Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1886

1886 VrUdag 24 September S 344T GOUDSCHE COURANT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l m t Met 1 OCTO iH BER b nt een meuw Kwai taal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND QOUDA 23 September IS88 De uitalag der ferkining voor eeo Lid Tan den Gemeenteraad op Dintdag 21 September 1886 it aldna Uitgebraoht 629 Stemmen Tan onwaarde 6 624 Stemmen Geldig 268 Stemmen ToUtrekte meerderheid HIerran lerkregen de Heeren Dr H Uiael de Sehepper 261 it J S Kampo 220 tt J Faas Allart 27 at A Tan Teen 13 it en een drietal intjeteteoen 1 item Altoo moet er bentemming plaata hebben tnnchen de heeren Dr H IJasel de Schepper en J S Kampo Stedt gitteren per btiUttm bekend geaaakl aim ie abonnee binnen ie ttai In de litting der Rotterdaroaoke Arr Beohtbank Tan Dintdagmorgeo werd Teroordeeld 6 N leilmaker te Uonda beklaagd Tan diefatal Tan een halTa ton teer en een tabiikadooa tot 2 maanden gerangeniaalraf Tot Seeretarit Penningmeealer Tan den polder Stein ia benoemd de beer C A Banttinger alhier Toen de landbouwer L nit Hekendorp giaterenaTood per r tuig in de nabgheid Tan Oudewaier kwam ohrikte het paard zoodanig Tan een in den IJael teilend Taarluig dat het eenaklapa op ly aprong Hierdoor tloeg het rgluig om en Tiel met L en 8 andere paaaaitiera Tan den Trg boogen dyk naar beneden t Rytaig was looaia te denken ia in leer ontredderden toestand de paatagiera eohter en dit waa minder te denken kregen geenerlei letael Tan belang maar raakten met den achrik Try Door den minister ran binnenlandaohe taken ia aan den heer D A Kip oud hoofd der o I school te Ouderkerk aan den IJael eerrol ontslag Terleend ala leerasr aan de ryks normaalleaaen te Krimpen aan den IJael en in dieua plaata benoemd de heer L Terslu a hoofdonderwyter te Kappelle aan den IJiel Dintdag ia te ZeTenbniien OTerleden de heer D Sol gedurende 27 jaren lid Tan den Baad dier gemeenle Tot leden der Staattoommittie tot het inatellen van eeo oodertoek naar den toealand Tan den landbouw bier te lande en tot het indienen Tan Toorslellen betreffende de middelen waarop Tan Regeeringswege de ontwikkeling Tan den landbouw in Nederland tou kunnen worden beTorderd alsmede tot het geren Tan adries too dikwyis de Regeering dit Tan haar mocht Terlangen eyn benoemd de heeren mr C J Sioketz Unite de Cloeze by Loohem mr P W A Cort Tan der Linden te Groningen D F A Baudnin te s GraTenhage jhr mr K A Godin de Beaufort Ie Woudenberg 6 J Tan den Bosch Ie Wilhelminapolder J Tan der Breggen Atn te WaddinxTeen L Broekeraa te Wageningen H F Bultman te Haarlemmermeer W A Gooien Ie Helroiri jhr G J Dammer Tan PoldersTeldl te Bergendal A baron Tan Dedem te Dslfaeo jhr mr C Tan Eysinga te Leeuwarden D Fontein de Jong te Murmerwoude W J Hofman te Holwerde M H Uartog t BaraaTeld J U Kakebeeke te Goes dr Adolf Uarsr te Wageningen L H A Mognée te Hom bij Roermond dr L Mulder te s GraTenhage mr F 8 Tan Nierop te Amsterdam C J Tan der Oldermenltn te Wassenaar mr W A baron Tan Teraehner te s OraTenha e mr D Tisser Tan Hateiswoude te Amsterdam Th J Wslier te Anna Paulowna Als Toorzitter dier commissie is aangsweten Mr C J Sickest als ooderTooriiltcr Mr P W A Cort Tan der Linden en als secretaris aan die commissie toe te Toegen de heer P A Ternède hoofdcommies bij