Goudsche Courant, zondag 5 september 1886

Sonderdagmidda heeft in en der appartementen tan bet Söttl det Oaleriei te Sohefeningen eene bijeenkomst plaats gehad ran het dagelijksoh bestuur der residentie met de dirc6tie en leden van het leebad Scineningt en andere belanghebbenden waarin Toorloopige besprekingen verden geroerd orer hetgeen in de gegeren omstandigheden te doen riel Ingrijpende beslniten t jn niet genomen daar al moge prinoipiecl de herbouw raststaan de wyte ran uitroering ran te rele besohikkingen afhankelijk is om een rast plan raat te stellen Wel mag men met eenige zekerheid aannemen dat zoodra de expertise ran wege de Brusseliche brandwaarborgmaatsohappij in rereeniging met die tan de gemeen te en het Zeebad is geschied waartoe met bekwamen spoed zal worden orergegaan definiliere plannen zullen ontworpen worden die ook weder in het nauwste rerband staan met het onderzoek naar hetgeen ran het afgebrande gebouw kan worden behouden Zooreel moet erenwel zeker z jn dat rooral met het oog op de toekomst der badplaats zioh Tr j algemeen eene sterke neiging heeft geopenbaard om orereenkomstig rroegere plannen een knrhans te bouwen zonder rerbinding met hotel of eenige andere inrichting dus uitsluitend bestemd als recreatiegebouw Na de bijeenkomsten met den directteur ran de VniOH Beige hebben de rechthebbenden ran de directie ran het zeebad rerlof gekregen de goederen welke zijn gered en ia de kapel z jn opgeslagen tot zich te nemen Steeds wordt de ruïne door tal ran bezoekers waaronder reien ran buiten de stad eu buitenlands bezichtigd Ten gerolge ran het onweder eu den regen zqn nog eenige muren ingestort De puinboopen worden nog steeds nat gehouden De zetel ran de directie en administratie sal binnen weinige dagen naar eene der rilla s in de nabijheid ran het kurhaus worden orergebracht Aan het jaarrerslag ran den Volksbond uitgebracht door mr Sn jder ran Wissenkerke op de alg rerg te Orouingen ontleeneu w j het rolgende betrefiende de conferentie orer den drankrerkoop op de Noordzee De Staten die tot de gesloten orereenkomst die nog bekrachtigd moet worden zullen toetreden zgn Nederland België Frankrijk Duitschland Dene marken en Groot Brittanie terwijl andere zich daarbij alsnog kunnen aansluiten Het protocol berattende den tekst der orereenkomst houdt de rolgende bepalingen in De orereenkomst geldt roor allen die zich in de Noordzee buiten territoriaal water berinden aan boord ran een schip ran een der contracteerende partgeu Zij rerbiedt aan allen die zich berinden aan boord ran of behooreii tot een rlssohersraartuig sterken drank ie koopen en aan ieder om dien aan deze personen te rerkoopen Ook ruiling ran sterken drank tegen risch netten of andere roorwerpen behoorende tot de uilrusting ran het acbip is rerboden Voor rerkoop ran andere zaken dan sterken drank is eene rergunniug noodig ran den Staat aartoe het schip behoort en welke alleen rerleend wordt onder voorwaarde dat niet roeer sterke drank aan boord genomeo dan noodig is tot eigen gebiuik ran de bemanning en dat die andere zaken zooals levensmiddelen enz niet worden ingeruild tegen netten en andere voorwerpen ran uitrusting of risch op orertreding dezer bepalingen zal iedere staat een straf stellen en die orertredingen zullen retrolgd worden in het land waar het beschuldigde schip te huis behoort Voor de nalering der orereenkomst zuUefi waken kruisers ran de rerschillende Staten waarran de commandanten processen verbaal mogen opmaken en in ernstige gerallen het schip dat de orertreding pleegde mogen opbrengen naar eene haren ran zijn eigen land Oter de besmettelijkheid ran phtisis schrijft D L in het Albtat der Natuur het rolgende De ontdekking door Koch ran BaeUlut tubercoloHi heeft de tuberculeuze phtisis in de rij der besmettelijke ziekten