Goudsche Courant, zondag 19 september 1886

N 3445 1886 Zondag 19 September GOUDSGHE COURANT JXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wordt gevraagd iemand volkomen op de hoogte om de leiding eener nieuw op te richten Waschen Bleekinrichting met zaakkennis te aanvaarden Brieven franco onder No 1378 aan het Bureau van dit blad HGISHOCDELIJRË SGHIETWEDSTRUD op het Schietterrein a d Rott Dijk op ZOI DAG 19 SEPTEMBER ilVm AANVANG 10 UUR A Officieren dd Schntterg onderling B Kader Scherpachatters en zg die aan de vr willige Schietoefeningen hebben deelgenomen verdeeld naar geoefendbeid in drie categoriën MUZIEKUlirOEBING op het terrein door het Muziekcorps der dd Schutterfl van V iy nur 4r Dfi COMMISSIE flL I ED R HlJI f SPO ORWEG Goedkoope Reisgelegenheid VAN GOUDA naar DEN HAAG Op de ZONDAGEN in SEPTEMBER 1886 worden te Gouda uitgegeven speciale v Retourbilletten naar DMN KAAG 1 2 en 3 KI geldig voor heen en terug op denneltden dag op alle treinen Depot der StoomlDierljroTiwerij de Posthoorn te Rotterdam DUBBEL GERSTE DUBBEL PRINCESSE LAGERBIER Prijs ƒ 1 60 Eerste Klasse f 1 30 Tweede Klasse 0 80 Derde Klasse BIERHALLE en Bierbottelarij de Posthoorn ZEUGSTRAAT No 85 J H ROODË cc B Maatscliappij Het Burgerlijk Eegrafeüs Fonds opgericht te s Gravenhage den 18n September 1836 De DIRECTIE van bovengenoemde Maatschappij acht zich verplicht hare respectieve leden te waarschuwen voor de min eerlgke concurrentie middelen die door sommige vertegenwoordigers van Maatschappijen gebezigd worden en zich van kwaadspreken bedienen waardoor ziJ blgkbaar uit het oog verliezen dat zjj hun eigen goeden naam en die hunner Maatachappg waarvoor zjj optreden benadeelen Immers heeft deze Maatschappij sedert hare opriiihting zich ten allen tyde onderscheiden door de prompte nakoming barer verbintenissen zelfs in de jaren van epidemie en dit is toch overbekend heeft zjj stipteljjk aan hare verpUchtingeu voldaan Gednren e de geheele maand April jl heeft volgens Art 36 van bet Reglement de door U II Comtnissarlgsvn goedgekeurde en door eene Cotntniimie van Opname gedechargeerde Rekening en Verantwoording voor ieder belangstellende ter visie gelegen op het kantoor Brouwersgracht No 33 te s Gravenhage eu in elke gemeente waar de Maatschappij vertegenwoordigd is en werd dit in de meest gelezene dagbladen ter kennis gebracht Het heeft geen twijfel deze Maatschappg onder haar deugdelijk beheer in bloei en vooruitgang toeneemt de Directie vermeent deze waarschuwing te moeten stellen öm zich niet ge egeu te laten leggen aan die lasterlijke praatjes die rondgestrooid worden om de leden over te halen in aan haar onbekende Maatschappijen maar noodigt opeuljjk een ieder uit zich van de deugdelgkheid van haar beheer te overtuigen Db DIRECTEUR a p 1 van der VEN t QRAVENHAQÉ September 1886 Vele KIEZERS van andere GeloofsbeIgdenis raden ten sterkste hunne Medekiezers aan han stem uit te brengen op den door de R K Kiesveteeniging alhier officieel gestelden Candidaat den Heer Snelpersdmk van A Brinkman te Goud J FAAS ALLART De Notaris H J P HEUMAN gevestigd te Haastrecht zal aldaar op DINSDAG 2l SEPTEMBER 1886 des avonds 7 nre ten Herberge van A SCHOÜTEJj in het openbaar veilen en verkoopen Een wel doortimmerd en goed onderhouden HEEREHHinZIHG met SCHUUR ERF TUIN en KOEPEL staande en liggende aan de noordzgde van de Hoogstraat te Haastrecht in de kadastrale Sectie B Nos 43 en 44 ter grootte van 5 Aren 33 Centiaren Te bezigtigen daags vóór en op den verkoopdag telkens van voorm 10 tot 1 nre Te aanvaarden dadelgk na de betaling der kooppenningen Informatien geeft voorn Notaris Voor Dames Ondergeteekende zal VRIJDAG 17 dezer des namiddags 2 nur een Cursus openen in bet MAAT NUMMN en volgens de maat leeren Knippen van Japonnen Mantels Hemden Nachtponnen OnderUJfjes Uroeken eng Ook Meeren Onder