Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1886

uohte karen rertoonen lich op de plaats au de baard behoort te groeieo Het gelaat is goed geruid maar de huid is bleek en slap hel sohgnt alsof zij geese spieren hebben en randaar het aantal rimpels dat reeds de kinderen een oude mannetjes roorkomen geeft Het ersohil tusschen mannen en Trouwen is uiterlijk 100 gering dat alleen de kleediug de sekse terraadt De mond is zeer groot toch bedekken de dikke lip n de groote sterke tanden niet geheel vraaronder Tooral de sngtanden naar roren uilsteken zoodal mond en kin meestal roohtig zgn Telen onder hen hebben dikke kropgezwellen naar men zegt een gerolg Tan bet arsenicum dat in het water Toorkomt De iiiMHS die een gedurig Toorwerp Tan spot Toor de orerige bevroners zijn IcTcn Tooral in Bibai als een afgetonderd Tolkje te midden eener grootere beTolklog Zij trouwen alleen ooder elkander en daardoor wordt het ras znirer bewaard Zonder eenig onderricht zonder middelen om faun bestaan te Terbeteren en zander dat iemand zich hun lol aantrekt Terkeeren zij in eenen allerlrenrigsten geest elgken toestand Zij weten hunnen eigen naam maar herinneren zich dien hunner ouders zelden en kunnen soms niet eens zeggen waar zg wonen Vau getallen hebben zy geen begrip Orerigens zijn zij zeer gewillig om iets te leeren Zg zgn bgzonder op geld gesteld en lelfs wanneer zij in hun eigen onderhoud kunnen Toorzien nemen zg Tan ieder gaarne een aalmoes aan en strekken als onwillekeurig de hand uit lot bedelen Een Bnssisch ambtenaar graaf Dimetri de Noroif ontmoette Toor twee maanden te Parijs in een koffiehuis twee heeren met wie hg in gesprek raakte Daarna maakten zij een wandeling op den BouleTard doch plotseling Tielen de heeren den Bus aan en beroofden hem Tan 1000 roebels welke hg in den zak had Verleden week kwam de Bus uit Moskou weer Ie Pargs en wandelde in de Champs Elysées toen hij toeTallig een zijner aanTellers Toor een café zag zitten Hg pakte hem onmiddelgk beet maar de ander rukte zi h los en ging op de vlucht De dief werd echter aangehouden bekende zijn schuld en gaf de g heele som terug welke hij zorgvuldig had bewaard Toerallig zag de Bus den Tolgenden dag den tweeden dief terwijl hg twee brieren in de bus stopte De mau werd eTeneens in hechtenis genomen De biieien welke hg juist in de bus had gedaan iMvatten eenige pakjes Talkche banknoten Europa znoht onder de zwaarte Tan zijne wapenrusting De begrootiugen Tan oorlog en marine der vgf groote mogendheden beliepen in het Torigejasr honderdvgflig millioen ponden sterling Boieuaan op de lijst stond Busland met zeTen euTeertig millioen uommer twee was Frankrijk met rier en dertig millioen daarop olgden Groot Britannié met twee endertig millioen Duitschland met drie en twintig millioen en Oostenrijk met reertien millioen te eamen £ 160 000 000 Wij zullen niet Tragen zegt de Daily News wat de rgf groote mogendheden zouden kunnen doen met de aanzienlgke jaarlgksohe inkomsten welke zg nu op deze wgze uiigeven of wat door die ontzaglijke massa mannen in den bloei huns leTcns die nu de trom lolgen Terricht zou kunnen warden indien zg hunne krachten aan productieven arbeid wgdden maar stellen hiertegenover de som welke hel gunstigst gelegen hel wel arendste en het beschaafdste land ter wereld uitgeeft om zich te beTeiligen legen aauTallen van buiten of woelingen van binnen De Vereenigde Staten van Noord Amerika zün