Vjverstraat t Gouda wak F No 116 Een HUIS en ERF in de Wyde poort aan den Groeneweg te Gouda wjjk L No 187 Een HUIS en ERF op het zoogenaamdeWeeserf achter den Groeneweg te Gouda W i L No 120 ♦ En twee HUIZEN en ERVEN op het Jonkershof aan den Raam te Gouda Wgk O No 397 en 398 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER en bfl Notaris MAHLSTEDB te Bergambacht De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 4 September IS88 Gistereninorgeii ten mim balfoegeu ure ia braod ODtitaitD in de droogkamer der bleekery rao Verbeek aan dep Pluweelen Singel De oorzaak i oobekeod docb mea vermoedt dat terirjjl het penoneel iija ontbgt gebruikte eeu tnk goed op de rerirarmiogtbuis ia gevalleD en vlam gevat heefi Oe brand ia gebluicht door het aanbrengen van emmert water waarbij de 40 man werktaam op hetitoomgemaal ran Bynland onder leiding van den In maobiiiiat den ecr E OotUorgk goede diensten verleende terwyl ook de politieagent Delohambre tich daarby verdienatelqk maakte zoodat de drie gpuilen die inmiddelt waren aangerukt geen water behoefden te ge en De droogkamer en bel daarin aanwecige goed 18 tta prooi der viammeB geworden De waasehen waren geattureerd b i de Maat ohappij hier ter atede rerlegenwoordigd door den beer A K van der Garden De droogerü by de Maatschappij Veata agent de heer VI Kromhout Uil Haaatrecht wordt gemeld De vliegerwedttrgd bad jl Dinsdag plaata Om 1 nnr gingen 68 jongena met banne helpera en voorafgegaan door een ryftal muzikanten en de leden der commissie in optocht door het met vlaggen versierde dorp Om half twee op het terrein aangekomen opende de voorzitter dr H A an der Menlen met een kort woord den wedstrijd Jammer dat er geen wind was zoodat slechts de helft van den wedstrijd kon doorgaan In de rubliek fraaiste vliegers werd in groep A O oDgena van 6 10 jaar de prys behaald door Jan Tan der Grifi de eerste premie door Henri Heyman en de tweede door Oerrit van Oiett in de groep B jongens van II IS jaar de prijs door Abraham van Diett de eerste premie door Jacob van der Mark eu de tweede door Johan van der Menlen In de rubriek vreemdsoortige vliegers werd in groep A de pr t behaald door Arie Hollander de eerste premie door Jan Donk en de tweede door Cornelis van der Graaf in groep B de prys door Faulns Muller de eerste premie door Pieter de Kramer en de tweede door Arie Oosterom In de rubriek kleinste vliegers werd in groep A de prys behaald door Jan de Jong de eerste S remie door Gerrit van der Mark en de tweede door errit van der Graaf in groep B de pr s door Abraham van Diett de eerste premie door Willem Hommela en de tweede door Hoibert Bek In de rubriek grootste vliegers werd in groep A de prys behaald door Adrianns Hooft de eerste premie door Tbcodoor Ponaioen en de tweede door Arie Hollander in groep B de pry s door Adrianaa Stigter de eerite premie door Haibert Bek en de tweede door Cornells Knoppers De wind bleef nog e en kalm zoodat de voorzitter bepaalde dat de wedstryd voor de beide andere rnbrieken a a Maandag tou plaats hebben Nadat alie jongens een glas bier ot melk gebruikt hadden verliet men het terrein om des avondt te 8 nur bg de wed Blanken weer te zamen te komen alwaar de pryzen zonden worden uitgereikt De voorzitter I opende na weder de samenkomst met een woord van dank aan allen die badden medegewerkt om bet feest te doen slagen en vooral aan hel hoofd der gemeente die de prijawinners een fraai kabinetsportrel an Prinses Wilhelmina ten gesohenke gaf Na de nitdeeling der prgten eo pretai u werden de jongens met hunne helpers verraat door een tombola zoadat iedere jongen met een prijt huiswaarts ging De heer D A Dapper bracht nu namens de jongens hunne ouders en de rerdere ingezetenen een woord van hulde aan de oommis e en de jury die zich zoovele moeiten hadden getroost om hel feest Ie doen slagen Bij het huiswaarts gaan kregen Ü e jongens een paar krentebroodjes cn een taartje Giatereokvond had in het gebrnw der vroegere openbare school eenr tweede vergadering van de afdeeling Ondewater en Omstreken van bet Froteatantenbond plaata Tot beatnnnleden werden gekozen de beeren A van Aelat J A Montijii VV Dogterom P J Mnnteodam en A van der Lee Borendien werd een reglement door het voorloopig beatour ontworpen behandeld en vaatgesteld In vele gezinnen heeracheo te Ondewater thans de mazelen De ziekte is echter volstrekt niet ran kwaadaardig karakter hoewel ze reeds in een vijftigtal gezinnen voorkwam ralt tol dusver gelukkig nog geeu enkel geral met doodelyken afloop te betreuren Aan een brief aan de Tyi over den brand te Scbeveningen ontleeneu wg het volgende Aan het strand was het veel stiller dan andera in deu voormiddag Geeu badera geen wandelaars geen spelende kinderen De badkoetsen waarren anders in dit seizoen niet een enkele op haar plaats