Goudsche Courant, woensdag 22 september 1886

ttngernigd werd ter beëindiging deier laak met algemeeoe stemmen besloten de aangeboden subsidie te aanvaarden Daardoor bestaat thans het foornitzieht dat in het volgende jaar dn on oldoende toestand van het aohoolgeboaw lal ophanden te bestaan Gislerenaróbd is een beg van brand ontstaan opeen mei eenig hooi belailen folder van het koffiehnisTan de Wed Vertijl onder Eeenw k aan de IJaelbing naar Uaaat recht Dool de aangerukte brandspuit was de brand spoedig ebluacht I De gewone tilting der waten Generaal ia gisteiqsn namens den Koning geopend door e ne Comm Mie bestaande uit 7 ministers De heer Weitiel s 4m gezondheidsredenen buitenslAds De heer Heemskerk spr k de volgende rede uit sj Mijne Heerm i ï Wy Toldoen aan de vefterende opdijaoht des Ko jj nings door Uwe gewone iergaderingyjap heden ta openen if vHet is ons aaugenaan daarbij Ie mogen mededtelen dat s Ironings beli jcki gen net alle Mogendheden tan den meest Trimdschapp lgken aard zijn en dat de u en landolacht aif Zijne Majesteit reden Tan teTrodenheid ge c I I De druk waaronder vlle tajiken van handel en nijverheid lijden bleef niet zonder invloed op dè opbrengst der I Béldmiddelen lettende op dit zoo wij hopen voortiinsnüe versch nsel is s lands finanoieele toeata d i vredigend VeriSeerdertdg van middelen dooif hoogere belasting beUoeft U piet te warden gevraagd De betiehlen omtrent den oogst Inidfn over hel algemeen gunstig de gezondheid van den veestapel is zeer voldoende dat de bedrijven van den landman en veehouner behoudeqs uitzonderiiiten minder winstgevend zyu dau vo r eenige jareW ersohillende jorzaken toe te achryven dd Kegeering is Toornemena een onderzoek aau een koninklijke oommissie van deskundigen op te diragen zoowel naar die oorzaken als naar hetgeen nader in het belang van den landbouw van staatswege te doen ware Wg hopen zoo spoedig als de aard van de zaak toelaat voor zoover dit van de Begeering afhangt de herziening der Grondwet in staat van openbare behandeling te brengen en vleien ons dat de beslissing der wetgevende macht over dat gewichtige onderwerp niet laat in deze zitting moge plaats hebben Met het oog daarop heefi de Begeering beurepen bij de samenstelling der Staatsbegrooting alleen voor toocer strikt noodig is nieuwe onderwerpen ter sprake te moeten brengen Andere onderwerpen van wetgeving dan de Grondwet mogen echter niet worden verwaarloosd alzoo zullen U voorstellen bereiken omtrent eene herziening van do wel op het notarisambt betreffende hel recht van vereen iging en vergadering en betreffende de Nederlandsche Bank terwijl uwe aandacht wordt ingeroepen op het belang van eenige sedert het vorig jaar aanhangige wetsontwerpen Spoedig zullen aan uwe overweging maatregelen worden onderworpen tot afwering van de schade die het algemeen belang zou lijden door eventueelen stilstand van suiker ondernemingen in Oost Indio In het noorden van Sumatra is voortdurende waakzaamheid noodig Van volharding in de aangenomen gedragsign wordt op goede gronden allengs verbetering van den toestand verwacht In hel oostelijke deel van dnt eiland beleeft de Kuropeesohe landbouw een tijdvak van bloei aldaar werden groote belangen ernstig bedreigd door vijandelijke invallen waartegen echter met goed gevolg krachtige maatregelen werden gesteld Het leger in Nederlandsch Indië dat evenals de zeemacht aldaar op Ibffelgke wijze de gevorderde diensten verricht wordt geteisterd door eene ziekte die ofschoon thans verminderende zorg baart en lot wier bestrgdiug nieis onbeproefd wordt gelaten Door tgilelijke uitbreiding van de legersterkte wordt zooveel mogelgk tegemoetgekomen aan de bezwaren die tiit het groote getal ziekten en