als machtige en vooruitgaande Staal niet te OTertrefifen en zg bogen op een bevolking die weldra nóg eens zoo groot zal zg o als die van GroolBrit tannië en Ierland Door hunne Toordeelige geographisohe ligging kunnen zg echter levreJen zgn met een staand leger dat nooit sterker is dan dertigduizend man en soms rer beneden dit getal blgft Wat de tIooI betreft deze bestaai louter op papier en wordt in sterkte door die der kleinere republiek Chili oTerlroffen Het geTolg hierTan is dat de Vereenigde Staten Tan Noord Amerika in minder dan het Tierde eener eeuw in de gelegenheid zijn geweest hunne nationale ohuld het uitvloeisel van hunnen burgeroorlog van ruim drieduizend millioen dollars in 1866 tot nog geen dertienhonderd millioen in 1886 te verminderen De jaarlijksche uilgsven Toor de Amerikaansohe land en zeemacht beloopen ongeTeer twaalf ipilHoen ponden sterling Indien het Groot Britannië mugeljgk ware geweest in de laatsUe rioopen Teerlig aren niet meer aan ijne Terdedigingsmiddelen ten koste te leggen en jaarlgks 20 millioen aan schulddelging te iKsleden dan zou deze na Terdwenen zgn Zooala de zaken thans sUan zullen in het eerste jaar der 20sle eeuw de Vereenigde Staten waarlohgnlgk geen schuldenlast meer hebben Maar wat zien vg in andere landen P De nominale sterkte Tan het Buasische leger is op Toet Tan oorlog twee millioen driehonderdduizend man en op Toet Tan vrede ongeveer achthonderdduizend man Hel effectief des Franseben legers telt ongeveer TJjfhonderdtienduizend man maar in tgd van oorlog stg gt de slerkte met inbegrip van al de reservetroepen tot drie millioen zevenhonderd vgfligduizend man In 1884 bestond het Duitsche leger op voet van Trede uit Tterhonderddertigdnizend soldaten en ongeTcer twintigdnizend officieren en op Toet van oorlog is de slerkte anderhalf millioen soldaten en dertigduizend oilioieren de landstorm er niet onder begrepen Oostenrgk Hongarge heeft 270 000 man onder de wapenen wanneer het leger op voet van vrede is en kan in oorlogstijd over één millioen TJgftigdnizend soldaten en twee en dertigduizend officiereu beschiklw Dit alles is Ie betreuren Doch daar kleine rijken niet het Toorbeeld van ontwapening kunnen geven ia het hnn plicht tot handhaving hunner onafhankelgkheid bijtijds alle noodige maatregelen te nemen De predikanten en ouderlingen bg de gemeenten der Hervormde kerk in Limburg hebben een adres gericht aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het spoorloos rerdwijnen Tan een protestautseh meisje dal in een klooster was opgenomen De feilen reeds in 1886 geschied zgn door alle bladen indertijd gemeld Het adres deelt daaromtrent bet volgende mede het meisje Tan 16 jaren oud zich noemende Anna Gertrude Allié was te Wylré tijdelijk bg belgders ran den Boomeoh Katholieken achtergelaten De man van dit huisgezin zich noemende Meezen bracht het kind naar een klooster te Valkenburg gemeente Schim op Geul en naar zijn beweren op aanraden van mr L J van Oppen advoooat te Gulpen Gevolmachtigd door de moeder heeft de predikant der Herrormde gemeente Ie Gulpen zich naar hel klooster begeven met het Terzoek het meisje aan hem uit Ie leveren De overste heeft geweigerd het meisje af te staan onder voorgeven dal zg hem niet kende en dat hel niet op haar weg lag de bewgsstukken te onderzoeken Toen heeft de predikant zich gewend tol den officier van justitie te Maastricht die hem de verzekering g f dat de zaak nauwkeurig