gerangschikt Zonder twyfel is eene eigenaardige dispositie of ratbaarheid erfelyk of rerkregen noodig om de kiem in staat te stellen zich in het weefsel der longen te nestelen maar het feit dat die dispositie zelden met zekerheid gekend kan worden maakt groote omzichtigheid noodig zoo ran de z jde ran leden eener familie ten opzichte ran een phtisisch familielid als ran die ran hospitaalhestiiren roor zoorer betreft het toelaten ran tnberkell jders in eene algemeene ziekenzaal of het opeenhoopeu ran zulke lijders in alle tijdperken der ziekte De bacillus is slandrastig tegenwoordig in de sputa en waarschgnlyk in de ttitademing der Igders en dit wgst op de uoodzakelykheid ran sterke rentilatie ran woon en slaapkamers en ran desiofectie ran bezoedelde kleederen en beddegoed De uitwendige roorwaarden die boren anderen het ontstaan ran de borengegoemde dispositie begunstigen iIJD een natte onder grond die een oreriiuat ran rochtigheid der lucht teweeg brengt P en de gedurige inademing ran eene lucht die door menschel jke ademhaling rerontreinigd is Men heeft rerzekerd dat tuberkels ran dieren op den mensoh kunnen worden orergebracht ten gerolge ran het eten ran aiek rleesch of ran het gebruik ran melk afkomstig ran eene tubercnleaze koe Deze stelling moet nog bewezen worden doch er is niets onwaarsohynlljks in het geral ran kinderen met eene tuberculeuze praedispositie W j nemen dit orer uit een stuk in Nature Juli 1 1881 getiteld BiceHt Jdvancei insanitary Science doch roegen er b j dat naar ons oordeel het niet aleohts niet onwaarach jnl jk maar hoogst waarsohynlijk is dat de tuberculose door melk en tuberculeuze ook parelzieke koeien op meusohen bepaaldelijk op gepraedisponeerde kinderen kan worden orergebracht De Bohrijrer rermeldt later zelf dat het mondzeer der koelen door melk op kinderen kan worden orergebracht en bereelt aan de melk niet dan gekookt te gebruiken een maatregel die ook met het oog op tuberculeuze melk niet genoeg ia aan te pr jieo Ëindelgk moest bg den tegeuwoordigen stand ran zaken geen wettelgk toezich in rele gerallen b r hg pareltiekte ran melkgerende koeien onmogelijk toezicht alle melk r 5ór het gebruik rooral door kinderen worden gekookt De menagerie Pezon is sedert eenige dagen Ie Fuy Zaterdagarond schenen de leeuwen buitengewoon woedend en opgewonden De temmer Caslanet had dit wel bemerkt maar trad toch stoutmoedig het hok binnen Hij had echter nog geen stap gedaan of een der leeuwen sprong op hem toe sloeg hem z jue klauwen in het rechterbeen en trok den temmer roororer zoadat deze op de knieën riel Ëen algemeen gegil ran afgrgzen steeg uit bet rolk op Doch Castanet rerloor zgne koelbloedigheid niet Xerwgl de leeuw hem den anderen klauw in den linkerarm sloeg trachtte hij met de rechterhand de traliën ran het hok raat te krggen om zioh zoodoende op te richten Toen dit hem niet gelukte riep hg uit Ood nu is t de laatste maal nu is t er mee gedaan En de leeuw dreef hem de klauwen steeds dieper in t rleesch en trachtte bet hoofd ran Castanet tasschen de tanden te krijgen Maar toen zag men deze met een boren meuschelgke poging recht taan eu den leeuw loslaten De temmer had aan den arm eene wonde ran 15 centimeters lang eu 5 centimeters diep waardoor men het been ran den arm zag blootllggen Ondanks deze rerschrikkelgke wonde zette Castanet de oefeningen roort Toen hg echter uit het leeuwenhok kwam riel hg in onmacht Ofschoon de wonden zijn leren niet in gevaar brengen zal hg minstens een geheele maand moeten ophouden te werken Te Adlisweil in bet Siblerdal kanton Zurich nel dezer dagen een hartroerend drama roor De kuiper Hotz bad in tegenwoordigheid ran den bronwer Bruunen in den kelder ran diens huis een ton gezwareld Eensklaps riel een brandend stuk zwarel in een ton waarin zich nog ongereer 20 