Goudsche Courant, zondag 12 september 1886

1886 Woensdag 15 September N 3443 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiel lad voor Gouda en Omstreken Geldcrisis Geldpaniek Geldgebrek ER IS GELD NOODIG VEEL GELD ten einde zich staande te kunnen houden ook bij de verschillende fabrikanten welke in het Buitenland door werkstakingen in zeer langen tijd tijdens de werkstaking een massa geld verloren Om dus de zaken weder op den ouden voet te kunnen drijven moeten de fabrikanten eerst een massa goederen welke in voon aad zijn verkoopen TOT ELK EN PRIJS en al geschiedt dit voor het oogenblik met een groot verlies zij worden dan ook in de gelegenheid gesteld hunne werklieden wr die op het oogenblik armoede lijden WERK TE VERSCHAFFEIV Dat bovenstaande mededeeling als zeer gelovens waardig kan geacht worden blijke hieruit Men overtüige zich niet alleen van onderstaande prijscourant doch men bezichtige de goederen een verdere aanbeveling zal dan een ieder onnoodig achten De Raad van Toezicht welke door de verschillende fabriekanten benoemd werd guarandeert volkomen voor alle artikelen Mm 411Ï TO Dames indien ge dus soliede onopgemaakte en deugdelijke linnen en katoenen Manufacturen wilt koopen breng dan een bezoek aan Oosthaven Wijk B No 74 Zairer linnen Theedoekjes roode of blanwe ruitjes 4 cent Prachtige onopgemaakte Linou Zakdoeken gezoomd rondom doorgeweTen randen 4 cent Zuiver Linnen grjjze Tafelkleedeif met gekleurde rttndeu en franje prima qnaliteit ƒ 0 95 Nieuwste Engelsche 2 persoons Ledikantspreien prachtige zware qnaliteit lange doorgeweven franje ƒ 1 50 1 tl I I i Echte Oud HoUandsche zware Linnen Handdoekeii tondom randen ƒ 2 25 Zware bonte Handdoeken diverse patronen ƒ 1 25 en ƒ 1 75 per doz n I i i IJ Tafellakens zeer soliede kwaliteit rondom breede AnA voor kenkengebmik 30 en 50 cent Groole 3 els Tafellakens verschillende dessins ƒ 1 Groote 3 els Tafellakens 2 breed prima prima kwaliteit ƒ 1 40 Zuiver Hollands linnen Tafellakens met sterren ea Grieksche rand prachtige Damaste dessins 1 50 Sngelsch linnen Servetten en Handdoeken rondom breede randen onopgemaakte qualiteit ƒ 2 75 per dozgn Amerikaansche Satijn streep aoliede qualiteit nieuwste dessins 15 cent per el Flanel geheel krimpvrg en goed wit big vend 20 en 30 cent per el Madapolam geschikt voor alle doeleinden totaal zonder opmaaksel prachtige soliede qualiteit 16 en 20 cent Shirting voor Sloopen en andere doeleinden 9 11 en 13 cent Zwaar Olifant Idnnen gzersterk voor Sloopen Boezelaars enz 13 en 18 cent breed zuiver Almeloosch Sandgespin deugdzame kwaliteit bgzonder zwaar 19 en 23 cent breed echt lerseh Handgespin voor I akens zonder naad onverslgtbaar 30 en 35 cent i breed HoUandsch Handgespin voor Lakens zonder naad 45 cent zeer fijne soort Zwaar Oogjes en Blokjes Goed prima qnaliteit onopgemaakt voor Luiers en Handdoeken 15en 18 cent per el Tafelgarnituren 1 groot Tafellaken en 12 Servetten prachtige kwaliteit ƒ 4 25 en 6 25 De echte Engelsche QueenVamast Ta felstéllen bekroond met de gouden medaille dé schoonste blorfmen en bouquetten djessins voor slechts ƒ 12 50 Dames Hemden prima qnalit constitution Fransche coupe en zeer terk gemaakt 75 cent en ƒ 1 05 Dames Pantalons Creton Belgiqne volslagen grootte met kant en stroken ƒ 0 65 0 90 en ƒ 1 25 Idem zwaar Bngeiaeh Keper f 1 50 Dames Nachtjaponnen met soliede stroken en entre deux volslagen grootte 1 25 en ƒ 1 50 Zuiver Linnen Dames eu Heeren Zaktloeken rngfljne draad voor slechts ƒ 2 50 en 3 Prachtige zware Dames Bovenrokken rgk gegarneerd en flink gemaakt ƒ 2 25 en ƒ 2 50 Zeer soliede ïachte Badhanddoeken ongeveer 1 meter lengte 2 75 per dozjjn Zuiver linnen stukken Amersfoort ea Keiters zwaarste onopgemaakte qnaliteit voluit