Goudsche Courant, woensdag 8 september 1886

aokel op goed eitroawen atennt met Toekoa Btid naar middel beeft om bem te dwingen Van de ongelukkige geTangenen ran Toekoe Oemar boort men nieta meer De oontrolear Kamp ia nog altgd op de Weatkait maar waanobgnlgk ia Toekoe Oemar daar reeda niet meer Omtrent de Atjebera io Langkat orden de beriebten ganatiger Men boort nog wel Tan drie benden die in de nitboekeo been en weer zwerreo en dan weer bet land verlaten en terugkomen maar de berolkiug begint meer en meer bealist ziob tegen ben te keeren Hg agn aoor baar laaiige en schadelijke gaateo en op de uitlerering van Atjebera dood en levend igu eraohillende pramiëo geateld Eigenaardig i de bg zooderheid waardoor eene Atjehsoke bende tgdelgk gerestigd in eene verlaten kampong aan de rivier hare aanweiigbeid verraden heeft De naar deo mond der rivier uitgeweken bevolking tag afval van klappera roorbgdrgven welke alleen uit bare kampong afkomitig kon tgn en ia toen ds tgdelgke ingetetenen gaan overvallen met goed auccea de premie namelgk voor drie doode Atjebers Zulke medewerking der bevolking ia overal tegen inlaodecbe vijandelijke benden hoofdtaak Daarbuiten geen heil Aan de Arnb Ct wordt nader over de plannen met de telegraaf geschreven Officieel is het dat den Igniuspcoteuren de vraag is voorgelegd of te betwaar tonden ti u den dai eIgkscben diensttgd der ambtenaren van S tot 10 uur te verlengen alsmede wie er in boune afdeeliog in de termen tonden vallen om op pensioen te w orden geateld Daarbg in aanmerking genomen dat er in de eerste jaren geen toelatingsexamens meer worden uitgeschrevea en dat er in dien tgd geen jongelieden met einddiploma Hoogere fiurgerschool kunnen worden aangenomen kan men teker tijn dat er bg de Rgksteiegraaf ernstig sprake is ran inkrimping en betuiniging Slechts 3 der 9 Igniospeotenren hebben de hun voorgelegde vragen in gDOtligen tin beantwoord de overigen adviseerden allen afwgzend Verder nog dit Ter verkrijging van ambtenaren geschikt tot waarneming van kantoren waar posten telegraafdienst tgn vereeoigd wordt jaarlgks aan de postambtenaren gelegenheid gegeven om lich te bekwamen in ea examen af te leggen voor den telegraafdienst Omgekeerd worden de telegraafambtenaren in de gelegenheid gesteld om tieb den postdienst eigen te makeu en daarvoor examen af te leggen üete ambtenaren worden als te geschikt agn bevonden bestempeld met den fraai klinkende titel van gemengde ambtenaren en kregen tot voor eenige veken geleden bij de waarneming van een vereenigd post eu telegraafkantoor een gulden boven de gewone verblijfkosten voor den dabbeltn dienst die anders dcor een postcommies en een telegrafist dus door 2 beambten had moeten worden waargenomen Dit kwam dus het Rijk ten goede Die gulden extra deed het bedrag der verblijfkosten over een langen tijd genomen nogal klimmen en was aanleiding dat velen der jongere beambten krachtig genoeg om dag en naeht in t gareel te tgn het vereischte examen aflegden om als vgeméngd ambtenaar te kunnen optreden En uu men een voldotod aantal van die gemengde heeren gevormd beeft volgde kortelings de bepaling dat post en ttlegraaf na fóo nauw verwant waren dat voortaan voor de waarneming der vermengde dientteo geen vergoeding meer ton worden toegekend De internationale tentoonstelling van kunatnaaldwerken te houden door de internationale Kuustveieenlging te Amsterdam tal plaats hebben in de maanden November en December a s Direotear administrateur is de heer M E Chavannes commissarisgeneraal de heer h B Wertheim De damcaregelingscommiasie dia wij reeds vroeger vermeldden tal worden ter tijde geslaan door een raad van advies bestaande uit de heeren J R De KrujjS architect directenr der rgksschool voor knnstngverheid aldaar P J Houttagers archilekt directeur van het museum van knnstngverheid te Utrecht C B PotthumeaMeijes architect aldaar K Van Saber directeur der kunst