Goudsche Courant, zondag 26 september 1886

Zondag 26 September IN 3448 GOUDSCHE COURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen zal op VRIJDAG 8 OCTOBER 1886 s morgens ten 11 ure bg J ZUIDERVLIET te Stolwijk publiek verkoopen of kleine Bouwmanswonlng benevens 5 uitmuntende ter grootte van 1 69 70 Heet in op de Noordzyde van Beneden Kerk binnen Stolwijk In Zes perceelen combinatien en massa Breeder in verspreide billetten Nadere informatien geeft genoemde Notaris Er biedt zich aan een BEKWAAM SOHOENUAEEESOECST tegen genot van kost inwoning eneenigloon Brieven onder No 8358 aan den Boekhandelaar LAURENS VAN HULST te Kampen SPECIALITEIT VAN EOZDïïWUNAZUir op FLESSCHEN A NORTIER Gouwe C Vu ilj 11 da eenige zetp die DIJ voortauraiid gMruik huid met zekBrheld lluwB lt olil do BloolBH vardrijn en eengn euBflln Miohen lint t voorschijn roept PahrUen Carl eollte Seeaili wordt ceftbrlceer 1 onaer toeilcht v an eep beSëdïiid SolieHiundIQe n Heer Dr SotiulteT Voor namaak wordt gewuraoboiil Verkrijgbaar alleen eobt bU M LA GRAND en T T KNaLMAN Gouda Gez VAN ABSHOVEN Sc ioonAo en GeneraalDepót voor Nederland en Koloniën E A STRüVB Westerdockstr 36 Amsterdam Fabrieken CABL KopenJiagen Benige Fabriek van het echte SESAld £ 3 I ED RHIJIV SPOORWEG mil Goedkoope Reisgelegenheid VAN GOUDA naar DEN HAAG Op de ZONDAGEN in SEPTEMBER 1886 worden te Oouda uitgegeven speciale Retourbilletten naar DEN BAA6 1 2 en 3 KI geldig voor heen en terug op denxelfden dag op alle treinen Prijs ƒ 1 60 Eerste Klasse f 1 30 Tweede Klasse 0 80 Derde Klasse BIERE van HEINEKENS Bierbronwerij Maatschappg en de Bierbrouvferë de HAAN SLEUTELS te Amsterdam volgens Bronwerg prpen op Fost en Flesschen Hollandscli en echt Engelsche STOUT Depot A i ORT lER Gouwe C I o 34 35 Mr MILITIE MAATSCHAPPIJ Goedgekeurd by Koninkl Beslnit van 4 October 1881 De DIRECTEUR van bovengenoemde Maatschappy bericht belanghebbenden dat de Heer J W C van der WBUFie Gouda van af heden ophoudt genoemde Maatschappg te vertegenwoordigen terwgl men zich voor deelneming tot het stellen van Plaatsvervangers en Nommerverwisselaars vervoege voor Gouda en omstreken by den Heer P L HÏSSll Korte Tiendeweg 8 te Gouda De Directeur J J HERENS Den Haag Sept 86 Koorts Tliermometers geverifieerd met certificaat BREUKBANDBN volgens opgave van HH Doctoren BRILLEN en PINCENEZ op voorschrift van HH Oog artsen INSTRUMENTEN INJEOTEÜRS voor onderhnidsche inspuitingen diverse Douches met glazen en gegalvaniseerde reservoirs verder Gutta Percha en Optische Artikelen by S H POLAK Geanthoriseert Opticien Korte Groenendaal Gouda Iedereen die tot zyn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr Chantomclanus Oogenwater en a een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogen water ondervinden Prgs per flacon met gebmiksaanwyzing 60 cents verkrggbaar by Wed BosmaOi Gouda iWed N Sanders Leiden A rrins Zevenhuizen W Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd U Bos Berk Stremming Passage De Majoor Eerataanwezend Ingenieur te Utrecht als daartoe gemachtigd door den Commissaris des Koninga in de Provincie ZuidHolland brengt ter kennis van belanghebbenden dat tengevolge van het vernieuwen der Draaibrug in den hoogen Bijndijk naby de Wierickerachxaie de passage voor Ry en Voertuigen over die brug zal gestremd zyn van af den 27 September a s tot en met den lö October d a v De Majoor voornoemd Van PANTHALION van ECK Utrecht 22 September 1886 D LEEFSMA MARKT A 156 Wegens Isr Nieuwjaar zal myn WINKML DO NDERDAG 30 SEPT enVRUDAG 1 OCT a s GESLOTEIT zijn Berigt van Inzet De BOUWMANSWONING en LANDERIJEN onder Nieutoerkerk op den JJtiel aan s Gravenweg te zamen groot ruim IS g Bunder op den 