en Jongeheeren Kleederen leert men io alle grootten Deze Cursus duurt 14 dagen eu kost ƒ 10 het grondig knippen Ook kan men privaatles aan huis ontvangen Tevens zjjn alle Patronen naar maat te bekomen en wie les neemt heeft ze gratig Vrijdag morgen van 10 tot 12 nar kunnen de Dames gratis les ontvangen en worden hier toe uitgenoodigd Getuigschriften van Dames uit Nijmegen Oroningen en Friesland liggen bj mg ter inzage Verder zie men het ingezondene gtnk uit de Nijmeegsche Courant in dit blad Onderwüs wordt gegeven bfl dnHleer SIBBES Jr Hoogstraat A 128 Gouda B RlCKERlll I N COUPEÜK Koorts Tliermoineters geverifieerd met certificaat BREUKBANDËN volgens opgave van HH Doctoren BRILLEN en PINCE NEZ op voorschrift van HH Oogartsen N8TRUMENTEN INJECTEUR8 voor ondernuidsche inspuitingen diverse Douches met glazen en gegalvaniseerde reservoijrs verder Gutta Percha en Optisciie Artikelen bg 8 11 POLAK Geauthoriseert Opticien Korte Groenendaal Oouda G e V r a a s d Goede zuivere Dagelgksche afname verzekerd Persoonlijke aanbiedingen des namiddags van 2 3 nur ten kantore van de CONFEDERATIE Nederlandscho Vereeniging tot bereiding van Melkproducten Delftshaven Achterhaven O Z No 64 Époelliigmelk zoowel aia tusschenpe rsonen ko men niet in aanmerking Zuiver Drinkwater is een eerste levensbehoefte HAICNEN S FILTERS 11 Èere Diploma s 7 Gouden en 8 Zilveren Medailles Dese Filters overtreffen alle andere soorten door hunne kraobtise werking en eenvoudige menBtelllnfl Seniederieinataat s6 te reinlgan en van nieuwe filtraeratof te Tooraien met aleohta weinig moeite en bijna ge n kosten Oeïlluatreerda Frospeotuaten attesten van Ifederl Sohelkundlgen Apothekers en Doctoren gratis op aanvraag verkrUgbaar bil den Hoofd Agent JAOOB O WOIiTBBBBXK Bognliendw str 78 Am t rdam en by C van Berckel te Gouda mÊÊÊÊmÊ Met 1 OCTO f Êf begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSGHE COURANT xij die zich abonneeren ontvang en de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BU deze Courant behoort een Byroeirsel DE VEEKIESIirG Binnen eenige dagen zal er weder eene verkiezipg plaats hebben voor den gemeenteraad HetTbetreft den zetel vroeger ingenomen door Mr Kist die zooals bekend is de gemeente terlaten beeft Wg hebben reeds ons leedwezen uitgesproken over het vertrek van dezen geachten stadgenoot en zagen thans met genoegen dat ook in de Eiesvereeniging Gemeentebelang een woord van welverdienden dank is gericht aan ons voormalig raadslid Wfl zfln het niet altyd eens geweest met Bilr Kist die eigenaardige opvattingen en meeningen heeft welke hg met byzondere vasiboadendhttd verdedigde maar gaarne brengen wy balde aan den y ver en de toewijding waarmede hy zijn t k vervulde aan de belangeloosheid en de onaf bankelykheid die by in de raadszaal steeds ten toon spreidde Oe keuze van een opvolger van Mr Kiit heeft aan de Kiesvereeniging Gemeentebelang niet veel hoofdbrekens gekost Er is lechts één naam genoemd en deze is ipet algemeene stemmen aanvaard Van harte juichen wy de keuze van Dr IJssel de Schepper toe Reeds voor eenige jaren hebben wy met overtuiging hem voor den raad aanbevolen en weinig stemmen scheelde het toen of hy ware verkozen geweest Herhaaldelijk is de heer De Schepper in de laatste jaren aangezocht eene candidatnur te aanvaarden doch steeds weigerde hg omdat naar zgne meening zyn werkkring aan de kaarsenfabriek zyn geheele aandacht vorderde Wy zullen de laatste zijn om de betrekkelyke waarde van dit bezwaarteontkennen doch van ons standpunt als kiezer redeneerende kunnen wy niet anders dan verklaren dat juist die herhaalde weigering ons te meer deed verlangen om ten laatste hem te persuadeeren een deel van zjjn tyd en krachten beschikbaar te stellen ten bate van bet algemeen Om twee redenen Vooreerst bewyst het bezwaar van den heer De Schepper dat hy de