ind school en conservator van het knat ind museum te Haarlem Behalve kunatnaaldwerken io en buiten Europa vervaardigd bg programma nader omschreven kunnen ook ingetoiiden warden ontwerpen van nanldwerk plaatwerken leermiddelen handleidingen hulpmiddelen gerestaureerde oude handwerken en in teekeoing gebrachte oude kanten en handwerken De Int KuDStvereeniging neemt lle kosten behalve de vracht voor haar rekening beUst lich tegen 10 pCt van den verkoopaprgs met den verkoop en tal na afloop der tentoonstelling een verloting organiseeren van eenige voor dat doel door de Vereeniging aan te koopen voorwerpen Het rechtmatig verlangen naar het onveriwakt behoud der Staattohool moet dringen tot het invoeren van verbeteringen legt De Werkmanêbode Vooreerst tegen de geatadige uittetting van de leervakken wil het blad den strgd gericht tien maar vooral worde het opvoedend gedeelte wat ernstiger ter hand genomen en trede de vorming van gemoed en hart de aankweeking en ontwikkeling van hét schoonheidsgevoel veel meer op den voorgrond opdat er waarachtige menschen gevormd worden Werd hieraan wat meer gedaan men tou vermindering tien van die baldadigheden der jeugd welke van ruwheid lafheid en karakterloosheid getuigen zooals ze nu herhaaldelgk voorkomen Verstand eu deukrermogen moeten ontwikkeld warden maar onmiddellgk daarnaast moet ook aan de praotitobe vorming gedacht worden Beschaving van den geest en grondig tedekundig onderwgs moeten gepaard gaan met practisohe vorming want de kinderen der werklieden moeUn de school vroegtgdig verlaten en daarom wordt het wensohelgk genoemd het onderwgs in het rekenen ook uit te strekken tot de beginselen van het boekhouden loodat de leerlingen worden geoefend ü bet gebruik der cgfert en i een zekere mate van administratieve kennis en vaardigheid verkrggen Vervolgens sluit De If mè zich san bg de reeds meermalen gehoorde proteaten tegen de spraakkunstmanie met haar onmogelijke benamingen Die onthoudt het kind toch niet Wat het leeren moet is hoe men de woorden spelt het moet de woorden en uitdrukkingen goed leeren verstaan en ia telf leeren gebruiken bg het spreken en sohrgren Het leesboek pare daartoe schoonheid aan nut en zij vooral van goeden stgl Ten slotte geeft De Wmi nog eenige opmerkingen ten beste over den gestelden eisch de gelegenheid tot een geheel wetenschappelgke opleiding Waarom vraagt men tou een werkmanskiod geen hooger standpunt mogen innemen Dat wordt niet betwist zegt de n maar bovendien lesrt de lerensge fchiedenia van vele groote mannen dat tg veelal niet alleen uit deu bescheidensten kring t n voortgekomen maar ook dat in verreweg de meeste gevallen de weg om hoager te stijgen hun bereid werd door Ie aanzieaigken de rgken telf Het blad neemt daarbij aan dat de kans op toodanigen steun in onze dagen nog veel grootrr is dan weleer Maar hier is slechts sprake van een buitengewoon kind wat iets geheel anders beteekent dan dit voorrecht als regel te stellen Indien kinderen van gewone ontwikkeling cegt De Wmh aldus trachtten op te klimmen sou dit enkel de onnatuurlijkste verhoudingen in t leren roepen terwgl het lot dat hun wachtte alles behalve benijdenswaardig zou zijn Kr tou een beirleger toch nu reeds zoo groot van middelmatigheden uit ontstaan die elkaar overal io den weg liepen terwyi het grootste deel zelfs geen brood vond dan zouden die hoofden en handen ongeschikt bevonden worden om door handenarbeid bet brood te verdienen en de ellende ware grenzeloos Een bekend Engelich natuuronderzoeker August Carter deelt in het Tijdschrift Nature de resultaten mede van tg o naaporingen tot oplossing der vraag Treedt bij visschen die geruimen tijd in wakenden toestand hebben doorgebracht slaperigheid en werkelijke slaap in Na langdurige waarnemingen heeft hij bij verscheidene zoetwaterviascheo ontdekt dat sporen van slaperigheid by hen zijn waar te nemen die veelal leidt tot