Goudsche Courant, zondag 5 september 1886

i 3440 Woensdag 8 September 1886 SLECHTS 4 DAOEN 6017DSCHE COURANT i ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken H O W GD Q Afzoaderlgke Nommers VUF CENTEN Do liweading van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave TE HÏÏUE GEVEAA D een SUISofeen BOVEyWOXlNOyooT een klein gezin è ƒ 1 50 of 2 Men is ook genegen het huis te koopen Adres onder No 1370 aan het Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A BB iEi Air te Gouda j Voor de eerste maal te GOUDA WEHEISBEROEUS COIOSSEÜU gfenaamd Wassenbeeldenspel op de GROOTE MAKKT MT Opening ZATERDAG 4 M ZONDAGS MAANDAG 6 en DINSDAG 7 SEPTEMBER 1886 van 6 tot 11 uur s avonds GROOTE VOORSTELLINGEN i n een Etablissement van 120 voet elegant ingericht tegen elk weder beschut en verlicht met 200 vlammen W o H ► GD £ RBPEBTOIBM mm Iste afd BEROEMDE PERSONEN 4deafd PHaNOMENALMENSCHENi 2de HISTORISCHE GROEPEN 5de NATÜURWONDEREN PLASTIEKB GROEPEN i 6de MISDADIGERS 3de Nieuw Nieuw OROOTE NOVITEIT De sprekende Automaat of het hoofd van Cagliostro Op iedere vraag die men denzelven stelt zal een passend antwoord gegeven worden Iste Baug 40 ets 2de Bang 20 ets Kinderen beneden de 10 jaar en Militairen betalen half geld Voor een talr k bezoek beveelt zich beleefd aan W FROHN Directeur SLECHTS 4 DAOEN THE SINGER MANUFACTURING COMPANY New York Eenige FABRIKANTEN der echte SINGER NAAIMACHINES Belanghebbenden worden beleefdelëk op onze NIEUWSTE UITVINDiyO de Bingschuitjeit Machinea improved SingerMachines met hoogen arm attent gemaakt uitmuntend geschikt voor de meest verschillende doeleinden Deze machines worden op proef geleverd en voldoende onderricht gratis er op verstrekt op dat ieder xtch aelf van de onovertroffen degelgkheid daarvan kan overtuigen vóór dat hij koopt Naaimaobines van alle Systemen wordea spoedig goedkoop en degelijk gerepareerd EenigDepot te GOUDA Hoogstraat 111 Voortzetting der Verkoop van Dames en Kinder Mantels Jongeheeren Pakjes en Jasjes en alle soorten AE FA 1TURE tol bnitengewoon lAGE Prijzen Markt 53 hoek Kerksteeg G HO ÜTMAIV OFFIE en THEE MONSTERS op aanvraag gratis en franco bg J F HERMAN ZOON D 62 K Bfl den ondergeteekende zjn te verkrijgen Registers van Werklieden volgens art 33 der Wet op het Patentrecht BRINR1I1AI LANGE TIENDEWEG TE KOOP of TE HUüB aangeboden een desverkieiende met PAKHUIS te bevragen bg D VAN DER LAAR Dz Korte Tiendeweg Vele Kiezers bevelen voor Lid van den Gemeenteraad aan den Heer A VAN VEEN die als oud ingezeten volkomen bekend is met de belangen dezer Gemeente HOOSBUITSDSE OFESi Aangezien het bedrag der Inteekenlgsten op ReductieKaarten voor Ooüda niet voldoende is om de zaak voortgang te doen hebben is de termgu van inteekening verlengd tot uiterlijk 11 dezer Vtv DANTZIÖ Weerbaarbeids Vereeniging BURGERPLIGT De Schietoefeningen op ZONDAG en DINSDAG a 8 zullen geen plaats hetiben Het BESTDUB D Hoogenboom nmm cqssettek alle taille wgdten voorradig Eenig depot van Pror G Jaeger Solide DEim SillSOMS van af ƒ 12 en nette BROEKEN ƒ 5 G PUIJK Turfmarkt geen H 85 meer maar H 94 Aan hetzelfde adres worden 1 it 2 KOSTHEEREN gevraagd Gevraagd te HAASTRECHT een ERVAREN KNECHT en MEID van onbesproken gedrag op de BLEEKERU BLEEKLÜST Noodgodsteeg B 58 aan de Oosthaven Neemt de vrgheid zgn geachte Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat hg de Nieowe DEMl SAISOl en WINTERSTALES heeft Ontvangen en levert de JASSEN tegen concureerende prgzen Zich minzaam aanbevelend teeken ik mg Als boven TE HÜÜR GEVRAAGD een Hnis met ruime Werkplaats Brieven franco onder letter K met opgaaf van hnurprgs aan den Boekhandel van A KOE Couf alhier De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 50 BINNENLAND GOUDA 7 September IS80 De begrootiog dezer Oemeeate roor 1887 bedra Kl un iakomiteo oo el ali an uitgaiea 323621 72 De pott voor rernieuiviug der bruggen bedraagt 9500 vaarmede men de Haastrechtache brag il vcrnicuiren die In zeer alechten loeauod verkeert Oedvrude hel werk un die brug lal een noodbrog voor voelgaDgera dienit doen Voor rioleering der lijlen ia 7S00 uitgetrokken