herstellenden vooral onder het inlandsohe gedeelte van het krggsvolk voortvloeien Met den weuach dat onder Hongeren zegen uwe werkzaamheden vruchtbaar zullen zijn voor s lands belangen verklaren wg in naam en op last des Koninga deze vergadering der Slalen Generaal te tgn geopend Staten Qeneraal Tweede Kaheb Zitting Tan Maandag 2U September Het oudste lid in jaren de heer Mr P Blussé van Ood Alblas bekleedde den voorzilierstoel en hield eene rede ter nagedachtenis aan den heer Wybenga De heer Smeele nam als nieuw lid zitting Voor de presideniskenze bestaat de voordracht evenals den vorigen keer uit de heeren mr Cremers mr Oleiohman en Renther Tkaoi ign dtfinitief voor de expeditie betreffende het onderzoek der berri berri in Indië aangewezen dr C A Pekelharing hoogleeraar en dr G Winkler lector aau de Jtreohtsohe universileit aan wie bg hunne koudst in Indië twee militaire geneeskundigen zullen worden toegevoegd Dr Pekelharing zal het hoofd der expeditie zgn en heeft ich reedt naar Berlgn begeTcn o a omzioh daar met de nieuwste hulpmiddelen uit terusten il Onder net opschrift A fjeh heeft de beer Fransen van de Tutte het licht doen zien eene afzonderIgke uitgaaf der redevoeringen door hem in de StatenGetleraal over de Atjeh angelegenhedeu gehouden van het ontstaan der moeilijkheden in Februari 1873 af tot heden Slechts hetgeen in de zitting der Eerste Kamer van U Juli 1884 werd gesproken Joyer de Ni ro Tenom uaestie onlbceekj omdatij cle regeeriuz blijft weigeren de gekeilnhóuding vni het dfiaromirant gehouden comi légeneraal op Ie h ff i Dl fjbundel behelst de redevoeringen vaif tMe tgdpeAelji dat van Februari 1873 tot AAgnAs 1874 t en de heer Fransen van de Putllp spfak als raiuister van koloniën en dat an Augbstus 1874 titldp dit oogenblik in hetwt k hg 4 t k als litl w Slaten Gencraal Als hijlKke is opgejiomen een fwuk van een arti kei n e Gidik an1l876 het epnige dat de heer v 1 P ov4 deze aaiDgtleKenheid Kesoireven In een nVowaairiii t orden d redenen aangc geven voir hetiiveriihijnefo van de n bundel De eerste i de verjPniging dat dèiierzataeling uit eo uiel alleen h rekenschap ande ingen van de handelingen historisch joogpuM ma nut kan voor bent die onttvooroordeeld wensoht Ie gevep vai de regeerini 1873 en niet jn de gelegenheid der Slaten Generaal maar vooral vUr den geschied schrgver vaii den tateren Igd DeHlweede reden is dat de heer v d Putte door deze uitgave meent het beatd te kunnen voldoen aan het doel eener hem gezonden oitnoodiging om de vergadering der kiesvereeniging Burgerplicht re Amsterdam bg te wonen in welke hel tegenwoordige stelsel van concentratie op Atjeh werd behandeld Het II Foorwoord beval tevens eene verdediging van dat coueentratie ateisel De heer v d Putte schetst den gang van zaken in Atjeh toont aan dat niet eene agressieve politiek maar het weren van vreemden invloed en vestiging hel hoofddoel was van het streven der regeering van 1873 en geeft ten slotte een onlkennend antwoord op de vraag of aan de gebeurtenissen van den laatsten tijd argumenten zijn te ontleenen om thans weder van stelsel te veranderen en op nieuw offensief op te ireden Luzern werd dezer dagen bedreigd meteen opstand der waschvrouwen Het stedelijk aschhnis was opgeverfd en door deo schilder met een vers versierd dat eindigde tFandrer glauh s und ztotifle nicht Dam man hier kein Wörtchen epricAt Hel opschrift was oorzaak dat alle voorbijgangers bleven stilstaan en het met een veelzeggend lachen lazen De algemeene vrooigkheid trok de aandacht der dames van hel wasohhuis Welk een verontwaardiging I Zij dreigden allen met werkstaking indien het vers niet onmiddellijk werd verwijderd Hel gemeentebestuur voldeed aan dien wensch en heeft