houdende20el ƒ 3 50en ƒ 4 Flanellen Heerenhentden prachtige kwaliteit ƒ 2 2 els breed echt Fransche Thibet koopje 50 centner sojede qualiteit GOUDA OOSTHAVEI Wijk B RIo 74 Snelpersdruk van A Bbinkbaii te BINNENLAND GOUDA 14 September IS86 De beer dr C H ran Bhyn hoopt zijn afaobeidirede te hosden ala predi aat by de Nederl Herformde gemeeote alhier op Zondag 10 October de voormiddags ten 10 nre om den 19den daaroprolgende de namiddags ten i ure tyn ambt te Oroningen t aanvaarden met het oiliprelieD van eene redevoering in de groote gehoonaal der üniver iteit Indertijd gaven w j de data op waarop in het a at aeiaoen de abonnemeuta tooneelrdoraiellingen zouden warden gegeven De eerate ion plaata hebben 14 October Dit ia veranderd in Donderdag 28 Ootober Naowalijla tjju de zomer concerten in Ooi Geaoegen a tnin afgeloopen of de deuren van vKonat min openen zich voor de winter amaaementen Dit openen der deuren moet men zich echter fignarIg k rooratellen althana giataren toen er alechta één open waa en verder allea potdicht Bij de bniteugewone hitte dea daaga waa het niet te verwonderen dat de ateeda toeatroomende menigte hel apoedig te warm kreeg en men er op bedacbt werd door het openen van eeoige ramen eene gewenachte verfriaaching in de zaal aau te brengen eene poging die met goeden nitalag bekroond werd daar gelukkig de kaohela noch niet gebrand hadden en ook de brandlantaarna niet aren aangestoken zoodat men daarvan dan ook geen last had Onder roortdorend gestommel van het aanbren g o van atoelan en tafela ugoo alaoo het Qroot Mgattrtcli NathmuU ametrt met zang tn datu door hel eerttt heromdt Oori Hcmg Zigeuner Orctett iet eenige Botig Orcheit hetteelk damei onder lyn leden telt uitgemerd in Nationaal cnttmm en met de eigenaardige mitrumenten der Zigenneri Voorzeker heeft deze eigenaardijie mededeeling ras het programma er veel toe bijgedragen om de zaal Kunatoiin bijna niet groot genoeg te doen zijn om het kanatminnende publiek te bevatten of dit echter niet tot telearatelling aanleiding heeft gegeven is niet twqfelachlig vooral onder hen wier verwachting te hoog geapannen waa Het programma bevatte o a Dummera van Këler Béla Metra en Strauss welke op weinig uitzondering na gespeeld werden zooalt men dat wel eens meer hoort verder üngariache Polka en Marach waaraan ook niet reel bijzondera waa te hooren alleen bg No 6 vZaigany fleet on No 11 üngariache Weiaen kwam het zigeunerelement boven en voelde men iels vreemds men hoorde toen iets waarom naar het schijnt bet meeste publiek was opgekomen en beleefd als deze Zigeuners waren bij het geringste applaus gaf men nog iets ten beste Ook de nationale dansen Werden op verzoek herhaald terwyl het optreden van de viool koningin Hewanna urban met groote toejuiching werd beloond In één woord toen het publiek over zijne teleurstelling heen was bleek het dankbaar te zyn voor zooveel afwisseling niet alleen in zang dans of orchest maar ook ia onderlittge verwlaaoling der instriimenten en menigeen verliet Kunstmin in prettige vroolijke stemming Deed ona indertijd de oprichting van de QoadeekeCticketClub yOLTMFiA groot genoegen daar hel orioketapel op zichzelf een heilzame liohaamsoefeoing is en tevens een nuttige ontspanning aanbiedt na destudieuren op Gymnasium en Hoogere Burgerschool met niet minder vreugde begroetten rij het openbare levenateeken dat de Club gaf door een ueditryd aan te kondigen Daardoor zouden de ingezetenen van Gouda nu eena in de gelegenheid worden gesteld in optima forma kennis Ie maken met het edele CricVet spel Veel had men daarover reeda gehoord In menige huiakrimer waa daarover vaak geaproken De jongelui die lid van de Club zyn waren ala zij met verhoogde kleur en vermoeide leden van het