zou worden onderzocht waartoe hg officier van justitie dan ook laat heeft gegeven aan den kantonrechter van Gulpen waaronder Valkenburg ressorteert met bevel om het kind uit hel klooster op te eischen Den kantonrechter is bij zgn komst ta het klooster te kennen gegeven dnl de overste aan bevengenoemden Meezen dien zg inmiddels had ontboden het kind bad teruggegeven Meezen daarover gehoord heeft verklaard dat het kind hem op eeuigen afstand van het klooster is ontvlucht en dat hij geen roeping heeft gevoeld het achterna te loopen Sedert dien tgd is het kind spoorloos verdwenen Adr vermoeden is dat hel kind in hetzelfde of in een ander klooster een schuilplaats heeft gevonden daar het wel niet te onderstellen is dat een meisje van 16 jaren op dien drukbezochten weg en op klaarliohtendag een ongeluk ia overkomen zonder ook het geringste spoor achter Ie laten De officier van justitie heeft wel aan den gemachtigde der moeder Ie kennen gegeven dal èn door de justitie èn door de politie de zaak behoorlijk zou worden onderzocht echter is sedert dien lijd van de zaak niets meer gehoord Zg meenen dat bier misdrgven z jn gepleegd weigering om het kind aan den wettigen vertegenwoordiger der moeder terug Ie geven door de overste en verlaten van het kind door den man die hel nit het klooster heeft gebaald misdrijven die onvervolgd zijn gebleven Zg toonen aan dat de gemoederen der Frotestanlsche ouders in Limburg in de hoogste mate in onrast zyn gebracht daar zij levende te midden eener BoomschKatho lieke bevolking en omringd van een groot aantal kloosters en ziende hoe lutle justitie en politie tegenover deze vermag elk oogenblik vreezen moeten dat iets dergelgks ook hanne kinderen kon wedervaren Deze vfees is nog gestegen sedert het Maandblad der Evangelische Maatecbappg beeft berichjt dat openlijk beweerd wordt dal de Kantonrechter van Gulpen die den last had om in het klooster onderzoek te doen aan de Overste van hel klooster des voormiddags heeft doen weten dal hg des namiddags in persoon onderzoek zou komen doen Toen hg kwam was hel meisje weg daarvoor was gezorgd Adr wenden zich nu lot de Tweede Kamer met het verzoek aan den Minister van Justitie te willen Tragen Wat docr justitie en politie in deze zaakis gedaan en nog zal gedaan warden Of in deze zaak jnstitie en politie in betarrondissement Maastricht wel naar eed en plichtgehandeld hebben Van prof J H Gunning Jr is Terschenen bg W A Beeohoor te den Haag Nog een getuigenis in zake het kerkelgk incident Ie Amsterdam Dr G Terklaarl in dit geschrift dat al is de kerk gerechtigd en Tïrplicht de Amsterdamaohe kerkeraadsledeo die het kerkelgk Terbaiid wilden verbreken te vonnissen en af te zetten nochtans z i hel vonnis waarbg dit is geschied reglementair niet genoeg Is gemotiveerd Schrijver drukt daarom de hoop uit dal de Synode moge besluiten een poging te doen om hen in faun bedieningen te herstellen nl door als voorwaarde lot die herstelliag te eischen intrekking van art 41 Begl Kerk Commissie door den Amsterdamschen kerkeraad zelve en in uitzicht te geven een reorganisatie Tan hel kerkbestuur Daartoe wenschl dr G lo dat het geestelgk scheidingsprooes zooTeel doenIgk opnieuw aanvange en dan een zuiverder loop neme 2o dat bestuur en inrichting der kerk georganiseerd worde zooveel als ooodig is om dit geestelgk scheidingsprooes ongehinderd te doen plaats grijpen In de broohure worden deze punten verder