hierdoor een gevaarlijken opstand voorkomen Door het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van l Algemeen zijn de rekening en verantwoording over 1885 1886 en de begrooting over 1886 1887 aan de departementen toegezonden Daaraan zij hel volgende ontleend het saldo van het vorige jaar bedroeg ƒ 78 691 9 aan rente was ontvangen ƒ 7 258 7 2 3 voor verkochte almanakken was DuUangen f33 50 aan contributie 27 381 69 De ontvangsten in het geheel bedroegen 36 212 57 Hel huishoudelijk bestuur had gekost 8212 06 de algemeene vergadering enz ƒ 6895 67 de almanak ƒ 4648 56 ten behoeve van verschillende zaken waa uitgegeven ƒ 13 677 43Vs Hel totaal der uitgaven was ƒ 31 080 83 het batig saldo 6131 74 Voor het volgend jaar zgn de behoeften geraamd op ƒ 87 520 74 de middelen op ƒ 35 020 74 Feu ider letera van het Utr DgU doet nu in Utrecht diphteritis en roodvonk zoo veelvuldig voorkomen de volgende vragen 1 Of de geneesheeren ni t onderling jaarlijks oil hun midden een zeker aantal met nameu zouden kunnen aanwijzen die uitiluitend met de besmeltelgke ziekten zijn belast en alzoo andere patiënten niet bezoeken P Hij vreest dat thans juist de geneesheeren welke voorzorgsmaatregelen zg ook nemen mogen ds voornaamsle voorlplanters zijn van dergelijke ziekten 2 Welke maatregelen kmnea worden geaomtD tol onlsmelling van boekwerken en couranten van leesgeielsohappen welke van gezinnen waar de beamettelgke ziekte heerscht worden gebracht naar gezinnen die daor deze ramp nog niet beiooht tg o F Bedoelde lezer Boopl dat een of meer Utrechltojie geneesheeren dtze vragen die van zoo ingrgpend belang zgn wel tullen willen beantwoorden Ëen der medewerkers van de jimi Crt beIw ft de uitvoerbaarheid der in die in die vragengenoemde maatregelen Gesteld zegt hg datde geneesheeren eenigen uit hun midden kunnenen willen aaniigzen die zich uifyluitend met debehandeling der besmellelijke ziekten belasten danzou voor elke soort dier ziekten een iJfzonderlgkedokter moeien opleeren Deed men tnlks niet danton b T het roodvonk bij de door keelziekte typhus of andere besmettelijke ziekten aangetast en kunnen worden overgebracht en deze verschillende Igders zullen evenzeer zoo niel og sterker behoed moeien blijven voor besmetting pid andere i tiekteBloffen i ü 1 Ook tchgni mg de vaaag nMI ongewettigd of de huisgpoolen speciaal de dienstboden die voor boodschappeu zeer dikwgis het h is moeten Terlaleu niel veelal de overlireogers er smetstoffen zgn Juist deze begrgpen newoonl het minst welk gevaar zij kunnen Btichlen eo zullen jf htte men ze i ook op t harl ldrukke niel Ideii zouder zich ite o tsmetlen htll huis virlaten waar zg nog even i te i voren met Men of ander van den lijder afkoÉiSlig n aanrakiojfffigo geweest Hunne tiniloordachlh id onnoozelhei of ihoe men l noemen moge gepaard aan duhaast waarmee ze soms ter deuriri uit ipoeden Idrafgl daiiii e veel bg iiOi onumetting vafl b 4kwerken oourauten brieven n jet te vergelei en afkomstig il een huisgezin wofir eene besmettelijke ziekte heerscht zal Vermoeuelijk alleen aan de zorg dier gezinnen moeten worden overgelaten en niel overal even gemakkelgk en zorgvuldig kuo n warden toegepast Voo een teer lalrgk publiek gaf de iiagnitisenr Dona Zaterdagavond in hel lokaal Diligentia te s Hagi een openbare voorstelling op magnetisch en biologncb gebied Aanïide uitn odigiog van den heer Donato gericht wl jongelui van 15 tot 20 jaren om hem bg zijne seance ie dienen werd bereidwillig door een dertigtal meesl leerlingen van de Hoogere Burgerschool voldaan Ook twee dames namen op het looueel plaats De magnetiseur begon met zgn sujetten aan een proef onderwerpen om te zien of zij al dan iet ge voelig waren Hij liet hen daartoe