Goudsche Courant, zondag 19 september 1886

klacht acht mr Bgleveld de beslissii van den rechV meeste zoo niet alle tegenwoordige leden Men schrijft uit Utrecht aan d Za Cl Ëetgistereomorgen was ik gelui van een paar tooneelen t een een gevolg van het andere maar beide gevolgen van de nieuvve sirafwetregeling Ëen meisje van circa f 1 2 jaren hul int bevordering der igemee 18298 49 Yin de gemeente Yliat bedraagt die 8778 05 De heer H G Weatbroek te Schoonhoven heeft onder vele blgken van belangstelling gisteren ign veertigjarig jubilé gevierd als hoofd eener openbare school aldaar Uit Boskoop wordt van 16 September gemeld Begunstigd door zeer fraai weder en gunatigen wind had heden alhier een vliegerwedstrgd plaats Des namiddags half twee uur verzamelden zich de deelnemers aan de Slglebrug en marcheerden met muziek Toofop naar het terrein van den wedstrijd in Kegerskoop waar door meer dan 100 jongens aan den kamp werd deelgenomen Door ruime bijdragen van de ingezetenen was de commissie in slaat gesteld een aantal fraaie prijzen waaronder een zilveren remontoirhorloge 6 andere horologes en prijzen ter waarde van ƒ 3 tot 1 50 uit te loven die op het terrein tentoongesteld waren Met groote opgewektheid en in het bijzijn van honderden belangstellenden bad de wedstrijd plaats en liep in de beste orde af De Italiaan Sucoi die zich naam maakt door hongerlijden heeft nu 23 dagen gevaat Hij is veel vermagerd maar even gezond en krachtig als voorheen Hg zal in December naar Pargs gaan om daar ign vaatproeven te herhalen Merkwaardig zijn de optimistische verwachtingen bg de Standaard opgewekt door Succi s proef Gelukt de proef zegt ze en bigkt men alzoo een vocht te bezitten wat den menaoh onder bepaalde omstandigheden in staal stelt weken lang te teren op het kapitaal aan voedsel dat hij in zgn lichaam met lich omdraagt dan geeft dit uitzicht op de volgende voordeelen 1 dat voorziening van elke reddingsboot van dit vocht in genoegzame hoeveelheid het vreeselgke doodhongeren van schipbreukelingen voorkomen zal 2 dat bg gewichtige operation van keel maag of ingewanden de altoos zoo bedenkelijke iubrenging van voedsel zoo lang kan vermeden worden tot de wonde hersteld is 3 dat men in Aziatische landen waar plotseling hongersnood uitbreekt tijd wint om in het ontstane gebrek te voorzien 4 dat men in oorlogstijd bg kleinere expeditiën het meesleepen van voedael m den kan Misschien zou zelfs bij het insluiten van een vesting dit middel de verweerkracht van de belegerden verhoogen kunnen Een belangrijke zwemloer werd dezer dagen op de Slbe bü Alloua volbracht door zekeren heer Krüger Hij legde den afstand van Altona naar Luche 21 965 meter in 5 uren af Van zijn metgezellen legde een 17 140 meter in 5 uren 10 min af en eeu ander 11 390 meter in 2 u 25 min De zwemmers werden vergezeld door eeu boot met allerlei mondbehoeften en zij gebruikten van tijd tot tijd in hel water eieren broodjes koffie en bouillon De Berl Kim Wechenêchrijt zegt dat de jongste typbusepidemie die Mainz heeft geteisterd toegeschreven moet worden aan het gebruik van Selterswater De fabriek van mineraalwateren waar het Selterswater werd bereid gebruikte tot dat doel water uit eene bron verontreinigd op verschillende wijzen en vermoedelijk ook door faecaliéu van lyphus lgdera Het grootste aanlal lijders had allhans van dit water gedronken en het bevatte bij geneeskundig onderzoek salpeterzuur salpeterigzuur en andere be tanddeelen afkomstig van dierlgKen en plantaardigen oorsprong die slechts door straatvuil en spoelwater in de bron konden geraakt zijn Beter dan eenig