Goudsche Courant, woensdag 22 september 1886

N 3446 HOOGSTRAAT HOOGSTRAAT 124 124 Onderg eteekende bericht ONT VANGST van eene uitgebreide Collectie effen én gemêleerde in alle kleuren voor Kousen Sokken Borstrokken Doeken enz Solide Kwaliteiten tegen billijke prijzen J BREUKEL Woensdag 11 Septemberr 1886 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken THE SINGEK MAMJFACTÜULNG COMPANY i ew York Eenige FABRIKANTEN der echte SINGER NAAIMACHINES Belanghebbenden worden beleefdelyk op onze NIUUWSTE UITVINDING de Bingachuitjes MacMnea cimproved Singer Machines me t hoogen arm attent gemaakt uitmuntend geschikt voor de mel t verschillende doeleinden Deze machines worden op proef geleverd en voldoende onderricht gratia er op verstrekt op dat ieder ich zélf van de onovertroffen degelgkheid daarvan kan overtuigen vóórdat hij koopt Naaimachines van alle Systemen worden spoedig goedkoop en degelijk gerepareerd Eenig Depot te GOUDA Hoogstraat 111 De inzendiag van adrertentiëa kan geschieden tot öön uur des namiddags van den dag der uitgave boete TM vy tün guUe too zij li in PATENT of een fKhr ft dtar ciet kunnen TerlooneD wanneer dit Terlangd wordi GOUDA den IS September 1886 Burgemeester en Wethouders Toornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Stcretaris BEOUWER CORRESFONDKNTIE Het io iondeD stak over beereo en ijongebeereQ kan niet wordeo geplutat Het irtikel in nke de leveDsrenekering C ntervatrix is door ODi oTerwogen doch wordt voor plaatsiqg ongeschikt geacht De b lageo liggen ter beBchikking bg den Ditgever fan dit blad Ds Rbdactib Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Sept Wilhelmins Josiiia oadera J van Miaren en S Kleyweg OVERLEDEN 16 Sept C Tan der Ben wed A W Heemabergen 73 3 J de Jong 8 m ONDERTROUWD 17Sept J Balvert te Barwontawaarder 30 j en h Rükel khaizen 24 j A do Jong 27 j en A Hogendoorn 25 j ADVERTE1 T1EI 1 Het Burgerlijk Armbestuur te Gouda zal op den 29 SEPTEMBER 1886 AANBESTEDEN de levering en uitdeeling van p m 100 000 stuks goede BAGGERTURF voor den aanstaanden Winter De Ditdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere contitiën liggen van af MAANDAG 20 tot en met ZATERDAG 25 SEPTEMBER e k dagelps in de Armkamer tei lezing Gezondheids Normaal ONDEE OEBEHEU zooals Prof JüGEB in het aanbeveelt Schenk en Zoon Lange Tiendeweg D 59 bericht de ontvangst van een fraaie part HANGLAMPEN waaronder uitmunt de Groots Lamp Sepulclire die in lichtsterkte alles overtreft wat tot nogtoe op het gebied van Petrolenmverlichtingis uitgevonden Zoolang de voorraad strekt HBEREN en DAMES GLACÉ HtólDSCHOilN d 90 CESI A VAN OS Az Kleiweg E 73a piaqji uoqospuuijapdH u3 omsnp UI 3tioBpni iJ3paAt 3 3a 4un3 s fia us 9Sif JS S J8 BMJ8pU0 HU33H SCnüTTEKS UNirOEI Een fijn SCHUTTEBS TJNIFOBM aangeboden tegen billgke prgs Adres aan het Bureau dezer Courant J F Berman Zoon Tiendeweg BHtt bun Nieuwe BESSENSAP LETEBEN ei 22 et per Flesch GEVRAAGD een van 3 morgens 8 tot 2 uur voor Boodschappen enz Adres Bureau dezer Courant P Hooftman Jz Kleiweg E 100 VRÜCHTBOOMEN HEESTERS ROZEN CÜNIFEEREN BLOEDEN BOÜQÜETTEN KRANSE N VERSIERINGEN Talryke geluignchrifteD tud eerste Geueeikundigen Op Tersoheideiie ïcntoonBtelliDgen met Medailles bekroond Sedert 40 jaren met suooes beproefd AMTBERi TAND EN MONDWATER vaü Dr J G POPP k k Uof Tandaris Z M den Keiier van Ooslenryk te Jfeenen ïuivert de tanden en den mond en ferschafl aangename friiohheid Dunrzaam eu met de fijnste gear Is het beste voorbehoedmiddel tegen taudiweren tandsleen tandpyii lus worden der tanden voorkomt