Goudsche Courant, zondag 12 september 1886

IS86 Zondag 2 September 9 344S GOUDSCHEÏOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hartemk dank I S=l 1 ED RHIJIV SPOORWEG illfln die hnbhen mediurawerkt tot het rmW Goedkoope Reisgelegenheid VAN GOUDA naar DEIV HAAG Op de ZONDAGEN in SEPTEMBER 1886 worden te Oottda uitgegeven speciale Retourbilletten naar DEN JBAAO 1 2 en 3 KL geldig voor heen en terug op denzelfden dag op alle treinen Prijs ƒ 1 60 Eerste Klasse f 1 30 Tweede Klasse 0 80 i Derde Klasse Te Koop Een HUIS met eenige Hektaren bestLAND bfl Amtterdam zeer geschikt voorBoom Bloemenen Groenten Teeldery aanwater en weg gelegen te koop bg elke hoeveelheid Te bevragen met franco brieven of in persoon by den eigenaar C ZWART te Zaandam Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 13 SEPTEMBER 1886 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HabMoNi £ aan de Markt ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏUNEEOOGLEEVEE van Een goed onderhouden ruim gebouwd Brillen en Fince nez op voorschrift van HH Oogartsen en verder alle Optische Artikelen tevens Gutta percha en Caontchouc zooals Urinaals IJszakken Pessaires Elastieke Eoussen enz enz S H POL K Geauthoriseert Opticien Korte Groenendaal Gouda Beden ontvangen Nieuwe vullmg EAU DE VICHY bU Slotemaker en Co aan allen die hebbeu medegewerkt tot het blasschen der BBANU ten mgnen huize op Vrfldag 11 A J G VEÏIBEEK AANBESTEDING Op den 17 SEPTEMBER a s zal het bouwen van een WOONHUIS met STALLING en aanbooren te Zevmhuizen worden AANBESTEED Het bestek en de teekening liggen van af den 8 September ter inzage by tak deb BE N te Zevenhuizen Aanw zing op Maandag dep 13 September des Toormiddags ten ll j uur Inlichtingen te bekomen bj den Civiel IngenieurArchitect den Heer H PAUL te Zevenhuizen Zoolang de voorraad strekt BEEREN en DAHES GLACË HANDSGHOEIN d 90 CEJUT A VAN OS Az Kleiweg E 73a Mej DAALMANS PLUWÈÉLEN SINGEL vraagt terstond een LOON ƒ 100 Heden Ontvangeen Uil PMIiEMIIÏI Openbare Verkooping VA afkomstig van het Directiegebonw van het Centraftl Station te Amsterdam bestaande in zoo goed als nieuwe SCHOTDEELEN KAPDEELEN RIBHOÜT RAMEN DEUREN KOZIJNEN SCHOTWERKÊN DEELEN eiken en greenen SCHOEIINGPALEN be nevens eeae party eiken WEÈKHOUT en BRANDHOUT Op DINSDAG 14 SEPTEMBER 1886 des morgens te 10 uren aan het Veerstal te Gouda Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris 6 C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Een plaag der menschlieid is voorzeker de Rhnmatiek doch een zegen der mensclilieid zfln de echte ABSHAÜBBIN S WATTEN welke bg doelmatig gebruik die plaag der menschheid geheel ontnemen en verkrggbaar zgn 30 ets per pakje bj T A G van Deth C B Verheul Oadeirater Hel de Wed Bosman Gouda W F J den Uql Sohoonh A Prins Zevenhuiun M 1 Qondkade Boikoop O Hoogcndgk Cappelle S V d Kiaata Bleiawyk A Boa Berkel vac Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen I B E C SchUumao Bodegraren K Oosterling Haastrecht Wtd G Wilhelmus Woerden Hoofddepot A BREE TVELT Az te Delft Saelpersdruk van A BaiNKUAif te Ooadn ERF TUIN OPEN GROND en TIMMERLOODS aan de Spieringstraat te Gouda wgk F No 48 met een uitgang naar den Groeneweg Het Huis bevat 3 raime Kamers Keuken groote Zolders en is van vele Slaapplaatsen en verdere gemakken voorzien Te aanvaarden 1 November 18Ü6 Een HUIS en ERF aan het Nonnenwater te Gouda wyk O No 565 waarin vergunning zgnde xet zoogenaamde cBaagsche en Amsterdamsche Veerhuis Een HUIS en ERF aan het Moordrechtsche Verlaat te Gouda wgk P No 142 Een HUIS en ERF aan de Vlamingstraat te Gouda wgk O No 373 Een HUIS en ERF aan de Vgverstraat te Gouda jvgk F No 116 Een HUIS en ERF in de Wgde poort aan den Groeneweg ie Gouda wgk L No 187 Een HUIS en ERF op het zoogenaamde Weeserf achter den Groeneweg te Gouda Wgk L No 120 En twee HUIZEN en ERVEN op het Jonkershof aan den Raam te Gouda Wgk O No 397 en 398 