liteis alkohol bevonden Een ontploffing volgde dadelijk en in minder dan een oogenblik stond de kelder in rnur en rlam ran den kelder bereikten de rlammen den trap en den winkel ran Branner waar zich diens rrouw en drie kinderen alsook nog zeren rreemde kinderen beronden In een oogwenk stonden de kleeren ran Hotz ran de echtelieden Brunner en drie kinderen die dicht bij de trap stonden in brand A deze ongelnkkigen liepen naar bulten Hotz die zgn tegenwoordigheid van geest had behouden sprong met twee kinderen in de Sihl dook kwam toen terug aan wal doofde met kuipen water het vuur uit bg Brnnner zgn vrouw en zgn zoon eD bluschte daarna nog den brand ondanks de talrgke wonden die hij zelf had bekomen Brunner en zgn zoon Jan stierven eenige oogenblikken later Zg waren onherkenbaar en hnn lijken waren als rerkoolde stnkken hout De kuiper Hotz rrouw Brunner en rier kinderen zgn naar het gasthuis ran Zurich geroerd Men heeft roor hen geen de minste hoop op redding De andere kinderen bekwamen lichte brandwonden Bulteiilandscb Overzicht Aller oog is nog steeda op Bulgarge gerestigd De rolgende missives wekken aller aandacht Prins Alexander meldde aan den Czaar het volgende Sire Nu ik de regeering over mijn land weef heb aauraard waag ik het Uwer Majesteit mijn eerbiedigen dank te betuigen dat Uw rertegenwoordiger te Rustscbuk door zijn officieele aanwezigheid bij mgu ontrangst aan de Bulgaarsche berolking heeft getoond dat de Keizerlijke regeering de tegen mijn persoon gerichte revolutionaire ban delwgza niet kin goedkeuren Tegelijkertijd reroorloof ik mij Uwer Majesteit m jn oprechten dank te betuigen roor het zenden ran generaal prins Dolgorucki als buitengewoon afgezant Terwgl ik de wettige macht weer in handen neem is het mijn eerste werk om Uwer Majesteit de rerzekering te geren dat ik het ernstige roornemen heb om elk mogelijk offer te brengen ten einde de edele bedoelingen ran Uwe Majesteit te kunnen ondersteunen welke moeten strekken om Bulgarije te rerloisen uit de ernstige crisis welke het tegenwoordig beleeft Ik rerzoek Uwer Majesteit prins Dolgorucki te machtigen om zich rechtstreeks en zoo spoedig mogelijk met mg in betrekking te stellenHet zal mij een voorrecht zgn n het zekere bewga te geven mgner onveranderlijke gehechtheid aan uw persoon Het monarchale bef insel heeft mg genoopt om den wettigen toestand in Bulgarge en OostBumelié te herelellen Daar Busland mij de kroon heeft gegeven ben ik bereid deze weder in de handen van Èuslands souverein terug te geven Het antwoord van den Czaar luidde Ik heb het telegram van Uwe Hoogheid catvangen Ik kan uw terugkeer naar Biilgarije niet goedkeuren daar ik voorzie dat h j bedenkelijke gevolgen zal hebben voor het land dat reeds zoo zwaar is beproefd De zending van Prins Dolgorncki is overbodig geworden Ik zal mij onthouden vaa elke tussohenkomst in den bedroevenden staat van zaken waaraan Bulgarije weer ten prooi is zoolang g j daar zult blijven Uwe Hoogheid zal uu zelf kunnen beoordeelen wat u te doen staat Ik behoud mg bet recht voor om te beoordeelen wat de heilige gedachtenis aan mgn vader de belangen tan Busland eu de vrede in het Oosten mij gebieden Wal heeft nu Prins Alexander bewogen om nog v Sar hg zijn intocht had gedaan in Sofia op zalk een bgna al te voorkomende wgze zich tot den Czaar te richten Het antwoord ligt voor de hand zooals wli bij de eerste geestdrift der Bulgaren reeds opmerkten de moeilijkheden zouden komen zoodra de feesten voorbij waren De Bustische partij in Bulgarge legt namelgk de wapens niet neer ea staat gereed tot verzet het eerste icbot dat er valt is het sein lot den burgeroorlog wel schijnt bet dat de Bnssiache partij daarbg een kleine minderheid zou vormen maar men kan op bet volk niet rekenen De Times leest flladstone scherp de les over