daar het hoogat irenachelyk wordt geacht de lyl of loot loojiende Isoga de tnidiijde ran de Boelekade van de Karoemelkalool af tot aan den tain der Sociëteit Ooa Genoegen te doen dempen eu rioleeran eeoe lengte vso 295 Meter Voor onderbond van atrateu en pleinen ia nitgetrokken I6I75 Het roomenen beataat te doen ernienwen lo de Zengatraat orer bve seheele lengte 2o de trottoir aan beide lyden der Crabrthatraat met ophoogiag der airaat 3o de KoiM Oroenendaal Een aom van 260 ia uitgetrokken voor vernlenwing van het uurwerk op den Vronwentoren en eene ran 1800 roor de Teraieuwing ran 76 meter aohoeiing langa een gedeelte vanbetbsaiiu in de Zwemachool Op de begrooting ataat een leening ailgetrokken van 16000 voor het geral dat de koaten ran openbare werken niet geheel nit de gewone inkomaten kannen worden geronden Onder die werken worden rooral gerekend borengeooemde reroieawing der Haaatreohtache brug en de rioleering in de Boelekade Het Prorinciaal Kerkbestuur ran Zuid Holland heeft met ingang ran 10 October e k au den heer C H ran Rb o theol dr en predikant te Oouda uithoofde ran zyne benoeming tol hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Byka unireraiteit te Groningen eerrol emeritaat rerleend Gisteren namiddag had van de dd 8chutlerjj Ihier eene prijsschieting plaats waaraan werd deelgenomen door de 10 schatter van elke kompagnie die bij de oefeningen van dit jaar de meeste bewijzen van bekwaamheid if het schieten hadden gegeven Voor elke kompagnie waren drie prijien uitgeloofd als Ie Prys ƒ 3 2e Pry s ƒ 2 3e Prys 1 die werden behaald als Ie Kompagnie Ie Pry s Schatter A Horneman 2e II II H de Jong Se I C den Edel 2e Kompugnie Ie Prijs Schutte K 8 de Jong ïe J Slop Se H Wynhof 3e Kompagnü Ie Prijs Schutter D ran der Mejjden 2e G Lakerfeld 8e A van der Draajj Naar wy vernemen is er nog een pryBohieting op handen roor het kader onderofficieren en korporaal en verdere leden der Schutterij die gedurende dit jaar aan de vrijwillige schietoefeningen hebben deelgenomen By bet tweede admiisie examen roor de ryks hoogere bnrgenoIrDol alhier hadden lieh roor de Ie klasse aangemeld twee jongent die beid zyn afgeweien Ala leerling voor enkele leaaaa is in de derde klasse toegalaten J Kuyk Aan het progynnaaiam i n de letun aangersugen met 20 leerlingen waarvan 5 in de eerate 5 in de tweede 6 in de derde eo 4 lo de rierde klaaee De Gondaoke Crioket CInb Olympia cal Zondag 12 September e k des oamiddsgi ten 1 ore een wtdetrijd honden op bel reld by de Ijasaraakade waar de gewone oefeningen plaata bebHen Deze wed atrijd ia belgeen wel rag lelf apreekt al men beoenkt dat de Club slechts eenige maanden bestaat van intiemso aard d w z er worden geen Cricketer ran buiten geinrileerd maar het is eeo uitmnnteude gelegenheid roor hh donatears om zich te orertuigen boe het staat met de rorderiogen der Clobleden Aan den wedstryd wordt toegeroegd een wedttrjjd in hot faardloopen Het feeat zal wordea opgelaiaterd door muziek ras de dd Sohnltery alhier Hij hopen 4at de donatears met hwMw dame ieder mag 2 dames medebrengen Zondag in grootea getale eene wandeling naar het Cricketreld zullen ondernemen Immer het Crickelepel neemt onder de heilzame liehaamabewegingen een eente plaata in en eene Vereeniging daaraan gewyd rerdient roorzeker de ondersteuning ran alle weldenkecden Belangstelling ran het beachaafde publiek moedigt de jongelui aan in hun streren en het is daarom dat wy hopen dat die belangstelling Zondag op ondnbbeleiooige wijie lal blijken door een talrijk bezoek aan den wedstrijd Van het rerlaogd tarief des Zondaga ran Oond naar den U ag per Ned Bhynapoorweg maakten Zondag II 666 peraonen gebraik Het Kitrkaiu te Scbeveniogen was door tusachenkomst ran de heeren C Janse en Co te s Orarenhage door Hollandsohe assuradeurs bij Arasterdambeurspolis in opbouw verzekerd Na da rollooiing deed gemelde firma eene offerte van 1 50 per mille nadat de resico s door Amsterdamsche assuradeurs in loco waren opgenomen De Directie ran het Kurhaus rond dete premie reel te hoog met het oog op de uitstekende brandreiligheidsmiddelen de goede