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER en bg Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht OPRUIMING van de voorhandene UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij A BR l K IAI Lange Tiendeweg te Gouda Hermetische gefloten INMAAZFLACONS Inhoud Prgs f 2 Liter 37 P tuk IV 327 1 27V L 25 J 20 Verder alle soorten OBQESTEN FBXII TEN voor den INMAAK J GKKBETSEl Tegen OflCHT rhumatiër verkrggbaar te Gouda Wed Bosma j Tiendeweg FwNB0NS30Z ftP25C T G IJsemti n P iS Blauwstraat r v Alphen L Vaïossiao Zn t i Bodecraven B G F Beinkkl CEZOHeHflIISKlHDIIIOT p VbJBsloot K Bolkopp J GODDKADR V AmilCIIAMIfl P1 Jj Harmekn W G Kdrvbks aariffi wiLI Hazerswoude i Gaarkeuken JK Kamerik van Bauwm S S Oudewater J Liüfland CC S Rijndijk A 0 Post Stolwijk A Natsshi TttÖÜTlÈjiCH V Waarder Wed BoüTHOO J Woubrugge A db Wildï H mUlllATISCHL Op voordeelige voorwaarden i J worden Depots gpplaatst aan AANDOENINtEiTl vraag aan het Hoofd Depot l i bg M J C HAM te utrecht BINNENLAND OOUDA U September IS86 De oarsBS van de Rgks Hoogere Burgerschool mei 5 j c alhier is begonneo met 73 leerliogeD daaronder 7 meirjes De rerdeeliog orer de klassen is als volgt Klasse Volledig ood Enkele lessen Totaal I 20 4 24 II 21 4 26 UI 7 6 12 IV 7 2 9 V 2 1 3 Te lamen B7 16 73 Wy nstigen de laBdaoht op het in dit nr aangekoodigile coDoerl ran hel Oosleo Heng Zigeiner Orkest Verscheidene bladen ail buitenen binnenland genagen met lof ofer de uittoeringen van dit gezelschap Vooral Mej Heiranna Urban wordt leer geprecen Het programma belooft veel afwisseling EÜen dergelijk concert waar de sangeis in nationaal oosinum optreden en vier rjing begeleid vordt door Zigenner instrnmenten heeft werkelijk iets eigenaardigs en voor velen iets aantrekkrjgks toodat leker menigeen Maandag naar fin Oeuoegen mI gaan Nsdai gebleken is dat de versobiliende aanrra gsra voor den aanleg en de exploitatie van een sloomtramireg van Gouda naar Schoonhoren die deu beer A Kaptgn te Gooda op den roet syn gerolgd niets hebben tot statid gebracht en iedere belangstellende en belanghebbende weet dal niemand ook door medewerking ran de Directie der Nederlandsohe Rhguspoorweg maalBchappIj too na aan hel welslagen der totstandkoming van bedoelden weg is geweest als genoemde heer heeft deu bet rooruemen opgeiat de totslandbreogtn ran den meergenoemden tramweg weder met alle kracht gesteund door de errariog in de rier jaar igner pogingen opgedaan aan te pakken Ter rerkrgging ran eenigeo finaociëelen stenn heeft hg lich daarom mede gewend tot bh Bnrgemeester en wethouders der gemeente Schoonhoren die tg n verzoek aan den Gemeenteraad hebben medegedeeld Naar wij vernemen heeft de gemeenteraad besloten deie zaak aan te bonden tot nadere informatie SeluxmiottHKhe CournHl Ntar wg vernemen bestaat het roorneroen ran dit najaar een hoepel wedslrgd Ie doen plaats hebben Indien het plan tot uitvoering komt tal het zeker strekken om dit eohie flinke jongensspel weder meer b metr in zwang te b rengen en in zgn eer te herstellen In de taaiste jaren zag rfen weinig jongens meer met een ond hollandsoken hoepel hier en daar nog wel ien verbastering er van in rten rorm ran een gzeren riag aan een dito ook rasigehonden door een jongen die er niet naast hoepelde maar er al dnweade achter liep NatDurlgk ligt het niet in de bedoeling deze gzeren hautenotareanié in praktijk te brengen maar tal men met een echte taaie houten in de baan moeten komen Aan de gisteren Ie Zerenhniten gebonden harddrarer j werd door 16 paardeg deelgenomen De prijs ad 76 werd behaald door PInto twarie ruin eigenaar de heer J Klapwijk pikeur de heer P Klapwgk De e premie ad 26 werd behaald door Jan Stapaan bruine rain eigenaar de heer J Verhoeff pikeur de heer F ran der Burg De 2a premie ad ƒ 10 werd behaald door Ekster zwart bonte ruin eigenaar de heer W H J Brom pikeur de heer A Bos Op de Woensdag II te Zevenhuizen