de verklaring in zgn laatste brochure over de lersche quaestie dat de lerscbe onteigeningswet uit zgn programma als weggevallen moet worden beschouwd of althans volstrekt niet meer als onafBcheidelgk rerbonden met de Home rnle De Times zegt te begrijpen dat het bericht met rreugde outrangen ia door de radicalen als Labouchere es rindt bet immoreel dat aldus door Gladstone eea denkbeeld wordt prgs gegeren dat hij in een wetsontwerp belichaamd heeft als geëischt door reohtvaardigheid en eer Wat zullen vraagt de Timet de oudMinitters Spencer en Morley de gewezen collega s run Qladslone ran dit intrekken der onteigeniogsplannen zeggen zij die zich zoo stellig ten gunste daarvan hebben uitgelaten De Times ontkent dat een der lessen ran de rerkiezingeu is geweest zooals Gladstone beweert dat de natie bepaaldelijk afscheiding ran de Home rale et en de lersche onteigeningswet rerlangde beide wetten gelijkelgk en afzonderlijk toch moeten als door de natie bg de rerkiezingeu reroordeeld worden beschouwd De Times wgst er rerder op dit Qladslone in zijn rlugsobrift nog een achteideni openhoudt waar hij rerklaart dat onder zekere om j slandigheden en roorwaarden Engeland steeds rer plicht zal zgn al moet dat ook geldelgke offers aan de Bgkssobatkist kosten bet rerkoopen en koo pen van grond in Ierland gemakkelijker te maken eigenigk is er dus nu zegt de Times tussohen Gladstone en Chamberlain in deze zaak geen ander rersohil dan dat Gladstone die staalsbulp alleen wil gegeten hebben door bemiddeling van een lersoli Parlement en Chamberlain door die van lericbej plaatselijke overheden De verklaring van de intreltr king der onteigeoingsplannen door Gladstone in zgn vlugschrift afgelegd in volgens de Times alleen een soort rau slrafoefening jegens de lersobe laodheeren omdat z j de Home rulewet niet hebbe gelteund Burgarlijke Stand GEBOREN I 2 Sept Wilhelmoi onaer H J il Vroom ea K Boowmin Pieternell ouden T Dijtimio en S 0 de Kleijn 8 Wilhelmins ouder V M de Jong U de Gruil i n OVERLEDKN 2 Smt F de Meijer wed G l Hammer 74 i 8 W Egnder baietr vin P MnWo 72 P O Tijbont 1 j 1 m 4 M C Verblisa wed j r n der Vegt 67 j ONDERTROtrwü 8 Sept P C M Scbnlti te Berpn op Zoom 80 j en P Boeloff 26 j L Ojweoeel 81 j en J van Eyk 21 j W Steed 22 j en H Kleyne burg 28 j Moordrecht RËBOKEK Heillna ouders 6 Dirkzwager en M vsu Dam O NDERTROCWD C Hogendoorn 81 i en N Veranel 85 j A de Knikker 21 en N ran Kranenburg 24 j I Ukkerkerk 25 j te Benthmien en M H de Zvrart 20 j GEHUWD Jt Poit en C Kiaman ADVERTENTIÈN Getrouwd J BINEE en A M HEEMSKERK die mede namens wederzgdsche Familie bannen hartelgken dank betuigen voor de rele blaken van belangstelling b bun Huwelgk ondervonden Gouda i Sept 1886 Getrouwd IZAAK VAN DANTZIG IN ROOSJE VAN AALST die ook namens wederz dscbe Familie bannen dank betuigen voor de betoonde belangstelliog Gouda 1 September 1886 Heden overleed onze geachte Vader Behuwd en Grootvader de Heer C W HOOGENDIJK in den ouderdom van 85 jaar Uit aller naam L P HOOGENDIJK Zwammerdam 1 September 1886 Heden overleed zacht en kalm te Haastrecht mfln geliefde Zuster ANNA PETRONELLA KRUISHEER Wed Haagsman in den onderdom van circa 74 jaren J KRUISHEER P KRUISHEERGouda 2 September 1880 Ho sm Voor de vele bewijzen van belangstelling den 17 Augustus jl ons bewezen betuigen wü onzen hartelyken dank A H VAN DILLEN L P VAN DILLEN Gouda 3 Sept 1886 van Dam i if Voor de in zoo ruime mate ondervonden belangstelling zoo van hier als van elders bg gelegenheid van mjjn 40 JARIG JUBILÉ als Veldwachter dezer gemeente op 17 Augustus jl betuig ik mjnen hartelyken dank C DB WILDE Moordrecht 2 September 86 Mevrouw KORTENOEVER Fluweelen Singel vraagt een UüEiliU De ondergeteekenden bevelen zich beleefdeliik aan tot de LEVERING der heerboeken ens in gebruik op de Rgks