Goudsche Courant, zondag 19 september 1886

Geldcrisis Géldpaniek Geldgebrek Zondag 19 September 1886 4 b H i wm WÊ ER IS GELD NOODIG VEEL GELD ten einde zich staande te kunnen houden ook hii de verschillende fabrikanten welke in het Buitenland door werkstakingen in zeer langen tijd tijdens de werkstaking een massa geld verloren Om dus de zaken weder op den ouden voet te kunnen drijven moeten de fabrikanten eerst een massa goederen welke in voorraad zijn verkoopen TOT ELKEN PRIJS en al geschiedt dit voor het oogenblik met een gi oot verlies zij worden dan ook in de gelegenheid gesteld hunne werklieden BT die op het oogenblik armoede lijden W0 WERK TE VERSCHAFFEN m Dat bovenstaande mededeeling als zeer gelovenswaardi kpn geacht worden blijke hieruit Men overtuig e zich niet alleen van onderstaande prijscourant doch men bezichtige de goederen een verdere aanbeveling zal dan een ieder onnoodig achten De Raad van Toezicht welke door de verschillende fabriekanten benoemd werd guarandeert volkomen voor alle artikelen EMl liMitli 1 Dames indien ge dus soliede onopgemaakte en deugdelijke linnen eü katoenen Manufacturen wilt koopen breng dan een bezoek aan Oosthaven Wijk R No 74L Zuiver linnen TJieedoekjes roode of blauwe ruitjes 4 cent Prachtige onopgemaakte Linou Zakdoeken gezoomd rondom doorgeweren randen 4 cent Zuiver Linnen grgze Tafelkleeden met gekleurde randen en franje prima qualiteit ƒ 0 95 Nieuwste Engelsche 2 persoons Jjedikantspreien prachtige zware qualiteit lange doorgeweven franje 1 50 Schte Oad Hollandscfae zware Linnen Banddoeken rondom randen ƒ 2 25 Zware bonte Handdoeken diverse patronen ƒ 1 25 en ƒ 1 75 per dozgn i i Tafellakens zeer soliede kwaliteit rondom breede rand voor keukengebruik 30 en 50 cent H M tl Groote 3 els Tafellakens verschillende dessins ƒ 1 Groote 3 els Tafellakens 2 j breed prima prima kwaliteit ƒ 1 40 Zuiver Hollands linnen Xafellakena met sterren en Grieksche rand prachtige Damaste dessins ƒ 1 50 Engelsch linnen Servetten en Handdoeken rondom breede randen onopgemaakte qualiteit ƒ 2 75 per dozön Amerikaansche Satijn streep soliede qualiteit nieuwste dessins 15 cent per el Flanel geheel krimpvrg en goed wit blijvend 20 en 30 cent per el Madapolam geschikt voor alle doeleinden totaal zonder opmaaksel prachtige soliede qualiteit 16 en 20 cent Shirting voor Sloopen en andere doeleinden 9 11 en 13 cent Zwaar Olifants Linnen ijzersterk voor Sloopen Boezelaars enz 13 en 18 cent j breed zuiver Alnteloosch Handgespin deugdzame kwaliteit bijzonder zwaar 19 en 23 cent 1 breed echt lersch Handgespin voor Lakens zonder naad onversiytbasr 30 en 35 cent 1 breed Hollandsch Handgespin voor Lakens zonder naad 45 cent zeer fijne soort Zwaar Oogjes en Blokjes Goed prima qualiteit onopgemaakt voor Luiers en Handdoeken 15 en 18 cent per el Tafelgarnituren 1 groot Tafellaken en 12 Servetten prachtige kwaliteit 4 25 en ƒ 6 25 De echte Engelsche QueenDamast Tafelstellen bekroond met de gouden medaille de schoonste bloemen en boaquetten dessins voor slechts 12 50 names Hemden prima qualit constitution Fransche coupe en zeer sterk gemaakt 75 cent en ƒ 1 05 Dames Pantalons Creton I elgique volslagen grootte met kant en stroken ƒ 0 65 0 90 en ƒ 1 25 Idem zwaar Engelsch Keper 1 50 T I i Dames Nachtjaponnen met soliede stroken en entre deux volslagen grootte 1 25 en ƒ 1 50 Zuiver Linnen Dames en Heeren Zakdoeken rugfijne draad voor slechts ƒ 2 50 en ƒ 3 Prachtige zware Dames Bovenrokken rijk gegarneerd en flink gemaakt ƒ 2 25 en ƒ 2 50 Zeer soliede zachte