het Departement Tan Waterstaat Handel en NiJTerheid te s 6rarenhage De commissie kan zich tot uitToeriog Tan de haar opgedragen taak Terdeelen in afdeelingen met dien Terstande erenwel dat de rapporten en Toorstellen gemeensohappelyk worden uitgebracht en gedaan Zy tal Tergadereo te s Grwenbage of na bekomen machtiging Tan den miniates Tan Waterstaat Handel en Nyierheid ook elden St a Btaten Oeiieraal Entn Kauk Zitting san Dinsdag 21 September De Toortitter Jhr mr Tas Ejrsinga heeft het Toortitteraohap aanraard met de Tolgende rede Hyne Heeren I Ook Toor het aangcTangen tittingjaar beeft het Z M onzen geëerbiedigdeu Koning behaagd mij dan Toonitleraioel dezer Tergodering toe te wyzen Dat hernieuwd bewya Tan Tertronwen wordt door mij ten hoogate geapprecieerd Aan uwen ateun en medewerking die ik reeda gedurende Teraeheidene jaren mooht onderTinden lal bet my ook thans zeker niet ontbreken De bnitengewone tilting die 14 Juli geopend werd kon uit den aard der taak alechts tso korten duur eyn en heawel daarin tM oDb lnigryke wetsontwerpen weiden aangenomen meer atrekken tot Toorberelding dan tol afdoening ran ingrypende onderwerpen Ik behoef wel niet te teggen dat ik onder die ingrijpende onderwerpen in de eerate en Toornaamate plaata bedoel de henieniug onzer grondwettige inatellingen Hen kan zeggen dat de desbetrekkelyke Tooratellen in ataat tuu wysen zyo gebracht wy tyn altoo een schrede naderby gekomen Toen ik de laatste maal by de aaoTaarding Tan bet Toortitterschap de eer had het woord tot U te roeren stelde ik de Traag en ik deed dai met bel oog op de wijtiging die er in de Terhonding der staatkundige partyen had plaata gehad de Traag of het der Regeeriog zou gegeven tyn haar afgebroken en weder opgeTatte taak met gunstig gcTolg Toort te zetten Ik Toegde er bij dat dit myns eraohtena wenschelyk zoude tyn Die wensoh komt my oor meer en meer Toor Terrnlling Tatbaar dat doel meer es meer bereikbaar Was de buitengewone tilting altoo kort Tan duur toch was zy niet zooder beteekenis By de behandeling ran die gewichtige onderwerpen tyn wederkeerige waardeering eu onderlinge tamenwerking pliohtraatig ja onmisbaar Met die getindheid kan onder de leiding Tan deze Regetring een grootsohe arbeid worden tot stand gebracht Een arbeid die onder Hoogeren zegen kan strekken tol heil Tan Koning en Taderlaud Moge het altoo tyn ik Terklaar bet Toorailtersohap te hebben aanTaard Na het benoemen Tan senige oommissiën hettrekken der afdeelin en en de Terkieiing harérToortitlers is de kamer tot nadere byeenroeping gescheiden TwiEDE Ki UEa Zitting Tan Woensdag 22 Sept De lydelyke Toortitter Mr Blussé laat Toorleting doen Tan het Kon Besluit waarbij mr Cremers tot Toorzitter ia benoemd eu rertoekt hem den tetel in te nemen zoo dikwerf met eere door hem bekleed De Toorzitter mr Cremera neemt den Toortitterastoel in en zegt nngereer het Tolgende Mijne Heeren I Opnieuw door s Konings keuie op uwe Tereerende Toordrscht geroepen deze rergsdering te leiden heb ik gemeend my niet aan die taak te mogen onttrekken Erenals in het afgeloopen jaar wachten ons ook nu weder talrijke en hoogatgewiohlige werkzaamheden Een Toorstel ran elf onzer medeleden strekkende om meer licht te rerkrygen omtrent de toestanden in nauw Terband staande met de sociale sraagalnkken is aan uwe beslissing onderworpen