inslapen Tot die soorten bebooren ruiscbvoorn blei grondeliog karper teelt ondec de teevischsoorlsn in aquaria aanwctig heeft hij die zelfde verschijnselen waargenomen bg alle platvisscheo als tong schol bot bg teebaart zeepaling ene Daarentegen heeft hg bü snoek en goudvisschen wel waargenomen dat tij tijdelijk gedurende korter of langer vurwijl rust nemen maar van slaperigheid en van in slaap vallen is door hem nimmer een spoor outdekt Tevens hebben de gedane waarnemingen hem geleend dat deze afwisseling van waken en slapen zich niet regelt naar dag en nacht maar in verband ataat iBet den meteorologischao toestand van den dampkring de mate van electriciteit daarin aanwezig en zoo meer Het volgende staaltje van kippenmoed schrgft men uit Yerseke Terwgl deze week e n kip met haar kuikens op een erf in deze gemeente rondwandelde kreeg een tamelijk groote zwarte hond het io den tin op dat erf een betoek af te leggen waarschijnlijk minder met de bedoeling om de kippcnfamilie te molesteeren dan om een onderzoek naar mogelijke kIniQet of andere bnitenkantjea in te stellen Doch de kip scheen dat niet zoo op te vatten en toen nu de hond heel familiaar de kuikens wat al te nabij kwam begon de moeder gevaar voor haar kroost te vreezen en vloog haar gewone beichroomdbeid afleggende met moed bij herhaling op den vreemden indringer aan en liet niet van hem af v6or tg hem tot ongeveer SO M buiten het erf uitgeleide bad gedaan Wie den rede wil bewaren wspene zich tot de tanden t Ia een zeer oude spreuk waarop thaoe echter eene gegronde aanmerking mag worden gemaakt voor onten tjjd ia de toepauing daarvan wat daar Niet lang gelrdeo verslonden de geduchte zware vuurmonden en de gepantserde oorlogsbodemt onder welk laatstgenoemd wapeutaig er worden gevonden die 2 a 4 millioen gulden per stnk hebben gekost t grootste deel der oorlogtbudnetten Maar hoeveel millioeoen langs dien weg ook verbruikt tijn dit alles wordt thans in de schaduw gesteld door de vele millioeneo vereiscbt om te voorzien in een nieuwe oorlog behoefte het bezit van een verbeterd handvuurwapen beantwoordende aan de nieuwe eischen van den tegenwoordigen tgd Om hieraan te voldoen is het aantal millioenen gevorderd tot het bouwen eener gansche vloot van gepantserde bodems een kleinigheid Frankrijk en Duitsohland zg n thans druk aan t werk om ziob te voorzien van een verbeterd handvaorwapen een geweer namelijk dat veel moorddadiger is dan t geen bg de verschillende legers in gebruik is Het hierbedoelde vuurwapen is het magazijn of repetitiegeweer De Noord Amerikanen hebben bet nitgevonden en in gebruik genomen tijdens den burgeroorlog De eerste Slaat hier in Europa die het bandvuurwapen heeft ingevoerd is Zwitserland geweest Sedert dien tgd zgn vele jaren voorbij g gaan en nu eensklaps ontstaat tusschen twee der grootste Staten van ons werelddeel een wedloop vit bet eerst voor leger en reaerre het repetitie geweer door zijn technici verbeterd in voorraad tal hebben Kostte dergelgke poging niet zoovele millioenen aan de scbatkist men zon er vrede meé hebben maar de Fransche regeeriog zal er 340 millioen fr aan ten koste moeten leggen vóór ze gereed zijn en dat komt ten laste der natie Dqitschland ui er waarschijnlijk wel evenveel aan beateden toodat het verbeteren het moorddadiger maken der bekende Mausergeweren in Dultschland en een dergiiyke be werking van het bette Fransohe odel geweer op zoowat 700 millioen franken zal komen te staan Was hiermee de taak voor goed uit zoodat man voor zooveel millioenen achats zich bad gesteld in t bezit aan het denkbaarat besla vuurwapen waaraan nieta meer te verbeteren valt maar deze waarborg kan niet worden verkregen De mogelijkheid beataat dat binnen eeer korten tijd eeu of andere technicus met een nieuw en veel krachtiger vuurwapen voor den dag komt t welk hel verbeterde repetitiegeweer in de schaduw stelt Dan begint hetzelfde spel