de armen naar beneden strekken scheen hunne handen in de zijnen te drukken keek hen daarna sterk in de oogen en les seusibles zag men met een angstig gezicht terugdeinzen terwgl de ongevocligen hem strak in de oogen bleven tien en als ongeschikt werden afgewezen Bij de verschillende proeven die de heer Donato met de vgfentwintig gevoeligen nam tooudea deze zich geheel aan zgn wil onderworpen Gedurende de scéance werden eohler nog enkele die den invloed van den magnetiseur weerstand boden onvoldoende gevoelig verklaard De voorstelling was ie drie onderdeelen gesplitst lo Proeve vau onderwerping op personen in wakenden torstand 2o Proeve in hel biologeéren van personen welke in onbewuslen loeiland zgn gebracht en 3o Verschgnselen van geeslverrukking en buitengewone gevoelloosheid In de eerste afdeeling toonde de heer Donato zgn invloed op zgn patiënten door ben geheel naarzgn wil verschillende liobaamsdeelen Ie doen bewegen Zelfs ook op de organen deed zioh de magnetische invloed gelden Door een jongmensoh werdo a zijn naam luidde aan hel publiek medegedeeld op verzoek van den magnetiseur nog luiderherhaald doch plotseling scheen het sujet als mei slombeid geslagen en kon ondanks de lachwekkende uilnoodiging kom maak nou maar geelk omslag van een der toeschouwers geen woord meer uitbrengen I De tweede afdeeling gaf de zatste tooueelpn te zien Als levende machines bewogen zich de patiënten Naar verkiezing van den magnetiseur gavoelden zg ondraaglgke hitie of snerpende koude toodat men hen l eene oogenblik alle overtollige kleediogstukken tag wegwerpen om zioh hel volgende oogenblik te dekken mei alles wal tij vangen of grgpen konden Ook de zwempartg op de planken wekte aller laohlust In de derde afdeeling trokken niel alleen de standen maar vooral hei volhouden daarvan de aandacht Men zag o m een der tijelten 17 minuten met half zgwaarls gestrekten arm staan een oefening die menig geoefend gymnast niet tal nadoen Eigenaardig ia het zeker en Tenohillende jongelui die ticb aan de proeven onderwierpen hebben dit bevestigd dat zij zich hoegenaamd niets van hel voorgevallene herinneren Eenetemicig verklaren z j een iuTloed ie geToelen waaraan hel hun oomogelgk waa zioh te onttrekken Zelfs de bedoelde persoon wiens armspieren aan zulk een zware proef onderworpen werden Terklaarde dien avond althans geen de minsle spierpijn te gevoelen geoonsuteerd zg echter dal zich bg allen een angstige uildrukIking vertoonde die eerst verdween wanneer de nagoelise r door hen eenvoudig la hel gezicht te platen den invloed verbrak Ten II ure wat de voorstelling geëindigd die den hecH Donato ontegenzeglgk een groot tnooet lieefi verjttkerd Hel bezoek van Gladstone aan den Tegeruui heeft rgkelgk dSlof opgeleverd aan de Duitsohe pers voor verhalenTbver den groolen Britsohen staatsman Ve ifJefaania o a vergelgkl hem met Cinoinnalns en vertiyj een en ander over zgn vroegere bezoeken de Begersche meren volgens de berinne ringen T s een zgner Trienden den heer Von A Gladslme zegt deze schrijver J was in zijn jeugd een uitstekend bergtlimmer en ik herinner mg nog een besigging van den IFMberg waar hg ons allen achter zioh liet Hg droeg altijd bet klassieke AlpencOetuum en zoowel door zgn vroolijkheid als door tgn heldendaden was hg zeer populair onder de toerislen f Op zekeren keer maakte hij met tijn familie ei eenige vrienden een loohl per omnibus van Tegemsee over Fischbach en Birkensee naar Bayrisohzeil Dil was een groote toer reeds vroegIgdig moeslen wg de oevers von den Tegernsee Tetlalen Jla l begin ging alles uitstekend tot dat wij de poMhalte Mietbach bereikten De weg gaal vaa Toelz n r Miesbach steil naar beueden om san den anderen kam van hel Mangfalldal