22 SEPTEMBER 1886 in het Stationskoffijhnis aldaar ten overttaan van den Notaris SPRUIJT geveild zyn perceelsgewyze in bod gebragt als volgt 4500 6000 3800 4800 4100 4050 4100 3650 200 Perceel No 1 op 2 Te zunen 35200 De Afslag Combinatie en Toewyzing blyft bepaald op WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1886 des voormiddags 10 ure ter zelfder plaatse JA M PRl GE Gie VRAGEN een Jongste Berende P G OPRUIMING van de voorhandene UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij A BRIi IKMAI Lange Tiendeweg te Gouda Zoolang de voorraad strekt HEEREN en DAMES GLACÉ HillSGHOËlS d 90 CENT A VAN OS Ai Kleiweg E 73a Mejuffrouw van dï WBRVE Zeugstraat verlangt met November eene DIENSTBODE TÉ HUUR met Nov a s of vroeger een net en ruim met 6 KAMERS Te bevragen by den Timmerman PUNSELIE in de Noodgodsteeg te Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda 1886 mh Met 1 OCTO ÊÊÊk BEB begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Noraniers tot dien datum GRATIS De lüeuwe Zitting De formaliteiten die het pariementair Nieuwjaar kenmerken zyn thans afgeloopen De Kamer kan aan het werk gaan Bet moet gecegd worden dat dit jaar deze tydroovende praeliminairen byzonder vlot van stapel zijn geioopen waarschijnlyk doordien de Koning zelf niet de zittiug geopend heeft De openingsrede was langer en beter gesteld dan in de laatste jaren met de troonrede het geval was Een der bladen opperde het vermoeden dat Heemskerk in antwoord op de klacht over de magerheid der troonrede ten vorigen jare eens heeft willen tnonen dat hg de knnst verstaat om een breeder opgezet en woorden ryker staatsstnk te leveren doch het vermoeden ligt voor de band dat men anders zoo beknopt mogelyk alles samendringt omdat de Koning geen vriend is van lange redevoeringen terwyl lians de heer Heemskerk zelf aan het woord was en deze is gewoon in het parlement het woord te voeren Natnuilyk werd in deze toespraak de grondwetsherziening op den voorgrond gesteld De regeering verzekert dat zy voor zoo ver van haaf athangt dat werk zal bespoedigen en hoopt dat de Kamer ook in dien geest het hare doen zaL Inderdaad dat is de groote eisch van het oogenblik Hoe men ook over de grondwetsherziening moge denken dit staat vast datde aanhangige ontwerpen niet slepende mogen gehouden worden nu de zaak eenmaal is op het tapyt gebracht Reeds te lang wacht de afdoening van allerlei onderwerpen op de in t verschiet zynde herziening Deze is de kapstok geworden waaraan alles wordt opgehangen Doch ter spoedige en vruchtbare behandeling der herziening kan de regeering meer doen dan de Kamer Med herinnert zich dat de Kamer verklaard heelt met deze regeering het werk te willen beginnen mits zy genoegen nam iu een ruimer uitbreiding van het kiesrecht gepaard aan oniniddellyke uitvoering van dat voorschrift dooreen voorloopig kiesreglemeiit Tot dus veris niet gebleken wat de regeering in dit opzicht wil Van hare zyde moet thans bet bewys komen dat ze totstandkoming ernstig wenscht De tyd is gekonjen om onumwonden te kennen te geven tot hoe ver de beloolde tegemoetkoming aan den wensch der Kamer strekt Uit de openingsrede blykt niet dat de regeering reeds tot een vast besluit is gekomen doch spoedij zal dit aan het licht komen nis zy de vereischte wyzigingen op de ontwerpen by de Kamer inzendt De mededeeling dat het tydperk van belasting verhoogiug als gesloten kan worden beschouwd kan niet anders dan een goeden indruk maken Toch is de voldoening daarover niet onvermengd De tegenwoordige bevredigende toestand is alleen het gevolg van de pas ingevoerde opcenten op het personeel en de verhooging van den accyns op het gedisteleerd Welkomer ware dus het berictt