uiteengezet Prof Gunning geeft daarbij o a ta kennen dat hel class bestuur van Arasterdam z i beter bad gedaan door het door dien kerkeraad nieuw gemaakte art 41 eenTondig als gemeenschapontbindend te Ternieligen en aan de afkeuring van de oonscienlie der gemeente prgs te geven terwgl reeds vroeger zoodra de kerkeraad van Amsterdam het beheer der goederen op zich nam het hooge kerkbestuur zich daartegen had moeten Terzetten Aan verzoening zegt dr G verder is niet meer te denken Wg gaan onherroepelgk uit elkander Hg wenscbt dat de scheiding op de éeaige volkomen waardige wgze nl door de kracht des Woords moge geschieden Men schrgft aan de Amit DU v Ned De jongste particuliere berichten uit Z Afrika gewagen van eene ontdekking die mogelijk gewichtige gevolgen hebben kan Het ia nl gebleken wal men vroeger reeds vermoedde dat er vele gondareo zijn Het terrein is Noord oostelgk van Natal gelegen maakte aanvankelijk een deel uit van hel Zoeloeland en werd r gelijk men zich wellicht herinneren zal vroeger door de Engelschen gereserveerd door die Zoekaffers die over de herstelling van Ceiewayo ontevreden waren of diens terugkomst duchtten Het ie niet te gewaagd reeds tbaos als rermoedelgk Ie veronderstellen vooreerst dat daardoor de stroom der volksverhuizing meer dan thans naar Z Afrika zal worden geleid en ten tweede dat de politieke verhoudingen in die gewesten daardoor gewgzigd zullen worden Het eerste want behalve dal goudvelden op zich zelve reeds tal van mensohen trekken zal het fabriekswezen landverhuizers aillokkea immers heeft men hier niet met alluviaal goud maar met gouderts te doen zoodst machinerieën noodig zgn En kolenmijnen heeft men daar vroeger reeds gevonden Het tweede omdat hel moeielgk anders kan of de Engelsehen die thans reeds ia dat Znlugebied een resident en onder resident bezitten en fauttax vorderen zullen die streek annexeerea Doch indien dit geschiedt dan is het de vraag of daardoor de verhouding eenerzgds tasscbeu de Engelschen en de thans nog vrije buiten de Beserve wanende Kaffers en anderzgds tusschen hen en de Boeren die reeds een gedeelte van dat land der vrije Zoeloe s bezet hebben dezelfde kan big reu als thani Christina Buurman de vrouw die tijdens bel oproer teAmsterdnm een inspecteur van politie het leven redde waarvoor zg zooals men weet de bronzen medaile van Z M den Koning oniTing genoot dezer dagen een onverwachte hulde in het Orand ThéStri In het kermisstuk Soldaienleve heeft de beer Bigot een der dienstmeisjes die mn den longriem gumden nu een couplet in den mond gelegd een hulde bevattende aan het adres van juffrouw Buurman die mei haar mond hel domme vol wist te bedwingen Juffrouw Buurman had daarvan gehoord en vervoegde zich bij den eigenaar van genoemden schouwburg die haar alle avond op het looneel bracht om een kaartje voor baar en baar man Daaraan werd voldaan Vrijdag avond jl trad Christina met haar man dezaal binnen en nam plaats in hel parterre Toenin het 3e bedrijf juffrouw Van Biene haar naamnoemde stond de juffrouw op wierp haar roode sjaallos en ontblootte de medaille die op haar borstprijkte terwijl ze zegevierend de zaal rondkeek De muziek speelde fanfares het publiek juichte baar toe en san de geestdrift scheen geen einde te komen vóórdat juffrouw Buurman ging zitten ten leekcndal ze voldaan was Amil Ct Een Bussisch millionnair heeft te Si Petersburg een rooksalon laten bouwen die de algemeene verbazing