brandkraoen enz waardoor brand bijna onmogelyk was L ünión Beige ooi de rerzekeilug tegen 76 cis per mille Feri bode Uit het detentiehnis te Leiden ontsnapten Zondag twee geraogenen die dezer dageq van Hoorn waren orergebracbt Reeds waren zy tot de spoorraila gerluoht en berond één hunner zich tot aan den hals In eene sloot toen zij door het schot ran den schildwacht die de geheele wacht in de wapens riep en rreezende door een kogel getroffen te worden banne rerdere pogingen om in rry heid te geraken lieten teken en ziob weer gerangen garen Toen degeen die zich in de aloot verborg tweemaal bad hooren aohieten gaf hjj tijn rerlangen te kennen om te capitnieeren door zyne handen bywyze ran rlag ui de hoogte te zwaaien en te roepen ichei maar ait £ D In een ingezonden stuk io de Standaard wordt medegedeeld dat op 12 Augustas jl bet rolgend telegram aan het spoorwegstatiou te Meppel werd aangeboden D Deddens half zeren Overtoom Het kwam aan tyn adres en luidde toen D ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Dedden half zeren orerleden Oerolg blerraii waK achrik ontstelteni eo droefheid Het gold loob den hoofdonderwijzer der ohr school te Haarlem mermeer die dien dag met zijn gezin ran een racantie reisje te huis zon komen De roorzilter der schoolcommissie ging met een der bloedrerwanten des heeren D per trein direct naar Meppel Zy kwamen daar s aronds circa negen uur zochten en ioformeerdeo maar zelfs op het rijksteiegroafkantoor wist niemand iets rsn heel de zaak en deze werd ieder minuut vreemder totdat eindelijk aan het spoorwegstation te Meppel het raadsel opgelost werd De betrokken personen hebben bü den Minister van waterstaat eene klacht ingediend en daarop ten antwoord bekomen dat de ambtenaar die oorzaak werd niet slechts van geldelijke schade maar ook ran groote ontatelteois daarorer zeer ernstig ooderboudeu is en met geRiboete wordt gestraft Aan het rerjoek om den aan de rerminking schaldigen ambtenaar tot rergoeding der gemaakte reiskostente verpHohten kan geen geiolg worden gegeren Het booger beroep in de zaak ran Domela Nieuwenhaia tal 16 dezer roor kat bof te s Hage behandeld worden Van den cirielen en militairen goavemeur van Atjeh en Onderhoorighedea ia onder dagteekening ran 20 dezer het folgende telegram ontrangen Twaalf Juli Gezaghebber Melaboe de Ie luitenant der infanterie I H Kroet naby de beoting aangevallen en gewond Twee daders door bereiking gearresteerd schuldig beronden on gefusilleerd Zestien Juli besobieting Segli op groote schaal rijand na een orerstelpend ruur rerjaagd met verlies ran minstens twee en zerenlig dooden wy één mindere licht gewond Adsistent resident Kamp nog niet terug ran Weatkust geen nadere berichten in zake Rigas Aan het oreraoht in het Ig D K I is bet volgende ontleend Van Atjeh melden de laatste berichten het verwonden van een luitenant by Analaboe blykbaar eene poging tot sluipmoord op dezelfde wijs als een paar jaar geleden daar op een kspiteio gepleegd twee der dadera zgn doo r de berolking gerat en dadelyk gefusilleerd Een ander bericht spreekt ran 72 dooden bij eene bende die Segli beschoot terwijl wij eenige gewonden hadden Wat men ran dit laatste feit op 17 dezer te denken heeft is niet zeker Reeds nit het begin der maand was bericht ran beschieting van Segli doch toen slechts door troepjes van 10 en 20 Hoe groot e aanvallende menigte den 17 dsn moet geweest syn om 72 dooden te krijgen kan men nagaan £ o dan moei waarschynlijk aan dit fei al is bet buitengewoon goed afgeloopen wel bijzondere beteekenis gehecht wordea Eene combinatie ran zéo groote benden zijn wy in den laatsten tijd niet gewoon In eene particuliere correspondentie wordt gemeld dat Toekoe Baid die geruimen tyd zich niet ie Kotta Badja gemeld had tegen den groeten feestdag aan bet einde der raaten den gourernesr bad lateo weten dat hij niet meer op zou komen by zou echter ran den gonrerneur de order gekregen hebben om terstond ie komen en daaraan met bijzondere snelheid roldaan hebben Dit is een raadselachtig rerhaal waaruit inlnssohen zoo het juist isr zou blyken dat de gourerneur ran Aljeb niet