Een ander Toorstel mede Tan Terachillende leden houdende wytiging in de crimineele wetboeken cTeneens Toen ik sleohls twee maanden geleden door myn ouden Triend ons hooggeacht en thans diepbetrenrd medelid Wybeuga werd toegesproken heeft hy in zijne rede geweten op de behoefte aan ontwikkeling Tan de bronnen van weUaart in het moederland en Tooral in onze OTerzeeache bezittingen en dmkte hy de hoop uit dat roor zoorer herstel binnen het bereik Tan ds menscbelyke mscht lag dit door spoedige ssmenwerking Tan regeering en ToIksTertegenwoordiging mocht worden rerkregen Zeer spoedig zullen hoogatwaarschijnlyk daartoe strekkende welsoAtwerpen ons bereiken Vele andere wetsroorstellen zijn reeds rroeger by de Kamer ingekomen of Tan de regeeringswege toegezegd maar borenal tal deze Ütling haar gewicht ontleenen aan de behandeling Tan de herziening outer hoogste staatswet Konden wy dnsTcr door rersohil Tan meening niet tot OTereenatemming komen laten wij thans trachten door wedertyda tegemoetkomen en met opoffering Tan onze eigene inzichten de herrorming onzer SlaataiDstellingeo tot stand te brengen Orertnigd dat gy die taak met den meesten yrer en Tolkomen toewyding aan s lands belangen tuit opiatten beTeel ik my by Toortdnring in uwe welwillendheid aan Ik Terklaar hel To nitlersobap der Tweede Kamer te oanraarden Todr eeoige dagen ontleenden wy aan de Amet Ct een ernstige waarschuwing legen zekere tmenschlierende Sociélé ünisefuUe 8 ne Pierre k Grani te Parijs die Toor elke 60 gnlden haar toege zonden ƒ 1850 winst beloofde Naar aanleiding Tan wat een outer lezers dezer dagen orerkwam meenen wy die waarschuwing te moeten herhalen Onze tegsman had eeo aaurraag om inlichtingen gedaan doch oteta meer Tan tich laten hooren en ook volstrekt geen aandeel genomen Men Terbeelde zich dns zijn serbazing by de ontrangst san bet bericht dat hy op lyn aandeel f 2847 gewonnen had die ter beeckikkinf lagen Een paar dagen later kwam natnurlyk de tyding dat men tich had Tergiat 11 I De heeren inderdaad de knnat reratoande omiemand lekker te maken schynen de hoop nog niette hebben opgegesen dat de een of andere onnootele aan het lokaas byten en tyn ƒ 60 in bnubodemloos rat werpen tal Nogmaals men zij optyn hoede I 2V Ó Profeasor D Miqnel Marayta heeft in het dal Tan Ribas Gerona aan het uiteinde der Oostelyke Pyreneeën gelegen eene merkwaardige anihrolopisohe ontdekkidg gedaan In die streek bcTindt zich ol een rry uitgebreid ras Tan personen die door de oTerige inboorlingen iiaaiu dwergen genoemd worden en inderdaad niet grooter zyn dan Tier Tort of ééa meter en Tan tien tot Tyftien centimeter Deze dwergen Tormen een geheel afzonderlijk ras Hun lichaam is Try wel gerormd De handen en Toelen tyn klein de heupen en schouders breed wat hen sterker doet schijnen dan zy eigenlyk tyn By het loopen helt het borenlyf aterk Toororer De trekken Tan hun gelaat tyn zoo typisch dat men slechts een hunner behoeft te zien om alles te herkennen Allen hebben rood haar en een gelaat dat eren breed als Isng is maar in plaats ran rond Tierkant schynt door de uitstekende jukbeenderen en het sterk ontwikkelde kaakbeen De platte neus draagt daar bet zyne toe by De uogen liggen niet horiiontaal maar eenigstins schuin op de manier der Ohineeten of Tartaren Geen Mmi heeft eenen barbier noodig slechts weinige