gaande maakt Ds weelde van dit vertrek besiaa niet in hel meubilair dit is zeer eenvoudig maar in de muren Deze zyn letlerlifk met banknoten behaogen In plaats van een wit plafond ziet men een fraaie ster van Oostenrijksohe effecten die op de meest artistieke wgze om een blauwe tiengulden banknool gegroepeerd zijn Smaakvolle figuren uit Franaebe Engelsche Italiaanache en Bnssische banknoten aamecgesleld versieren de wanden Deze zonderlinge kamer heeft binnen hare muren beroemde mannen nit alle windatreken gehad Een Hongaarsoh schilder van naam zeidS bg zijn bezoek glimlachend tot den Croesus Mijnheer het is jammer dat u op deze wijze reeds over nw geld hebt beschikt Voor hetzelfde bedrag had ik gaarne uwe muren beschilderd gelijk Michael Angelo hel deed voor Zgne Heiligheid Paus Julius de Tweede Te Christianis lierf dezer dagen de advokaat Nicolcon Het zonderling testament bepaalde dat met voorbijgaan der rechtmatige erfgenamen nagenoeg hel geheele vermogen van den overledene zou worden besleed lot den aankoop van bioydes voor de schooljeugd Het overblijvende moest op interest worden gezet en van de rente zou men een leeraar bezoldigen die den kinderen in het veiocipéde rijden onderrioht te geven bad Het slot van hel testament luidt ala volgt De bicycle bewaarde mij op mgoe wacdelritlen Toor dat lastig indringend Tolkje dal zich immer aan u Toordoet om in de gloeiendste zonnehitte of bg den gunrsten wind een gesprek te beginnen Ook sloeg mijn tweewieler nooit opbol of maakte mij zandruiler en heb ik mij eTcnmin ooit genoodzaakt geiten mijn lichaam aan een dronken koetsier toe te Tertrouwen Natuurlgk eischen de zonen van den erflater dat het testament nietig zal worden Terklaard Buitealandsch Overziebt Het schgnl dat de militaire opstand te Madrid dank zij het krachtig optreden Tan den sladsoommandant generaal PaTia rolkomeu is mislukt De muiters werden uiteengejaagd en gedeeltelijk gevangen genomen maar daarmede is nog geen einde gemaakt aan de ontevredenheid welke in hel leger beerschl en zich door dezen opstand daidelgk openbaarde Beeds tijdens de discassiea over de troonrede hield generaal Domiuguez een heftige redevoering tegen den minister van oorlog waarbg hij zelfs een dreigenden toon aansloeg wanneer de regeering de grieven van het leger niet uit dea weg ruimde Ook de bekende generaal Salamanca sloot lich bij Dominguez aan Zelfs werd den generaal gelgk men weel onlangs een audiëntie verleend door de koninginregentes Toen vestigde Salamanca de aandacht der koningin op de ontevredenheid der officieren en soldaten welke bij de dreigende houding der parlgen gevaarlijk werd voor de monarchie Een van de grieven der militairen betreft de beschikking over de gelden voor het leger Voorheen werd hierover beschikt door de bevelvoerende generanls en den minister van oorlog doch de minister Camaoho bracht deze gelden op de begrooling OTer waardoor den generaals de Trge be ohikking oTer hel fonds werd ontnomen Nu echter zgn eenige regimenten openlijk in Terzet gekomen Men vermoedt dat de beweging door de leiders der republikeiosche partij is aangestookt De republikeinsohe beweging welke zich TOor eenige dagen te Barcelona vertoonde wordt als inleiding op den aanslag beschouwd terwyi tevens overal het gernohl werd verspreid dal de koninginregentes door een oogeneeslgke ziekte is aangetast De minister president Sagaala is onmiddellgk naar La Qraoja vertrokken