Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1886

land met dit guDitig ondertoheid dat de Maatgchappü ateedt torgt dat iemand die werken wil ook werken kan eo door werkTenchaffiug Tan allerlei aard in alle jaarget din de menachen ia de de gelegenheid atelt om in eigen onderhond te foortien Te tergeefa loekt men te Frederiksoord naar een geatioht ieder gexin woont er in een afionderlqk hniaje en aan niemand kan het belet worden wanneer het hem in de Maatschappij Tan Weldadigheid niet beralt aioh eldera te Testigen waar h j wil Beeda meermalen heeft de Bedaotie Tan het Utr Dll de aandacht geTcaligd op de onoordeelkundige beplanting van onte wegen en straten pleinen of grachten Wat de eersten betreft beTeelt tq nogmaals aan de beplanting met Truchtbaomen waardoor een belangrgke bron van inkomsten lou geopend worden iets wat fooral in onte dagen niet te Tersmaden is Men vreest de baldadigheid outer jongens en de rooftacht der meer bejaarden Zg Treest echter niet dat die ondeugden bg ons zooveel grooter tonden l jn dan in andere landen waar men lich door dia Treea niet heeft laten terughouden AU grond hierToor wgst tg op de beplanting met milddragende Truchtbaomen Tan den Maasdijk Tan Heusden tot Woudrichem waaraan de dorpen Aalburg Wgk Veen Andel Oiesaen en Kijswgk liggen en waar toob nooit een geral van eenigstins noemenswaardige ontvreemding ia voorgekomen alsmede op de gunstige ervaring welke de Maatschappij £ m iiatiimttal Mang imtomtrent reeds heeft opgedaan Wat de aierboomen betreft wgit tg op de nadeelen welke linden kastanjes iepen eiken en benken opleveren terwgl ig daarentegen aanbeveelt platanen rood en dnbbelbloemige kastanjes acer platanoides acer dasyoarpum acacia bessoniana tilia aiba spectabilis tilverlinde tilia dasystyla krimlinde catalba syringgaefolia en de Igsterbes Onze wegen en vaarten onte steden en dorpen tonden op die wgte aanmerkelijk kunnen verfraaid worden De Redactie van het ütr DU spreekt hierbg den wensch uit dat ook onte boomkweekeis door billgke aanbiedingen aan plaatselyke besturen medewetken om het beoogde doel te beTorderen De Volksstem van Pretoria komt op tegen de Toorstelling van Reuters telegram van 15 Juli over den stand der spoorweg concessie gegeven Het telegram luidde i Sterke oppositie werd in den Raad aan den dag gelegd legen de termgn der Nederlandscbe Spoorwegconcessie welke alleen door de persoonlijke bemoeiingen van den President tot bedaren werd gebracht De uitslag is dat de Volksraad beslaten heeft om de Regeering te machtigen wgzigingen te verkrijgen bg gebreke waarvan kennis moet worden gegeven dat tentg de werken binnen zes maanden worden begonnen de concessie vervalt Er tal waarschgnlijk oppositie ontlttaan wanneer de betwarende bepalingen in de concessie verleden jaar in geheime titling aangenomen aan het land bekend worden Het besluit telf echter loidde De Volksraad besluit de aanbevelingen der Spoorwegcommissie thans aan de orde goed te keuren en draagt verder aan de Regeering op om zoodra zij inlks in het belang van onten Staat acht eo teneinde onnoodige vertraging te voorkomen om de zes maanden kennisgeving aan de conoesaionarisseu te geven De iuinbevelingen der Spoorweg Commiaaie Iniden aldus Lettende op hare opdracht uwe commissie gelastende toodanige recommandatie aan haar rapport toe te voegen als tg in het belang der taak mag wenschelijiÉ achten wensoht den E A Volksraad aan te bevelen aan de H Erl Regeeriog op te dragen a Mei de Portngeesohe Regeering in onderhandeling te treden ten einde een goede verstandhouding te treffen aangaande den bouw en de