opnieuw en de vroeger besleede 700 millioen zijn verloren geld t Qeen zoo volstrekt ooodig is voor Duitschland en Frankrijk zullen Oostenrijk Rusland Italië eo Engeland vermoedelijk niet als onmisbaar beschouwen om vao Spanje Portugal en België ons vaderland Denemarken Zweden en Nsorwegen benevens de zoo strijdlustige grootere en kleinere vorsten aan den zuidoosihoek van Earopa niet te gewagein Indien de helft dier millioenea werd aangewend tot onbearing der nijverheid nadat een op hechte vrij zinnige grondslagen geveatigde vredelievende staatkunde ware gevestigd hoe spoedig zou de alle Staten ter wereld aitmergelende crisis plaats naken voor een levendig handelsverkeer tusschen de natiën der anrde ïwee wetenschappelijke mannen de heeren Marcel de Pnydt en Maxmillian Lobest gevestigd te Luik htbbeo dezer dagen de bekende grot Biohes auxBoches op eenige kilometer afstaods van Namen nauwkeurig ondertoobt Bedekt nder allerlei afval hebbeo zg aldaar een zeer merkwaardige ontdekking gedaan voor de kennis der geschiedenis vao bet menscheiyk geslacht Zy hebben er twee menschelgke schedels gevonden die volkomen overeen kome n met den schedel aangetroffen in het Neacderdal bij Elberleld Evenals het geval is bij laatstganoemden r o beroemden schedel springt bet voorhoofd ter oiygle van de wenkbrauw bogen buitengewoon ver voorwaarts terwijl het lage in aohnine richting opwaarts loopende voorhoofd aan bet geheel een recht dierlijk karakter geeft t welk groote overeenkomst heeft met den sohedelvorm van een aap De mensohelijke schedel gevonden in het Neanderdal hebben de anthropologen algemeen beschouwd als de schedel van een krankzinnige Het aantreffen der beide genoemde schedels schijnt te bewijzen dat de schedel uit het Neanderdal afkomstig geen uitzondering vormt maar tot len regel behoort Men veronderatelt dat deze sohedels afkomstig tijn van het menscbenrts dat voor zoo verre thans bekend de eerste menschelijke oeverbewoners hebben uitgemaakt van de Sambre Bij deze belangrijke ontdekking ia het niet gebleven Ter plaatse waar de holbewoners ban vaut hadd en gestookt vond men bij het wegruimen de overblijfteleu drie duidelijk van elkander ta oiiderscheiden lagen De bovenste laag bevatte duizenden exemplareD van slaenen silex voorwerpen welke door hunne fraaie bewerking en betrekkeiykerwijze sierlijke ormen getuigden dat de vervaardigers dier voorwerpen reeds een zekeren trap van ontwikkeling hadden bereikt men trof er voorwerpen aan van jaspis en agaat zooals in België niet voorkomen rood geverfde oorringen halaaieraden in den vorm van banden versierd met kralen voorwerpen van ivoor en zoo meer De drie lagen beenderen en anderen afval in den haard ontdekt waren teer gemakkelijk uit elkander te herkennen De bewerking der aangetroffen voorwerpen verachilde veel van elkander en naar gelang men dieper daalde nam de ruwheid der vervaardigers toe De VouUcht Zeitung vestigt teer in t bijzonder de aandacht op deze merkwaardige entdekkiag Pobliciteit bg examena noemt de heer J Schmal in Het Setoolètad een marteling voor de candidaten voor een onderwgzersakte Het publiek ia daarbij de kwelgeest van den examinandus Men stelle zich een jongmensoh van achttien jaren voor die zich op ééa dag in verschillende vakken moet verplaatsen die menigmaal door overmaat van inspanning in de laatste dagen en door de spanning van deu dag niet normaal is en voor wien eene eerste behoefte is rust en eene zoo weinig mogelijk woelige omgeving Het publiek mbnstert den candidaat van top tot teen De examinator zal hem niet afschrikken maar kort achter hem ataat de balie en zoodra hg plaats neemt hoort hij stoelen verschikken en voetstappen in de richting naar zijne plaata Eenige jonge meiajee van zijn leeftijd of wat jonger zgn bggeschoven om de wgsbeid te booren die uit zijn mond zal spieken om te taxeeren of niet in dat vak al of niet kans van slagen heeft Of