ten einde de regentes verslag te geven van het gebeurde In Bulgarge wordt op het oogenblik hoofdzakelük de aandacht getrokken door het proces tegen de officieren die deel namen aan Sen aauslsg tegen vorst Alexander Het regentschap dat hen voor den krügsraad wil brengen ontving van Busland een waarschuwing dit voornemen voorloopig te laten varen Hierop antwoordde de Bulgaarsohe regeering dat Buslands Terlangen op grond Tan onjuiste inlichtingen gesteld uiet kou worden ingewilligd omdat men dan voor onlusten sreesde Buslands eisoh werd echter niet alleen door Duilschland maar ook door Oostenrijk gesteund en daarom besloot de Bulgaarsohe regeering althans met het proces te wachten totdat generaal Kaulbars te Sofia is aangekomen De heeren Bodoslasoff en KaraTeloff n t oonsul persoonlgk mede Ook is men te Petersburg zeer onteTreden oTer den heer Slambuloff Ter herdenking der Septemberomwenteling Tan het vorige jaar werd een feeslmaaltgd gehouden en bij die gelegenheid hield Slambuloff een redevoering welke den Bussen niet IS bevallen De Voorzitter van het regentschap ver telde daarin dat Balgarije wel aan Busland de bevrüding Tan het juk der Tarken heeft te danken maar dat toch den Bussen geen techt gaf om Bnlgarije s onafhankelijkheid aan Ie tasten In dit geval kouden de Balgaren voor de Bussen even gevaarlijk worden als Oor de Turken Later heeft Sumbnioff de jaistheid dezer mededeeling ontkend doch men gelooft dat hij zoowel als de andere sprekers onder een glas gn meer heeft gezegd dan geraden was In allen gevalle zgn de sprekers allen naar den Bnasischen consul geweest ten einde daar ophelderingen te geven en den toorn des Czaren Ie bezweren Te Weenen wordt geen geloof gehecht aan de mededeeliug dal het regentschap de Bussische officieren weer in hel Bnlgaarscbe leger zal toelaten De Hongaarsche Byksdag beeft zijn werkzaamheden hervat en de Ooslenrijksche Bijksraad is legen den 29n bijeengeroepen De Hnizen van beide Parlementen zullen zich spoedig bezighouden met de wetsontwerpen betreffende de vernieuwing van bet Oostenrijksch Hongaarsch toltarief die tot levendige beraadslagiugeu aanleiding geven zullea In Hongarge zal de oppositie vermoedelijk èn uil die wetsontwerpen èn nil het buitenlandach beleid der Begeering wapenen legen deze trachten te ameden In Oostenrijk zullen de Czeohen opkomen tegen de voorgestelde regeling der saikerbelasling en legen de Bankwei terwijl ook de petrolenmbelasting tegenstand sindeu zal De Duitsche kroonprins dis te Melz buitengewoon feestelgk werd ontvangen ia weer naar Baden Baden vertrokken Zijn zoon prins Wilhelm is gebleven en zal alleen de slagvelden in de omgeving van Melz bezoeken Maandag begon in het Engelsche Lagerhuis de tweede lezing van hel bekende voorstel van Parnell tot regeling der lerscbe pachten Door de Begeering werd het Toorslel geheel onaannemelijk geacht Qladatone Tan de reis ternggekeerd en door de reis versterkt pleitte Toor de tweede lezing zonder de wijzigingen op te geren welke hij wenschelijk achtte Dinsdag is het ontwerp met 297 tegen 202 stemmen Terworpen Scliuttersraad te Goada Zitting Tan 21 September In deze zitting weid Toorleziog gedaan Tan de afwijzende beschikking san Gedeputeerde Staten Tan ZuidHolland op het beroep door M H Sergeant ingesteld van een vonnia van den raad P OIjI TIE GEVONDEN en aan het bnreaa van politie gedeponeerd Een lol Toor de Verloting Tan voorwerpen der tentooustelliog