anderen waarborg biyfl altijd in tijden dat epidemien heersohen het koken van bet water met opvolgende afsluiting van de lucht vooral bij het heersohen van typhus cholera dysenterie en andere ziekten waarvan de kiemen door het spgaverteringskanaal in het lichaam dringen Het Gereohtahof te s Hage behandelde Donderdag in hooger beroep de zaak van Domela Nieuwenhuis ter cake dat hij lo boosaardiglijk en openbaar heeft gesmaad gehoond en gelasterd den persoon des Konings door naar aanleiding van de aangekondigde jaaarlgkscbo komst van Z M in Amaterdam dit jaar in Keoht voor Allen van 24 April 1886 te schrgyen een artikel lot opschrift hebbende De Koning komt welk artikel een voor Z M en bet Koninklijk Huis smadende en honende strekking heeft So Ter zake dat hij heeft geschreven iu zgn blad Bechl voor Allen van 8 Mei 1886 een artikel waarin hü den commissaris van politie den heer J D Stork te Amsterdam beleedigend beeft verweten dat deze in ign betrekking de wetten verkraoht Op Tertoalc van beklaagde werd eqn getuige gehoord Boelens uit Amaterdam die TerklaaMe dat de geiDcrimeerde artikelea door hem waren tieichreTen Hetgeen tot een ernstig ferhoor aanleiding gaf daar beklaagde eerst rerklaard had telf d sobryTer te tgn 1 De Terdediger Tan beklaagde mr De WitI Hamer advocaat Ie Middelburg eatigde er Tooral de aandaoht op dat beklaagde aanTaokelijk geen gebruik wilde maken van zgn recht om den sohrgver aan te wyteo maar dat hg hem daartoe had gedwongen eu daar an ook zijn optreden van verdediger afhankelgk heeft gemaakt Is nu de herroeping aannemelijk dan vervaU de bekentenis daargelaten dal pleiter van oordeel is da daaruit nog niet cou volgen dat Domela Nleuwenhuis de schrijver van het stuk was ttt beveïtiginJ bink I ter juist geweten hij requireerdevan het vonnis der Haagsche rechfbtoK H Nadat de verdediger nog een ui voerige rede h gehouden waarin hij tot vrijspraidc coucludeerdel erd de uitspraak bepaald a p a s Donderdag half twee uur Spreker gelooft dat niet appellant maar gltuige Boelens de auteur was daar niet k n wordef aangenomen dat Boelens een valsche terklarina zou hebben afgelegd Omtrent beide ponten vao aan Baarn waar zij woonachtig wna een paar feitelijk een leatal rozen gepinkt uit edi tuin i dos ijibraak gepleegd bij dag op t erf vdqT een bewoond i pand met vernieling eens anders ei j e dom I I Zeker een vreeselgjt feit w i8itegcn met gestrengheid moet worden opgekomen Zoo scheen dan ook de meening der rechters want t meisje werd veroordeeld tot opzAiding naar een gesticht voor verbetering tot haar lüe jaar I Voor t kind en ae ouders die haar vergezelden ter rechtbank was aie uitspraak verpletterend en verklaarbaar waa da jgekuakte houding van t drietal Maar ook op t publiek had de uitspraak een minder gunstigeo indruk gemaakt althans enkelen volgden den aanklager eh maakten diens gang van t gerechtshof naar t station van den Ooslerspoorweg niet gemakkelijk Vooral in t plantsoen op Lepeleoberg even foor t station werd de houding tegen hem zeer dreigtf ud en was misschien de bedarende tusBchenkomst van een heer niet ten ongunste van den Baarner wgl de tegen bem geuite dreigementen daar tot feitelijkheden dreigden over te gaan Men kon het blijkbaar niet verkroppen dat bet door hem aangeklaagde meisje voor t weghalen van enkele bloemen iu den bloeitijd van baar eigen leien geknakt werd en daarom gelukkig voor den man dat zich hg het plein voor t Oosterspoorwegstation een bureau van pohtie bevindt waar hij hulp kon vragen om hem veilig aan den trein Ie brengen Dat de stoomvaart over het algemeen de zeilvaart verdrongen