veld t hnia kwamen dikw la niet uitgepraat over Jiet gesmaakte genot Met opgewektheid en geestdrift werden de huiagenuoten deel genoot gemaakt van het ondervonden genoegen en voor zooveel mogelijk ingewijd in de geheimen van het apel Gemakkelijk ging dat niet immera het behoort tot die spelen dis men moet zien of liever nog zelf moet doen om t begrijpen hoeveel er in zit en als men dan denkt aan al de technische termen waarmede een criokel diaeMira ala t ware doorapekt ia ala men oui den haverklap hoort gewagen van atumpa en baila van een bowling atreep en een popping atreep van bats en wickets van bowlers en umpirei dan dnizelt het menigeen die behoort tot de leeken op dit gebied De opgewektheid waarmede de jongelui steeds over de zaak spraken had de belangstelling van de ouderen gaande gemaakt eu zoo ging £ ndag ten I ure een aantal dames en heeren naar het bekende terrein aan den Botterdamachen dijk daartoe feeatelijk met vlaggen versierd waar reeds jaren achtereen zoo menig wedstrijd werd gehoudfu doeh oog nimmer zoo als thans een Cricketwedatrijd Hoogst aangenaam is het ons te kunnen constateeren dat deze eerste wedstrijd succes had Bevoegde beoordeelaars waaronder wjj ons zelven helaas I niet kunnen rangschikken waren van meening dat er goed geslagen en over t algemeen flink gespeeld werd en dat de vorderingen na slechts eeniga maanden van oefening alleszins een woord van lof verdienden Het feest leverde echter ook voor hen die t fijne van het spel niet konden beoordeelen veel genot op Zoo n vereenigiug van flink gebouwde levenslustige jongelui met de elegante club pet op l hoofd voortdurend in beweging eu bezü met vollen lust om elkander de loef af te steken vormt een eigenaardig opwekkend tooneel dat èta meest zwar cn toeschouwer moet bpvroctijkcn Voorwaar waar wel eens in sommige kringen geklaagd wordt dat de tegenwoordige jongens gebnkt gaan onder hoofdbrekende studie en dat zij door te veel met hun neus in de boeken te zitten veel van hun vroolijkheid en frisehheid verliezen één blik op het Crickel veld op Zondag jl was voldoende om zich te overtuigen dat hun levenalnat vroolgkheid en vlugheid nog volatrekt niel verdwenen zijn maar nog in groote mate aanwezig De uitslag van den Cricket wedstrijd was als volgt Als Umpire fungeerde de he r van den Arend als Score de heer van Honweningen beide uit Botterdam Ie prijs Cricket Bat aangeboden door den heer Dr H IJaael de Schepper behaald door den heer H Herman met 22 punten 2e prqa Sohrijfcaaaette aangekocht door de Club behaald door den heer C van Egk met 17 punten 3e prya Zilveren Uorlogeketting aangekocht door de Club behaald door den heer J Eooba met 14 punten 4e prija Bierglaa aangeboden door den heer C Jonker behaald door den heer J van Esaen met 12 punten 5e prija Kijlja Sigaren aangebodeu door den heer F Herman Fzn behaald door dêo heer 6 J Haentjena Dekker met 10 punten 6e prija Zilveren Daaapeldje aangeboden door den heer W Begeer behaald door den heer G J Prince met 7 punten Na loting met de heeren Wykhaijaen en Cosgn Aan bovengenoemden wedstrijd was tevens een in het bardloopen vereenigd dat uit een oogpunt van afwiaaeling een goed denkbeeld mocht worden geacht De uitalag van dezen wedstrijd was als volgt Ie prijs Veldfleach aangeboden door den president bebaald door den heer W van Eaaen 2e prija Inktkoker aangekocht door de vereenigiug betfaald door den heer H Herman De uitnriking der p zen hac plaata onmiddelijk na den afloop Daarbg hield de voorzitter van de Club de heer B J IJssel de Schepper een flinke toespraak waarbij hij de aanwezige dames en heeren d k betuigde voor hunne belangstelling gebleken door hun tegenwoordigheid waardoor zij in de gelegenheid waren zich te overtuigen in hoeverre