dat van deze hulpmiddelen kon worden afgezien thans blykt alleen dat men zich in de opbrengst van deze nienw bronnen van inkomst niet heeft vergist De minister van financiën vindt dezen toestand byzonder bevredigend naar het schynt en in het aangename gevoel dat natuurlyk het be schikken over een voldoende kas met zich brengt schynt hy geheel vergeten te zyn dat wel eens geklaagd is over ongelyken druk der staats lasten en dat men sedert jaren uitziet naar een hervorming van ons beustingstelsel Zeker wacht de vervulling van dezen wensch op de nieuwe grondwet en daarenboven schynt de heer Bloem niet de man om dezen Aogiasstal op te ruimen Toch zyn enkele ontwerpen door de regeering aangekondigd die niet aan den bekenden kapstok werden opgehangen Van de meeste is dat te begrypen doch waarom zulk een haast gemaakt wordt met een nieawe wet op het Notariaat zullen deskundigen misschien beter begrypen dan wy Misschien wil men de vorige ontwerpen op dit stnk en de arbeid van eene ataatscommiasie niet vruchteloos doen zyn Het octrooi der Nederiandsche bank en voorzieningen in den nood der Indische suiker indnstrie zyn stellig zaken die geen uitstel kunnen lyden terwyl ook de aangekondigde wyziging der wet op het recht van vereeniging en vergadering hare verklaring vindt in de tydsomstandigbeden Ons volk is zeer gehecht aan zyn vrybeid doch zal er niet tegen hebben dat eenige maatregelen genomen warden om verstoring der orde np den openbaren weg tegen te gaan Vermoedelyk zal het bedoelde ontwerp alleen strekken om de regeering te machtigen vergaderingen in de open lucht te kannen verbieden indien daaruit rnstverstoriug te vreezen is Nog bevat de openinrarede vrg uitvoerige mededeelingen omtrent deyoloniën Misschien is de regeering wel wat optimistisch in haar goede verwachtingen doch zy heeft dunkt ons gelyk dat zy niet voomemena is haar politiek in Atjeh te veranderen Al de aandrang tot een meer agressief optreden maakt op ons meer den indruk als voort te komen nit den wensch van strydinstige militairen naar wapengekleten oorlogsroem dan te berusten op een kalm en onbevooroordeeld inzicht in de eischen van den toestand iu de kolonie Aan de instelling van eene zoogenaamde koninklyke commissie die den toestand van den landbouw zal onderzoeken en die middelen moet beramen om een einde te mailen aan den gedrukten toestand van dat bedryf hechten wy reinig waarde De bestaande malaise is te algemeen en te groot om door den omhaal van dergelyk commissoriaal geknutsel eenigszins te worden bezworen Het heeft veel van een schgnrertooning om protectionistische landbouwers en dergelyke lastige lieden een weinig aan het lyntje te houden Men kan thans alvast zich redden door te verwijzen naar het rapport der commissie Wy zgn het volkomen eens met een onzer groote bladen De koninklyke commissie heeft ook te onderzoeken wat er van staatswege te doen is inhet belang van den landbouw Voorden landbouwer ware het wel zoo gewenscht dat water te doen is alvast gedaan werd Oe regeeringkan zelve beoordeelen of er byvoorbeeld in onzebelastingwetgeving nog belemmeringen voorhet landbouwbedrgf aanwezig zyn en zoo ja dan kan zy dadelyk voorstellen doen om ze wegte nemen Op die wyze zon zy zich grooteraanspraak verwerven op de erkentelykheid derlandbouwers dan door de benoeming eenercommissie wier arbeid veel omhaal maar weinigvrucht belooft Na aldus de voornaamste punten dezer rede te hebben nagegaan kunnen wy nog met een enkel woord de eerste daden der volksvertegenwoordiging vermelden Adresdebatten waaraan anders veel tyd zoek wordt gebracht zyn er gelukkig niet nu er geen eigenlnke troonrede was verviel ook het adres van antwoord De keuze van