heeft is genoeg bekend Minder bekend is het welk een invloed dit heeft gehad op het aantal schepen in de Oroniufische veenkoloniën In 1863 telde de koopvaardgvloot bestaande uit brikken schooners of sohoenerbrikkeo galjoten koSen boekers en smakken te Veendam 166 schepen met 139 reederijen te Oude en Nieuwe Pekela 163 schepen met 66 reedergenj te Wildervank 81 schepen te Sappemeer 68 schepen mei 64 reederijen en te Hoogezand 56 schepen met 36 reedergen in het geheel B42 schepen met 395 reederijen Thans zgu er van deze alle nauwelgks 80 meer iu de vaart Donderdag werd de kastelein H te Kralingen de dupe van een opliohter Te Rotterdam zijnde werd bij door een persoon anngesproken die bem mededeelde dat hij zoo juist voor weinig geld aan zg ne vrouw 12 fleascben Eau de Cologne had verkocht die zg echter niet had kunnen betalen omdat haar man niet thuis as O dat ia niets was daarop bet antwoord geweest bij zou dat geld wel lirijgeu H was er dubbel goed voor De vrouw vau H bad echter gezegd je komt bepaald mijn man tegen vraag hem dan maar om bet geld van de geleverde Eau de Cologne H aan het verhaal geloof slaande gaf den man bet geld maar thuis kamende vernam hij van zijne vrouw dat zg vau oiels afwist INGEZONDEN Mynheer de Redacteur I Vergun mij naar aanleiding van de opmerkingen omtrent de verkiezing voorkomende in de N Qoud êche Crt van heden een enkel woord van tegen aprank te plaatsen Ik vraag daarvoor eenige ruimte io Uw blad omdat de N O C alachts eens per week uitkamt en over acht dagen de belangstelling in verkiezingataken die toch al niet groot is waarachijnlijk geheel geweken De kiesvereenlging Gemeentebelang is als niet liberaal maar streeft er naar gelijk de verlangt bet atadsbelang te stellen bovgl andere oonsideratie Ten bewgte haal ik aai van het reglement aldus luidende Het vereeniging ia 1 de keuze te bevordei kundige eorl ke eu onafhankelgke manni het lidmaalsobép van den gemeenteraad bespreken der gemeentebelangen 3 zoo het bevorderen vau een volledig verslag c delingen vap den gemeenteraad Nergeqs van eenige uitsluitende richting noch voor noch voor de te stellen candidateu Dii waar dat iu den eersleo tgcl na de o April 1873 de hoeren Otto en Korllandt niemand onder de libemlen zal rangacbikki waren dezer vereenigiiig Indien desoiett tot de vetscliilleude aohkl eeringen der tooniiaemdB liberale partg dan li tj Uit aan de in de laaA yarln toegenomen felhrid vasfj den politjeken strgdJlnB oorzaak is geweest dat alk zoogenaamde an l en a elementen iwjch jhe benjl leruggelrokken il in ifn behi r lige i der pemeente 4 Mge a meenden nfet tej kunne die nie S llabM c Ki legiten vai i iuu ip l tiel i doeling b Jjde Qpri jbti van een o partjjdigt ki euwfrkeiy mei ilc s Prograij tot gr laofsbelij3en s 7 Dal 1 geweest bet Mwhl i eeijij ing l uitaluiy f u lai gen il dat ik in 7 de Igdsomtl niot gehee lbereikt is 1 heden elkf pOjfiug vaMdieu aa l moilt tegeowoordigen tgd oovetainieli totiletzelfdè taat leiden Het ideaal N Q £ u is han utopie de redaoteué v nHnat weekmd stuilfc twgfeld ondanks zijn gefifaBi met de fla ilie partgdigheid en zijn centrum sympathie bü de anti revolutionairen en de katholieken evenaW wg te boek voor een lièeraal Inlusschen is de kieevereeniging Oemeentebelaag getrouw gebleveu aan haar program ook thans wordt de heer IJasel de Schepper aanbevolen niet omdat hg is liberaal maar omdat wg hem aobleii te zgs een kundig eerlijk en onafhankelyli man Ik neem deze gelegenheid te baat om de kiesvereenlging aan te bevelen bg de kiezers Zg heeft noodig moreeln steun die haar gelukkig in de laatste