wel er bestaat eene reeks kweekelingen achter de balie jongens jonger dan hg op de normaallea zgne trilden want te zitten in eene lagere klasse maar mogelijk in kennis zijne meerderen en die zullen daar met aandacht staan luiateren naar hetgeen gg op de aan hem gedane vragen antwoordt en later zijne fouten breed uitmeten en onder elkander bespreken zg die daar rustig staan zonder eenig gevoel van het gewicht vsn het oogenblik tegenover hem den onrustige wiens hart steeds sneller klopt door de gespannen verwachting waarin by verkeert met het oog op den straks te vernemen uitslag Stel a na zulk eeu joogmeDtoh voor van eene afgelegen plaats die mogelgk telden of nooit eene groote stad nog minder het exanenlokaal heeft gezien en zoudt ge dan durven beweren dat de achttienjarige lich vertoont loonls hg is Die dtarbg eenige ondervinding geeft opgedaan weet wel beter Het is nog zoo lang niet geleden dat een jongmensch een zeer goed rekenaar bg het rekenen uit het hoofd de grootste bokken maakte nadat bg bg de eerste vergissing uit den mond van een 16 i 16 jarige bet zoo nederdmkkende ie had moeten booren Van dat oogenblik was het naar hg later zelf verhaalde alsof zgn denken stil stond Achter bem stonden dan ook toen niet minder dan 26 kweekelingen waaronder zelfs adspiranteo I Sedert eenigen tiJd wordt voor de akte ala onderwgzer in Zuid Holland Zaterdags niet meer geëxamineerd Voor vele oaudidaten was anders de Zaterdagnamiddag eene rechte plaag Alle kweekelingen die dan niet op de oormaallessen moesten zgn waren in het examen lokaal te vinden In vier of meer rgea drongen te achter elkander op om toch maar te booren wat er gevraagd en geantwoord werd Het is zelfs eene gebeurd dat de candidaat de balie met het publiek wgen deo rug kreeg doordat de ijzeren kram die de balie moeat legenhoaden de drukking niet kon weerstaan Bg de examena voor hoofdakta ia het wel zoo onmatig niet maar tooh ia ook daar vaak nog veel te veel geloop én ook daar is menigeen niet op zijn gemak door de tegeowoordigheid van de toeschouwers Bg de examens der vrouweiyke candidaten wordt tot groot genoegen der dames zelve geen paUiek toegelaten De heer Schmal ia voorstander van openbaarheid der examens Waar zg echter voor da examinandi zoovele onaaDgecaamheden ten gevolge heeft zou eenige beperking hoogst wenscfaelgk zgn Het meest wensobelgk zouden den scbrgrej de volgande bepalingen voorkomen Io By bet examen voor de akte van onderwgzer worden alleen numnelyke personen boven de 17 jaar toegelaten dezelfde ersonen niet meer dan ééa dag in de week 2o Bg het examen voor de akte van onderwijieret worden alleen vrouuelylu personen boven da 17 jaar toegelaten deielfde persoon niet meer dan ééa dag in de week 8 Bil het examen voor de hoofdakte ala boven maar niet vóór den leeftijd van 20 jaar Vooraf kon dan worden bekend gemaakt wanneer monnelgke en wannntr vrouwelgke candidaten geëxamineerd worden Keurig gedrukt en versierd met een paar teer fraaie teekeoingen van den hr Roehnsten is bg de uitgevers W F van Siookam It Zoon te s H e het eerste nommer Terscheoen van de Saaguke Omtrekken van Damas In een naschrift spreekt by over deo brand te Scbeveningen Dit naschrift laten wg hier volgen Eene tware ramp heeft Scheveningen en dus ook de goede stad t G raven hage getroffen Het nieuwe Badhuis de trota van onte zeeplaats is tot op den grond afgebrand De dagbladen vermelden tairgke bgzonderbeden waarvoor het hier de plaata niet is Indien men me trouwens als reporter mocht beschouwen zoude ik Woensdag laatstleden al zeer slecht mgn plicht hebben vervuld want ik heb van den brand niets gezien dan de tware rookwolk die boog aan den blauwen hemel van de zeezgde naar s Orarenhage trok van rouw en jammer bezwangerd De bestormming van alle denkbare vervoermiddelen door duizenden die vernamen hadden dat daar ginder ieta aan de hand was hetwelk zonder hen niet mocht