te Gorinohem een zwart zijden pet een Portemonnaie met 27 t een zwart Schort een gereformeerd Kerk en Vrageboekje een dito Kerkboekje een paar witte Kousen een stoffen Kinderhoedje JI ABKTBERICHTEN Oouds 23 September 18d6 De aanvoeren waren over hel algemeen iets ruimer dan vorige week In de prgzen kwam weinig Terandering Alleen Toor Tarwe bestond goede vraag tot iets hoogere prijzen Jarige Zeeuwsobe Tarwe ƒ 8 a ƒ 8 30 Nieuwe Zeeuweche Tarwe ƒ 7 25 i f 7 60 Polder Tarwe ƒ 6 90 i f 7 10 Afwijkende ƒ 6 60 ü ƒ 6 80 Zeeuwsobe Bogge ƒ 6 60 a ƒ 6 26 Polder ƒ 4 76 a 6 26 Buitenlandsohe Bogge per 70 kilo ƒ 4 60 a ƒ 4 76 Nieuwe Wintergersl ƒ 4 a ƒ 4 50 Dito Zomergerst ƒ 4 25 a ƒ 4 50 en Chevaliergerst ƒ 5 26 a ƒ 6 26 Haver per heot van 3 4 gulden en per 100 kilo ƒ 7 26 i f 7 50 Mais Amerikaansohe Mixed ƒ 6 26 a 6 30 Odessa ƒ 6 25 en Cinquanliue ƒ 6 60 tot ƒ 7 Alles per 100 kilo Hennepzaad Inlandsch ƒ 7 26 k f 7 60 en Buitenlandach ƒ 6 26 a 6 75 Nieuwe bruine booneu die zeer mooi vau kleur zgn du jaar lan ƒ 10 tol ƒ 11 60 Puike kookerwlen ƒ 9 a ƒ 9 76 naar kwaliteit Ter Kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 147 partijen Kaas handel matig Eerste qnaliteit ƒ 28 a ƒ 26 tweede qualiteit ƒ 19 a ƒ 22 Noordhollandsohe ƒ 19 a ƒ 22 Zwaardere hooger in prgs De veemarkt met goeden aanvoer handel traag vette varkens 19 23 ct varkens voor Londen 18 è 19V cl magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 86 a f 1 20 per week schapen traag schapen ƒ 21 a ƒ 27 lammeren ƒ 12 ƒ 20 per stuk öoeboter ƒ 1 30 è ƒ 1 60 Weiboter ƒ 0 96 a ƒ 1 15 Burgerlijke Stand OEBOBEN iO Sept CorDslU Johinoei ondert A Vogt en 6 Okker OVERLEDEN 20 Sept I H L Boawmeeater 5 m 21 M W M vsD Berkel 10 m QEHUWD 22 Sept W Steeda en H Kleijaenbarg ADVERTENTIÉN Heden overleed onze eenigste lieveliBg MARIA WILHELMINA MARGRETHA in den onderdom van rnim 10 maanden A W TAN BERKEL M TAM BERKELGouda 21 Sept 1886 Klavbewkijdbk Voor de Tele bewflzen Tan belangstelling ondervonden hg de geboorte van hnn Zoon betuigen onderge teekenden bannen dank D W BECKING J H BECKING DULKZWAOEB Arnhem 21 Sept 86 Allen die iets Tan mg te vorderen bebben worden Terzocht hanne rekeningen in te zenden Tóór den l ie OCTOBER aanst De C H tas RHUN TE HUUR gevra d te Gouda 3 Ongemeubeleerde HAMERS of een net HUISJE of BOVENHUIS op goeden stand BrieTen franco met opgaaf Tan hanrprfls en tocaliteit onder Letters K K S aan het Algemeen AdTertentie Bureaa van NIJGH TAN DITMAR Rotterdam OBIOSItllt wordt Toor Gouda door concarrentie Toor ƒ 2 per 1000 Kilogram aangeboden door W R SCHWEMMER in € db Kap te Gouda De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat zg hare ZAAK in VEUFWAREN enz heeft overgedaan aan haren ZOON M NEÜTS Onder dankbetuiging voor het tal Tan jaren genoten Tertroawen beveelt zg haren opTolger beleefdelgk in ieders ganst aan Wed B FRIE IngeTolge boTenstaande adrertentie heb ik het genoden te berichten dat de ZAAK in Verfwaren enz aan de Kuiperstraat K No 225 Tan mijne Moeder de Wed H FRIE aan mg is overgegaan Hopende dezelfde gnnst te mogen genieten hetwelk mgne Moeder zoo rnimschoots heeft ondervonden VEd Dw Dienaar t M NEUTS in Verfwaren Euiperstraat K No 225 Gouda Buitenlandsclie BIEEHANI L J H ROODE ZEÜGSTRAAT 85 G O ü P A DORDMUNDER BIER MÜNCHENER BIER ERLANGER BIER PILSENER BIER per Flesch 22 ct per j Plesch 11 ct naar baiten in kisten Tan j of j Fleaschen Op FUST tot billgken prgs