jaren ruimsobools is ten deel gevallen maar ook finaneieelm steun dien goedgezinde kiezers ons kunnen geven door in grooter getal toe te treden tot het lidmaatschap Wg kunnen met voldoening lerugtieu op onze 13 jarige werkzaamheid Verscheidene onier candidateu zgn door de kiezers in den raad gebracht het bestaande Verslag der raadszittingen is door het initiatief der vereeniging tot stand gekomen die de eerste proefnemingen heeft bekostigd totdat de steun van het gemeeniebestuur was verkregen welke een zelfstandig bestaan van dit nultig geschrift waarborgde met vrucht zgu nu en dan gemeentebelangen besproken schoon dat zeker beter en met meer animo zou geschieden indien het ledental en daarmede de wrjjving der gedachten wat grooter was Ik aarzel dan ook niet ieder dit het ttadtbelang tCeli boven elke andere contideratie uit te noodigen zich voor het lidmaatschap van Gemeentebelang aan te melden want inderdaad een ander doel hebben wg niet Maar waar is hel ook dat de vereeniging geen kerkgeloof of godsdienslrichting tot grondslag neemt van haar politieke werkzaamheid in zoover is zg zeker liberaal H W ï BONTE Seor van GemeentebelaDg Gouda 18 Sept 66 Mijnheer de Redacteur I Na het gerucht omtrent den uitslag der R K Kieevergadering alhier Waaraan wg met het oog op het Bestuur eerst geen waarde konden hechten blijkens Uwe mededeeling in de Goudache Ooorant vau Vrijdag j I toch oj waarheid berust nu stellen i e Katholieken er prga op openlijk bekend te maken dat zg aan de grappenmakerijen van Recht voor Allen volstrekt geen adhesie soheoken M de Redacteur De kiesvereenlging Recht voor allen heeft iteeds voor den gemeenleraad candidateu gesteld die boe men over hunne richting mooht oordeelen tooh steeds behoorden tot die Ooudsche ingezetenen die hier lang gewoond en in hun maatschappelijken werkkring gunstig bekend waren Thans heeft zij een candidaat gesteld die hier bijna niet bekend is en het is dan ook op zeer buitengewone wijse dat zulks iu zgn werk gegaan is Ware de Candidatunr niet gepublioeerd wg hadden er hel stijgen loe kannen doen maar nu die in de Ooudeck Cbiiraii is publiek gemaakt met de bijvoeging dat de candidatnur ia aanvaard nu neemt de ondergeteekende de vrijheid aan alle belangstellenden kennis je geven dat de ernstige Katholieken zich met die candidatnur volstrekt niet kunnen vereenigen Hen heeft pogingen gedaan Jom haar niet Ie doen aanvaarden daar de candidaatstelling geen ernstige laak was doch dit niet gelukt Het is voor den naam onzer kieavereeniging te betreuren dat er zulke dingen voorvalten maar den Goudscheu Katholieken mag niet worden geweten wat aan slechts enkelen hunner te wgten is Een Katholiek ADVERTENTIËN Onze gelie le Ouders J tam KLÜIJVE Opzichter vau s Bps Waterstaat EN A M DK HAAN den 26sten September a s ban TAt GE ECHTVMBEE ZjyCfite hbrdenkeni 17 September 1886 Middelburg Bceptii 1 October Middelburg Londensche Kade H 59 I Hun dankbare Kinderen 1 September 1886 Heden overleed zacht en kalm na eene langdorige ziekte onze innig geliefde Moederen Behnwdmoeder Mejuffrouw CATARINA T D BEN Wed Tan den Heer A W HiehsBBEGE i in dsn ouderdom van mim 73 jaar Uit aller naam 3 HEEMSBEBGEN Gouda 16 Sept 1886 V Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het oTerlgden van onze Moeder en Behnwdmoeder betuigen wy onzen harteIgken dank J H KIEBÊRT A P KIEBÉRT MessïMakee De NOTARIS H GROENEN DAAL standplaats hebbende te Gouda maakt bekend dat hij zijn KANTOOR gevestigd heeft op de Westhaven aldaar wijk B No 151 In een Predikantsgezin in de omstreken van Gouda wordt tegen NOVEMBER gevraagd eene