exploitatievan de beide secties der spoorlijn meer bepaaldeIgk aangaande een vergelijkend tarief van vervoer en b met den conaessionaris in Nederland te corretpocdeeren over 1 de wensohelgkheid dat deeerste sectie van den spoorweg verlengd worde inplaats van tot Nelspruit tot aan plaats van 6 Mare of van de Lange of iogeral er geen onoverkomelgke beiwaren butaan de route door de goudvellen te kieten tot ergens ia den omliek vanKlipttapcl 2 dat de tpoorlqn zoo spoedig mogelykvan daar verlengd worde tot aan Pretoria 3 datover bet geheel de tgdabepaling zooveel mogelgkverkort worde De alles verschroeiende hitte die wg in de laatste weken hebben gehad verzekert een hooggeleerd ehrqver in de Feüer Uofd is een gevolg van de bnitengewone hoogte die de ton protuberanten stroo men van gloeiend waterstcfgas ditmaal bereikten Van de hoogte der protuberanten hanict de normaliteit of abnormaliteit der warmteverhondingen onter aarde en der andere planeten af Wanneer de protnberanten 12 000 kilometer hoog tgn hetgeen ongeveer overeenkomt met de doorsnede der aarde eene normale temperatuur Maar niet telden bereiken deze wisselende lonnevlammen eene hoogte van 100 000 kilometer en wanneer dit tegen het einde van den winter plaat heeft verhullen de winterjaaseu naar de kleerkast gebenrt dit echter in den tomer looals nu in de tweede helft van Augnstns dan worden we door die ondragelijke hitte droogte en andere noodlottigheden gekweld welke lich de tradioneele Oudste bewoners niet herinneren De protuberanten tgn het veelvuldigst en het sterkst op het einde van Juni en in det midden van October het minst beteekenend in de tweede helft van Mei en in de eerste van Augustus Gedurende dit laatste tijdperk is de ton niet alleen het tooneel van uitbarstingen maar ook aohgnt de vlammenring die haar omgeeft aomtijda van geen enkele tijde voedael te ontvangen maar verteert zioh telf tot hij ter hoogte van 5 a 6000 k m geheele verdwgnt Wee dan onte aarde I Want hoe lager de vlammenzee In Mei tinkt te heftiger honden bier de ijs heiligen Servatiua Panoratina en Booifaoius huis des te boller blaten tij hunne kaken op om met ijzigen adem de hoop van een heel jaar te Ternietigen tonder dat tij behoeTen te rreeten dat de tene of andere weldadige tooneprotuberans hun een Qnoi ego f tegendondert De oppervlakte der ton is sedert het midden Tan Augustus weder het tooneel van herhaalde evoltttiên de protuberanten werken tich met buitengewone kracht naar omhoog en bereikten naar de berekeningen van tterrekundigen den 21en Augustus baar hoogste punt over de 300 000 kilometer Deie verschijnselen veroorzaakten de afmattende temperatuur iu de laatste H dagen die het out arme aardebewonera zoo zuur maakte De bekende Belgische ttaalhnishondkundige de Luiksche Hoogleeraar Ëmile de Laveleye heeft een testal hoogst belangrijke artikelen gewijd aan de tegenwoordige crisia In zijn laatste artikel spreekt hij over den plicht der gegoede klassen om aan de arbeidende klassen tegemoet te komen En hij Terdedigt dien plicht niet alleen als middel om een klassenoorlog te Toorkomen maar terens als uit vloeisel van de gelijkheid die hel beginsel is zoowel van de nieuwe Staatsregelingen als Tan Aen godsdienst Hen moet echter niet helpen door aalmoezen maar door het stichten van instellingen die de arbeiders zedelijk en stoffelijk doen voornitgaau Als voorbeeld wijst bij op Engeland dat door Tolksboekerijeo vereenlgingeo openbare badinrichtingen woningen gezelschaptzalen lezingen enz veel heeft gedaan in dit opzloht Zoo is o a in een der armenwijken van Londen de Toynbee Hall verreten met