gehouden paardenmarkt waren ongeveer 90 paarden welk getal weder belangrijk hooger is dan het vorige jaar ook 1 de handel was teer lerecdig toodat kan worden geconstateerd dat deze markt belangrgk rooruilgaat Uit Ammerslol wordt gemeld Donderdag ochtend ontdekte een roorbgganger brand in eene schuit gelegen in de rivier de Lek Hij maakte dadelgk hierran gewag en nu bleek dat bet geheele schterschip waarin zich reel scheepsmalerialen beroBden verbrand was Ook het verdere gedeelte ran het schip is zwaar best adigd ea rertoont aan de buitenzijde groote brandgateu Niemand bevond tich aan boord Men schrijft den brand aan kwaadwilligheid toe De weduwe C Steven te Lekkerkerk hoopt op 10 Oct a s haar 100 Verjaardag te beleren Degeheele gemeente hoopl dien dag feestelgk te herdenken te meer daar lot dusverre niemand voorloorer men weet te Lekkerkerk 100 jaren oudweid Naar aan da iV B Ct wordt medegedeeld hebben te Alfen a d Bya wanordelijkhedeo plaats gehad Maandag ion aldaar een nieuwe Roomsche kerk worden ingewg d De bisschop die deze pleshligbeid zon bijwonen werd Zondag arood met een eerewachl van 30 ruiters ingehaald De katholieke ingezetenen rlagden allea en hadden bQ de katholieke kerk een eerepoort opgericht die des avonds zou geïllumineerd worden Dit werd echter door de andere ingezetenen als Sabbatbsihennia beschouwd Toen de bisschop was aangekomen begon men de vlaggen af te rakken en te rersaheuren alsook hier en daar glaten in te slaan By kei rertrek van den bisschop op Maandag werd hem weder door een eerewachl uitgeleide gedaan maar lérens achtte de politie het noodig den bisschop te begeleiden om too noodig zgn persoon te besohena Ook dien avond moet bet niet teer rustig te Alfen ign geweest Gisteren werd te Gouderak aanbesteed het bouwen van een brandapuithuis Ingesebreren werd door Kramer te Haastrecht roor ƒ 1826 Oomis te Gouderak roor 1236 r d Kng Ie Moordrecht roor f 1180 Sohijfrond te Gonderak roor 1104 Koot en Co te Gouda roor ƒ 989 en J F Welter te Gouda voor 973 Met deelneming zal algemeen in h t land worden rernomen dat de waardige nestor der Tweede Kamer mr S Wybenga door eene beroe rle getroffen Donderdag plotseling is orerieden De beer Wybenga had i ele j ren titling in de Kamer voor hel kiesdiflriol Bneék Men achrgft ait s Orarenhage Naar men rerneemt zou aan prof dr C A Pekelharing hoogleeraar in de geneeskunde aan de Uireohtsche hoogesohool ran wege de regeering opgedragen zijn een speciaal onderzoek iu Ie stellen naar de berri berri tiekle en zou hg mel dal doel in de helft ran de rolgende maand naar ludië vertrekken Op Zondag den 4 dezer des middags 12 uur heeft op het erf ran G da Rngter kg de grensscheiding tusschen Oudewater en Snelrewaard het rolgende plaats gehad De man rrouw n dochter zaten op een bank achter de woning Gcrerwaohts kwam een boerenknecht naast de rrouw zitten die orer dit bezoek haar onlerredenheid loonde Hierop werd baar man eensklaps aangegrepen en sprong een tweede boerenknecht over de sloot haalde eene spade uit een openstaande schuur en gaf den landbouwer een slag met den kant der spade op het hoofd lengerolge waarran deze bewusteloos en bloedend Ier aarde storite De rrouw wilde de aanrallera afweren doch hare krachten scholen te kort Een derde boerenknecht en de zoon van een buurman kwamen den ongelukkige rerder mishandelen een dreigde zelfs met een mes Toerallig kwamen twee personen op den dgk langs de huizinge snelden ter hulp en sleepten den getrotfene in blord badend iu buis De Insschenkomst der politie werd ingeroepen doch de reldwachler J M Bos geraakte in herige woordenwisseling met een ooggetuige een rondreiiend bedelaar De bedelaar nam een steen en braoht j M B een gal in het achterhoofd toe beiden geraakten worstelende op den grond en hel bloed rioeide langs de uniform ran den reldwachter M B maakte nu ran zgne sabel gebruik lengerolge waarran de bedelaar met een brancard