onaangename luohl maakt het wisselen bij kinderen lichter Het is gebleken dal het waler om te gorgelen een prarseriatief is legen diphtheritis het is onontbeerlijk bij het gebrsik van minerale wateren In flcssohen an 60 ot ƒ 1 20 en ƒ 1 75 Dr POPP s Anathorin Tandpasta prijs 1 20 Dr POPP s aromatisch Tandpasta pnjs 40 ot Dr POPP s plantaardig Tandpoeder prijs so oi POPP s Plombeersel om zilf holle tanden te rullen prijs f 1 Dr POPP s KRUIDENZEEP met hel grootste succes ingeioerd tegen ieder soort van huiduitslag tegen huidjeuk puisten ïweren hoofd en baardschilver iweetvoeten en schurft prijs 8B ot a Onderscheidene vervaliciert e tare detitanten in ffeenen Jmtterdam en Haarlem teerdenonlangi door den rechter tot lelangryke boeten veroordeeld Verkrijgbaar te Gouda bij J H C Hninok winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botlerdam biJ F E va i Santen Kolff te s Hage bij J L ï Snabilié apoht te Delft bij A J van Kgn te Schiedam bg C Myilta Gz te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bij F van Wiudheim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisteu Een Jongmensch oud 21 jaar zag zich gaarne geplaatst in een Winkel Pakhuis of iets dergelijks goed kunnende lezen en schrgven Adres onder No 1381 aan het Bnrean van dit blad Mevrouw JAEGER Wachtelstraat vraagt met NOVEMBER een flinke W SCSALEEAUF J Kok en Banketbakker OOSTHAVEN 17 GOUDA heeft Zaterdags avonds versch voorhanden Aangesneden Taarten Sancüsenbroodjes en warme Vleesch patés Dagelijksch diverse gebakjes Roomhorensen andere kleine gebakjes Bijzonder aan te bevelen BORDEAUX enTOMPOÜSE TAA RTJES Roomboterfabriek DELFT Verkrflgbanr a 1 70 per Kilog die fijne BOTER bg den ondergeteekende W DEN HERTOG Lange Tiendeweg Bg het heerschende weder wordt aan alle rhumatische Igders ten sterkste aanbevolen hunne genezing niet langer uitte stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende Abshaubbin s Anti Rhumatiscbe Watten en na eene korte aanwending zal men van zyne smartelüke pgnen ontheven zgn C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J var Dorp Zoelermeer A Kauling Alphen i B E 0 Sohlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht VV d G Wilhelmus Woerden Hoofddepot te Delft bö A BREETVELTAz die deze Watten voor den prgs van 80 Cent per pakte verkrggbaar heeft gesteld bg T A G van Deth Hej de Wed Bosman Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Gouda W F J den Uljl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappolle S V d Kraats Eleiswijk De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 2Sfranco per post 1 50 flUHBB 1 OCTOMmK BER bee int een I nieuw Kwartaal van de pOUDSCHE COURANT zij die zich aljonneeren ontvangen dé verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND OUDA 21 September IS86 B j kon besinii Is aan den ontranger der directe belastingen en acognzen jhr P A van Holtbe alhier op sgn versoek eervol ontslag uit s rgka dienst verl nd behondeni aanspraak op peotioen Vl M 4 0 i g Kslkoliek kicKn roodgenndeB biljet is II Vrgdag de kiesrereeniging Becht voor allen op Uaar eersie oandidatnnr teruggekomen en heeft den heer J S Kampo candidaat gesteld Dete was dus hellen de tegencandidaat der beide antiliberale partyen die ditmaal weder aameowerkten De Afdeeting Gouda van het N O 6 hondt Vrgdag a s hare Sepleraber Tcrgadering Na afdoening der huisboudf lgke taken zal de heer Willen spreken oter de schoolbibliotheek en daarna de beer Leopold oven Volks elymologle Deo lolgehden dag heeft de najaarsbijeenkomst plaats van d ooderwgtersrereeuiging in