taak diehü op zich neemt ernstig opvat en niet belust is op een titel waarvan sommigen de verplichtingen luchtig opnemen Ten andere zien wy gaarne in den raad mannen in hunne volle werkkracht die dagelyks in de gelegenheid zyn om het leven en de maatschappy van hun iractische zyde te bezien die in eigen zaken laudel nering of bedryf toon een helder hoofd een werkzame hand een bedachtzamen feest te hebben niets zou ons minder gepast ijken dan een raad hoofdzakelyk bestaande uit renteniers en gepensioneerden Voor ons was dus de heer De Schepper steeds een begeerlgk eandidaat Thans is de gelegenheid schoon om een laatste beroep te doen op zjjn burgerzin Van zyn nitlandigheid is gebruik gemaakt om hem candidaat te stellen zonder zyn medeweten of voorkennis in de hoop dat hy verkozen zynde niet langer weigeren zal ons in den raad te vertegenwoordigen Een complot dus maar met een goed doel waarby de samenzweerders overtuigd zyn dat zy aldus de ware belangen der stad behartigen Wghope dat de kiezers aan dit complot zullen meedoen de stad onzer inwoning zal dan de winnende party zyn want wy honden ons overtuigd dat de bezwaren van deiH heer De Schepper niet bestand zullen zyn l n een beroep dat op hem wordt gedaan dcfir de groote meerderheid der kiezers Wy nam dus onzen stadgenooten aan eenstemmig den candidaat van Gemeentebelang te steanen en zouden zelfs wenschen indien onverhoopt de heer Oe Schepler lucht krygt Van deze samenspanning en wdankt voor de candidatanr daarvan geen nota te nemen en toch het stembiljet met zyn naam in te vullen Indien hg verkozen zgnde mocht bedanken en hy zon dat zeker niet doen dan met leedwezen want zgne belangstelling in de openbare zaak is bekend dan eerst is het tyd om in die beslissing te berusten met de overtuiging dat wjj kiezers het onze gedaan hebben om deze gewaardeerde werkkracht voor de gemeente te winnen Verder veel ter aanbeveling van onzen candidaat te zeggen achten wy overbodig Een enkel woord voor diegenen onder de kiezers die hem minder kennen Dr IJssel de Schepper is een bekwaam wetenschappelijk gevormd man die lang genoeg in de practyk ia werkzaam geweest om een helder inzicht te verkrijgen in de nooden en behoeften van de maatschappy in het algemeen en dié lang genoeg onze btadgenoot geweest is om geheel op de hoogte te zyn van de toestanden en behoelten onzer gemeente tn het bijzonder En bezit da gave om ziJne gedachten juist en helder voor te drag zoodat hy alle qualiteiten bezit die in raadslid gewenscbt zyn Ieder die met he aanraking komt roemt zjjn helder hootd bedaard overleg en zyne bedachtzaamheid fgn humaniteit terwyl hjj daarenboven eene oAafhankelyke positie inneemt in de gemeente die voldoende waarborg is dat hg de voorkomende vragen alleen zal bescbonwen uit het oogpunt van het algemeen belang Reeds is in de vergadering der kiesvereeniging opgemerkt dat het byzondere studievak van onzen candidaat hem uitnemend geschikt maakt om den raad voor te lichten by de verdere behandeling der gaszaak Eenige jaren geleden werd hy van buitenaf daarover geraadpleegd zoodat ook in dit opzicht zyne verkiezing eene aanwinst zyn zou Doch wy voegen er by ook als een der directeuren van de grootete industrieele onderneming in onze gemeente verdient hj een plaate in de vertegenwoordiging Uit den aard der zaak is hij dientengevolge op de hoogte van de eigenaardige eischen van handel en industrie in onze gemeente want niet alleen komen de hoofden eener dergelijke zaak in aanraking met personen uit allerlei stand maar tal van bedrijven en neringen hangen met zulk eene fabriek samen Bekwame oï nnKn die een voor onze gemeente zoo belangrgken tak van industrie vertegenwoordigen en tevens door faun karakter de algemeene achting en sympathie hebben verworven bebooren in de eerste plaate in den raad thuis Alles te zamen genomen