ruime talen waar de werkman op gelijken voet wordt ontvangen als elk antter en door een goede boekerij voorlezingen ttoh kan oefenen en bekwamen Een belangrijk vereiscbte Is het bouwen van goede arbeiderswoningen om de mannen uit de kroeg te houden en de gezondheid te bevorderen Geen beter belegging van de fondsen der armeninstellingen dan het bonwen van woningen Verder verklaart de schrijver zich een voorstander van de verplichte verzekering tegen ongelukken zooals de Duitscbe wet van 1884 heeft ingevoerd voor eigenaars van mijnen en fabrieken enz die door stoom worden gedreven ten behoeve van alle werklieden die minder dan 1200 loon trekken Volgens de verslagen zijn de ondernemers die er eerst sterk tegen waren thans met die vet verzoend omdat ziJ daardoor bevrijd tijn van tal van lastige processen Eveneens is hij gunstig gestemd voor pensioenfondsen door middel van kortingen op de loouen en de winsten en met Staatssubsidie Geen werkman moet ooit op zijn ouden dag of door liekte tot deo bedelstaf worden gebracht Ook Staatshulp is gerechtvaardigd Het is slechts de toepassing van bet algemeen erkende beginsel dat men degenen moet helpen d a tonder eigen schuld buiten staat zijn voor zich telf te torgen Men heeft paleizen gebouwd voor oude soldaten waarom ton men niet evenveel over hebben voor de invaliden van den arbeid Men kan het nut van een algemeene vertekering moeielgk boog genoeg stellen Maar met nadruk komt de schrijver op tegen de neiging om de armoede te lenigen door feesten te geven om toogenaamd geld onder de menachen te brengen Juist In deze tijden is er reeds veel ttnitends in het verkwisten van veel geld in korten tijd terwijl zoovelen gibrek lijden Maar bovendien heeft de staathnishondkunde met mathematische zeker heid beweten dat de uitgaven van weelde den werkman meer nadeel dan voordeel aanbrengen Ten slotte spreekt de heer De Laveleye over den nood van den landbouw o a een gevolg Tan de iuToeren uit Amerika en Indië Toor welk laatste land de daling lan het zilter een premie Tan 30 pCt oplevert Hg verklaart lioh ten sterkste tegen beschermende inToerreohlen up granen Zelf by den landbouw opgevoed zijn vader heeft heidegronden ontgonnen heeft hü aan den landbouw steeds al tiJn aandacht gewijd Hij is overtuigd dat invoerrechten op graan en vee slechts aan de groote grondeigenaars ten goede komen niet aan den pachter en dat zij de werklieden benadeelen door tijn levensbehoeften duurder te maken De heer De Laveleye trekt ten slotte tiJn denkbeelden samen in de volgende wentohen lo Persoonlijke dienstplicht als waarborg voor de maatschappij en maatregel van rechtvaardigheid 2o Strijd op leven en dood tegen het drankmisbruik door een hooge jeneverbelasting uit welker opbrengst groote openbare werken worden aangelegd loodat het gebrek aan werk wordt getemperd 3o Een spoorwegexploitatie niet als bron vat winst maar als middel om de mededinging van de inlandsche nijverheid tegenover het protectionisme van het buitenland mogelijk te maken 4o Kosteloos en verplicht ouderwgs godsdienstige zedelijke en verstandelijke ontwikkeling der arbeidende klasse öo Commissies van schikking en arbitrage voor alle loonquaesties en om den werkman op de hoogte te brengen van de onmogelijkheid om thans de loonen te rerboogen 6o Wettelijke regeling van deo arbeid in mijnen en fabrieken Engelsch en Zwitsersch stelsel en van de verzekering van werklieden als in Duilschland 7a Stichting van arbeiderswoningen door particuliere personen en door instellingen die fondsen beschikbaar hebben 8o Minder verkwisting om meer kapitaal voor de nijverheid