een voorzitter der 2e Kamer of liever het maken van een voordracht voor dat ambt liep ook spoedig af Over Mr Cremers was geen strgd en voor de andere plaatsen was de liberale party talryk genoeg om haar wil door te drgven de voordracht werd gelgklnidend aan die van II Jnli Spoedig volgde de benoeming van den heer Cremers en de minister van financiën was aan het woord om de gewone millioenenrede te houden Voorioopig zeggen wg na het bovenstaande over onze financiën daarvan niets Over de in deze week gemaakte voordracht voor den Poogen raad echter een enkele opmerking Zoo ooit dan is bg deze gelegenheid duidelgk aan het licht getreden dat dit recht van voordracht bg de iiienwe grondwet dient te vervallen Wat toch gebeurde De heer Van Swiaderen dien de llooge raad zelf no 1 geplaatst had verkreeg geen plaats op de aanbevelingslijst der Tweede Kamer Was hy dan onbekwaam Had het hoogste rechterlgke college aan een onwaardige de voorkeur gegeven Neen want de Kamer heeft hem vroeger reeds no 2 op de Igst gezet en bg de vorige gelegenheid toen de Kamer op het doode pnnt stond is tusschen hem en een ander geloot om de eerste plaats maar de heer Van Swinderen is bekend als antirevolutionair zg het dan ook van gematigde kleur en de tegenwoordige meerderheid is liberaal De Kamer Iet das op de politieke I kleur evenf or als op de juridische bekwaam heid om niet nog sterker uitdrukking te geI bruiken Een dergelgk gebrnik van haar recht bewjjst duidelgk dat aan de Kamer niet langer deze taak behoort te worden opgelegd BINNENLAND GOUDA 25 September 138 Deiei dagen is alkier uoKcboarfeD eu naar bet buis van arreal Ie Bolterdam ovirriiebraobt de perloon tau Jan Sterena ejamrermau wooeade albier ilie lich had schnldig gemuakl aaa dicfeial ran drie manajauen en een rroaweamanlel De beer J P Mablalede Jr beeft roet goeden uitslag het Notarieel Staats xamen eerate gedeelte afgelegd Ir de den 21 deter gehouden vergadering an Ingelanden van den Zuidplaapolder in Sohirlaud is met algemeeoe alemmen bealoten een jitldleening aan Ie gaan groot 328 000 a 3 j pCl tegeu den koers ran 97 Va P t waarvan de opbrengst a et dieneu lot oonfcraie Tan alle thaus teu laaie der polder loopende 5 en 4 pCt geldleeuiogeu Volgens hel Faderland ia het de bedoeling aan de oommissie foor de landbouir ecquêle een blyrend karakter Ie geven loodat ty als een soort fan raad van landbouw tal fongeeren De raad der gemeente Ouderkerk a d IJsel beeft lot invoering tau bet berhalingsonderwijs besloten üet Bnl ge efeu worden gedurende de maanden November December Jauniiri eu Februari op Maandag Dinsdag Donderdag eu Vrgdag van elke week des avon ls fan 6 lot 8 ure De beide hoofden der scholen outfangen ieder eene jaarwedde tan 100 voor het geven fan dit onderwgs Hl t bestaur der gymnastiek Tcreeniging Ëxoeliior op eeu onlangs gehouden vergadering eeuigzius geivijtigd ia ibans sameogesteld ala rolgt J Coaler Jr Presiileni C O Kram Secretaris G J Veraohoor penniDgmreiier Job Vermeg eo B F Soholten commissariaBen Het Gereohtsbof Ie a Grarenhage deed Danderdag iu hooger berorp uitspraak io de laak van F Domela Nieuweubuis en bereatigde bet fonnia der Reolitbauk aarbg bij megeus smaad van den persoou des Konings en beleedigiag an den Amslerdamaohen Gommiasaria van politie Slork veroordeeld werd tol ééa jaar cellulaire gefangenisatraf eu 60 boete Door 42 mannen van getag op landbouwgebied oudeiteekend is aan belangbebbenden bg eo tKlangstellenden in den Nrderlandaohe landbouw eene ciroalaire reriondeu waarin naar aanleiding van het gebonden oudertoek betrtffeude bet land bouw krediet in Nederland medewerking wordt gerraagd voor de opriobling fan een Nederlandaokeu Laodbouwbank X