Badhanddoeken ongeveer 1 meter lengte ƒ 2 75 per dozijn Zuiver linnen stukken Amersfoort en Kepers zwaarste onopgemaakte qualiteit voluit houdende 20 el ƒ 3 50 en 4 Flanellen Heerenhemden prachtige kwaliteit ƒ 2 2 els breed echt Fransche Thibet koopje 50 cent zeer soliede qualiteit tiUUDA OOSTHAVERI Wijk B Ko 74 Snelpersdruk van A Beinkbak te Gouda Vrijdag 17 September Toanüter Mr A A van Bergen Uteadoom Tegeniraardig tijn 14 leden Afweiig zgn de bh Oadgk en Hemtiog beiden met kenoiegeviog de lastste vegene ambtabeiigbeden terwyi er ééat rooatnre beslaat De notulen der vorige vergadering orden TOor geleien en goedgekeurd De voortitter deelt mede dat bjj Kon betlnit van 2S Angutoa 11 de gemeente voor den tjd van 6 jaar ontheffing heeft gekregen van de verpliohting tot opriohling eener bnrgerdagichool Aangenomen voor kenniigering Ingekomen lyn i 1 £ en vooratel van B en W betr hel hondenvan een vrge vee en paardenmarkt Het Beatnorder afd Qouda en omatreken van de Hollandaohe Maatachappij tan Landbouw heeft cioh tothen gefrend met het vooratri om op Donderdag 28 Ootober e k in deie gemeente een vrye veeen paardenmarkt Ie honden met de mededeeling datte Hontfoort op 26 Ootober te Woerden op 27 Ootober en te Oorinchem op 20 Ootober eveneenagroote veeen paardenmarkten gebonden worden B en W atellen voor dienovereenkomatig te beilniten Dit tal te beaohonwen lyri alt een proef die loo lygoede reaullaten oplevert aanleiding kan geven totde oprichting van een jawlqkacbe dergelijke markt De fooreitler atelt voor dit vooratel ter viaie Ie leggen waarop de heer Straver in overweging S nft deie laak dadelyk in behandeling te nemen e vergadering vereenigt lioh daarmede en alzoo wordt het voorstel in diicniaie gebracht De heer Straver tegt dat hij bet denkbeeld van S en IV praohlig vindt waarom by meent nit naam der geheele vergadering e spreken als b hen daarvoor daok betnigt De Voorzitter herinnert den heer Straver dat niet B en W het initiatief in deie genomen hebben maar hel beatnur der Afd Qouda en Omstreken der Hollandsohe Maatsehappy van Landbouw De heer van Iteraon zegt onlangs in een der bladen een aink geleien Ie hebben dat jniste opmerkingen bevatte ten optichte onier markt Daarin werd o a geiegd dat ar tal van kraampjea en stalletjea op de markt staan die daar eigenlyk niet behooren en de ruimte innemen die voor de marktbeioekeri lelve uoodig ia Spr ia het daarmede eens en hy hoopt dat op de thans voorgestelde markt bedoelde onnoodige taken tullen worden geweerd Dat ia niet meer dan frommel die best gemist kan worden De voortitter merkt op dat wat door den heer van Ilerson als rommel wordt geqaalificeerd door anderen nog wel wat waard wordt geacht Het lokt telfa aoms mensohen en loo lang ala er ruimte it beboeten bedoelde kraampjes volgena spr niet geweerd te worden Maar er tal tooteel mogelijk toor worden gezorgd dat er voldoende ruimte gebonden wordt roor de eigenigke markt Het voorstel van B en W wordt daarop tonder hoofdelijke atemming aangenomen 2 Een rapport van B en W in take hetvroeger ingekomen adrea van C Fnrrer pachtervan de vnilnia B en W stellen voor adressant toor het loopende jaar kwglsohelding te geven tan de paohipenningen en hem eene toelage te geven van 600 Ter visie 3 Ëen voordraoht van B en W voor onderwijieres aan de 2e burgerschool voor meisjes Daarop lyn geplaatst Mej A M L BUIJZE Ie Krimpen a d Lek J W 8NELLE f te IJaelmuiden M VAN DIS F£EN te Koog aan de Zaan Ter visie i Een toorstel betr de verbouwing van het achterste gedeelte tan Arti Legi Dit strekt