Hoogere Burgerschool en het Pro Gymnasium Gouda A KOK Comp Juffrouw BREEBAART vraagt een Dagmoisje DE MWE CONFECTION Ontvangen eene partg van de NIEUWSTE STOFFEN verder voorradig een groote keuze DEMISAISONS tot heele lage prgzen D Paljk Korte Tlendeweg D 97 Opeakre Verkooping te GOUDA op MAANDAG 13 SEPTEMBER 1886 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHabuoiii £ aan de Markt ten overstaan van den Notaris GaCFOETUUNDEOOGLEEVEE van Een goed onderhouden mim gebouwd ERF TUIN OPEN GROND en TIMMERLOODS aan de Spieringstraat te Gouda wgk F No 48 met een uitgang naar den iroeneweg Het Huis bevat 3 ruime Kamers Keuken groote Zolders en is van vele Slaapplaatsen en verdere gemakken voorzien Te aanvaarden I November 1886 Een HUIS en ERF aan het Nonnenwater te Gouda wflk O No 565 waarin vergunning zgnde het zoogenaamde Haagsche en Amsterdamsche Veerhuis Een HUIS en ERF aan het Moordrechtsche Verlaat te Gouda wgk P No 142 Een HUIS en ERF aan de Vlamingstraat te Gouda wgk O No 373 Een HUIS en ERF aan de Vgverstraat te Gouda wgk F No 116 Een HUIS en ERF in de Wgde poort aan den Groeneweg te Gouda wgk L No 187 Een HUIS en ERF op het zoogenaamde Weeserf achter den Groeneweg te Gouda Wijk L No 120 En twee HUIZEN en ERVEN op het Jonkershof aan den Raam te Gouda Wgk O No 397 en 398 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris FORTUIJN DROÜGLEEVER en bg Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht ONDERWIJS in BOEKHOUDEN Handelsrekenen Wiskunde Nog enkele uren beschikbaar Westhaven B 164a F J BOBS Leeraar M O Inlichtingen ook te bekomen bij de Boekhandelaren A KOK OoMP alhier Uitgevers van BOER Italiaansch Boekhouden 2 druk Prgs 60 cent Iemand eigen ZAAK drgvende vraagt 200 ter leen tegen 670 fenteenjaarlgkscheaflossing van 50 Adres onder No 1371 aan het Bureau dezer Courant TE EUUE GEVEAAGD te GOUDA tegen Januari aanstaande een WINKELHUIS op goeden stand geschikt tot de uitoefening eener nette affaire Aanbiedingen ranco onder letters H T T aan het Algemeen Advertentie bureau van NIJGH van DITMAR te Rotterdam ipiaqjii uonostrauxjapdji U3 juisnp UI atiospnuijopaN 0 03 lunsts Cia us laSjfjIS S J8 BMJ9pU0 ivaoon iivrnjicivi ipspovTtiaiinji fiS jjiinjqaS WOHWAV Opening der Jacht W SCHALEKAMP Jr Cuisinier Patissier OOSTHAVEN 17 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het leveren van alle soorten WILD het gereedmaken van koude en warme WILD PASTEIEN enz Het VILLEN van HAZEN en OPMAKEN van andere Wildsoorten voor geëerde clientèle gratis AmliGmsclieDefusipiilp Geachte Clientèle nog een kleine voorraad PUIKE PULP bied ik ü beleefd aan onovertrefbaar voor melkgeven qualiteit maat of gewicht is U bekend Ook puik blank Groning er Moes AGENT te Gouda W DEN HE RTOG Nieuwe DASSEN en HA DSCHOE EK A VAN OS Az Kleiweg E 73 Iemand van den P O zgne b b h h verlangt Kost en Inwoning met VRU KAMERTJE Verzoeke brieven te adresséeren onder letter B aan P J VERLOOIJ Boekhandel en Drukkerg te Rotterdam F Hooftman Jl Kleiweg E 100 VRUCHTBOOMEN HEESTERS ROZEN CONIFBEREN BLOEMEN BOUQUETTEN KRANSEN VERSIERINGEN Electrische Schelinhcliting Compleet ZES GULDEN kan door elk worden aangelegd 1 ELECTRISCHE SCHEL 7 cM 1 ELEMENT LECLANCHÉ 16 cM 1 DRUKKNOP of DEURCONTACT 35 Meter Geïsoleerd DRAAD Kosteloos onderricht Verder alle onderdeelen voor ELECTROTBCHNIEK en AANLEG tot concurreerende prgzen Aanbevelend Joh ÜITTENBOGAARD Gouda Tiendeweg D 94 HorlogerenElectriciën Mej BRAKEL Gouwe vraagt tegen November eene flinke DlEi STBODE Eenigf Depot van THEE Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT UET MaOAZIJK VAN N RAVE SWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned cms met vermelding van N inmer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepoI neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda