Goudsche Courant, woensdag 8 september 1886

1886 VrUdag 10 September N 3441 GOÜDSCHE COURANT o Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aizonderlflke Nonuners VIJF CENTEN kan gescbieden tot éés uur des namiddags van den dag der nitgave listisohe leer en daarop is h j trateoh Omdat de dat mu den boereuarbeider overal elders in Neder Een drietal raadsleden heeft oor zich dié rraag in deien tin beantwoord dat daar een boterhal lou komen Sympathie ondervond dit plan weinig integendeel tal tan ingeietenen gaven den raad te kennen dat j het voorstel boogelyk afkeurden en inderdaad het ia vrg gewaagd een deel der markt van de Markt te verwijderen Dooh bovendien wg aitten niet tóó in ons geld en mngen niet in die mate den grooten m neer spelen dat Jwy een too flinke ruimte op ten dei beste standen bestemmen voor een aak die haar aleohts gedurende enkele uren van de week in beslag neemt De voorstellers leggen wel dat de ruimte mmciien ook voor andere doeleinden ton kunnen worden ingerloht maar dat is een uitdrukking óó vaag dat tg baar veilig binnes hadden kunnen houden D t weet iedereen Hun oplossing van de quaestie verdient dus dien naam niet geheel en dna blgft de vraag aan de orde Wal tal men er meê doen f Het komt mg voor dat in bedoeld gebouw een teer nuttige inrichting tot stand lou kunneu worden gebracht die in meer dan ééo opzicht kan strekken tot bevordering van het algemeen welzijn Ik voor mg tos gaarne tien dat daar werd gesticht een VOLKS LEESZAAL Het is toch een feit dat vele jongelui uit den burgerstand die goed onderwgs genoten en flink daarvan profileerden later de noodige middelen missen om te voldoen aan hun behoefte aan lectuur Bg gebrek aan lectuur worden de vrge aren besteed aan taken en uitspanningen die minder veredelend werken Wat moet een jongmensoh doeu in tgn vrgeu igd als hg geen goede boeken heeft Uit verveling slentert hg langs de straat komt van daar allicht in het kofliehuii tereeht en gewent tioh aan vermaken die op den duur veel geld kosten en hem langzamerhand ongeschikt maken voor telfontwikkeling eu voortgang op den weg van beeohaviug waartoe hg op school de eerste slappen deed Het is waar er tijn leesbibliotheken doch welke lectuur bieden die aan Enkele goede boeken maar verder veel prul lïtersjuur of opgeschroefde romantische verhalen of tinnelgk gekleurde beschrijvingen die de ontedelgkheid regelrecht in de hand werken Het is mg niet ééns maar teker wel tienmaal voorgekomen dat jongelui uit den burgerstand mg boeken vroegen Natuurlgk voldeed ik daaraan voor zoover mgn kleine bibliotheek dat toestond maar dergelgke bron is spoedig uitgeput Be bibliotheek van het Nut werkt zeker goed en daarin tgn vele goede boeken maar die zgn voornamtlijk gekoten met het oog op een minder ontwikkeld publiek dan dat ik hier op t oog heb Het js een feit dat er vele kantoorbedienden en jeugdige werklieden zgn die goed ontwikkeld en flink onderwezen zgn en voor hen ton een volksleeszaal een weldaad zgn Daar touden ter leting moeten liggen eenige couranten eenige populaire tgdschriften en verder een verzameling van boeken zoowel van novellistischen als van populair wetenschappelgken aard De zaal moet eenvoudig maar keurig net ingericht worden en een goed glas bier of geurig kop koffie volstrekt geen sterke drank moet daar verkrijgbaar zgn Van den stelregel uitgaande dat wat men kosteloos ontvangt minder op prijs gestelil wordt tou er door de gebruikers een kleine contributie moeten warden betaald b v ƒ 2 per jaar en op die wgze zou een dergelijke inrichting veel goed doen van veel verkeerds terughouden en wellicht nog meer nut uitwerken dan een volksgaarkeuken waarvan in deze gemeente weinig gebruik tal gemaakt warden Moet een volksleeszaal weuschelijk worden geacht dan komt een tweede vraag is totstandkoming daarvan mogelijk Of moet de zaak onuitvoerbaar worden geacht Het komt scbrgver detes voor dat de zaak alleszins mogelgk is De stad tou het vroegere kerkgebouw op de Oosthaven kunnen afstaan en dan tonden welwillend gelinde particulieren tioh moeten vereenigen geldeigke bgdragen verleenen een commissie van beheer benoemen ent ent Als het denkbeeld in hoofdzaak sympathie heeft dan tullen de bgtaken spoedig geregeld tgn Het is meermalen in de siad gebleken dat er reien tgn die wat geld over hebben voor een goede taak Ook voor deie tal het gevonden worden Mochten er bezwaren bestaan tegen de zaak dat men ze oppere mocht men haar levensvatbaar achten dat men tg n sympathie uite I Het is thans een bij uitstek geschikt oogenblik daar het gebouw er als t ware voor is aangewezen Om het niet enkel bg woorden te laten maar om te tonnen dat het mg ernst is mede te werken voor too veel in mgn vermogen is zoo machtig ik de redactie der Ooudnie Courant bij deze om zoodra er een Commissie is gevormd voor bedoelde zaak haar mgn naam te noemen met bgroeging dat zg onmiddfligk bg mij beschikken kan over de som van hmitri g lie I Een burger van Gouda Burgerlijke Stand GKBORKN 8 Sept Jan Johsones HermsBQS oodrn A de Raao sd W de Br ija 4 Marioai Cornelii JohsDoes en Cornells oadera R GravfDsIga eo L Fifgeo OVERLEDEN 4 Sept l K de Roou 4 m S T Burger 4 j R deo Hug 34 j U m Stolwijk GEeOREN Aiie oaden J Aeker en W van Erk WiUetnijotje oudera D Burger eo L van Egk OtERLEDEN P Verkaik 4 m Haastreoht OtERI EDENi i F Kroiabeer 7 j ONDERTROUWD k de Rgk en C de Zeen Vlist GEHUWD A lan Tnet eo M de Borat ADVERTENTIËN Berallen van een Zoon J H BECKING OlKKZWAGER Amiivm 2 Sept 1886 Dank aan allen die ons bg de geboortevan onzen Zoon blgken van belangstelling gaven C J C HOOGENDIJKM HOOGENÜIJKGouda 6 Sep 1886 Dibezwaoeb Wordt gevraagd eene flinke niet beneden de 16 jaren Adres aan het Bureau dezer Courant AMBESTEDHTG Op den 17 SEPTEMBEE a s zal het bouwen van een WOONHUIS met STALLING en aanhooren te Zevenhuizen worden AANBESTEED Het bestek en de teekening liggen van af den 8 September ter inzage bg van deb BEN te Zevenhuüen Aanwijzing op Maandag den 13 September des voormiddags ten 11 j uur Inlichtingen te bekomen bg den CivielIngenienr Architect den Heer H PAUL te Zevenhuüen fE KOOP of TE HÜUE aangeboden een desverkiezende met PAKHUIS te bevragen bg D VAN DEB LAAR Dz Korte Tiendeweg i i i s RW e Hermetische gesloten miAAKFLACOirS Inhoud Prgs 2 Liter 37 per stuk l A 32 1 27 Vi 25 V 20 Verder alle soorten OBOENTEIÜ en FRUIIEN voor den INMAAK J GERRëTSE1 Nieuwe DASSEN en HANDSCHOENEN A VAN OS Az Kleiweg E 73 Snelpersdruk van A Bbikkkan te Ootida GOÜDSCHE CRICRET CLÜB Beschermheer Dr H US8EL dk SCHEPPER HUISHOUDELIJKE WEDSTRIJD opgelnisterd door de Muziek derdd Schntterg op ZONDAG 12 SEPTEMBER 1886 te één ure aan de Lazaruskade alhier Donateurs en Kunstlievende Leden hebben op vertoon van hun diploma vrgen toegang met twee Dames Namens het Bestuur A JONKER OPRUIMING van de voorhandeue UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij A BRINKMAN Lange Tiendeweg te Gouda G een grïjs Haar meer De nieuwe LONDON ia de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgn n Maakt het baar glansrgk en zacht en verft oiet Prgs SSeentfet flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F üz 122 Hoogstraat 123 eolTer Drinkwater is een eerste levensbehoefte MAIGNEN S FILTERS Il Eere Diploma s 7 Gouden en 8 Zilveren Medailles Deae Filters overtreflisn aUo andero loorten door hunne kraohtige werking en eenvoadige s mensteUiriK £ ea ieder is instaat ee te reinigen en van nieuwe filtreeratof te vooralen met sieclitii weinig moeite en bijna geen kosten GaiUuHtreerde FroBpeotuiien attesten van Nederl Soheikundigen Apothekeri en Doctoren gratis op aanvraag verkrijgaar bü den Hoofd Agent JACOB O WOIiTX BSlliK Beguliersdv itr 78 Amsterdam ÜPWeKKCNO ERSTERKEWD KO WTS t WlRIJVE a cn by C van Berckel te Gouda IVIl I ü I AALbuekzucht croote zwakteI la flesHohen i 1 90 en f 1 00 TAMARINDE BOIVBONS aBDbevolen tegen verStOppiQg en durmeda io verband staande ougeateldheden DE TAHARINÜEBONBONS aoKRAEPBLIEN HOLM zgn een luiver plantaardig taohtwerkend apijgrerteriug en eetlnat niet itoreud Furgatlef in coufiluurform aaogenaamfriich van amaak en zeker werkend In dooienvan 90 en 50 CentS CIGARETTEBf te en ASTHMA de inademing ran den rook deier Cigaretten geeftden lijder aan Asthma leritond rerlicbting IoEtui van 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzaohlend middel b j HOBSt en Verkoudheid In fiesobjes ü 20 oe ts KRAEPELIEN HOLM jipotheker Ie Zeitt Depot voor Oovda bg den heer A H TEEPü Apotheker voorheen C THI M De nitgave dezer Conraat geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geacMedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 60 De inzending ran advertentidn BINNENLAND GOUDA 9 September 1S86 Den heer D Körlng alhier is op de tentoonstelling der Hollandsche Maatschappg van Landbon te Gorinchem een bestuursprgs toegekend voor eene vertameliBg ladelmakersiverk voor den landbouirer veehouder geschikt n de zitting der Rotlerdamsohe Arr Becbtbaok van Dinsdag stond terecht M de V vrinkeller te Oonda beklaagd van openbare dronkenschap 2e herhaling Eisch 7 digeo hechtenis Naar wy vernemen zal het nieuwe Poet en Telegtaafkantoor te Waddlnxveen op 1 October a s geopend worden Van wege het Nederlandsche Kolfboud zal in de Kolfsooieteit Beohldoor te Alkmaar teu hniie van den hoer T Harp mi uttiosala koUivedstr d worden gehouden op den 20 en 21 draer mund Nadat s Maandags morgens te t uur door den Vooreitter van het Boud de deelnemers veltwelkomd en de wedstrijd geopend tal tyo ui men den umiddag besteden aan de besichtiging van het stadsmuseum bet waaggebon en het Victoriepark tioh daarna aan eenen feestmaalijjd vereenigen en des avonds te 7 unr den wedstrijd voortzetten Dinsdag van 9 tot 4 unr hervatting en beëindiging van den wedstrgd Te 2 uur des namiddags wordt den leden van het hoofd bestnur door de vereeniging Rechtdoar een rgtoer naar Bergen aangeboden waarbg heeren leden zich met hunne rijtuigen knnnen aansluiten Des avonds te les uur van dienselfden dag lullen de prqten tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 200 aan de winners worden uitgereikt in het lokaal Harmonie waar na afloop daarvan het aan heeren kolvers aantebieden feest wordt voortgezet bestaande in een concert door het stedelgk muziekkorps onder leiding van den heer J M Oito afgewisseld door komiekzang en een bal dat de feeatelgkheden tal besluiten Deelnemers aan den wedstrgd en aan het diner kunneu tich tot en met 17 September aanmelden bg den Secretaris der Kolfvereeniging Bechtdoor den heer C Sloovea te Altmsar De Kolfclnb Gouda behoort ook tot dien bond Tot afgevaardigden zgn de heeren H Jager en J C IJsselttijo benoemd De Amerikaansche spoorwegbons die bestemd