naar zijn rerblijf verroerd moest worden Een der politie agenten die den bedelaar hielp knerelen bekwam op zgn hand eenige lichte sabelhouwen Van het roorgerallene is proces rerbnal opgemaakt de aanleidende oorzaak schijnt wraakzucht Dr Thier verleende den gewonde geneeskundige hulp Naar men nog verneemt moeten de mishandelde beuevens de politiebeambten zich naar omstandigheden rrg wel berinden Pfr Dagbl Gisteren is aan Domela Nienwenhuis bg exploit beleekend een besluit ran Z M den Koning der Belgen houdende dat wanneer hg sich op Belgisch territoir durft wagen hg de tirsf beloopt bepaald bij art 6 ran de Belgische wel ran 6 Febr 1886 minstens 14 dagen en hoogstens 6 maanden gerangenis met dit beding nog dat hg na expiratie van de gerangenisstraf orer de grenzen wordt geleid Dinsdag jl deed de kapitein ran de stoomboot FMurding IF bg de politie te Leiden aangifte dat bg gedurende de reis ran Amsterdam was beatoleu voor een bedrag ran 139 nil zgn kantoortje in de kajuit terwgl hij wel rermoêden had op een jong Duitscher die enkele oogenblikken iu de kig uit had vertoefd Bg een onderzoek bleek niet dal bedoelde rreemdeliog de stad verlaten had aangezien hij zijn kistje aan het station der Holl spoor had gebracht Maatregelen werden er genomen om hem bg het afhalen ran dat kistje in handen te krggen hetgeeu dan ook Donderdag d a r des morgeos gelukte Kei bleek toen dat hg zgne schamele plunje roor nieuwe kleederen had verwisseld natuurlgk ran de ontrreemde gelden gekocht zoo ook een zilreren horlogr terwgl nog pi m 90 in zgn betil was gerenden Stokstijf bleef hg rolhoudeo dat het op hem berondene geld zijn eigendom was als met werken rerdiend en orergespaard en ten aterktte ontkende hg schuldig aan diefstal te zijn Om de zaak tot klaarheicK te brengen liet de commissaris ran politie hem onder geleide ran den inspecteur Pronk naar Amsterdam rerroeren alwaar uit hel nauwkeurige door dien beambte ingestelde onderzoek mocht gelukken aanwijzingen tegen de rerdaohte te rerkrggen Ook is het aan de scliriteil ran genoemden inspecteur te danken dat de rerdachtit nog rdór zgne terugkomst te Lei len bekende aan den diefstal schuld g te zgn Na opgemaakt prooesrer baat is hij ter beschikking van deii Officic van Justitie te sGrarenhage gesteld De 8e algemeene jaarvergadering ran De Unie een school met den bgbél zal zooals gemeld is op 11 October te Ulreoht gehouden worden Volgens de agenda warden de uarolgende onderwerpen behandeld lo ran hel locaal oomiié Ie Bieielinge Het bestuur der Unie gere een klein week of maandblad uit om hel doel en de beginseleo der Unie meer algemeen bekend te maken 2o ran het locaal comité te Harlingen In het begin van Augustus worde in elke prorincie een provinciale Uniedag gehouden ter roorbereiding van de Unie collecle 3a ran het bestuur der Unie welke middelen kannen de oorrespondenten iu eigen kring aanwenden om de iakomsten der Uuie kas te rermeerderen f 4a ran het looaal comilé te Amersfoort Het bestuurder Unie zende een adres Z M den Koning en aan de Tweede Kamer met rertoek de Rijks normaalinricbtingen warden opgeheren en de toelage aan de kweekeliogeu ran normaallessen niet meer worden rerstrekt 6o ran het bestuur der Unie Kan het roor Christeoouders ook wensohelgk zgn hun kinderen ter opleiding toe te rerlrouwen aan de Rijkskweekscholen en Bgksnormaallessen P 6o ran het locaslcomilé Ie Amsterdam Is roor de roorstanders ran de scholen met deu bgbel de relatiere neutraliteit des openbare school te lerkiezen boree de absolutie ueutraliteil P 7o van het locaal comité te Rotterdam Is de slichting ran een Christelgk bewaarschool op plaatsen waar nog geen school met den bijbel besaal ed waar de onmogelgkbeid om tot de opricUting ran een school te komeu nog niet gebleken is in het algemeen aan of af te raden P Over het algemeen wordt door de deelnemers aan de Berlgnsohe wielerwedstrgden gek aagd over de