beschikbaar te hebben 9o Verspreiding van landbouwonderwijs aanleg van tramwegen goedkoop vervoer van meststoffen enz maar geen beschermende graan en veereohten 10 Bovenal betrachting van de menschenllefde om alles in het werk te stellen dat den toestand Tan de menigte kan verbeteren R If blad Bijzonderheden omtrent de leveaswgze van Chevresil den honderdjarige zyn tegenwoordig in de Franscbe bladen aan de orde van den dag Chevreull is in eten en drinken zeer matig Hy houdt slechtt twee maaltijden Des morgens doet hg tiJn ontbijt met een paar eieren een snede pasty en een halve liter koffie met melk Des avonds gebruikt hg een bord tapioca soep met geraspte kaas een catelet en wat druiven en kaas tot dessert Hierbg drinkt hg drie glaten water Eigenaardig is tgn afschuw van wijn Hg heeft in zgn geheele leren geen droppel wijn gedronken Alleen de reuk is hem al ondragelgk Hetzelfde geldt voor hem van visch schoon dat niet wegneemt dat hg een hartstochteUjk hengelaar is Deze passie deelt hg met zgn ouden vriend den beroemden Britschen geleerde Sir Humphrey Davy van wien Chevreuil eens een prachtig heugeltnig ten geschenke kreeg dat hij nog immer met zekere voldoening lyn bezoekers pleegt te tooneu De honderdjarige geleerde bezit een verbazingwekkend werkvermogen De arbeid getuigt hg zelf maakt hem niet moe integendeel hg kan er niet bulten Gedurende de belegering van Parijs heeft M de hoofdstad niet verlaten maar bleef in het minenm en werkte met onverstoorbare kalmte voort terwgl meermalen de Duitscbe bommen in tgne onmiddelIgke nabgheid ontploften Ziek was CheTreuil tgn geheele leren niet Eerst onlangs heeft hg zioh een Terkcudheid op den halt gehaald die vry lang aanhield Met dat al is hg geen mensobenschnwe kamergeleerde Hg heeft voorsl in zgne jonge jaren terdege bet leven genoten Het tooneel was destgds tgne grootste liefhebberg Geen voorstelling sloeg hg over en alle groote Fransoha sotenrs van Talma af heeft hij tien spelen Nog heden ten dage geldt tgn oordeel in tooneeltaken voor zeer juist Te Groningen tal met 1 October verschgneo een Groninger Weekblad radicale Courant voor geheel Nederland Blgkens de aankondiging zal het nieuwe blad tgn een weekblad van den eersten rang Wat een mensch tich toch t leven lastig kan maken Wanneer zich vroeger een jongmensch met zijne uitverkorene engageerde vond hg t voldoende dat too bij gelegenheid eens aan familie of vrienden te vertellen Later werd bet jonge mensch verwaand genoeg te meenen dat zijn engagement een feti was belangrgk genoeg om t in gedrukte circulaires den volke bekend te maken Of daardoor zulke verbintenissen hechter geworden lija valt te betwgfelen en die twgfel vindt zgn grond in het tegenwoordig groot aantal engagementen die weer zoo spoedig rerbroken worden Gewoonigk echter Tindt men het feit dat het engagement weer jraf is niet belangrijk genoeg om weer per circulaire bekend te maken Dit is toch minst genomen incootequent In de Qroningtr C rant Tan heden toont een heer de zaak beter te begrgpen Hg meent terecht dat waar hij Tan eene taak die toch eigenlijk alleen hem en zgne aanstaande aangaat een publieke zaak maakt hg tich ook verplicht dat rol te houden Maakte hg iudertgd zijn engagement op boTeobedoelde wijze bekend nu meldt hij bi advertentie dat tgn engagement met mej eaf Terbroken is In het jongste nummer Tan het Bounkundig WeekHad komen eenige beschouwingen voor van een ooggetuige tich X noemende over den brand in Knrhaus Ie Scheveningen Daarin leest men o a i En vragen wy ons lhans af waar ligt de oortaak dat een gebouw van 123 60 M lengte bestaande uit