het arrondissement Ot da De heer Verboon lal dan spreken o er het taalAnderwgs op de plattelandsscholen en de heer De Jong o er het beredeneerd oplossen van rekeokunitige vraagstukken Van hel verlaagd tarief des Zondags van Gouda naar den Haag per Ned Rhgnspoorweg maakten Zondag II 313 personen gebruik Aan den naiionalcn Kolfwedetrgd Ie Alkmaar nemen 7 liefhebbers uit Gouda deel Op Maandag 27 dezer tal er te Boskoop een Kolfwedstrgd gehouden worden waarfan de prgs bedraagt een zilveren loorwerp ter waarde van ƒ 26 de Ie premie lO de 2e premie ƒ 6 Hiertoe zijn de leden van de Gondsche Kolfclub bg uilzondering uitgenoodigd er hebben zich reeds 17 leden toe aangeboden Zondag had onder begunstiging van prachtig weder een Sohielwedstrijd plaats voor hh Officieren hot Kader en minderen der dd Schutterij die geregeld de vrgwilligo oefeningen bgwoonden op bet terrein aan den Rotlerdamichen dgk welke wedatrgd werd opgeluisterd door het mueiekoorps der dd Sohuttorg De uitslag is aldus Wedstrgd Officieren Ie prijs Salontafellje aangekocht door de Officieren Vereeniging dd Schutterg behaald door 2e luite nant D Hoogendgk met 46 punten 2e prgs Een paar Japansohe Vazen aangekocht als voren behaalif door 2e luitenant M van den Brandeler met 43 punten Wedstrgd Kader Seherpschutiers en zg die de vrijwillige schietoefeningen hebben bggewoond naar geoefendheid verdeeld in drie jategoriecn Ie Eereprijs Eiagère aangeboden door mr A A r n Bergen IJzeodoom bnrgrmeetter van Gouda behaald door den scherpsehotler J P Mnl met 63 punten 2e Eereprgs Em paar barbotine Vaten aangeboden door den majoor comraandant der dd Schutterg H W G Koning behaald door den korporaal D J Starreveld met 49 punten Deze prgzen waren bestemd voor twee der onderofficieren of minderen der dd Schniterg die onver chillig tot welke Categorie behoorende in den wedstrijd het hoogste aantal punten behaalden De winners behoorden tot de Ie Categorie Ie Categorie Ie prijs Compleet Servies aangeboden door de OfficierenVereeniging dei dd Schniterg behaald door den sergeant A van der Klein met 47 p 2f prjjs Album aangebotl door hh Officieren der dd Schotierg behaald door matiekant 8 Kraneveld met 46 punten 3e prgs Porle manlean aangekocht door de Administratie der dd Scbutterg behaald door den sergeantmajoor W Sliedrccht met 44 punten 4e prgs Berlgnsch zilveren Trekpot met komfoor aangekocht door de Administratie der dd Schutterij behaald door den korporaal H Berign met 43 punten 6e prgs Inktstel aangeboden door den serg roajoor W K Scholing president der kader vereeniging bestemd voor den schutter die in deze Catagnrie met vgf treffers het minste aantal punten scbie Behaald door korporaal W Kort met 36 punten 2e Categorie Ie prijs Ëen koperen Bookalel aangeboden door de OfficierenVereeniging der dd Schuilerg behaald door den sergeant van den schnttersraad A au Veen met 46 punten 2e prgs T ee Karaffen met glazen en blad aangekocht door de Administratie der dd Schutterg behaald door den Schutter D de Jong Bt met 44 p 3e prgs Paraplniesiander aangekocht als voren behaald door serg majoor A de Jong met 41 p 4e prgs Waterstel aangeboden door hh Officieren der dd Schutterg behaald door muziekant C P van der Pool roei 40 pnnten 6e prgs Kistje Sigaren aangeboden door den serg van den Schuttersraad A van Veen behaald door fonrier B Heerkens met 40 punten 6e prgs Kisije Sigaren aangeboden door het bestuur der kadervereeniging dd Schuilerg behaald door schutter C Broekhuijzeu met 40 punten Se Categorie Ie prgs Ben pa r Bloempotten aangekocht door de Administratie