pfotseling te slijgett De weg is hier Ie midden van rotsen en afgron den tams zoo nauw dal i rgtuigen elkander onmogelijk kunnen passeeren men heeft daarom in de ratsen hier en daar nissen uitgehouwen welke ruimte genoeg aanbieden voor de uilwgkende wagens Tal van gedenkteekenen door de bewoners van hel land in hun palois martelaar steeuen genoemd en welke opgesteld zgn ter herinnering san Ie dezer plaatse voorgevallen ongelukken toonen aan hoe gevaarlgk souimige dezer plaateen tgn Op een dier plekken onlmoetie hel gezelachap Gladstone bg de kromming van den weg een onvoorziene versperring bestaande uit een kudde koeien voorafgegaan door een grao en slier die de geheele breedte van den weg besloeg In plaats van Ier zgde te gsan toen hg hel rginig zag plantte het dier zich midden op den weg zoodal hij den doorgang versperde en niets was in staat hem van zgn plaats te brengen Tevergeefs trachtten de jonge veehoeders hem op zg te trekken tevergeefs nam de koelsier tgn toevlucht tol de tweep klapte er mee en sloeg het dier duchtig Het eenige resullaal van zgn pogingen was dal de paarden verschrokken begonnen te springen en aohlernil te slaan De toestand werd kritiek De dames gaveu doordringende kreten Iedereen maakte zich gereed uit hel rgtuig te springen toen Gladstone ons mei een sjaal op den arm vooruitging eo zich terzyde op den slier werp hem de sjaal heelemaal over den kop wierp en er in slaagde het halsstarrige dier Ie blinddoeken Als hel ware overrompeld bleef het oube Keglgk slaan liet zich de hoorns binden en de voelkluisters aandoen Het viel nu den herder gemakkelgk hem naar een minder nauwen doorgang Ie geleiden waarheen de heele kudde langzaam volgde De weg was nu vrg eo de lacht liep verder zonder hindernissen af Een ieder wensohte Gladstone geluk mei zgn tegenwoordigheid van geest en energie maar hg wilde niets van de complimentjes hooren en fluisterde zijn Duilsohen vriend iu Ik heb nieis anders met den stier pull gedaan dan wat men altijd met John Buil moet doen Om hem meester te worden moei men hem flinkweg hg de horens pakken Herhaaldelijk heb ik aan dil gezegde moeten deoken bealuil de verteller wanneer ik Gladstone in zgn politieke loopbaan gadesloeg en zag hoe de beroemde staatsman zgn land bealuurde Om den stier baat te worden moet men hem bg tgn horens pakken Zou de ex premier nog eenmaal lu staat zgn zgn landgenoolen van de waarheid dezer zogswgte te overtuigen Hel Termoeden dal er wel goede redenen zullen geweest zgn Toor de Ulreohlsohe rechtbank om hel bewuste rozenelelende meisje voor geruimen Igd op Ie zenden naar een verbelerhuis wordt bevestigd door eeu oorrespondenlie uil Baarn die een treurig tafreel ophangt tu den loeataod van het gezin waarin het kind opgroeide De moeder heeft verleden jaar de gemeenschappelgke woning Toorgoed Terlalen nadat zg al jarenlang van zich bad doen spreken De vader eeu onbesproken man is lederen dag op tgn werk en dus van huis De opvoeding der kinderen wordt geheel verwaarloosd zoodal het voor hel meisje waarschjülgk eeu geluk is dal zg naar een apvoedings esiicht gaat Toen de aiaverng haar einde naderde meende de pbilanthropie voor de vrijgelaten zwarte slaven uit de Nieufre Wereld iu hun oortpronkelgk vaderland een rgk te moeten stiohleo waar tij in vrijheid de zegeningen van de beschaving en de humaniteit zouden kunnen genieten Mei dit doel werd in 1822 aan de Peperkust in OpperGuinea de kolonie Liberia vrij laai gegrondvest Hier vonden de vrijgelaten AmerikaanscbA Negers eene vrgplaals waar zg zich zelfstandig kouden regeeren en het ataatswezen naar Europeesobe regelen konden inrichten Amerika en Engeland onderatenuden deze philaotrheopisc republiek krachtig en hoopten hierdoor