middengebouw twee tg en twee eindvleugels binnen twee en een half uur totaal In de ascb is gelegd Hierover taoreel mogelgk licht te verspreiden isde bedoeling van ons sohrgren en waarin wg metleedweten constateeren dat èu Inrichting èn constructie van het gebouw veel te wenschen overlieten Toen wg s morgens bg het eerste begin den brand aanschouwden waren de Tlammen op twee plaatsen legelgk en verbaasden wg ons dat de vlam van uit den igTleugel onmiddelgk in de groote kap was gekainen Dit had niet kunnen plaats vinden indien de soheidsmuran hadden doorgeloopen en de kappen van elkander waren gescheiden Wat bUjkt echter dat de kap oter de geheelt lengte van 123 60 M open vat en men van de eene tyde den anderen kant kon tien Voor niemand uwer is bet dus meer twgfelachtig dat de vlam die uit de kamer waar de brand ontstond de kouten lift welke een hoek der kamer innam aantastte en door deze lift den zolder bereikte hier in dete tochtige rnimte onmiddelgk over het geheele gebouw was verspreid en den koepel in llchtetaaie lette Waren dus de kappen onderling gescheiden geweest door de opgaande scheidsmuren en de deuren van gzer de brand had tich slechts tot een klein deel van het gebouw beperkt en de waarborg voor menachen levens ware oneindig grooter geweest Hebben wg thans voldoende aangetoond hoe het mogelgk was dat dit groote gebouw in weinig tgds op alle plaatsen tegelgk brandde nu willen wg bewyzen dat de totale veraietlglng ware voorkomen indien de constructie steviger en sMieder geweest ware Om dit te doen geven g de volgende gegevens Byna alle binnenmuren welke niet van de fundeering tgn opgetrokken waren geconstrueerd op houten binten en het meerendeel hiervan waren hooimnren geooustrueerd van bonten rachels met riet De muren der gautfen op de bovenste etage waren opgetrokken van een halve steen en wegens geringe stabiliteit opgemetseld tustcben bonten tlylen en leggers Boven de eetzaal bevonden zich twee en twintig kamers welke allen waren gemaakt ran hooimuren geplaatst op houten binten Tan daar dan ook dat de zgmuren onmiddelgk toen de binten waren verbrand naar buiten omsloegen Niet miqder dan 41 kamers in het middengebouw alleen waren gescheiden door houten scheidsmuren staande voor het meerendeel op bonten binten De terratoTloeren in de gangen waren gelegd op gemetselde trap elfjes tustcben houten binten Zelfs de marmeren hoofdtrap steunde geheel op een houten geraamte terwyi alle andere Happen Tan het hout waren geconstrueerd Het zal nog maar weinig gebeurd zgn dal fan een verbrand gebouw zoo weinig is overgesohoten als hier het geval is daar bgna alle muren aan de zeeijjde zg ingestort welke oorzaak ligt in de geringe onderlinge rerbinding met g emetselde muren Wg kunnen thana aannemen dat ware in het gebouw minder hout geweest en dit materiaal door teen en gzer vervangen de vlammen minder voedsel hadden gehad dan thans iu dit houtbosoh De groote schuld heeft men willen werpen op den onvoldoenden toestand der waterleiding wegens de te lage drukking en op de onvolkomene inriclïtig der brandweer dit alles is zeker te betreuren Doch wg tgn vast overtuigd dat de best ingerichte brandweer hier weinig meer had kunnen verrichten en ook het gebouw niet kunnen spaivn Indien bovenstaand relaas strikt waarheid bevat en wg hebben geen reden er aan te twgfelen dan is het dunkt ons hoog noodzakelgk datop de inrichting van gewrochten als het verbrande Kurhaus niet alleen toezicht wordt uitgeoefend maar dergelgke rykt wijze van bonwen wordt belet t Gaat toch niet aan om ter wille van goedkoopheid en gehoorigheid een gebouw tóó