Goudsche Courant, vrijdag 17 september 1886

1886 Vrijdag 17 September N 3444 1500 tot 2000 Gulden jaarlijksche bij verdienst kunnen fatsoenlgke lieden van iederen stand bg eeuige werkzaamheid verdienen Offerten onder B 4000 NIJGH VAN DITMAR RoUerdam GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Heden orerleed te Amiterdam tot onze diepe smart na langdorig Igden onze innig geUefde Zoon en Broeder ELIZËBEBT CHBISTIAAN LALLËMAN Candidaat Notaris in den oadeidom van mim 27 jaar Odk namena onze Kinderen en Behuwdkinderen G B LALLËMAN M P LALLËMANVkobg Moordrecht 11 September 1886 VoUtrekt eenige kennisgeving De ondergeteekende waarschuwt geene gelden of goederen voor zgne rekening af te geren aan J W van LOON luUei de dit door hem niet worden gevalideerd als zgnde voornoemde persoon als knecht uit zgne dienst ontslagen A NORTIER Wgn en Bierhandel DERDE PLAATSING Het Geregtshof te s Gravenkage heeft bg arrest tnsschen den Heer JOHANNES de BLAAUW Oad Oost Indisch Hoofdambtenaar wonende te Gravenhage oorspronkelgk eischer nn appellant van een interlocutoir vonnis der ArrondissementsRegtbank te a Gravenhage van den 9 April 1886 en Vrouwe MARIA PBEDERICA DB BLAAÜW geboren Jonkvrouwe Falck gedomicilieerd te s Gravenhage doch verbl vende te Dresden oorspronkelflk gedaagde nu geintimeerde bg verstek den 16 Jnng 1886 gewezen met vernietiging van voormeld vonnis het huweljjk door partyen den 15 February 1877 te Batavia gesloten ontbonden verklaard door Echtscheiding met alle gevolgen daOraau door de Wet verbonden Voor Extract t e Procureur van den eischer en appellant A M VAN STIPRIAAN LlTiSCIUS DERDE PLAATSING Het Geregtshof te s Gravenhage heeft bg arrest tusachen den Heer JAN JACOB HOPPMAR Commissionair wonende vroeger te Kralingen nu te Rotterdam oorspronkelgk eischer nu appellant van een interlocutoir vonnis der Arrondiaaements Regtbank te Rotterdam van den 8 Maart 1886 en Vrouwe MATHILDA PETBONELLA HERMANNA HOPPMAN geboren Schadée gedomicilieerd vroeger te Kralingen daarna te Rotterdam doch verblgvende te Parijs oorspronkelijk gedaagde nu geintimeerde bg verstek den 16 Jung 1886 gewezen met vernietiging van voormeld vonnis het huwelgk door partgen den 1 Jnng 1881 te Rotterdam gesloten ontbonden verklaard door Echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de Wet verbonden Voor Extract De Procureur van den eischer en appellant A M VAN STIPRIAAN LüïSCIÜS OPRUIMING van de voorhandene lOIllIKSfU Ui UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij A BRINKII1AI Lange Tiendeweg te Gouda RierbroDwerU het Dubbele Anker Molenwerf Gouda Steeds voorhanden goed belegen GERSTE en DÜBBELD GERSTEBIER te en concnrreerende prgs Prgscouranten op aanvraag verkrggbaar A VAN LOM Depothouders g evraagd Mevrouw Schim van deb Lobpf vraagt tegen 1 November eene bekwame Tweede Meid Juffrouw BREEBAART vraagt met NOV eene DIEIVSTBODE 100 Gulden Loon Opentare Verkooping NIEUWERKERK op den IJssel Toewgzing op in het Stationskoffijhuis van den Heer J OÜDUK bg Veiling en Verhooging op WOENSDAG den 22 SEPTEMBER en bg Afslag en WOENSDAG den 29 SEPTEMBER 1886 beide dagen des voormiddags ten 10 ure van eene BOÜWUANSWONINO met HOOIBERG SCHUREN en verder aanbebooren alsmede eene partg uitmuntend WEIen HOOILAND alles zeer gunfltig nabg elkander gelegen in de gemeente Nieuwerkerk op den IJssel aan s Gravenweg bg den Overweg van den Rhgnspoorweg te zamen groot ruim 18 j Bunder bg biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Landerijen met Kerstmis 1886 en de opstallen met den 1 MEI 1887 Inmiddels olt de Hand te Koop Nadere informatiëo ten kantore van den Notaris G J SPROUT te Ouderkerk a d JJssel