gebeuren eu er dan ook soamigen zelfs met ware kermisgezichten vroolijk op tos gingen had me tegen de borst geatnit Daar ik geen nut kon doen op de plaata dea onheils lustte het me weinig da gapende menigte te vermeerderen met nog één gaper Maar mgn gemoed waa wel bg de kloeke mannen wien in de eerste plaats de harde slag trof Door vriendschapsbanden aan enkelen der oprichters verbonden had ik de moedergedaobte V idee mire langzaam zien kiemen in het brein der ondernemers Daar op het mulle strand had ik menig uur met klimmende belangstelling geluisterd naar die grootsche plannen die telkena breeder verhoudingen aannamen en ategen en stegen ala de vloed aan onze voeten En toen wat hel mg later gegund die mannen gade te slaan in bun zwoegen en werken en de som te bepalen ran de geestkracht en de taaie volharding en den rusteloozen gver aan dat werk besteed Ik had ze zien worstelen gelgk de diplomaten worstelen met eene glimlach op de lippen en eene rooa in het knoopsgat tegen de stomme tegenkanting la nvrie appoeitim van de zgde der gemomiefieerden io deze stad Want in ons dierbaar s Graveohage bestaan nog altgd mensahen die schimpen en schelden wanneer een enkele maal iets tot staiid wordt gebracht dat niet beneden bet gewone peil slaat Een fraai clubgebonw met verhoogde contributie een goed restaurant met Pargsohe keulÉen en Fargsoh tarief een casino dat in geheel Europa genoemd mag warden het zga evenvele gruwelen in hua oogen Droogstoppels kurken hsrteo egoïsten te midden van bet Haagsche moavement klagen g steen en been dat bun oude badhuis hetwelk uit hunne belaslingpenniogen zon zyn bekostigd eo waar zg tich dan ook konden verlustigen zonder een stuiver te betalen faun is ontnomen door eene half vreemde maalschappg I Met die versteenden ga ik niet mede Naar mijne meening moet het ariatooratitob s Gravenhage juist alle krachten inspannen om aan de spits te staan van Holland s roemrgke steden De hofstad isrgk genoeg om hare glorie te betalen rijk genoeg aan geld en smaak Daarom heb ik gedurende deze laatste jaren met steeds warmer deelneming de pogingen gevolgd van de manhen die aan Scheveningen te midden barer vreemde zusteren de plaats wilden verzekeren welke dal lieleiyk oord zoo volkomen toekomt Geboren Hollandera of Hollanders door de daad stonden zg daar trouw op hun post en gaven zich geen uur rust totdst het trotsche Badhuis geheel was opgetrokken En nu eindelgk na jaren strgds was het oogenblik der zege daar De commissarisTergadering werd op Dinsdag gehouden eu de directeur mocht de goede tgding medebrengen dat aller volhardende pogingen met goed gevolg waren bekroond eu de toekomst van de schoone inrichting schillerend koude heelen De vergadering ging in de beste stemming uiteen elk lid met eeu plan in het hoofd tot uitbreiding eo verfraaiing Eén telfs bracht het zgne ala Trochu naar zijn notaris Den TolgendeB morgen viel eeu spirituslampje om in eene kinderkamer eu brandde het geheele gebouw af En dat geschiedde onder de oogen vun den man zonder wien een half jaar geleden geen steen op eeu steen was gelegd geen deur was in het scharnier gezet geen nagel in den wand geslagen En na weinige uren staat bij daar naaat een gloeienden puinhoop I Hoe licht nu ook de aardsche zaken mogen gesteld worden ik stond verbysterd by de gedachte aan al het leed dat in zoodanige ure een menschejlgemoed doorvlgmeu kan wanneer de vrucht v i jaren arbeids als een nietig vuurboutje verbrandt eu de catastrophe neerploft op het oogenblik waarop de OTetwinniCg reeds wenkte Daarom waa het me eene behoefte mgne deelneming peiaoonlijk te gaan betuigen aan ben die het zwaarst getroffen waren en de handen te drukken ran de arme werkers welke om hun loon waren gebracht Ik vond ze diep bedroefd maar nogmaals vol moed De architect van het geboaw was reedt aanwezig en de directeur verzekerde mij dat het Knrhaus ons het volgend jaar weer ontvangen zoude Voor zooveel wilskracht bg zoo maunelg k gedragen leed voelde ik eerbied in me ontwaken En ik koesterde den stillen wensch dat de zware ramp althans dit gevolg zon hebben in de gemoederen der Hagenaars dat ze ditmaal allen tonder onderscheid de pogingen zouden ODderstenoen om aan den stad hncner inwoning een gebouw op het Bcheveningsche strand weder te geven hetwelk dier hoCitad waardig zoude zijn De burgemeester zal gewis voorgaan eu daarbg steun vinden bg de gemeenteraad Dan volge ook de geheele burgerg het goede voorbeeld eo legge de laatste grieven ter zyde opdat het nieuwe Badhnia onder algemeene sympathie schooner dan ooit als een Fhenix uit zgne aasche verrgte Dat hebben de kloeke mannen verdiend die reeds nu weer de hand aan het werk hebben geslagen Audaeei fortuna Jufat Baiteniaodsch Overzicbt De verwachting dat Alexander van Balgarge afstand ton doen van den troon is rervald De vorst wijkt voor het machtige Rusland en gelgk het Jourdal dei Débttti betoogt beeft dit besluit niets vernederende daar Duitschland Oostenrijk tich niet om hem bekommeren en Engeland hem slechts een tedelgken steun kan schenken De Tempt beschouwt Alexander ala het slachtoffer vad de samemkomst te Gastein want volgens het Pargsohe blad is daar blgkbaar besloten om het Turksche rijk tnstcben Oosteorgk en Roeland te erdeelen Reeds voor het bekend waa wat Alexander van Bulgarije tou doen na de ctaar den hem aangeboden vrede op zoo ruwe wijze heeft geweigerd beschouwde de openbare meeninS te Berlijn de stelling van den rorst als onhoudbaar en dezelfde opvatting biykt ook uit de Pargscbe bladen De Répvhhque Franfaise acht het zelfa een uitgemaakte zaak dat het buis Battenberg heeft opgehouden te regecren in Bulgarge Volgens dit opportunistische blad is Frankrijkt staatkunde nu aangewezen de republiek moet zich by Busland aanslaiten en m t hulp der Bussen Engelands invloed in de Middellandsche zee n het oosten bestrijden Inmiddels is voret Alevander te Sofia aangekomen Bgzonderheden betreffende de ontvangst hem daar ten deel gevallen warden nog niet medegedeeld maar wel wordt gemeld dat de oproerige soldaten te Pernik zich op ongenade aan den aan den vorst hebbeo overgeleverd Wat betreft de invrgheidslelling der samenzweerders dit geschiedde teneinde Buslaod s tusschenkomst te rermgdeu Volgens de verklaring van den minister Stambninff bestond er alleen gevaar voor burgeroorlog wanneer de vorst streng optrad legende party van Zankoff doch dit gevaar was nn door Alrxandera goedertierendheid geweken In het Eogelscbe Lagerhuis is eindelijk het debat over het adres van antwoord op de troonrede afgeloopen De amendementen der Ieren zgn verworpen en hel adres werd ten alotte goedgekeurd doch in zoover bereikten de nationalisten hun doel dat zy de discussies veertien dagen wisten Ie rekken Aan de orde komen nu de begroetingen Ten einde te voorkomen dat ook daarbg dezelfde tactiek worde toegepast wist lord Randolph Churchill een I6n voorstel te doen aannemen waarbg aan de financieele voordrachten ateeds de voorkeur wordt verleend Een dergelgke maatregel was niet overbodig want de leroa tgn van plan om ook de behandeling der fioancieele voarstellen tooveel mogelgk te vertragen De heer Fornell heeft het voornemen om in het Engelsohe Parlement weer een voorstel in te dienen betreffende de landf naestie in Ierland Men verzekert echter dat hg daarbg te rade gaat met de liberalen en geen voorstel tal doen waarmede de leiders der libeteitSomerule partg tich niet kunnen vereenigen INGSZONDEN Wat zal hij er ineê doen Onwillekeurig komt dete vraag aan het hoofd van Bniwer s beroemd werk ons op de lippen wanneer wg denken aan het ruime gebouw over den eigendom waarvan geprocedeerd werd en dat werd uitgemaakt te behooren tot de gemeente Gouda Deze ieeft het nu en aan den gemeenteraad de beslissing wat daarmede aan te vangen Wat tal hg er meé doen F 0