te laten optrekken eninrichten dat bg ieder onheil Tan hoe geringenomvang ook het leven van al de daarin verblgvenden gevaar loopt Buit Diaodsch Overzicht De troonsafstand Tan Vorst Alexander Tan Bulgarye ia een feit Reeds is hy uit het land vertrokken en heeft een regentschap de regeeriog tgdelgk op zioh genomen Het grootste deel des volks tiet hem met leedwezen heengaan dnch de eischen der Bussisohe politiek Heten geen anderen uitweg open de Battenbergsr prins was niet handelbaar genoeg Hg was niet gezonden om het vorstendom onafhankelgk maar om het een Bussiche provincie te maken Dit wilde hg niet begrijpen De vraag komt nu aan de orde wie in zijn plaats tot Torat tal worden gtlcoiN Volgens hel tractaat Tan Berlgc moet de TOtsrgskoten worden door het Bulgaarsche volk doch de Sultan en de mogendheden moeten deie benoeming bekrachtigen Tevens wordt bepaald dat wanneer de vorstelgke waardigheid vacant komt de verkietiug van den nienwen Torst op dezelfde wijle moet geschieden Het komt er dus hoofdzakelijk op aan om het volk te winnen voor een candidaat die den Czaar aangenaam is Volgens de Neut Freie Preue is hiermede reeds een aanvang gemaakt want in het Bussische consulaat ligt reeds een Igst ter teekening voor allen die hertog Alexander van Oldenburg tot vorst verlangen DtK nieuwe Alexander die voor den candidaat det Gzaren doorgaat is een man van 42 jaren in 1S68 getrouwd met eene prinses Von Leuchtenberg en vader van drie zonen die allen in Bussischen krygsdienst tgq De hertog nu commandant der Bussische garde is een echte Sus met hart en tiel aan den Czaar gehecht daarbg zeer rgk en tevens een streng heer Ter wille van al dete eigenschappen meent men dal de Chaar juist dezen generaal voor wien zgn minste wensch een bevel is tot vorst van BuU garge heeft gekozen Men weet dat de Fransoha politiek in de laatste jaren er naar streefde Rusland op alle mogelgke wijten te believen met het oog up een bondgenootschap met Rttslaod tegen Dnllschland een politiek dih sleedt ffasco beeft gemaakt daar Bismarck het Keitersverbond in stand wist te houden Des te opmerkelgker is het dat de Tempt die doorgaat vuor officieus blad en met het Mioisierie van Builenlandsche Zaken in betrekking staat zich zeer afkeurend uitlaat over de laatste gebeurtenissen in Bulg ge Het telegram Tan den Czaar aan Alexander zegt het blad zal in geheel EUropa een smarteIgken indruk maken Dat spreekt Tantelf wat Frankrijk en Engeland betreft waar de politiek grootmoedigheid niet uitsluit het is ook waar Tan Oostenr kHongatge waar het Russische bondgenootschap eerder ondergaan dan aanraard wordt maar het ton ons zeer Terwonderen als in Duilschland zelf de officieuse bladen de ontroering des Tolks konden beheerschen Hei stiltwggend prgsgeven Tan Konstantinopel aan Rusland een evenredig deel voor Oostenrgk bg de verdteling tan Turkge de overeenstemming der twee Keiterrgken op dit punt hun wederkeerlge toestemming tot uitstal der inbezilneming de afbakening der grenzen eindelijk binnen welke elk inmiddels vrg bUjft om zgn invloed te oefenen en tgn inlgvingen voor te bereiden tiedaar de bedingen welke Europa voortaan kan aanmerken alt den grondslag voor de politiek der Keizerlgke mogendheden Rusland kan met het volle gewicht van zgn despotisme Vorst Alexander tot afdanking afdwingen Goedof kwaadschiks de Bulgaren moeten er in bewilligen een Russische provincie te worden Grieken Rnmeniërs eu Serveu kunnen het zich met de Bulgaren voor gezegd houden tü zgn bestemd om onder een protectoraat gesteld zoo niet veroverd te worden Het ia nog niet zeker wanneer Parnell t voorstel