Deze week in LOSSING een JPVIKE GBOVJE lading STEENKOLEN a ƒ 0 55 per Heet vrg aan huis bg Scblpper R v RALGOIJ Ligplaata Veerstal ONTVANGEN eerste kwaliteit fijne Blauwe Kasdruiven in mandjes van 5 pond ƒ 2 Per pond 42 et J Gerretsen Zoolang de voorraad strekt HEËREN eD DAMES 6LAGMMDSGH0Ë1N ü 90 CHNT A VAN OS Az Kleiweg E 73a Saelpersdmk van A Bbinekan te Oouda De NOTARIS H GROENENDAAL standplaats hebbende te Gouda maakt bekend dat hg zgn KANTOOR gevestigd heeft op de Westhaven aldaar wijk B No 151 EMD ASSÜBANTIE Voor eene zeer solide BRAND ASSÜRANTIE MAATSCHAPPIJ in Nederiand wordt te dezer stede een solide AGJBNX gevraagd Adres franco brieven onder No 1376 aan het Bureau van dit blad Pe Wonderen zijn nog niet van den hemel af i Woordenboeken voor slechts Eén Galden Zoo ieta i nog oooit Toorgekomea pp de laatste FoodeeDteiling kocht ik deo geheaeo voorraad rao het aitmnDlend iMwerkte Thieme s Viertallg Woordenboek B ollaiid80h FranBCli Duit8CIi Eagel8oh X door Dr 4 A DEEN IK 4 WOORDENBOEKEN in een fraai limxen band met vergulde Stempels niet minder dan mim 800 lukdZVJden comprei gedrukt in 2 l lommen ruim 150000 woorden berattende Ik ben door een gelukkigen inkoop ia staat deze keurige en met zooreel lorg bewerkte Dictioonaires aan te bieden voor den ipotprvjs van slechta Een Quldeu dat is sleolits vyf en twintig Centen pu Woosdenboek Als man nagaat dat men voor een gewonen Dictionnatr yoor èen taal al ƒ 1 50 moet betalen Franscb Duitscb Engelsoh zlja nn eenmaal de Hoofdtalen der Wereld Talen moet ieder man fan saken kennen en voor hen die üe kennen of nog wat tbd tqu School Talen bvergehouden beeft zijn zulke Woordenboeken vooral fanmisbaar Fransoh Duitsoh Engel80h moet ieder Aannemer Bankier Doctor Ouderwijter Bxpedilear Handelaar Ingenieur Logement en Koffiehuishouder enz kennen Fransch Duitsch Engelsoli moet iedei Schouwburgbezoeker en ieder Courantlezer kennen met zoo n Woordenboek kan men alles en alles f oott naslaan Franscb Duitscb Engelse moeten onze jongens en meisjes leeren en hoewel de Openbare Scholen de Leerbotken verstrekken de Diotionoaires moeten zg koopen t Is dus een fortaiatje zoo n exact Woordenboek in 4 Talen voor Een Gulden te kunnen bezitten Wie dus een getrouwe gids in de sitmenleving verlangt wie een goed deugdelqk goed en opperbest viertallg Woordenboek erlangt drale niet Een enkele Oulden voor een keurig net ingebonden HollandSOb FranSCb Duitscb Engelsob Woordenboek is Immers letterlUk niets alleen het inbinden en vergulcron kost anders meer Bestel dos spoedig voordat de niet al te groote voorraad is uitgeput Naar bniten tegen toezending van Postwiesel of blauwe Postzegels met verhooging van io Cis TQor bijdrage in de trankeering ontvangt men deze prachtige DiCtlOUnaire in 4 Talen goed verpakt fr i thuis bg H O KOSTER GJzn Magazijn vangoedkoope Boeken Leliegracbt 26 Amsterdam 00 Op den Fostwissel te zetten voor Vierldig Woordenboek Geen grijs Haar meer I e nieuwe LONDON is mt de beste van alle bestaande parfumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 ÖBB BER begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneer en ontvan gen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 16 September IS86 VWGADERINÖ van ükn GEMEENTERAAD Vrqdag den 17 September 1886 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De begrooting der Schutterij voor het dienstjaar 1887 De begrootingen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid Toor het diensljaar 1887 Het f oorstel tot wijziging der Qemeente begrooting dienst 1886 Het adres van de Wed Vernes betrekkeijk de pacht van het overzetTeer op den Bijn te Goawsluis Het adres tan Adminiatraienreo