wordt gelaten stonden nu ongebruikt in hel zand Alles was naar deu brand Zelfs de windstoelen waren schsarsch bezet Men scheen er niet aan gedaciA te hebben dat aan de zeezijde het brandende ffur i een nog veel treffender aanblik opleverde dan aan de landzyde Slechts weinigen beachouwdtn bet met mg ran dien kant Ik zag hel daar in rooden gloed uitbranden en afnianden en ganeche rerdiepingen onder donderend geraas in den vuurpoel nederploffen Volgens bet algemeen zeggen op het atrand en later op straat waren bij een dezer iustortiogen eesige brandweerlieden omgekomen looala ik u ook in een tweede telegram heb geaeind Gelukkig ia dit gelyk my uit een later onderzoek was gebleken niet het geral De Schereningsohe en de a Grarenhaagscbe brandweer welke laatste hel niet alleen aan materieel maar ook aan personeel sohijat te ontbreken want een barer brandspuiten werd door soldaten ran hel garnizoen bediend alaagden er in de nabygelegeu gebouwen te behoeden tegen het oreralaan der riammen De koelbloedigheid en de nioed waarmede baar manschappen te werk gingen hebben ongetwijfeld groote rampen roerkomen Ook kwam het zuidelyker worden van den wind gedurende het felst woeden ran bet runr hun pogingen zeer te alade De rrees dal dit het Hólel dei Óaleriei en de winkelljea daaronder zou aantasten waa op die plek tot een paniek geworden Wat er maar aan karren en wagens te rinden was werd in beslag genomen en in geheel oogemotireerde orergling want in het ergate geral kon het geraar toch eerat na eenige uren ontstaan met koopmansgoedereo ran allerlei aard beladen Levensmiddelen ADVERTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt iroorwerken schelpen wijn likeuren damea toiletten wandelatokkeu bad koalnums kinderspeelgoed allea werd daar met berende handen opgetast om een uur of wat later doodbedaard weder afgeladen te worden Dat bij zulke en een aantal dergelijke rerrichtingen niet de grootste wanorde ontstond maar integendeel alles geregeld afliep is roornamelijk te danken aan de oreral tegenwoordige Schereningsohe politie wier kalmte lorgraldigheid en beleid ieder die nauwlettend toezag in het oog moeaten vallen Daarentegen kreeg ik ran rerbouwereerdbeid bij het publiek tg dens dezen brand waarran het gezicht trouwena allervreeeelijkst was opmerkelijke staaltjes te aanschouwen Personen wier zomerverblijf onmogelgk door het ruur te bereiken zou geweest zyn heb ik mei de lykkleur op het gelaat hun koifers zien inpakken en ajonwers hooren bestellen om ze naar het atatiou te brengen Jongelieden in een hoewel onberedeneerde doch edelmoedige Zucht tot helpen waar zg konden waren op het terras geklommen en slaagden er in met gevaar van gesmolten lood of gloeiend puin op het hoofd te krijgen om verscheiden tninstoelen ran een wissen ondergang te redden Welk een assurantie liefde Hierran zag ik een tweede roorbeeld geren door lieden die staande op hetzelfde geraarlijke punt de zeilen ran de muziektent nat hielden Mogen zg ze tegen rerbranding bereiligd hebben I Het is merkwaardig hoe sterk zulke roorrallen werken op hel gemoed ran lieden die men er onrerschillig roor wanen zon Ik heb Schereoiagsche risschers ofschoon er toch geen meuscbenlerens te betreuren waren en zy met het Kuriaui niets hebben uitstaan met bedrukte gezichten langt de pninhoopen zien slenteren gevolgd door hun weenende vrouwen en dochters Teerbartig en aandoenhjk zyn deze juist niet Opmerkelyk ook was de rerbijslering rau rele logees van bet Kurhaui zelfs nadat de eerste schrik reeds lang roorbg was Een hunner een Dnitsoher uit Wurlemberg die door zgn vrouw en kinderen vergezeld pas op de helft zijner badkuur was had ik een ander logement aanbevolen Maar hij wilde weder naar de Bemati dezen zelfden dag nog Ik ried hem aan toch eerst zijn badkuur te eindigen Hg kon er niet meer aan denken I Dat hij zoo iets 10 A lande moest beleren Die brand had hem en de zijnen zichtbaar geheel in de war gebracht en by ia dan ook zooeven i a r de Beimath afgereisd waar toch maar ik ti moed ook wel eena brand zal roorkoraen Dezen namiddag waa het hier buitengewoon druk Uit reel plaatsen ran den omtrek en natunriyk niet het minst nit a Grarenhage atroomen de bezoekers toe en bezien den rookenden faonwral Scbulterg en politie waken dat men hem niet te dicht nadert De buitenmuren staan nog grootendeels overeind Van binnen is alles uitgebrand of neergealorl Een treurig maar indrukwekkend gezicht Hoog groot fdrsch en daardoor ontzagwekkend is bjj zijn leren het Kurhaui zeker geweest achoon of bevallig echter niet Maar wat is het een mooie doode Gelyk de koloasale ruïne daar nu staal beschenen door den zachten gloed der pas ondergegane zon maakt zg een toorerachtig effect en predikt de oude les der vergankelykheid met een rustigen nadruk die niemand ongeroerd kan laten