om de roniiekiaal vroeger uitiiende op de binnenplaals naar de zijde van de Zeugstraat over te brengen De taal boten de sohuttertraadskamer wordt dan met bjjtrekking van den botengang ter beschikking tan het Museum tan Oudheden gesteld De voorcitler stelt voor dit Ier visie te l gen De i heer van Iteraon geeft in overweging deie laak reeda in dete vergadering te behandelen Daartoe wordt besloten De voortitter acht het wenechelyk dat de gemeentearchitect daarover eeral eeuige inlichtingen geefi waarom hg in overweging geeft de taak straks te te behandelen na dien ambtenaar gehoord te hebben Aldus beslaten S Een adres van den Commissaris van Politie J W Tninenbnrg kennis gevende dat door hem aan Z M den Koning ia gevraagd om verhooging van jaarwedde op welk verzoek hy den raad vraagt gnnstig te willen adviseereu Aangenomen toor kennisgeving Aan de orde De begrooting der Sohatterij voor het dienstjaar 1887 Wordt goedgekeurd De heer van der Garden verlaat de vergadering Aan de orde De begrooiingen dar gcanbsidieerde Instellingen van Weldadigheid voor bel dienstjaar 1887 De Commissie in wier banden deze begrootingen waren gesteld had voorgesteld de begrootingen van het Bnrgeriyk Armbestnnr en het Bestedelingenhnis goed te keuren doch die tan het St ElisabethsOast Oastof Oude Vrouwenhnit St Caihariua Gasthuis Vcreenigd Wees en Jilmoeieoiershnis en Israel Armbeatnnr terug te lenden aan de respectieve besturen met verioek van wgtiging daarvan otereenkomstig eenige opmerkingen door de Commissie in haar rapport gemaakt De toortitter atelde voor die begrootingen terugIe zenden met vertoek om wyiigiog of nadere toelichting Daartoe wordt bealoten Tegen de begrooting van hel Burgerlijk Armbestuur was op tichtelf geen bezwaar doch de raad achtte het wenschelgk de 100 voorgesteld als tractementsvermeerdering voor den Amanuensis niet als toodanig te besohonwen maar als apecmie jaarlgksche toelage aan den tegen woord igen titularis De begrootittg van het Bestedelingen hnis werd goedgekeurd Aan de orde Het toorstel tot wgtiging derGemeente begroo ing dienst 138S Wordt goedgekeurd Aan de orde Het adrea tan de Wed Veroes betrekkelijk de pacht van het ovenelveer op den Rgn te Gouwaluis B en W stelden voor op dat vertoek afwijtend te beschikken en hen te machtige tot openbare verpachting van het veer over te gaan Zooder hoofdelgke atemming wordt aldns beslaten Aan de orde Het adres van Administrateuren van het Christina OijsbertaHofje betreffende hunr van gerioleerden grond B en W stelden voor op dit adres een gunstige beschikking Ie nemen Zooder hoofdelijke stemming wordt aldna bestoten Aan de orde waien daarop Bedamea in take de plaatsel ke directe belaaliog op de inkomsten dienst 1886 De vergadering gaal over ia eene titling met gealolen deuren Na heropening wordt medegedeeld dat A De aanslag is firoieerd van J C Versnel wgk 0 no 83o J P Uense van Uniogen wgk M no 208 A van Dam wijk 0 co 690a F van den Bing wgk P no 299 IJaselstijn wgk Q no 46 B De aanslag onterttnitrd is gebleven van ü J Terschegget wgk B no 43 J Amesi wgk G no 66 R Leopold wijk H no U S Elshoat wgk I no 98 A Homes wgk I no 196 O De aanslag is ttrminderd van D J V Vreumiugen w B no 192 gebrachtop 2800 Wed Oosijnv Leent wgk C no 9 2700 F V Botene t Gent wjjk C no 16 u 00 B tan der Ham wgk K no la n C M A TrijbiU wgk K no 6 400 8 t R k wyk K no 124 400 A Strater wgk K no 224a 600 P de Jong wgk M no 123c 700 J Hissink wgk Q no 260 1600 vl ï J I Ten slotte waa aan de orde het hier boven genoemde vooratel van B en W in