van het Christina GysbertoUofje betreffende hour van gerioleerdeo grond RecUmes in zake de plaatsciqke directe belasting op de inkomsten dienst 1886 De R K Kiesrereeniging tSeeit voor Alle heeft naar wy vernemen tot candidaat voor den gemeenteraad gesteld roorde ferkiezing op 21 September e k den heer i Faas Allabt die deze oandidatuur heeft aanvaard Gisterenavond vergaderde in een der zalen boten de sociëteit de Réunie de kiesrereeniging Gemeentebelang tot het stellen vnn een candidaat roor het lidmaatschap van den gemeenteraad ter rervnlling der vacalnre onlslaaD door het bedauken van mr P P P Kist De vergadering werd gepraesideerd door den heer G J Steens Zyneo die na opening der vergadering een woord van hulde bracht aa i de wijze waarop de heer Kist jaren achtereen de betrekking van raadslid heeft vervuld Hy behoorde zeide pr tot de meest ODpartydige fliuk denkende leden van den raad en verleende aan de gemeente ontegrnzeglyk groote diensten Nadat de vergadering hare instemming met die woorden had betuigd was aan de or e het noemen van candidaten De heer G C fortuijn Droogleever stelde als zoodanig voor den heer Dr H IJssel üe Schepper Daar geen andere namen werden genoemd werd den voorsteller onmiddelijk het woord gegeven tot aanbeveling van z jn candidaat De heer fortuqn Droogleever zeide daarop dat het feit dat na deu door hem voorgestelden persoon geen andere namen waren genoemd reeds een groot bewgs was hoezeer de door hem voorgestelde oandidatuur instemming vond b de vergadering Spr was er van overtuigd dat de kiezers van Gouda geen betere keus konden doen voor raadslid dan door den heer de Schepper te kiezen Met het oog op de belangrijke zaak wier behandeling eerstdaaga aan de orde was ui de overname en inrichting der gasfabriek moest hg vooral de rechte man op de rechte plaats rorden geacht Sp bracht in herinnering hoe indertijd de gemeente Rotterdam dr IJssel de Schepper had benoem in eene Commissie belast met het onderzoek van de daar toen aan de orde zynde vraagstukken in zake gas en electricileit Hg mocht dus daarin volkomen t huis worden geacht en kon dus ook aan deze gemeente goede diensten verleenen R ja langen tgd woonde hg in deze gemeente reeds vroeger werd hg candidaat gesteld voor den raad en bleef toen mét slechts enkele stemmen in de minderheid Spr gelooft dat er thans nu men den heer de Schepper fn zgn utirken en daden nog meer heeft leeren kennen gee quaestie van is of hg wordt met groote meerderheid tot raadelid verkozen I Daarop werd lot 8t mmiug overgegaan en roet algemeene stemmen tot candidaat geproclameerd Dr H IJssBL DE SOHEPPEK De heer Steeni Kgnen zeide daarop dat het hem veel genoegen deed dat de vergadering genoemden heer candidaat bad gesteld Gedurende 5 jaar werkt hij met hem samen in de Directie der Stearin Kaarsenfabriek en hg ha l hem leeren kennen als een bedaard en voorzichtig man met een zeer goed hoofd In alle opzichten zoo hij een plaats in den raad uitstekend vervullen eo hg hoopt daarom dat alle leden der Kiesvereeniging hun best zonden doen hem de overwinning Ie verzekeren Na het vroeger geleden échec is het thans plicht te makeu dat den heer IJssel de Schepper ditmaal met vlag en wimpel uit de stembus komt 1 Nadat vervolgens in de vacature van bestuurslid was voorzien door de benoeming van d heer W Lotsy werd de vergadering daarop door deu Voorzitter gesloten Zondag jl was het voor de Gemeente van St Jan Baptist op de Gouwe alhier een ware feestdag In het eenvoudig nette en goed bezette kerkgebouw werd door deu Hoogeerwaarden Heer den AarlsbiaBchop van Utrecht bijgestaan door den pastoor der Gemeente en door dien van de