deze Negers lol een beschaafd volk te oniwikkelen om door ben ook een gnnstigen in op de naburige Negervolken uil te oefenen Deze vrge Negerrepubliek telt thans 20 000 zwarte emigranten die onder de 700 000 overige Negers de zoogenaamde beschaafde bevolking uitmaken Geld landbonwwerktutgen machines boeken enz werden er gedurende meer dan 80 jaar in overvloed heen gezonden doch de verwachting dev philanthrophie is hierdoor niel vervuld De uilkomsl van al die moeile en inspanning it geweest dal de zedelgke en economische toettand van den vrgitaal Liberia ihans nog aebtenlaat bg vele stalen door echte Negerdeapoten bestuurd Trots alle moeite is de bevolking nog in diepe barbaarsohheld vertonken De grondwet van dezen Maat een model in den rechten zin des woords bigtt onuitgevoerd De regeering betaalt noch de sohnlden noch de ambtenaren Hel volk betaalt drukkende belastingen en loopt in lompen gekleed uieltegenstaande de buitengewone vrueblbaarheid van deo bodem Deze slechte uitkomsten hebben eindelgk de hulp van builen doen ophoudeo In 1871 slaagde de President Boye er nog in om eene leening van 100 000 pond sterling legen 7 pCl in Engeland te sluiten Doch om zekerheid van de rente Ie hebben werd deze door de bankiers er direct voor drie jaren afgehouden Tegen 70 pCt uitgegeven brachl de leening slechts 49 000 pond op waarvan ntel meer dan de helft in de staatskas terecht kwam Hierom werd de President voor de rechtbank gebracht en schuldig verklaard Hg aulvlucbtte en het gelukte hem de kust Ie bereiken In de verte tag hg een schip hg sprong mei een tak met geld in lee en dacht door twemmen het schip Ie bereiken doch de vluchteling verdween met tgn schal ia de golveu Zoo is de toestand in den door philantropie opgeriohlen vrgen Negerstaat Aan het verslag der voarnaamste gebeurtenissen in het gonveruemenl Atjeh en Onderhoorigheden loopeude van den 30sten Juli loi en mei den 9 Augustus II wordl het volgende ontleend Grool Aljeh Gedurende den verslagigd werden slechts enkele posten een weinig betoholen tegenover de dwangarbeiders die de kampong Lamara ten N van Lamjung opruimden en den troep nam van tijd tol Igd een kleine bende slelliug door wier vuur den 4den Augustus één minder militair gewond werd Ook hel terrein gelegen binnen de bocht der stoomtramign bg Tungkal werd legelgkertgd opgeruimd Iu den nachl van den 30Bten op den Sisten Juli werd een patrouille van de hoofdwacht te Kotta Radja nabij Kandaog aangevallen door een kleine bende Door s vganda vuur werd één minder militair verwond doeh de bende werd spoedig met achterlating van twee donderbussen en een renljong op de vlucht gedreven Van de igde der IX Moekims waren de vgandelijkheden too goed als geheel geslaakt Onderhoorigheden Eene den 4en Augustus door een bende volgelingen van Panglima 8apa uil Oleh Oadja aangewende poging om een Chineesche tongkaog in de koeala van Edi Tjoet te berooven werd door de bemanning geheel vergdeld de bende werd op de vlucht gedreven roet verlies v een gewonde ook de longkangvoerder bekwam een lichle verwonding Segli werd dagelgks beschoten zander dat aan onze zgde hierdoor verliezen werden geleden Vooral den SOen Juli was de vgand lalrgk hg leed volgens ontvangen berichten door hel vuur uil de versterking een belangrgk verlies waaronder 13 doode Van de Westkust kwamen geene belangrijke be riohten in ToekoejSemar werd gezegd naar GrootAtjeh vertrokken te zgn en de beide Kuropeesohe gevangenen onder sterke bewaking te Tjot Djadi Lambesoi achtergelaten te hebben Met de pogintot hnn bevrijding waaraan ook de hoofden derknsl deelnemen werd voortgegaan Een der altgrijzelaars aangehouden hoofden beging te KotiaBadja zelfmoord Het weder bleef afwisselend