take de veibouwing van Arti Legi Zander hoofdelgke stemming wordt dit voorstel aangenomen Niets meer aan de orde tijnde wordt de vergadering door den voonitter gesloten Baiteniaodsch Overzicbt De Bnigaaraohe Kamer heeft gelgk men weel een adrea aangenomen dat naar den Ctaar tal warden venonden Behalve de hoop dat de goede teralandhouding tosschen Rusland en Bulgarije spoedig tal worden herateld werd tetena ook duidelijk geiegd dat de Kamer op het tolkomen behoud van de telfstandigheid der Bulgaren rekent Dit zelfde wordt ook vermeld in bet ontwerp voor hel antwoord op de openingtrede dat door een oommissie ia opgesteld De Kamer tal spoedig uiteengaan Zij moet nog de financieele taken van Vorst Alexander regelen daartoe ia een wetaontwerp ingediend dat den Minister van Financiën machtigt om met Alexanders gemachtigden de voorwaarden vaat te stellen op welke de Staat Alexanders roerende en onroerende goederen tal overnemen de beslissing van dete personen tal definitief ijjn behoudens de bekrachtiging door den Ministerraad De heer Gladatoue ia nit Beieren vertrokken Het verbigf aan het Tegernmeer heeft bg den grgten staataman de sporen tan de bnitengewone inspanning der laatate maanden geheel nitgewitcht Bijna eiken dag maakte Gladstone groote wandelingen in getelsokap tan lord Acton tijn gaatheer en den hoogleeraar Dollinger met wien hij de lersohe onaestie besprak Ofschoon de heer Dollinger in Gladstone s meening betreffende de Lcad lül deelde gelukte het den jrtni old ma toohl niet alle beiwaren te overwinnen welke tijn vriend legen het J OMeni e onlwerp Ie berde bracht Het is nog niet teker of Gladstone die nog cenigen tjjd in Ootlenrijk wil doorbrengen tjjdig genoeg Ie Londen terug tal tgn om deel te kunnen nemen aan de bespreking van Parnell s landwet Bij de behandeling der financieele voorstellen volgen de Ieren weer bun gewone tactiek Zy trachten dete loolang mogelijk te rekken toodal de Standard er aan twgfell of het Lagerhuis in dete week met de begrooting tal gereed komen De Duitsche Bgksdag waa Donderdag tegen verwachting tairgk genoeg om te kunnen stemmen en besluiten De sociaal democraten verhinderden de herkieting van bet bureel by acclamatie omdat de vroegere president ala ambtenaar een banner geettverwanleii had verbanuen Er moest dus gestemd worden De openingsrede werd voorgelrien door den Staataaecretaris Boiticber Er werd daarin van nieta andera gesproken dan van het Spaanscbe handelsverdrag Er bestaat verschil van gevoelen tnaschen den Franschen minister van financiën Sadi Carnal en de begrootingscommissie Volgens de Soir wil de minister zyn ontslag nemen doch de Tempi acht het waarschijnlijk dat wel een schikking tal worden getroffen In het laatst deter maand wordt president Grévy te Pary s terug verwacht Soppletoire Patenten EENNISQEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Patentplichlige ingeeetenen wier namen voorkomen op de snppletoire registers voor het dienstjaar 1886 87 dat tgn tij die na Mei 1886 tich in dete Gemeente hebbeo gevestigd of na dien tijd tich voor het Patenirecht hebben aangegeven dat de PATENTBLADEN in gereedheid en op de Secretarie deter Gemeente verkrijgbaar tijn vpor ben die lich daartoe persoonigk aanmelden van den 20n September a s tot en met den 2n Ootober daaraanvolgende dea voormiddags van 10 tot des namiddaga 1 ure de Zondag uitgezonderd tullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belaatingen aan hunne buiten tegen betaling van tien ceau worden nitgereikt terwijl nalatigen vervallen in eeng r