gemeente te Oude ater aan een niet onaaniienlgk aantal jongelieden het H Yormsel toegediend In Je feestrede na afloop der plechtige dienst door den Aartibissohop gehouden naar aanleiding van 1 Kor 2 vs 12 werd op heldere en baeiende wgze de aard en het gewicht der plechtigheid uiteengezet De diepe stilte die onder het uitspreken der rede heerschte getuigde van de onverdeelde aandacht en hooge belangstelling waarmede zg werd aangehoord Geheel onder den indruk van het gehoorde keerde dan ook ieder huiswaarts verheugd over en dankbaar voor de zegenrijke gebeurtenis van dien dag welke ateeda iu aangename herinnering bg haar blgven zal Wg vestigen de aandacht van bebiughebbenden op de in dit nommer voorkomende advertentie dea heeren B Riokerniann die alhier ee kniponnos voor damek zal openen W ij lezen dienaangaande in de Provinciale Geldersche en Ngmeegsche Courant Tot heden vergenoegden zich de dames met kleederen te knippen naar het patroon en dan zooveel mogelijk op de gis f en na het aanpassen van een in staat van gewgsde gebracht kleedingstuk dit nu is echter eene zeer onvolkomen manier van doen De heer Riokermann evenwel leert grondig theoretisch de maat nemen en waar dan door invoering der naaimachine in de families het streven bestaat om zelf kleederen hetzij boren of onderkleereu te vervaardigen daar is het kennen eeuer goede methode voor het aanmeten eene noodzakelijke behoefte door gemis aan de kennis is menig kleedingstuk onvolkomen gemaakt of bedorven geworden Wat wg en uit zeer verlrouwbare bron omtrent de wijze van onderricht van de methode van den heer Rickermann vernemen is allergunstigst en geeft ons volle vrgmoedigheid om zgiie lessen aan te bevelen Tegen ee hoogst billgke vergneding als leergeld ontvangeiT de dames een kapitaal in de gedaante van kennis Omtrent den moord te Berkenwonde waaromtrent iu ona vorig nr reeds iets werd gemeld wordt ona nog het volgende medegedeeld Vermoedelgk is de vermoorde die nadat hg met zijne beide kameraden twist had gehad en eener hunner eene wonde aan de hand had toegebracht uit vrees in eene weide gevlucht waar hij door beiden werd vervolgd Om tfiet door hen achterhaald te worden heeft hg eene plank die over het water lag opgetrokken doch zgne vervolgers wisten door mooie praaljes hem te bewegen de plank weder neer te leggen Daarop zgn ze bij hem gekomen waarop terstond de een hem vasthield en de ander hem aan hoofd eo hals vele en gevaarlgke wonden toebracht De burgemeester dezer gemeente hield Z dag en Maandag een nauwkeurig onderzoek Vefl ersonen werden geboord terwijl Dinsdag door den rechtervan instructie vergezeld van den substiluutofBcieren den griffier der rechtbank te Rotterdam het onderzoek werd voortgezet G V die verdacht werd de wanden te hebben toegebracht in hechtenis werd genomen Zaterdag stegen de luchtreizigers LKoste en Julhes met twee luchtballons te Amsterdam op De luit t z De Bruyifff maakte het reisje mede dal leelgk had kunnen alloopen Aan diens verhaal hunner lotgevallen in het UU ontleenen wg het volgende l Twintig minuten na de opstgging bereikte de ballon tuBscheo dejn vuurtoren van 4 IJ en Marken de Zuiderzee Voortgestuwd door een tuidelqken wind bleef men ten zuiden van Marken De heer Lhosie die veel hooger was gestegen waa daar hg een flinken westenwind getroffen had de andere reizigers ver vooruit Nadat men ruim een half uur op de hoogte van 1000 M was gebleven besloot Julhes het voorbeeld van Lhoste te volgen Eeuige ballaatiakkeD werden uitgeworpen en snel bereikte de ballon l Eclaireur eerst een hoogste van 2000 en later toen nog meer ballast uitgeworpen werd 400 M De thermometer wees toen 12 Celsius