enkenmerkte zich door koele nachten Hoewel desterfte gering was bleef de gezondheidstoestand ongunslig jj et BttiteniaDdsch Overzicbt Volgens berichten uil Sofia zal de verkiezing van een nieuwen Vorst met twee l drie maanden worden uitgesteld zooals dezer dagen werd gemeld maar reeds over veertien dagen plaats hebben heden wordt het besluit verwacht waarbü groote Sobranje binnen 14 dagen wordl bijeengeroepen De zitting zal waarschijnlijk niet worden gehouden te Sofia maar te Tircova waar ook de eerste Voratverkiezlng plaats had Wal de reden is van deze verandering is niei bekend hel kas zijn dal de Buasische agent dit heeft welen door Ie drijven omdat de verkiezing van den nieuwen Vorst de Alexander parlij den grond onder de voeten zal wegnemen In dal geval kan men aannemen dat Busland zioh sterk genoeg gevoelt om gesteund door Ooatenryk en Dnitschland zgn candidaal Ie doen aannemen Hel is echter ook denkbaar dat de Alexanderparlü inziet dat een lang uitstel van de verkitiing in haar nadeel zou zijn omdat de herinnering aau Alexander uil den aard der zaak mettertijd bij de groote meerderheid moest verflauwen Voor het laaUte pleit dal de Alexander parlij in de Kamer nog de meeiderheid schijnl te hebben wg zeggen schijnt want hel blijkl telkens dot men op de meeste Bulgaren niel veel kan bouwen Voor het eersle pleit de snel toenemende macht van Busland in Bulgarije En dal Busland in l eind in Bulgarije het spel zal winnen is zeker want Odstenrijk en Duilschland hebben beide toegegeven dat Busland in Bulgarije bijzondere belangen heeft welke zij zullen ontzien Voor eenige dagen deelde de 7emps eenige bijzonderheden mede uil de bescheiden en stukken welke de Iialiaansche regeering over de Bnlgaarsche qnaestie heeft verzameld De Nordd Allgem Zeil noemt al deze mededeelingen eenvoudig verzinsels want zegt het blad er is in de geheele Bnlgaarsche quaeslie geen oogenblik geweest waarop de drie keizerrijken niel wederkeerig len duidelijkste en ten stelligste betreffende elkaara meening onderricht waren De nieuwe onderkoning van Ierland Lord Londonderry beeft mei zijn ecblgenool zijn plechiigen intocht gehouden Ie Dublin Beiden zaten te paard en reden lusschen een dubbele rg soldalen van het station naar hel paleis Alle openbare gebouwen behalve hel station vlagden De Protestanten juichten van uil hun clubs en huizeu den onderkoning toe maar achter de rijen der soldaten weerklonk gedurende den geheelen oplcchl het geschreenw en gefluit der Parnellisten Keizer Wilhelm heefl tijn reis door Elzas en Lotharingen geslaakt Hel bijwonen der parades te Straatsburg en het bezoek aan de legeroefeniugen heefl den grgzen Vorst zoo vermoeid dal de geneesheeren hel bezoek Ie Melz verboden De keizer is vertrokken naar Baden Baden en zal spoedig van daar naar Berlijn terugkeeren De kroonprins is naar Melz gegaan en daar schitterend ontvangen posTEK Xij£iisr LIJST van BBIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tusscbenkomsl van hel postkantoor terug te bekomen van Harkei Alphen Koster Boskoop van Nes Boskoop W van Wingersleu Botterdam van het Hulpkantoor STOLWIJK Jan Schrier Polsbroekerdam De Direcleur van hel Fostkanloor SIMONS Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Sep Wilhelmiai ooders H S Weidema eo H Seton 20 Sara Maria ouders S de Korte en O Bnonik 21 Maria ouders J P Weger en J A S van TrotsoDborg OVERLEDEN 18 Sept C VermenleD 1 j 4 m 19 J M ao Hofwegeo 8 m GI£HU D 20 Sept P 0 M Soholti ea A F Roeloff Moordrecht OVERLEDEN A de JoDg 43 j ONDËKTRODWD M Versiidea te Waddiozfeeo 25 j eu N Dekker 81 jirea GEHUWD C Hogendoorn 81 j m N Verapel 88 j A de Knikker 21 j en N van Kranenborg 84 j L Lekkerkerk te Beothoizen 95 j en M H do Zwart 80 j