tg n om onte kaartjes te vervangen en op soortgelijke wgie als de posltrgels in vellen van 60 100 en meer stuks verkocht worden hebben ook in de oude wereld ingang gevonden De Italiaansohe epoorwegmaatschappgen toch hebben zich vereenigd tot de uitgifte van abonnementsboekjes met bons voor 50ü 1000 1500 2000 en 26000 kilometer Het rabat bedraagt ten opzichte der gewone kaartjes bg 600 kilometer 10 bg 1000 kilometer 15 bg 1600 kilometer 20 pot Gaat men op reis dan wordt het aantal kilometers dat men wenscht af te leggen op een getal deelbaar door vgf afgerond voor elk vgftal kilometers wordt er één bon uit het abonnemensboekje genomen Naar men verneemt bestaat in Oostenrgk eveneens plan tot invoering dezer spoorwegbons voor het geval dat tg in Italië goed voldoen Voor het Oereobtshof te Aiqsterdam werd Dinsdag behandeld de taak van Balderok besoholdigd van in den naeht van 29 op 30 Juni s n het Paleis van Justitie aldalr aangeplakt te hebben een oranjekleurig biljet waarop tot omverwerping van het Kosingsohap aangezet en de persoon des Konings grof beleedigd werd ZmmIs bekend ia werd de beschuldigde op heeterdaad betrapt en gevat In de instructie en ook thans voor de rechters erkende h j het feit der aanplakking wat door vier getuigen waaronder twee ryksreldwachters werd geconstateerd In tgn kort dooh bondig requisitoir weea advo oaatgeneraal Jolles op het verregaande brutale feit der aanplakking aan het jiuitie gebonw evenals op het misdadige om de bestjlande orde omver te te willen rukken en daartoe aan te sporen alsmede en in de tweede plaat op het zwaar strafbare feit van den persoon des Konings beleedigd en gehoond te hebben Wriit dat dr onbekende scbrgver waarvoor de aanplakker van het biljet boeten moet bedoelde dec Koning van de troon te stoeten eu bedoelde Zgne Majesteit opzettetgk zwaar te beleedigen dat was meende spreker boven allen twgfel verheven met verwgting naar verschillende artikelen van het Strafwetbmk eischte hg gevangenisstraf van drie jaren Mr Clausing ambtshalve als verdediger optredend weet op het gunstig verleden van beklaagde waarvan hg attesten overlegde De jeugdige rechtsgeleerde verkondigde de theorie dat justitie en politie strafbare feilen moeten trachten voor te komen Men wist dat er aangeplakt werd men tag dat Belderok van plan was om aan te plakken men had dit moeten voorkomen dooh hem niet moeten vatten nadat de misdaad onder het oog der politie was gepleegd De eerste lezing van het aanplakbiljet gaf spreker niet den indruk dat tot het omverhalen van het Kocingsohap werd uitgenoodigd het voornemen om het Koningschap omver te werpen bestond niet en ook het element van aansporing tot reohtstreeksch verzet ontbreekt Ten opzichte der boosaardige beleeüiging van den Koning verschilde pleiter met het Openbaar Ministerie Hg kon in de geïocrimineerde woorden den wil tot beleedigen niet vinden maar daarenboven heeft Belderok die woorden geschreven P heeft hij beleedigdF Niemand kent den ichrgver Wanneer de bedoeling tot aanslag op het Koningschap vervalt bg behoud van de bedoeling tot beleedigiog dan toonde die spreker aan kon slechts een jaar gevangenis worden opgelegd vooral ook met t oog op de ruim twee maanden preventieve gevangenisstraf vraagt hij een liohtere straf Hg heeft vernomen aldua eindigt pleiter dat Belderok zichzelf nog wenscht te verdedigen en verklaart nn dat hg noch wat Inhoud noch wat vorm aangaat voor die pleitrede verantwoordelijk wil t jn Tegen vele stellingen der sociaaldemocraten heeft spreker ernstige bedenkingen dooh tg hebben ook