gelooven wjj dat moeielyk een beter candidaat gevonden had knnnpn worden dan die van Gemeentebelahg Indien de kiezers goed opkomen vertrouwen wjj dat zijn naam zoo glansryk uit de bus te voorscbyn treedt dat hü ter liefde vao de stad zijner inwoning over zyne persoonlijke bezwaren heenstapt Een ieder do dus het zjjne en verzekere de verkiezing metfwootemeerderheid van Vy Dr H IJssel de Schepper BINNENLAND OOUDA 18 September IS86 Het noUrieel ezaAieD tveede gedeelte ii met Koed gevolg afgelegd door dea heer C C J van Mierop Naar wq vernemen heeft de ambtenaar vso het Openbaar Uiniiterie bij het Kantongerecht te Gouda atgetien van het booger beroep tegen het vonnis van den Kantonrechter van 31 Joli 1836 in lake A J waarby deze ia veroordeeld tol eene boete van 6 gulden of anbsidiaire gerangeniwtraf van 1 dag vegen na 12 uur a nachts hebben van betoekers in tgu koffiehni in de Ctabeihstrsat te Gouda doch ia vrygeaproken van de aanklacht in keunelyken ttaat van dronkenushap zich op den opeabaren eg te Gonda te hebben bevonden De lerdediger van den beklaagde Mr 1 Fortuijn Droogleever had tot die vrij praak geconcludeerd op grond van de verklaringen der getuigen a décharge Bij het mooie weer waarin wij ons tegenwoordig mogen verheogen ui het Zondag op het schietterrein aan den Botterdamschen dijk waar dan naar oit eene advertentie in on tong nr bleek een whietwedflirijd plaat heeft die opgelni lerd wordt door de mniiek der whotterij teker niet aan belangetellenden ontbreken Voor den wedstrijd werden reed verwheidene prijten aangeboden die wellicht Dog vermeerderen zullen Het terrein waar reed too menig geiellig aohietfee t plaats had lal ook Eondag teker een vroolgk tooneel opleveren een besoek allesEina waard Het blijkt ona van meer daa ééne igde dat vele Katholieken zich niet vereenigen kinnen met de Candidatnur van de Kiesvereeniging Beeht voor JUen in on Torig nr medegedeeld Wij plaatsen heden een paar iogeionden tokken afkomatig van achtenswaardige icgeietenen doch ofschoon geen reden ziende die te weigeren moeten wij het belrenren dat ijj niet fiinkweg hun naam daaronder geplaatat hebben Hon verklaring ware dan van meer beleekeni geweeit Opnieuw blijkt hier bg dete gelegenheid hoe jammer het i dat Rnit voor Alle ons niet geregeld nitnoodigt een verslaggever te zenden tot hare verKaderingen Dan wist men hoe de raak eigenlijk in haar werk is gegaan terwijl men nn moet afgaan op gernchteo die o a ook vermelden dat het Bestuur of althans de Voorzitter der Kiesvereeniging na hetgeen plaats haJ zijn ontslag heeft genomen Eene kiesvereeniging behoort publiek te werken De motieven die voor een candidatnur worden aangevoerd de gronden daartegen en moeten niet geheim blijven en by gelegenheden als dete treedt de noodzakelijkheid van dergelijke publioiteit meer dan ooitaan het licht De pleiziertrein Donderdag avond van den Haag naar Arnhem teruggekeerd ia ter boogie van Gouda tot stilslaod gebracht door het gebruik van den noodrem boven de passagierawagens aangebracht Het onderzoek bracht aan het licht dat door een pleizierreiziger 3e kl aan den draad was getrokken ten gevolge waarvan de trein stopte In de wagens was een twist ontstaan tusschen eenige passagiers Nadat van het geven van noodsein proces verbaal was aangezegd werd de pleizierreis voortgezet Ue persoon die het middel om den trein te doen stilhouden had aangewend werd niel op den weg gezet vermoedelijk wegens den twgfel of zgne daad was aan te merken ala het noodeloos maken van alarm In een den 24n dezer te houden vergadering tal het Bestuur van den Zuidplaspolder in Sohieland aan de iogelanden van dien polder voorstellen alle 4 i en 6 leeningeii in der lijd teu laste van den polder aangegaan te converteeren De gemeenle begrooting van Haastrecht den raad aangeboden bedraagt aan ontvangaten en uitgaven