f Op die hoogte vanden de reizigers een IfiiÜfltaó wind en weldra haalden zij de Météore in dreven eeuige oogenblikken ongeveer 600 U hooger dan deze ballon in een loodlgn boven hem en daarna lieten zg hem eenigszius achter zich Men bleef echter geruimen tijd in elkaara nabgheid op ten minste 200 en ten hoogste 600 metera afstand van elkander en er heerschte zulk een stilte in deze hooge Inchtstreken dat men elkander kon toeroepen hoe de thermometer of barometer stond op elkanders gezondheid kon drinken of de indrukken kon mededeelen die de reis maakte De beide Fransohen vonden deu tocht trèa rigolo Zoodanige luchtreis in elkanders gezelschap hadden zij nog nooit gemaakt jyDe reis zon echter minder rigolo worden Ten znidec van Sohokland ging de wind liggen en begonnen de beide ballons zonder verder voort te drijven te dalen en weldra zagen de reiziger dat Ua nat pak zoo niet erger onvermgdelqk waa Toch atelde men nog alle pogingen ia t werk om te blqven drgven Alles wat den ballon ook maar eenigszins bezwaarde werd nityewyn n Het hielp niet op een hoogte van 1600 M nterd de val al sneller en sneller en toen men de zee op een paor honderd mtter beneden zich zag werden de aohoenen nitgetrokken daar het mogelgk waa da ma lieh met zwemmen moest trachten te redden en klons men uit de mand in den ring van den ballon in de hoop da t men dan niet geheel kopje onder zoa gaan Nog een minuut en daar plofte de ballon in zee De mand verdween in de golven terwgl de reizigers uiet verder dan tot aan hou kniéen natwerden De mand kwam spoedig halverwege boven en de luchtschipbrenkelingen namen weder daarin plaats Doordat zg nu tot aan hun middel in het water zaten en de laat die de ballon droeg hierdoor zeer verlicht werd bleef deze gelukkig drijven De beer Julhes klom in het netwerk om de opening van den ballon dicht te binden ten einde verdere ontsnapping van gas te voorkomen een soort naodro rwerd gemaakt van t ankertouw en de ledige ballastzakken waardoor de ballon wel niet besinnrbaar maar toch verhinderd werd dat hg ala een tol in de rondte draaide ru met een snelheid van oogereerdrie mijl per uur sneed dit buiten model vaartnig waarvan de ballon het zeil vormde door het water Om kwart over zessen was men in zee gevallen om goed half acht landde men gelukkig op t Kampereiland Wel was men eenige visschers tegengekomen doch deze waren in de onmogelijkheid geweest hulp te verleenen Het landen ging nog al met moeite gepaard Het anker pakte niet spoedig én de ballon die nog niet geheel ledig was huppelde ala I ware langs den grond Ten slotte hielden eenige personen die toegesueld i waren den ballon tegen het touw waarmede de jpening aardoor het gas kon ontsnappen was dichtgehouden werd los gesneden de balion lakte ineen en de reizigers konden uit de mand stappen De tocht was ten einde De heer Lhoste viel by t Ketel pas in zee Ook zg n ballon werd met tamelgke snelheid voortgedreven Het waren benauwde oogenblikboi voor hem nn eens sloeg de ballon op t watmea was de heer Lhoste geheel onder de golven bedolven dan weder verhief tich de ballon eecigazins zoodat de reiziger met het bcvenigf boven water wgs dan weer draaide de ballon met zgn last iu de rondte Ëindelgk bereikte hg den éérsten dam van het K etel maar kon er niet landen Eerat bg den tweeden dam bleef de ballon liggen en kon de Heer Lhoste zijn vaartuig verlaten Met Aëa ballon VEloile du Nord steeg Ji es Zondag begunstigd door schoon weder te Anuterdsm Of Eenige personen hadden zich aangemeld om den tocht mede te maken maar Julhea eenig gevaar vreezende had hun dit ten atelligate ontraden en verzocht hun voornemen tot een volgende opstjj