edtele goede bedoelingen hun deVies is recht voor alles en die spreuk verwacht hg dat het Hof zal opvolgen Belderok die er ziek eo l j t nd uitziet ter nauwernood herkenbaar door de geelf A ige tint en den zwaren ringbaard eet uiteen waaraan tfü zijn bekendheid te danken heeft eu waaroip hg loo dektnd is namelijk dat hg een trouw aanhanger is der soeiat ADVEETBNTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt socialisten menschen tg n die zich niet laten tyranciseeren In een dikwerf van gevatheid getuigende rede betoogt hg verder dat op het biljet enkel algemeene stelliugen der sociaaldemocraten worden verkondigd evengoed kon gezegd warden weg met de antirevolutionairen liberalen of socialisten I er staat niet weg met den Koning evensoo ia het met de bedoeling van te beleedigen gesteld Hg tracht daarna io een uitvoerige uiteenietting te treden van de wenscheu der socialisten en van hun begrippen van recht en hun beginselen waarbg hg minder gelukkig is dan bg tgn verdediging Hg wordt echter herhaaldelijk aangemaand zich te bekorten waarop hg dan de verzekering geeft dat wordt hg veroordeeld h j olijmoedig een vernederend vonnis tal aanhooren doch daar hg onschuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten wenscht hg met het oog op zgn geschokte gezondheid en langdurig preventieve gevangenis spoedig ontslagen te wordep Re of dupliek wordt niet gevoerd De aitapnak ia bepaald op 11 September Bg het verlaten der propvolle tribuae wordea vernomen de kreten Leve Belderok en wordt met roode lappen in de hoogte gezwaaid vrouwen vragen aaa de gerechtsdienaars op de trappen v m het gebouw on ook gearresteerd te worden De menigte Vordt kalm niteengeleid Uil Frederiksoord sohrgft men bet volgende aan het N V d D hetwelk zeer zeker de aandacht verdient om tal van landgenooten van een zonderlinge dwaling te geneten Het afdeelmgsbestuur der Maaleehappij van Weldadigheid io een enter grootste steden plaatste onlangs een gezin als kolonist te Frederiksoord Zoodra het in de buurt Waar dat gezin woonde bekend werd dat het naar Frederiksoord zon gaan keerden de vroegere vrienden het den rug toe en wilde niemand iels meer met hen te maken hebben Zg gingen immers naar Frederiksoord waar alle opgepakte landloopers en bedelaars heengaan waar men wordt opgesloten als in eene gevangenis het boevenpakje van het geslioht draagt en onder toezicht van de politie tgn gedwongen werk verricht I Dit toch is het beeld dat zich niet alleen de zoogenaamde mindere man van de vrge koloniën der Maatschappij van Weldadigheid vormt maar waaronder ook velen meer ontwikkelden tioh die Maatschappij voorstellen Het schgnt niet te helpen dat de Maatschappij iu baar jaarlgkich verslag in haar jaarhoekje Erica ïn in alle dagbladen van eenige beteekenis de menschen aan het verstand toekt te brengen dat reeds in 1869 de Maattchappy m fFeldadigheid tich heeft afgescheiden van de Rgks Bedelaarsgestiohten Ommerschans en Veenhuizen en sinds dien tgd zonder eenige Rijkssubsidie beslaat door aanwending van eigen krachten en door den sleun van dat gedeelte van het Nederlandsche Volk dat beter met haar doel en streven bekend is dan de graote menigte welke maar niet vatten kan dat de plaatsing in hare koloniën eene weldaad is die slechts te beurt valt aan hen die van een goed levensgedrag tgn terwgl de opteuding naar de Rgks bedelaarsgestichlen Ommer chans en Veenhuizen wordt voorafgegaan door een gerechtelijk vonnis en dus een straf is Jfet leven van de bevolking in de Maatschappij v Weldadigheid staat in het algemeen gelgk met