betreffende Ierland in het Engelsche Lagerhuls tal worden ingediend Lord Harlington tal de regeeriog by de bestryding steunen doch de leiders der liberale iro M f te party hebben nog geen besluit genomen In toover vereenigen tg tich met het ontwerp ala dit betrekking heeft op het schorsen der gerechtelijke uilzettingen van de pachters in bepaalde gevallsn De liberale parlg leed een groot verlies door den do9d van den heer Samuel Morley Niet alleen voor liefdadige doeleinden maar ook tot bevordering der liberale beginselen stelde Morley steeds zqn groot vermogen beschikbaar üdABKTBEBICHTEN QOUlla 9 September 18é6 De aanvoeren waren heden voldoende vooral van Rogge en Chevalier Gerst De kwaliteit wordt beter hoewel de kleur vooral van Gerst niet mooi is De verkoop ging langzaam op vorige weekprgten Maïs vast Jarige Zeeuwsche Tarwe ƒ 7 76 a ƒ 8 26 Nieuwe Zeeuwsche Tarwe ƒ 7 26 è 7 60 Polder Tarwe 7 4 ƒ 7 26 Afwgkende Tarwe 6 60 a 6 76 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 60 a 6 Polder Rogge ƒ 6 i 6 26 Voerrogge per tak ƒ 4 60 a ƒ 4 76 Nieuwe Wintergerst 4 i f 4 60 Nieuwe Zomergerst 4 26 l f 4 60 Nieuwe CheTaliergerst ƒ 5 60 ü 6 Harer per Heet 3 60 a ƒ 4 en per 100 kilo 8 a 8 25 Maïs AmerikaanSche ixed f 6 26 a ƒ 6 30 Odessa ƒ 6 25 a 6 60 en Cinquantine ƒ 8 50 a ƒ 6 75 Alles per 100 kilo Hennepiaad Inlandsoh ƒ 7 25 a ƒ 7 60 Buitenlandsch ƒ 6 60 a 6 50 Karweitaad ƒ 17 a ƒ 17 25 per 60 kilo De veemarkt met goeden aanvoer handel vlug vette varkens 21 a 23 et varkens voor Londen S I9V2 ft 201 ot magere varkens en biggen vlug gReS ƒ 0 90 a ƒ 1 26 per week vette schapen en lammeren vlugger Aangevoerd 129 partyen Kaas Kaas eerste qualiteit ƒ 24 a ƒ 26 tweede qualiteit ƒ 20 a ƒ 23 Zware hooger in prys NoordhoUandsohe ƒ 19 a ƒ 26 Goeboter ƒ 1 40 a 1 60 Weiboler ƒ 1 10 a ƒ 1 20 22 SEPTEMBER a s KAASMARKT Burgerlijke Stand GEBOREN S Sept Mari oaden G Kooyman en D Broekhaiseo 6 Johanoes Petras ondere J de Rotte en P de Mol Coroelis Bartbolomeas ooders U fi Dekker en C fan der Sleet 7 Adriaaa oaders J C Verkerk eo A Snaterte Alida Marie oader F G IJsselsteiju ea k de Werk OVERLEDEN i 7 Sept C A Verwaai 4 m H Kramer 66 j 8 J Balk 5 m J M tan der Werf lm H C OliSers 4 m GEHUWD 8 Sept J Leitjes en I C Hoogendoorn H tan den Heatel en A M tan den Berg W A C E de Boa en E ReahL P J Merck en G M Fennet Oouderak GEBOREN BertDS Cornelia oaders L Verstoep en A BeijeD Pleter oaders P Sehoaten ec M de Jong OVERLEDEN J de Brain 16 j A Verboom 2 m Stolwük GEBOREN Cornelia ooders J Uolenlur en H tan Dam Elizalwtli Jaeoba oaders H A Kok en J tan Broekbagsen Cornells oaders Q van der Byi en C Honkoop ONDERTROUWD 1 Boer en C Ooms Reeuwtjk GEBOREN Leonardos Jaeobas ooders i Blanco en R Boer Coroelis oaders C Breedijk eo T tao den Hentel Maria Cornelia Jacoba ouders P W Boomana en Jlt tan Ree OVERLEDEN O Jongeneel 20 m Zevenhuizen GEBOREN MUlhelmina ooders C Haak eo C Boerop Lena ouders J Visser eo D Visser Jan ooders J tan Vliet eo I F Poot Albert Anton B Riedemans eo C Vasteohart ADVERTENTIËN Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bg het overlgden van onzen Vader Behuwd en Grootvader betuigen wy onzen bsrtelgken dank Uit aller naam L P HOOGENDIJK Gouda 9 Sept 1886 ♦ Heden overleed onze jongste lievelingHBNDEUKÜS CHRISTIANÜS in deu ouderdom van bgna 5 maanden C H A OLIFIEES S J C OLIFIBRSGouda 8 Sept 1886 van der KtKiN EOOSBUIim ML Aangezien het bedrag der Inteekenlgsten op Reductie Kaarten voor Gouda niet voldoende ig om de zaak voortgang te doen hebben ia de tertngn van inteekening verlengd 4 tot uiterlijk 11 dezer Van DANTZIG