de leden der Club gevorderd waren na enkele maanden van oefening Daarna wenschte hg de overwinnaars in hartelijke bewoordingea geluk om ten slotte voortestellen om dea heer J G Arentz tot eerelid te benoemen welk voorstel met daverendjapp auB werd aangenomen Na den voorzitter sprak nog de heer K Schouten Hoogendflk die o a namens de Club zgue erkentelijkheid betuigde aan den Majoor Kommandant van het garnizoen alhier voor de welwillendheid waarmede hij het schietterrein ter beschikking had gesteld van de Club Daarmede waa het feest geëindigd Des avonds vereenigde men zich in het bovenlokaal van den beer A Dam op den Kleiw waar men recht gezeUig bijeen was en vele genoegelgke oogenblikken werden doorgebracht Menig hartelijk woord werd daar gesproken waarvan natuurlgk hier ter plaatae geen melding wordt gemaakt Voor één speech maken wg eene uitzondering daar het t woord was van een deskundige op Cricket gebied en de toel omst der Club betrof Hg voorspelde 0lth u nl een schoone toekomst als men voortging zich met ijver en ernst te oefenen a s tot heden geschiedde Beeds een volgend jaar zou zij er toe kunnen o vergaan een Club van de 2e klasse uit te noodigen zich met haar t i melen I Wij eindigen met de hoop dat Owhpia in hetvervolg ook in andere gemeenten lauweren mege behalen en door den tijd beantwoorden aan de goede verwachting die men van haar beeft u den eersten wedstrijd op Zondag jl Van het verlaagd tarief des Zondags van Gouda naar den Haag per Ned Bhijnapoorweg maakten Zondag II 341 personen gebruik Mevrouw Catharina Beersmana zal Januari a a bare 25 jarige tooneeltoopbaan vieren Waarachijnlijk zal de gevierde actrice bij die gele genheid in eene nieuwe bare talenten waardige rol optreden en zoowel in oos laod ala in haar geboorteland België een kunstreis maken De pikeur A Bos te Zevenhuizen heeft op de den lOn dezer aldaar gehouden harddraverij zgn 148ate prijs of premie gewonnen Naar wy vernemen zal morgen te Boskoop eene vliegerwedstrijd plaats hebben Vele prachtige ea zeldzame vliegers worden er voor in gereedheid gebracht terwijl vele pryzen zgn uitgeloofd waaronder zilveren remontoira eiiz Binnen kort zal te Boskoop een kolfwedstrgdworden gehouden Op de kermis te Berkenwoude heeft Zaterdag avondeene hevige vechtpartij plaata gehad tuaachen eenige boerenknechts Sen hunner is door messteken zoodanig verwond dat hij reeda des Zondagsiiiorgecais overleden Het gerecht moet heden eene Igkschonwing doen Wettelijke regeling van den arbeidsdag zou meent de EnuhedéKhe Omrant zeer eenzgdig werken De landbouwera zonden er geheel buiten vallen vermits bij ben in drukke tgden van alle handen moet worden geprofiteerd werkdagen van 16 uur geene zeldzaamheid zijn en van eene atgemeene regeling der werkuren geen sprake kan zijo Ook met de bouwvakken waarin de meeste arbeid op denzelfdeu tgd wordt gevraagd zou bet moeielijk gaan Voor de kleine ngterheid is regeling van den werktjjd onmogelgk en controle ongewenacht De controle over hen die thuis werken heti alleen of met een twee knechts zon niet worden geduld en het toezicht zou de halve natie ala politie agenten vorderen lo inricbtiogeo waar ju hetzij met vol personeel helzg met een gedeelte nacht en dag wordt doorgewerkt en het ploegenstelsel dus ingevoerd ia de controle moeilijk zoodra de werkman zelf verlangt overuren te maken Dè beperking zouv alleen te handhaven zyn in de oiïdcrnemipgen die reohtatreeka door staat of gemeente woMen bestuurd die oader openbaar toezicht staan of waar de arbeid niet als stukwerk kan worden uitgegeven Voor alle overige vakken voorziet het blad een zee van moeielijkheden Overigens zal het zich verheugen indien uit het in te stellen onderzoek big kt dat hetgeen in het belang