fatsoenlijke flinke I Tan goede getuigen voorzien Brieven franco onder No 1379 aan het Bn rean van dit blad Geen Ooniectie Werk maar AANGEMETEN Heeren RIeedlngstükkcD alsmede DEMI SAISONS van af 12 en zeer nette PANTALONS voor ƒ 5 fl PUIJK Turfmarkt H 94 De Eiesvereeniging Gemeentebelang heeft voor de Gemeenteraads Verkiezing op 21 dezer tot Candidaat gesteld Dr KlJssel de Schepper dien zg met vertrouwen den Kiezers aanbeveelt Het Bettuur G J STEENS ZIJNEN Pre H W G KONING i I W LOTSIJ H W F BONTE Secr De I otaris D TëU1l GK te SCHOONHOVEN zal op DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1886 des voormiddags 9 ui4e en zoo noodig den volgenden dag in het Heeren Logement aldaar in het openbaar om contant geld verkoopen j MAHONIEHOUTEN t en andere LINNENKASTEN LEDEKANTEN WASCHTAFELS waaronder met Marmeren blad BONHEUR Dü JOUR SPEEL WERK DIEN en andere TAFELS FAUTEUILS STOELEN SPIEGELS met Vergulde Lgsten SCBIIiDERIJEN RÉGULATEUR BAROMETER prachtige SPEELDOOS ABISTON met Muziekbladen JAPAN8CHE WERKDOOS SCHBLJFCA8SETTEN FICHESDOOZEN en n zoo goed als nieuwe BRANDKAST Voorts eene aanzienlgke partg PORCËLEIN KRISTAL GLAS AARDE KOPER TINen BLIKWERK en eindelgk Gemaakt GfOUD en ZILVER waaronder GOUDEN SNUIFDOOS KETTINGEN ARMBANDEN en RINGEN ZILVEREN EETLEPELS en VORKEN SOEPLEPELS POTAGEiaPELS DESSERTLEPELS SAÜSLEPELS THEE en SUIKERLEPELTJES SUIKERSTR00IEB8 SÜIKERTANGEN VISCHen TAARTENSPANEN ZILVEREN COUVERT in etui enz Alles te bezichtigen daags voor de verkooping des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur BaaUmnaker Borstcaramels uitstekend middel tegen hoest en verkoudheid Verkrggbaar voor Gouda en omstreken bg W Schalekamp Jr HAVEN 17 KRIMPVRIJ WITTE FIANEILE sCHEi i zooi i EAU DE GOUDA bijgenaamd Louis P WELTER s BLOEMENGEEST in Flacons van 60 en 25 Cent bij Louis P WELTER Coiffeur WESTHAVEN 193 Gouda In een Burgergeziu bestaat gelegenheid tot Kost en Inwoning voor een paar nette Jongelui tegen billgke conditiën in den omtrek van het Station Brieven franco onder No 1380 aan het Bnrean dezer Conraut VELE KIEZERS zoowel R K als van andere Gezindten bevelen als Lid voor den Gemeenteraad op a s DINSDAG 21 SEPTEMBER met nadruk aan den Heer J Een JONGMENSCH P G flink gebouwd nette betrekking wenscht in kennis te komen met een Burgermeisje geen Dienstbode van 20 tot 28 jaar ond P G meteen liefniterlgk en een opgeruimd en zacht humeur Daar deze oprecht gemeend is wordt geheimhouding verzocht en op eerewoord verzekerd en komen alleen onderteekende brieven in aanmerking Brieven franco onder motto Hnwelgk aan het Bureau dezer Courant DAMES Welke het MAAT KNIPPEN van alleKlcedingstukken grondig wenschen te leeren gelieven zich spoedig aan onderstaand adres te vervoegen Alle middagen om 2 uur beginnen de Lessen alwaar eiken dag nieuwe Leerlingen kunnen beginnen en ook kunnen de Dames op een Les vrg komen zien Leergeld ƒ 10 Onderwgs wordt gegeven bg den Heer SIBBE8 Jr Hoogstraat A 128 Gouda B BICKEBMANN COUPE ÜR Door concurrentie biedt ik voor Gouda aan die puike PULP voor den spotprgs van ƒ 2 10 per 1000 Kilogram Eenig Agent W DEN HERTOG ü Si ZIE DE QUALITEIT ALLE SOORTEN MAHUTACTiniElT s g Van af MAAN DAG a s Groote p 0 s NAJAASS OPEirmi a contant M VAN AALST QJ a Noodgodsteeg B 172 o IceiTSEN WöllE MüLTÖ DEKEEg Zie de Prgzen N Gevraagd Goede zuivere Dagelgksche afname verzekerd Persoonlijke aanbiedingen des namiddags van 2 3 uur ten kantore van de CONFEDERATIE Nederlandsche Vereeniging tot bereiding van Melkprodaoten Delftshaven Achterhaven O Z No 64 Spoelingmelk zoowel alatusachenpersonen komen niet in aanmerking