der dd Schutterg behaald door muziekant Aart de Jong met 43 punten 2e prijs Een paar Beelden aangekocht als voren iKbaald door korporaal M B Dekker met 39 p Se prgs Peper en zoulstel aangeboden door hh Officieren der dd Schutterg behaald door sergeant G van Dam met 37 punten 4e prgs Bloemeumandje aangeboden door den heer N N behaald door schntlcr H Wgnhof met 36 p 6e prijs Bierglas nanseboden door hh Officieren der dd Schuilerg behaald door serg tomboer J G Boekamp met 36 punten Cousolatieprgs Aangeboden door N N bestemd ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN voor den schutter die in den wedstrijd onverschillig van welke Categorie het minste aantal punlen schiet behaald door den schutter A D Fonsioen Vrije baan Schei benbild Ie prgs Behaald door 2e luitenant der dd Schutterg D Hoogendgk met 4 treffers U punten 2e prijs Behaald door H van Wijngaarden beslttursU der Weerbaarheids Vereeniging Burgerplich met 4 treffers 10 punlen na loting met den scherpschutter der dd Schutierij I P Mul Alvorens tot het uitreiken der prijzen over te gaan hield de kapitein A Nortier die bij afwezigheid uit deze gemeente wegens familieomstandigheden van den majoor H W G Koning eene korte rede waarin bij o a dank betuigde aan den heer mr A A van Bergen IJzendoorn voor het schenken van het cadeau aan den heer Majoor aan hh Officieren en verdere belan stellenden die door het geven van oadeanx hunne belangstelling in de Schniterg hadden getoond verder bedankte hg de hh Officieren D J P ünsienk en D Hoogendgk voor de moeite die zij zich hadden getroost tot het spoedig doen doorgaan van het concours en hij hoopte dal die schutters welke nu zonder prgs heengingen ziob zouden oefenen om later eveneens prijzen te kunnen winnen De heer G H Westbroek hoofd der openb school 3de soort te Schoonhoven herdacht II Vrgdag zgne 40jarige ambisvervullin Talrijk war n de bewgzen van waardeering op dien dag door den allijd nog wakkeren onderwijzer ondervonden Vooral moet genoemd worden een kostbaar geschenk van bijna 100 ingezetenen Het beslaat uit een fraai bewerkt zilveren middenstuk waarop aan de eene tijde een mat schild met de symbolen der wetenschap en van het onderwgs en de andere zgde een toepasselgk opschrift Daarbij was een prachtig album met eene zware en sierlijke zilveren bekleeding Het titelblad geeft eene keurig bewerkte penleekeuing vervaardigd door den heer A Besier te zien en op de 26 volgende bladen leest men de namen der gevers in schoonschnft gebracht door den heer L Akkerhuis J Et De gemeente Schoonhoven zetle de kroon op het werk door de aanbieding van eene zware gouden medaille Ier groote van 6 cM middellijn en keurig bewerkt met het wapen der gemeente en toepasselijk opschrift Daarbij was gevoegd eene vereerende oorkonde geschreven op perkament De vereeniging Jpollo waarvan de heer Westbroek directeur is bood s avonds op het door de leerlingen versierde terrein voor des onderwijzers woning een goed uitgevoerd concert aan hetwelk werd afgewisseld door vuurwerk Benoemd tot brievengaarder te Zevenhuizen de heer L J W van De enter te s Grarenzande In de vergadering van den raad der gemeente Krimpen aan den IJsel werd medegedeeld dat de minister van binnenlandsche taken bereid is te helpen bevorderen dat in de kosten van vergroeiing der o 1 school voor het geheel geraamd op ƒ 14 304 eene buitengewone rijkssubsidie van ten hoogste ƒ 3500 wordt verleend Na aftrek der gewone vergoeding van 30 pet zou da p m ƒ 6514 ten laste der gemeente blg ien Hoewel bet gemeentebestuur een bedrag van ƒ 6000 had